Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

モププロ@kintone開発チーム

Nokogiri
February 04, 2020

 モププロ@kintone開発チーム

Nokogiri

February 04, 2020
Tweet

More Decks by Nokogiri

Other Decks in Programming

Transcript

 1. !LJOUPOFνʔϜ
  Ϟϒϓϩ

  View full-size slide

 2. • ϑϩϯτΤϯυ / όοΫΤϯυ
  • React / TypeScript / Java
  • झຯɿ೫໦ࡔ46 / ݸਓWebαʔϏε։ൃ
  • Nokogiri(@nkgrnkgr)
  Taiki Nishi@cybozu

  View full-size slide

 3. ۀ຿ΞϓϦϓϥοτϑΥʔϜ
  • ձࣾ΍ۀ຿Ͱඞཁͳۀ຿ΞϓϦΛϢʔβʔ͕ࣗ෼Ͱ࡞Δ͜ͱ͕
  Ͱ͖ΔαʔϏε
  • υϥοά&υϩοϓͰखܰʹαΫαΫ࡞ΕΔ
  • REST API, JS,CSSͰͷΧελϚΠζʹରԠ͍ͯ͠Δ

  View full-size slide

 4. ࠓ೔࿩͢͜ͱ

  View full-size slide

 5. Ϟϒϓϩάϥϛϯά
  ͲΜͳײ͡Ͱ΍ͬͯΔ͔

  View full-size slide

 6. Ϟϒϓϩάϥϛϯάͱ͸

  View full-size slide

 7. Ϟϒϓϩάϥϛϯά
  • ϖΞϓϩάϥϛϯάͷਓ਺ଟΊ
  • 1୆ͷPCͰ࡞ۀ͠ɺͦΕҎ֎ͷϝϯόʔ͸αϙʔτ͢Δ
  • ໾ׂ͸࣌ؒ΍λεΫΛ۠੾ͬͯมΘΔ
  • 2012೥͝ΖHunter IndustiesࣾͰऔΓ૊Έ͕࢝·ͬͨ

  View full-size slide

 8. ฐࣾͷϞϒϓϩάϥϛϯάͷ༷ࢠ

  View full-size slide

 9. kintoneνʔϜͷ
  Ϟϒϓϩάϥϛϯά

  View full-size slide

 10. kintoneνʔϜͷϞϒϓϩάϥϛϯά
  • 3ʙ5ਓͰ1νʔϜ
  • ϦϞʔτ
  • ZoomͰৗʹը໘ڞ༗
  • ଞνʔϜ΍ϓϩάϥϚҎ֎ͷϝϯόʔ΋ඞཁʹԠͯ͡ࢀՃ͢Δ

  View full-size slide

 11. ։ൃମ੍
  • ϓϩμΫτϚωʔδϟʔ x 3.5໊ @౦ژ
  • σβΠφʔ x4໊ @౦ژ
  • ϓϩάϥϚʔx ໿25໊ @౦ژ,େࡕ,দࢁ,޿ౡ,෱Ԭ
  • QAʢ඼࣭อূʣx 12໊ @౦ژ,দࢁ
  • ϓϩμΫτϥΠλʔ x 5໊ @౦ژ

  View full-size slide

 12. ։ൃମ੍
  • ϓϩμΫτϚωʔδϟʔ x 3.5໊ @౦ژ
  • σβΠφʔ x4໊ @౦ژ
  • ϓϩάϥϚʔx ໿25໊ @౦ژ,େࡕ,দࢁ,޿ౡ,෱Ԭ
  • QAʢ඼࣭อূʣx 12໊ @౦ژ,দࢁ
  • ϓϩμΫτϥΠλʔ x 5໊ @౦ژ
  ਓ਺ଟ͍ & ଟڌ఺

  View full-size slide

 13. ։ൃνʔϜશମΛר͖ࠐΉ
  PGϞϒνʔϜ
  PM QA
  σβΠφʔ
  ଞνʔϜͷPG ϓϩμΫτϥΠλʔ

  View full-size slide

 14. ϝϦοτ
  • νʔϜϝϯόʔؒͰͷ஌ࣝڞ༗ɾֶशͷػձΛ૿΍͢
  • ϑϩʔޮ཰Λ༏ઌ͠༏ઌॱҐͷߴ͍PBI͔Β׬ྃ͢Δ
  • ඞཁͳͱ͖ʹ༷ʑͳ৬ೳͷਓʹ͙ٞ͢࿦ʹՃΘͬͯ΋Β͏
  • ϦϞʔτɾࡏ୐։ൃମ੍Ͱ΋໰୊ͳ͘։ൃΛߦ͏
  • ձٞɾٳՋɾ݉຿ͳͲͰൈ͚Δਓ͕͍ͯ΋νʔϜͱͯ͠ਐḿ͢Δ

  View full-size slide

 15. ಘΒΕΔޮՌ
  • ֶश / ඼࣭ / ଐਓԽ๷ࢭ / ಇ͖΍͢͞ / ָ͠͞ / ҆৺ײ

  View full-size slide

 16. αϒνʔϜ͝ͱʹҧ͏ϧʔϧ
  • 9:45 ேձ։࢝ 16:30 ৼΓฦΓ
  • 25෼࡞ۀ + 5෼ٳܜ
  • ৼΓฦΓ͸KPT, FunDoneLearn

  View full-size slide

 17. αϒνʔϜ͝ͱʹҧ͏ϧʔϧ
  • 17:00-18:00 ͸ ݸਓ୳ٻ
  • ڞ༗VM಺Ͱ࡞ۀ
  • ։ൃܥόοΫϩά͚ͩΛ΍ΔνʔϜ

  View full-size slide

 18. ϓϩϒϨϜ -> τϥΠ
  • υϥΠόʔͷεΠονϯάίετΛԼ͍͛ͨ
  • ڞ༗VMͷ࡞੒
  • ৽نࢀೖऀ͕υϝΠϯ஌ࣝෆ҆
  • ݸਓ୳ٻͷ࣌ؒΛ૿΍͢
  • ϓϥΠϯೋϯάʹ࣌ؒΛ͔͚Δ
  • υϥΠόʔͷճ਺Λ૿΍͢

  View full-size slide

 19. Α͋͘Δ࣭໰
  • ҰਓͰ։ൃͨ͠ํ͕ૣ͘ͳ͍͔ʁ
  • ϦϦʔε·Ͱͷ଎౓͸͋·ΓมΘΒͳ͍ͱ͍͏࣮ײ
  • ίʔυϨϏϡʔ͕ϦΞϧλΠϜ
  • λεΫͷ଴͕ͪൃੜ͠ͳ͍ͷͰɺίϯςΩετεΠον͕গͳ
  ͍

  View full-size slide

 20. Α͋͘Δ࣭໰
  • Ϟϒݏ͕Δਓ͸͍ͳ͍͔ʁ
  • ࠓͷॴ kintoneνʔϜʹ͸͍ͳ͍
  • ϞϒͷԿ͕ݏͳͷ͔͸ٞ࿦͢Δඞཁ͕͋Δ
  • શ෦λεΫΛϞϒͰ΍͍ͬͯΔΘ͚Ͱͳ͘ɺ΋ͷʹΑͬͯ࢖͍
  ෼͚͍ͯΔ

  View full-size slide

 21. Α͋͘Δ࣭໰
  • ਓͷग़ೖΓ͕ଟ͍ͱ৘ใͷಉظ͕೉ͦ͠͏
  • ࣮ࡍ͔͔࣌ؒΔ
  • Ϟϒʹूத͢Δ࣌ؒଳͱઃ͚͍ͯΔ

  View full-size slide

 22. ָ͘͠Ϟϒϓϩ͍ͨ͠ਓ
  We are Hiring!!

  View full-size slide

 23. ͝੩ௌ͋Γ͕ͱ͏͍͟͝·ͨ͠

  View full-size slide