$30 off During Our Annual Pro Sale. View Details »

cgroup v2 / 10th CTStudy

tenforward
October 29, 2016

cgroup v2 / 10th CTStudy

「第10回 コンテナ型仮想化の情報交換会@東京」の発表資料です。
参考となる情報にはPDF中からリンクをしていますが、資料中のリンクは Speaker Deck 上ではクリックできないので PDF をダウンロードしてご覧ください。

tenforward

October 29, 2016
Tweet

More Decks by tenforward

Other Decks in Technology

Transcript

 1. cgroup v2
  ୈ 10 ճίϯςφܕԾ૝Խͷ৘ใަ׵ձˏ౦ژ
  Ճ౻ହจ
  2016-10-29
  1

  View Slide

 2. ࣗݾ঺հ
  Ճ౻ହจ
  • http://www.ten-forward.ws/
  • @ten forward
  • http://gplus.to/tenforward
  • https://github.com/tenforward
  • http://d.hatena.ne.jp/defiant/ (ٕज़ϒϩά)
  2

  View Slide

 3. ࣗݾ঺հ
  • Plamo Linux ϝϯςφ
  • LXC ͰֶͿίϯςφೖ໳ɹʔܰྔԾ૝Խ؀ڥΛ࣮ݱ͢Δٕज़
  gihyo.jp Ͱ࿈ࡌ
  3

  View Slide

 4. ࣗݾ঺հ
  • LXC/LXD ͷ։ൃʹগ͠ࢀՃ
  • man page ͷ೔ຊޠ༁
  • ެࣜϖʔδ (linuxcontainers.org) ຋༁
  • όάϑΟοΫεͳͲগ͚ͩ͠ίʔυʹ΋ߩݙ
  • LXD ೔ຊޠϝοηʔδ
  4

  View Slide

 5. ࠓ೔ͷ໨ඪ
  5

  View Slide

 6. ໨ඪ
  • cgroup v2 ͷجຊͷجຊΛ঺հ͢Δ
  6

  View Slide

 7. cgroup ͓͞Β͍
  7

  View Slide

 8. cgroup ͱ͸
  ϓϩηεΛάϧʔϓԽ͠ɺάϧʔϓʹରͯ͠Ϧιʔε੍ݶΛߦ
  ͏ɻίϯςφઐ༻ͷ࢓૊ΈͰ͸ͳ͍ɻ
  • ػೳ͝ͱʹαϒγεςϜ (ίϯτϩʔϥ) ʹ෼͔ΕΔ
  • cgroupfs ΛϚ΢ϯτͯ͠σΟϨΫτϦͰάϧʔϓΛද͢
  • σΟϨΫτϦ಺ͷϑΝΠϧΛಡΈॻ͖͢Δ͜ͱͰૢ࡞Λߦ͏
  • ݱ࣌఺Ͱ޿͘ར༻͞Ε͍ͯΔ cgroup v1 ͱɺ4.5 ΧʔωϧͰ
  stable ʹͳͬͨ cgroup v2 ͕͋Δ
  8

  View Slide

 9. ༻ޠ
  cgroup v2 จॻͰ໌֬ʹఆٛ͞Ε·ͨ͠ɻ
  • cgroup ͸খจࣈ
  • cgroup or cgroups?
  • ୯਺ܗ͸
  • ػೳΛද͢ࡍ
  • म০ࢠͱͯ͠ (“cgroup controllers” ͷΑ͏ʹ)
  • ෳ਺ܗ͸
  • ໌֬ʹෳ਺ͷ cgroup Λࣔ͢ͱ͖ʹ࢖͏
  9

  View Slide

 10. cgroup ͷ֊૚ߏ଄
  10

  View Slide

 11. cgroup v1 ͷಛ௃
  • ෳ਺ͷ֊૚Λ࣋ͯΔɻcgroupfs Λෳ਺Ϛ΢ϯτͰ͖Δ
  • άϧʔϓ΁ͷొ࿥͸εϨου୯Ґ
  • cgroupfs πϦʔͷͲͷϨϕϧͷϊʔυ (σΟϨΫτϦ) ʹ΋
  λεΫ͕ొ࿥Ͱ͖Δ
  11

  View Slide

 12. cgroup v1 ໰୊఺
  12

  View Slide

 13. ෳ਺֊૚
  ෳ਺֊૚
  • ೚ҙͷ਺ͷ֊૚Λ࡞੒Ͱ͖ɺͦΕͧΕʹ͍ͭ͘΋ͷίϯτ
  ϩʔϥ͕ॴଐͰ͖Δ
  • ॊೈͰศར
  ͷ͸ͣʜ
  13

  View Slide

 14. ίϯτϩʔϥͷ੍ݶ
  ͱ͜Ζ͕
  • ίϯτϩʔϥ͸ͻͱͭͷ֊૚ʹ͔͠ॴଐͰ͖ͳ͍
  • ෳ਺ͷ֊૚Ͱ࢖͑Δͱศརͳίϯτϩʔϥ (ྫ͑͹ freezer)
  ͕ɺಛఆͷ֊૚Ͱ͔͠࢖͑ͳ͍
  • Ұ౓͋Δ֊૚ʹଐͨ͠ίϯτϩʔϥ͸ҠಈͰ͖ͳ͍
  • ಉ͡֊૚ʹଐ͍ͯ͠Δίϯτϩʔϥ͸ಉ͡ߏ଄Ͱͳ͚Ε͹ͳ
  Βͳ͍
  14

  View Slide

 15. ݁ہ
  ॊೈੑͳΜͯͦΜͳʹͳ͔ͬͨ
  • ίϯτϩʔϥ͝ͱʹ֊૚Λ࡞੒͢Δͷ͕Ұൠతʹͳͬͨ
  • ີ઀ʹؔ܎͠ɺಉ͡Α͏ͳάϧʔϓͰѻ͏ҙຯͷ͋Δίϯτ
  ϩʔϥ͚ͩಉ͡֊૚ʹଐͤ͞Δ͜ͱʹ
  15

  View Slide

 16. ίϯτϩʔϥؒͷؔ܎
  • ίϯτϩʔϥؒͷ࿈ܞ͕ͳ͍
  • ෳ਺ίϯτϩʔϥͰ࿈ܞͯ͠ಈ࡞ͤ͞ΒΕͳ͍
  • ίϯτϩʔϥʹΑͬͯಈ͖΋όϥόϥ
  • cpuset ͷ cgroup.clone children ϑΝΠϧ
  • memory ͷ memory.use hierarchy ϑΝΠϧ
  • ͳͲͳͲʜ
  16

  View Slide

 17. λεΫͷѻ͍
  • Ͳͷ֊૚ͷϊʔυʹ΋λεΫ͕ॴଐͰ͖Δ
  • ਌ࢠͷ cgroup ͲͪΒʹ΋λεΫ͕ଐ͍ͯ͠Δ৔߹ͷϦιʔ
  εׂΓৼΓͱ͔ΧΦε
  • λεΫͷ୯Ґ͕εϨου୯Ґ
  • ίϯτϩʔϥʹΑͬͯ͸ҙຯ͕ͳ͍
  17

  View Slide

 18. cgroup v2 ֓ཁ
  18

  View Slide

 19. ྺ࢙
  • 3.16 Ͱ “unified control group hierarchy” ͱͯ͠ಋೖ
  • DEVEL sane behavior ΦϓγϣϯͰϚ΢ϯτͯͨ͠ (·ͱ
  ΋ͳৼΔ෣͍Φϓγϣϯ!!)
  • (ࢀߟ)
  • The unified control group hierarchy in 3.16 (lwn.net)
  • Linux Χʔωϧͷ͢΂ͯ: cgroup ͷ࠶ઃܭ (linux.com)
  • 4.5 Ͱ stable ʹ
  19

  View Slide

 20. ಛ௃
  • ୯Ұ֊૚ߏ଄
  • ؅ཧ͸ϓϩηε୯Ґ
  • v1 ͱڞଘͰ͖Δ
  • Ұ෦ͷίϯτϩʔϥ͸ v2 Ͱɺଞͷίϯτϩʔϥ͸ v1 Ͱར༻
  ͱ͔Ͱ͖Δ
  • ૢ࡞͸ v1 ͱಉ͡ (σΟϨΫτϦ؅ཧɺϑΝΠϧ΁ͷಡΈॻ
  ͖Ͱૢ࡞)
  20

  View Slide

 21. ࣮૷
  • 4.8 ࣌఺Ͱ memoryɺioɺpids ͷΈ
  • υΩϡϝϯτʹ cpu ͷهࡌ͋Γ·͕͢Ϛʔδ͞Ε͍ͯ·ͤΜ
  21

  View Slide

 22. cgroup v2 ૢ࡞
  22

  View Slide

 23. cgroup v2 ͷར༻
  • Ϛ΢ϯτ͢Δ

  # mount -t cgroup2 cgroup2 /sys/fs/cgroup

  23

  View Slide

 24. cgroup ͷ࡞੒ɾ࡟আ
  • Ϛ΢ϯτ௚ޙ͸ root cgroup ͷΈଘࡏ
  • σΟϨΫτϦͷ࡞੒ʹΑΓάϧʔϓΛ࡞੒͢Δ

  # mkdir cgroup_name

  • σΟϨΫτϦͷ࡟আʹΑΓάϧʔϓΛ࡟আ͢Δ

  # rmdir cgroup_name

  • ࢠ cgroup ΋ͳ͘ɺϓϩηε΋ͳ͍ cgroup ͷΈ࡟আͰ͖Δ
  24

  View Slide

 25. ϓϩηεΛ cgroup ʹॴଐͤ͞Δ
  • PID Λ cgroup.procs ʹॻ͖ࠐΉ

  # echo $PID > /path/to/cgroup/cgroup.procs

  • ϓϩηε͕Ͳͷ cgroup ʹଐ͢Δ͔͸/proc/$PID/cgroup ʹ
  Ϧετ͞ΕΔ

  # cat /proc/$$/cgroup
  0::/cgroup_name

  25

  View Slide

 26. cgroup ͷঢ়ଶ؂ࢹ
  • root Ҏ֎ͷ cgroup ʹ͸ cgroup.events ϑΝΠϧ͕ଘࡏ

  # cat cgroup.events
  populated 0 (ࣗ෼΋͘͠͸ࢠଙͷ cgroup ʹϓϩηε͕ଘࡏ͠ͳ͍ͱ͖͸ populated ͕ 0)
  # echo $$ > cgroup.procs (ϓϩηεΛ௥Ճ͢Δͱʜ)
  # cat cgroup.events
  populated 1 (ϓϩηε͕ଘࡏ͢Δͱ͖͸ populated ͕ 1)

  • populated ͷ஋͕มԽ͢ΔͱϑΝΠϧ͕มԽͨ͠Πϕϯτൃ
  ੜ (poll,dnotify,inotify)

  $ inotifywait -m /sys/fs/cgroup/test01/cgroup.events
  (test01 ʹϓϩηεΛ௥Ճ͢Δ)
  /sys/fs/cgroup/test01/cgroup.events MODIFY

  26

  View Slide

 27. ίϯτϩʔϥͷ੍ޚ
  • ֤ cgroup Ͱ࢖༻Ͱ͖Δίϯτϩʔϥ͸
  cgroup.controllers ʹϦετ͞ΕΔ

  # cat cgroup.controllers
  io memory pids

  • ࢠ cgroup Ͱ࢖༻͍ͨ͠ίϯτϩʔϥ͸
  cgroup.subtree control Ͱ੍ޚ͢Δ

  (࢖͍͍ͨίϯτϩʔϥʹ͸"+"Λɺফڈ͍ͨ͠ɾ࢖Θͳ͍ίϯτϩʔϥʹ͸"-"Λ͚ͭΔ)
  # echo "-pids +memory +io" > cgroup.subtree_control
  # cat cgroup.subtree_control
  io memory

  27

  View Slide

 28. ࢠ cgroup Λ࣋ͭ৔߹ͷ੍໿
  • ࣗ਎͕ϓϩηεΛ࣋ͨͳ͍ͱ͖͚ͩɺࢠڙʹϦιʔεΛ෼഑
  Ͱ͖Δ
  • ϓϩηεΛ࣋ͨͳ͍ cgroup ͷΈɺcgroup.subtree control
  ϑΝΠϧͰίϯτϩʔϥΛ༗ޮʹͰ͖Δ
  • root ͸͜ͷ੍໿Λड͚ͳ͍

  # cat cgroup.procs
  3541
  3577
  # mkdir child
  # echo "+io" > cgroup.subtree_control
  bash: echo: write error: Device or resource busy
  # echo $$ > /sys/fs/cgroup/cgroup.procs
  (ϓϩηεΛ root ΁໭͠ݱάϧʔϓ͔Β࡟আ)
  # echo "+io" > cgroup.subtree_control
  # cat cgroup.subtree_control
  io

  28

  View Slide

 29. ඇಛݖϢʔβ΁ͷݖݶҕৡ
  • cgroup ͷσΟϨΫτϦͱ cgroup.procs ϑΝΠϧ΁ͷॻ͖ࠐ
  ΈݖݶΛ༩͑ɺඇಛݖϢʔβʹݖݶҕৡ͢Δ
  • ͦͷάϧʔϓҎԼ͸ࣗ༝ʹϦιʔε഑෼Ͱ͖Δ
  29

  View Slide

 30. Ϧιʔε෼഑ͷํ๏
  • Weights
  • άϧʔϓؒͷൺ཰
  • Limits
  • ઃఆྔ·ͰϦιʔεΛ࢖༻Ͱ͖Δ (ΦʔόʔίϛοτՄೳ)
  • Protections
  • (૆ઌ੍͕ݶΛ௒͍͑ͯͳ͍ݶΓ) ׂΓ౰͕ͯอূ͞ΕΔ
  (ΦʔόʔίϛοτՄೳ)
  • Allocation
  • ༗ݶϦιʔεͷׂΓ౰ͯ (ΦʔόʔίϛοτෆՄ)
  30

  View Slide

 31. ίϯτϩʔϧϑΝΠϧ
  ϑΝΠϧ໊
  • ΢ΣΠτͰͷϦιʔε෼഑Λߦ͏৔߹ɺϑΝΠϧ͸
  “weight”
  • ઈର஋ͰͷϦιʔεอূɺ੍ݶͷ৔߹ɺϑΝΠϧ͸ͦΕͧΕ
  “min”ɺ“max”
  • ϕετΤϑΥʔτͷϦιʔεอূɺ੍ݶͷ৔߹ɺϑΝΠϧ͸
  ͦΕͧΕ “low”ɺ“high”
  31

  View Slide

 32. Ϧιʔε੍ݶͷํ๏
  • v1 ͱ΄΅ಉ͡
  • ͦΕͧΕͷίϯτϩʔϥͷ࢖͍ํΛࢀর͠·͠ΐ͏
  • ΢ΣΠτͷ৔߹ɺσϑΥϧτ஋͕ 100ɺൣғ͸ 0ʙ10000
  • σϑΥϧτ஋͕ઃఆͰ͖Δ৔߹ “default” ͱΩʔϫʔυΛ
  ࢖͍ొ࿥

  echo "default 100" > control_file
  echo "8:0 150" > control_file ("8:0"ͷ੍ݶ஋Λ 150 ʹ)
  echo "8:0 default" > control_file ("8:0"ͷ੍ݶ஋ΛσϑΥϧτʹ໭
  ͢)

  • ੍ݶͳ͠ͷ৔߹͸ “max” Λ࢖͏
  32

  View Slide

 33. ઃఆྫ

  # cat pids.max (ϓϩηε਺ͷ੍ݶ஋ͷදࣔ)
  max (σϑΥϧτ஋)
  # echo "2" > pids.max (ϓϩηε਺ͷ੍ݶ஋Λ 2 ʹઃఆ)
  # cat pids.max
  2
  # echo $$ > cgroup.procs
  # cat pids.current (ݱࡏͷϓϩηε਺ͷදࣔ)
  2
  # ( echo "test" | cat )
  bash: fork: retry: No child processes
  bash: fork: retry: No child processes
  bash: fork: retry: No child processes
  bash: fork: retry: No child processes
  bash: fork: Resource temporarily unavailable
  Terminated
  # echo "max" > pids.max (ϓϩηε਺ͷ੍ݶΛ֎͢)
  # cat pids.max
  max
  # ( echo "test" | cat )
  test

  33

  View Slide

 34. cgroup v2 ͷεςʔλε
  • stable ͚ͩͲ
  • CPU ίϯτϩʔϥ͕൓ରʹ͋ͬͯϚʔδ͞Ε͍ͯͳ͍
  • The case of the stalled CPU controller (lwn.net)
  • [Documentation] State of CPU controller in cgroup v2
  (lwn.net) (Tejun Heo ࢯʹΑΔ·ͱΊ)
  34

  View Slide