$30 off During Our Annual Pro Sale. View Details »

WANNA-FILM

 WANNA-FILM

This is a web-based project
Technical stack:
- Spring MVC framework
- Hibernate framework for ORM
- MySQL
Demo: https://github.com/thanhgit/Wanna-film

thanhgit

June 21, 2020
Tweet

More Decks by thanhgit

Other Decks in Programming

Transcript

 1. WANNA FILM
  Thanh Nguyen

  View Slide

 2. Nội dung
  1. Tổng quan dự án
  2. Kiến trúc dự án
  3. Giới thiệu một số component trong dự án

  View Slide

 3. 1. Tổng quan về dự án
  - Mục tiêu dự án: tạo ra một trang web xem phim với một số tính
  năng cơ bản:
  - Đăng nhập, đăng ký tài khoản
  - Quản lý tài khoản, phim, thể loại phim
  - Tìm kiếm phim
  - Công nghệ sử dụng
  - Spring mvc framework, hibernate framework
  - Mysql

  View Slide

 4. 2. Kiến trúc dự án
  - Spring MVC framework
  + Front controller làm việc như
  mediator, điều phối request giữa các
  controller và cách hiển thị
  + Controller: xử lý nghiệp vụ
  + View template: hiển thị trang

  View Slide

 5. 2. Kiến trúc dự án
  - Kiến trúc module của ứng dụng
  + Controller phụ thuộc vào model và service
  + Service phụ thuộc vào dao
  + Dao phụ thuộc vào model

  View Slide

 6. 3. Giới thiệu một số component trong dự án
  - Controller module:
  - Nhận request từ front controller của spring mvc framework
  - Dùng service module để xử lý nghiệp vụ
  - Dùng data module để hỗ trợ hiển thị page
  - Trả data (DTO) đến page xác định

  View Slide

 7. 3. Giới thiệu một số component trong dự án
  - Service module:
  - Đây là business logic của ứng dụng
  - Cung cấp cho controller module các phương thức để hoàn thành nghiệp vụ

  View Slide

 8. 3. Giới thiệu một số component trong dự án
  - Dao module:
  - Định nghĩa các command và query tương tác với database để hỗ trợ cho service module hoàn
  thành nghiệp vụ
  - Command (Create, update, delete)
  - Query (Read)

  View Slide

 9. 3. Giới thiệu một số component trong dự án
  - Model module:
  - Mapping với database với sự hỗ trợ của hibernate framework
  - Mô hình hóa những class hỗ trợ việc truyền thông tin giữa controller module và view template

  View Slide

 10. 3. Giới thiệu một số component trong dự án
  - Utils module and tablemodel module:
  - Utils là module chứa những class làm nhiệm vụ hỗ trợ cho nghiệp vụ chính như:
  - Tạo hibernate instance dùng singleton pattern
  - Format url, sắp xếp film, …
  - Tablemodel là module định nghĩa tên thuộc tính của một class map với database

  View Slide

 11. THANK YOU FOR WATCHING

  View Slide