$30 off During Our Annual Pro Sale. View Details »

インフラは愛だ(Infrastructure is love.)

tomoya
August 14, 2021

インフラは愛だ(Infrastructure is love.)

e-ZUKA Tech Night vol.52 -コロナ禍を支えるITインフラ-

tomoya

August 14, 2021
Tweet

More Decks by tomoya

Other Decks in Technology

Transcript

 1. Πϯϑϥ͸Ѫͩ(Infrastructure is love.) Tomoya Takezaki Committee Home NOC Operators' Group

 2. Pro fi le ஛㟒 ༑࠸ (͚͖ͨ͟ ͱ΋΍) ෱Ԭݝ෱Ԭࢢग़਎ ࢓ࣄ ͱ͋ΔISPͷதͷਓ

  ݱ஍తͳ෦෼͔Βܦ࿏͍ͬͨ͡Γ ࠷ۙͷϚΠϒʔϜ͸ۨ໦݁ҥͪΌΜ
 3. ΠϯϑϥʹѪ͸͋Δ͔ Infrastructure (ɪn.frəˌstrʌk.tʃɚ) ిؾɾΨεɾਫಓ + ௨৴ զʑͷੜ׆ʹͳͯ͘͸ͳΒͳ͍΋ͷ = ౰ͨΓલͷ΋ͷ ౰ͨΓલ͔ͩΒͦ͜ؾʹ΋ཹΊͳ͍(?)

  ౰ͨΓલͷ΋ͷΛ౰ͨΓલʹ࢖͑Δ͜ͱΛ·ͣײँɻ ͦΜͳ౰ͨΓલʹಈ͍͍ͯΔ΋ͷ͸͔͍͍ͬ͜ɻ
 4. ਎ۙͳΠϯϑϥ(௨৴) ެऺి࿩ͪΌΜͱ࢖͑·͔͢ʁ

 5. ެऺి࿩ʹ΋ͨ͘͞Μͷछྨ͕ MC-1P (೔ຊͰݱ໾Քಇ͸1୆) MC-4P (σϡΤοτϗϯλΠϓ) MC-5BP (ςϨΧઐ༻)

 6. ެऺి࿩ͷઌ ి৴பʹ͸ͨ͘͞Μͷέʔϒϧ͕ ੺/੨: ౦ژిྗύϫʔάϦου ԫ/ਫ: ιϑτόϯΫϞόΠϧ ྘: USEN ੨: NTT(ϑΝΠόʔ)

  ࢵ: ARTERIA ࠇ: NTT(ి࿩)
 7. έʔϒϧ͸஍্͚ͩͰͳ͘஍Լ΋ Verizon/AS703 Vodafone/AS1273 Level(3)/AS3356

 8. ͓ͬ͞ΜϗΠϗΠ KDD + DDI + IDO = ?

 9. ౔஍͑͋͞Ε͹έʔϒϧ͸ෑઃՄೳ

 10. έʔϒϧ͸੾ΕΔͷͰ… IPSTAR ϫΠυελʔ

 11. έʔϒϧ͕੾ΕͨΒ…(཮্ฤ) ҰՈʹҰ୆͸ཉ͍͠όέοτं ߴॴ࡞ۀ΋ཉ͍͠

 12. έʔϒϧ͕੾ΕͨΒ(ւ্ฤ)

 13. None
 14. None
 15. None
 16. None
 17. None
 18. None
 19. None
 20. None
 21. ࠷ޙʹ͸ͨΒ͘ंγϦʔζ

 22. None
 23. None
 24. None
 25. զ͕ࠃͷ௨৴؀ڥ͸ੈքͷதͰ΋ܙ·Ε͓ͯΓɺFTTH΍LTEͷਓޱΧ όʔ཰͸9ׂΛ௒͑ɺଟ͘ͷ৔ॴͰߴ඼࣭ͳ௨৴Λߦ͏͜ͱ͕Ͱ͖·͢ɻ ͦͷͨΊɺࠃ౔ͷຆͲͷ৔ॴʹ͸௨৴έʔϒϧ͕ுΓ८Β͞Ε͓ͯΓɺ ਺ଟ͘ͷమౝ΍Ξϯςφ͕ઃஔ͞Ε͍ͯ·͢ɻ·ͨɺւʹғ·Ε͓ͯ Γɺࣗવࡂ֐΋ଟ͍؀ڥͰ͋Δʹ΋ؔΘΒͣɺͦͷՄ༻ੑͱ඼࣭͸ৗʹ ߴ͍ঢ়ଶͰҡ࣋͞Ε͍ͯ·͢ɻ

 26. ͜ΕΒͷ௨৴؀ڥ͸ɺ೔ຊॳͷి৴͕1800೥୅ʹߦΘΕͯҎདྷɺઌਓͷ ٕज़ऀͷࣦഊͱ౒ྗʹΑͬͯங্͖͛ͨ΋ͷͰ͋Γɺͦͷ౒ྗʹࢥ͍Λ ஘ͤΔ͜ͱ͸ɺిؾ௨৴ࣄۀऀͷզʑʹͱͬͯඇৗʹײ֒ਂ͍΋ͷ͕͋ Γ·͢ɻ

 27. Πϯϑϥ෦Ͱ͸ɺ༷ʑͳࢪઃΛ๚Εɺͦͷٕज़΍ྺ࢙Λֶͼɺͦͷັྗ ͱઌਓͷ౒ྗΛޙੈʹڭ͑఻͑ΔͨΊʹɺ׆ಈ͍ͯ͠·͢ɻ௝͍͠Πϯ ϑϥࢪઃΛ͝ଘ஌ͷํɺ৘ใఏڙ͓଴͓ͪͯ͠Γ·͢ɻ

 28. Thank you for listening!