$30 off During Our Annual Pro Sale. View Details »

ORM使いたい、あと伝えたいこと

 ORM使いたい、あと伝えたいこと

社内向け説明資料

threetreeslight

October 03, 2013
Tweet

More Decks by threetreeslight

Other Decks in Technology

Transcript

 1. ORMÍàÍÇÏàÍÖç  
  2013/10/3  

  View Slide

 2. „ƒç~¡ÙåqÙÍ  
  „ƒ  
   
    ORMāÍàÍ  
   
  Þëàõêö~¡ÙåòÙÍ  
   
    WebăĨijďĹēıĸëĕďĹIJĥijĜĄāäàõêìRESTfullçÍΓ
  Ï`Ò9  
    RESTfullé“Ï`ìĉħĔćčĞZ.ëMVCĦĵĹĬķĹčç…NÒ˜Í  
    MVCĦĵĹĬķĹč췂&|Ò˜Í  
    ĉħĔćčĞZ.MVCëModel³ ìÇORMāÎ緂Òn  
  Ļű!æéÍçÖÿø¸°ãåÍýçÖÿöhüóÛÒǞ®ÙåØÍļ  

  View Slide

 3. Web  Applica�onæ9 éÖç  
    ĕďĹIJĥijĜĄ:    
  – ÍãîÍăčĖĕÙåÓåö9:ĺ  
  ĻÛ×ÍđĹģĹāÎ`uāºÔļ  
    &|:  
  – ·‚ÒbÍĺĭĸĜĠĸĕÒnĺ  
  Ļ
  ]ā4øÛçÍÎ`uāºÔļ  

  View Slide

 4. Sec�on:  ĕďĹIJĥijĜĄ  
   
  ĹÆÍãîÍăčĖĕÙåÓåö9:ĺÆĹ  

  View Slide

 5. Ques�on:  èÎøãåÊÍãîÍăčĖĕÙåÓåö9:Ëêł  
  Answer:  đĹģĹæëmāwûÞÎĺ  
    đĹģĹæëmë#wìÇREST(Representa�onal  State  Transfer)  é“Ï`
  ĻRESTfullļā±€Ûþí>}æÓóÛÈ  
  1.  ĕĜĹĞĵĕ(State  less)éčIJąăĸĞ/đĹģĨĶĞĐĴ  
  2.  ÛñåëQ3Â(ijėĹĕ)  ê±€æÓýÊúÔ=‘Øþà\ËëĖĚĞ  
  3.  ijėĹĕāRê¨"ÛýÊr€ƒéo^Ë  
  4.  ăĨijďĹēıĸëQ3ç{S²‰ë`āWÎÖçÒæÓýÊĢąĤĹĭ
  ĝĄăë€Ë  

  View Slide

 6. R/Ò ÑûéÍçMÎëæÇ  
  ää¦cÙóÛÈ  

  View Slide

 7. Ques�on:ÆRESTëĕĜĹĞĵĕãåł  
  Answer:  Æ{SĻstateļāYÙéÍĻlessļ æÛ
    ĕĜĹĞĦĴéĢĸģĹċĹēıĚĨçĕĜĹĞĵĕéĢĸģĹċĹēıĚĨāê
  ¦cÙóÛÈ  

  View Slide

 8. ŀÆĕĜĹĞÊĦĴËéĢĸģĹċĹēıĚĨ
  ĕĘĚĦ  
  ?A  
  v^èÎéØÍóÛÑł  
  ?AæÛÈĢĸģĹċĹØÍ  
  ĩĜĞìèÎéØÍóÛÑł  
  ÀôzìèÎéØþóÛÑł  
  ĩĜĞöØÍÈ  
  ĐĹIJÔáØÍÈ  
  ³æľĿĽêéüóÛÈ  

  View Slide

 9.  
  ĕĘĚĦĻđĹģĹļÒ  
  ?ĻčIJąăĸĞļë{Sā  
  ¢TÛýLÒÌý  
   
  äóüÇÍãîÍ?Òjýç0 ¢TÛýLÒÌýëæÇĕďĹĴÒ1
  ½ÈĻŁPÙÍÑéÇ}™ëăĨijďĹēıĸë{tļ  
  ĕĜĹĞÊĦĴËéĢĸģĹċĹēıĚĨìÇ  

  View Slide

 10. ŀÆĕĜĹĞÊĵĕËéĢĸģĹċĹēıĚĨ  
  ĕĘĚĦ  
  ?  
  v^èÎéØÍóÛÑł  
  ?AæÛÈĢĸģĹċĹØÍ  
  ĩĜĞìèÎéØÍóÛÑł  
  ÀôzìèÎéØþóÛÑł  
  ?AæÛÈĢĸģĹċĹçĩĜĞØÍ  
  ?AæÛÈĢĸģĹċĹçĩĜĞçĐĹIJÔáØÍÈ  
  ³æľĿĽêéüóÛÈ  

  View Slide

 11. ĕĜĹĞÊĵĕËéĢĸģĹċĹēıĚĨìÇ  
   
  ĕĘĚĦĻđĹģĹļÒ  
  ?ĻčIJąăĸĞļë{Sā  
  ¢TÛýLÒyÍ  
   
  äóüÇÍãîÍ?ÒÓåö¢TÛýLÒyÍëæÇĕďĹĴÒ@dÈ
  ĻijhýñÓ;ļ  

  View Slide

 12. Ques�on:ÆèÎøãåĕĜĹĞĵĕā>}ÛýëÑł  
  Answer:  ÆURI  (  URL  )āÏíjóÛÈ  
   
    ôĂéúԞýĐąěæÛÈ
  h�p://weather.yahoo.co.jp/weather/jp/13/4410.html  
   
    RESTëÊijėĹĕāRê¨"Ûýr€ƒéo^Ëê…FÙóÛÈ  
   

  View Slide

 13. ŀÆĢĸģĹċĹēıĚĨëURI  
    ĕĘĚĦĻđĹģĹļðëv^  
  –  ?ŀÆ?A  
  –  ĭąĸĭġįĹŀÆĢĸģĹċĹ  
  –  đħĭġįĹŀÆĩĜĞ  
  –  ğijĸčŀÆĐĹIJ  
   
  h�p://macdnald.com/client/a/orders/new/main/burger/sub/potato/drink/coke  
  ÐD   ?A   ĢĸģĹċĹ   ĩĜĞ   ĐĹIJ  
  ăčēıĸ  

  View Slide

 14. ŀÆĢĸģĹċĹēıĚĨëURI  
  ?ë™'ÛñåāURIæšÛçÏíÇÇÇ  
    v^  
  h�p://macdnald.com/client/a/orders/new/main/burger/sub/potato/drink/coke  
    v^@ë­%  
  h�p://macdnald.com/client/a/add_order/1/sub/cheese  
    v^ëČĮĸĖĴ  
  h�p://macdnald.com/client/a/delete_order/1  
    v^ë  
  h�p://macdnald.com/client/a/orders  
    v^륏  
  h�p://macdnald.com/client/a/orders/1  

  View Slide

 15. ÖþæĕĜĹĞĵĕÒ>}æÓýÒÇÇÇ  
  1.  v^øv^@ā­%ÛýURIÒy¹ê¶ÔéýëÒ«Í  
  h�p://macdnald.com/client/a/orders/new/main/burger/sub/potato/drink/coke  
  2.  ĕĘĚĦÒ¸°Ïåv^­%Ùâ÷ãàüÇaêČĮĸĖĴÙàv^āE
  ČĮĸĖĴÙúÎçÙå¬ĀéÍÑł  
  Ļ,ÚURIêăčĖĕÙåÇâ÷Ăç,Ú{SÒXĻ‹NļØþýëÑļ  
  h�p://macdnald.com/client/a/delete_order/1  
   
   
   
  éèÇ?ĻđĹĥĕļöĕĘĚĦĻđĹģĹļöK´ Ò8ÍÈ  
   
  ĐĐ  
  ĐĐ  

  View Slide

 16. Ques�on:ÆèÎøãå?çĕĘĚĦëK´ ā¡sÛýëÑł
  Answer:  ÆøüàÍ ê+ãàHTTPĭėĚğāÎç<ĺ
   
    RESTëÊÛñåëQ3Â(ijėĹĕ)  ê±€æÓýúÔ=‘Øþà\ëĖĚĞËê…
  FÙóÛÈ  
    ÞþæìòèëĢĸģĹċĹēıĚĨëURIæ¦cÙóÛÈ  

  View Slide

 17. ŀÆøüàÍ çHTTPĭėĚğëĪĚĨ
  HTTPĭ
  ĭė
  ėĚ
  Ěğ
  ğ   ?

  ë'
  '
    DBë
  ë\
  \

  (CRUD)  
  ,

  Ú{
  {S

  ë  
  X
  X
  Ļ
  Ļ
  ‹
  ‹N

  ļ  
  POST   v^ë­%   CREATE   yÙ  
  GET   v^@ë)J  
  v^ ë)J  
  READ   hü  
  PUT/PATCH   v^@ëf_   UPDATE   ³Çhü  
  Ļf_A©7êG
  ¾āÏéÍàõļ  
  DELETE   v^ëČĮĸĖĴ   DELETE   hü  

  View Slide

 18. ŀÆ>»ëURL  
    ĉĹęĹë  
  h�p://macdnald.com/client/a/orders  
   
    ĉĹęĹë­%  
  h�p://macdnald.com/client/a/orders/new  
   
    ĉĹęĹ륏  
  h�p://macdnald.com/client/a/orders/4123  
   
    ĉĹęĹë6f  
  h�p://macdnald.com/client/a/orders/4123  
   
    ĉĹęĹëČĮĸĖĴ  
  h�p://macdnald.com/client/a/orders/4123  
   
  POST  
  GET  
  DELETE  
  GET  
  PUT  
  HTTP  method  
  URL  

  View Slide

 19. ĕďĹIJĥijĜĄëóçõ  
    ĕďĹIJĥijĜĄā>}ÛýàõêìRESTfullêÙú
  Îĺ  
    RESTfullìë@ā±!ê>›ÙúÎĺ  
  –  ĕĜĹĞĵĕêÛýÈ  
  –  ĕĜĹĞĵĕêÛýêìÇURIê{SāYàÝúÎÈ  
  –  URIā<êWÎêìÇøüàÍ ç +ãàHTTPĭėĚğ
  āÐÎ  

  View Slide

 20. Sec�on:  &|  
   
  ĹÆ·‚ÒbÍĺĭĸĜĠĸĕÒnÂĹ  

  View Slide

 21. &|ë˜Íweb  applica�on·‚  
  1.  G¾Œ2Ò ÑüøÛÍ  
  –  ĨĶĎIJĬ,5ҁ+(  loose  coupling)æÌýÈ  
   
  MVC  framework  !!!  
  1.  §ÒžåöáÍàÍêÒhýëÑÒ~¡æÓýÈ  
  –  ĨĶĎIJĬëH$ĻDBçëøüçüÇHTMLëUļÒc†ê Ñþå
  ÍýÈ  
  MVC  framework  !!!  
   

  View Slide

 22. MVCĦĵĹĬķĹčìˆ  

  View Slide

 23. MVCăĨijďĹēıĸë  
  čIJąăĸĞ  
  1.  HTTPijčĈĕĞ    
  (URI,  HTTPĭėĚğ)   Rou�ng  /    
  Dispatcher  
  Controller  
  DB  
  Model  
  2.  URIçĭėĚğë¡k  
  View  
  3.  ăčēıĸĻ~ļëZ=  
  5.  DBðë~  
  ĻCRUDļ  
  8.  İĹĒŚ‡HTMLāU  
  4  
  6  
  7  
  9  
  10.HTTPĵĕĩĸĕ  
  Applica�on  

  View Slide

 24. ÖþìRESTfulléđĹĥĕêö
  ïãàüĺ  
   
  áÕèÈÈÈ  

  View Slide

 25. >}êÐÍå½ÙÍĩąĸĞ  
  DB  
  Model  
  5.  DBðë~  
  ĻCRUDļ  
    RDBçĻObjectZ.ëļMVCìÇʅNÒOÍËÈ  
   
   
   
    liƒé“Ï`Ò°ÎàõǂÙåÍýÈ  
  –  RDBìÇÃàáëĻĕĊIJĹļÄ  
  –  ObjectìÇÃ[ý—ÍĻĭėĚğļçCNĻĭĸģļÄ  

  View Slide

 26. ÞÖæORM  
   (Object-­‐rela�onal  mapping)  
    *ÉëĜĹħĴāÞþßþClassçÙåWÎÈ  
    ĜĹħĴëĊIJĬìǤFÛýčIJĕëCNĻĭĸģļçÙåWÎÈ  
    ĜĹħĴðë\ìUserModelÑû™ÎÈ  
  Class  User  extends  Model  {  
  }    
  User  Table  
  =  
  Class  User  extends  Model  {  
   protected  name  
  }  
  User  Table  
  -­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐  
  Name  |  varchar(256)  
  =  
  $user  =  User::find_by_id(3000);  
  $user.name  //=  akira  
  SELECT  *  FROM  user    
  WHERE  id  =  3000;  
   
  //  id                |  name  
  //  -­‐-­‐-­‐-­‐          |-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐  
  //    3000  |  akira  
  =  

  View Slide

 27. BÙÜäçÑÙåÍÓóÙùÎĺ  

  View Slide

 28. gIêÇĨĶĎIJīĸĎāÛýàõëKoÏ  
  ĻçÍÎ-ëпÍļ  
    CoC:  conven�on  over  configura�on  
  –  Ÿì·‚”ës=ÛñÓÖçĻ£=ļāwBØÝÇ(ŽêÛý  
    DRY:  Don’t  Repeat  Yourself  
  –  Q3뵜ì6fë1½Øā49Ù¯cNāwBØÝǖāÚý  
  ĻvRŀ  No  Once  and  Only  One(  OAOO  )  ļ  
    KISS:  Keep  it  Simple,  Stupid  
  –  ėĦĞĆćăҜ¼êéýêäþåÇÍ`ā’JÛýe¸Ò4ÏàüÇ\êV¸
  )ãàüÇèþÒµép•éëÑ ÑûéÔéýÈ  
    YAGNI:  You  ain’t  gonna  need  it  
  –  p•ì>»êLçéýóæì­%ÙéÍëÒúÍÈÌçæÎáÿÎçëxëê
  ãàöëìÇ>»êì10%ŠEÙÑĀþéÍÈÙàÒãåÞþêªøÙàe¸ë
  90%ìyÁêéýÈ  

  View Slide

 29. enjoy  cording!  

  View Slide