Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

YerelEkonomi.pdf

Taha Eren
October 15, 2020

 YerelEkonomi.pdf

Taha Eren

October 15, 2020
Tweet

More Decks by Taha Eren

Other Decks in Technology

Transcript

 1. Ankara’da esnaf ve mikro işletmelere yönelik mahalle bazında iş demografisi

  ve risk haritalamasının yapılması #yerel_ekonomi DSPG
 2. Ekibimiz 2 Barış Dal İstatistik Veri analizi Beyzanur Koç İşletme

  Sivil Toplum, Sosyal Uyum Cihad Tekinbaş Bilgisayar Mühendisliği Önerme Sistemleri, Veri Madenciliği Leventcan Gültekin İktisat Bölgesel Kalkınma, Mekansal Veri Analitiği
 3. Neden esnaf ve mikro işletmeler? Esnaf • Türkiye’de 2 milyon,

  Ankara’da 100 bin esnaf bulunuyor. • Tarihsel olarak daha eski, kapsam alanı geniş • İş deneyimi olmayan, düşük vasıflı eleman istihdam edip, işsizliği aşağı çekmede yararlı olmaktadırlar. Mikro işletmeler • Esnek üretim yapısına sahip, • Karar alma ve iş yapma süreçleri hızlı • Dünya’ da yeni işlerin birçoğu genç ve küçük şirketler tarafından sağlanıyor. • Yeni şirketler net yeni istihdamın yüzde 80’inden fazlasını sağlamaktadır. (Polat ve Özlale 2019) 4 Mevcut Firma Sayısının Çalışan Sayısına Göre Dağılımı Kaynak: Akçiğit vd. 2019
 4. 7 Firma Giriş ve Çıkış Oranları Genç İşletmelerin (<5) İstihdamdaki

  Payı Kaynak: Akcigit vd. 2019 Bazı Önemli Ampirik Bulgular
 5. Temel Sorun Alanımız 8 Günümüz yoğun rekabet koşulları altında mikro

  işletmeler ve esnafların çok kısa yaşam ömürlerine sahip olması Konuya daha alt mekansal ölçekte yaklaşmak İşyerinin hinterlandı Kentsel yaşam kalitesi Kentsel işlevler • Yerel ekonomide yola açtığı kaynak israfı • Küçük yatırımcı açısından tasarrufların yok olması ve olumsuz psikolojik etkileri • İstihdamda yarattığı dalgalanma Yeni bir konu mu?
 6. Seul Kentsel Çözümler Ajansı Seul Büyük Veri İş Ortamı Analiz

  Hizmeti, kamu kurumları, büyükşehir belediyeleri, telekomunikasyon sağlayıcıları ve banklar gibi bir çok özel sektör kuruluşundan sağlanan mekansal kırınımdaki büyük verinin derlenerek yeni girişimlere yönelik lokasyon bazlı analitik hizmeti 9 Kira fiyatları Kredi kartı işlemleri Trafik verileri Ulaştırma verileri İşletme istatistikleri Demografik veriler Yapı verileri Hanehalkı gelir verileri
 7. Ne tür çözümler sağlanıyor? Piyasa Endeksleri • İş risk endeksi

  • İş aktivitesi endeksi • Büyüme potansiyeli endeksi • İş istikrar endeksi • Karşılaştırmalı arama Tematik bilgi • Piyasaya yeni giriş yapacak girişimcilere seçilecek sektör veya bölgeye yönelik mevcut trendlere dayalı önerilerin geliştirilmesi Pazarlama Raporları • Halihazırda işler durumdaki işletmelere yönelik, bölgedeki mevcut tüketici trendlerine yönelik iş stratejileri 10 Seul’da 1048 adet cadde, bazında 43 farklı iş alanı için danışmanlık hizmeti sağlıyor.
 8. Çözüm Yaklaşımımız 11 Hangi mahalle ve faaliyet alanlarında ölüm oranı

  daha yüksek? Mahalle bazında, farklı faaliyet kırınımlarında Risk haritalaması Mahalle bazında, farklı faaliyet kırınımlarında İş demografisi haritalaması Mikro işletme ve esnaf ayrımında iş demografisi mahalle bazında nasıl bir değişim gösteriyor? Hangi tip sorulara cevap verecek? Derinlemesine çalışmalarla risk faktörleri detaylı incelenebilir, çözüm önerileri geliştirilebilir.
 9. Potansiyel Etkiler 13 Veri Odaklı Yaklaşım Paydaşlarda veri odaklı perspektifin

  gelişmesi Karar Destek Mekanizması Oluşturacağımız araç ile karar verici ve politika yapıcıların veri odaklı karar verebilme kapasitesini artması.
 10. Veri Kaynakları 14 Yenimahalle Belediyesi - İşyeri Ruhsat Başvuru Verileri

  (İşyeri bazında, 11 000 satır) - Emlak Rayiç Bedelleri (Emlak bazında, 302 000 satır) - Çevre ve Temizlik Vergisi Kayıtları (İşyeri bazında, 62 000 satır) Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı - Girişim bazında sicil verileri Ankara Esnaf Sanatkar Odaları Birliği - Esnaf bazında kayıt ve terkin bilgileri Veri Analitiği Faaliyet sınıflaması Kayıtların toplulaştırılması Ekonomik çeşitliliklerin hesaplanması Faaliyet sınıflaması İstihdamın mahalle ve faaliyet alanı bazında dağılımı İşyeri mükelleflerin ayrıştırılması İşyeri Ruhsat Veritabanı Çevre ve Temizlik Vergisi Veritabanı Ağırlıklandırma ile mahalle bazında ort. rayiç hesaplama Yıllık ort.değer ve artışı hesaplanması Kullanım türleri bazında ayrıştırılması Emlak Vergisi Veritabanı İnteraktif Görselleştirme
 11. Proje Çıktımız 15 İnteraktif Veri Görselleştirme Aracı • Mahalle ve

  faaliyet alanı bazlı işyeri girişleri • Mahalle bazlı ekonomik çeşitlilik • Mahalle ve faaliyet alanı bazlı istihdamın dağılımı • Mahalle ve faaliyet alanı bazlı ortalama çalışan sayısı
 12. 16 Paydaşlar Açısından Kullanılabilirlik Ankara Esnaf ve Sanatkarlar Odası Birliği

  Risk haritasını kullanılarak temellendirilmiş bilgilerle savunuculuk çalışmalarını yürütebilir. Yenimahalle Belediyesi Risk durumu yüksek bölgeler için riski etkileyen faktörler, altyapı eksikliği vb. düzeltmelere gidebilir.. Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birlikleri Risk durumda olan bölgelere ve sektörlere özel krediler oluşturulabilir. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı Mikro işletmelere yönelik daha mekan odaklı destek sistemi oluşturabilir.
 13. Projenin Devamlılığı • Veri Entegrasyonu • Kapsam Geliştirmesi 17 •

  Çok Paydaşlı Yapı • Yürütücü Kuruma İhtiyaç • Devir • Yenimahalle Bölgesi • Pilot Uygulama Değerlendirmesi Kurumsal Sahiplik Pilot Çalışmanın Ölçeği Devamlılık