Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

補助線を使って弧の美しいロゴを作る

3eb9e13543e1ac9ab8938be5de9360b5?s=47 Miki Ishijima
September 21, 2013

 補助線を使って弧の美しいロゴを作る

Illustratorの祭典「dot-AI」vol.2にて

3eb9e13543e1ac9ab8938be5de9360b5?s=128

Miki Ishijima

September 21, 2013
Tweet

Transcript

 1. None
 2. None
 3. None
 4. groundwork ઃఆฤ

 5. None
 6. None
 7. None
 8. None
 9. දࣔϝχϡʔ͔Β ϓϨϏϡʔ Ξ΢τϥΠϯ ࣮͸ͣΕͯΔ͜ͱ͕෼͔Δ

 10. None
 11. sample ࣮ࡍͷ޻ఔΛݟͯΈ·͠ΐ͏

 12. None
 13. None
 14. None
 15. ͜͜·Ͱ͸͚ͬ͜͏Ͱ͖Δ

 16. None
 17. ͜͜ͷΞʔϧ͕೉͍͠

 18. ઀ઢͰߟ͑·͠ΐ͏

 19. ઀ઢͱ͸ ઀ઢʢͤͬͤΜɺUBOHFOUJBMMJOFʣͱ͸ɺۂઢʹର ͯ࣍͠ͷఆٛΛຬͨ͢௚ઢͷ͜ͱͰ͋Δɻݹ͘͸੾ઢ ͱ΋ॻ͔Εͨɻۂઢ্ͷ఺1ʹ͓͚Δ઀ઢͱ͸ɺ1 ͱҟͳΔۂઢ্ͷ఺2ΛऔΓɺ2Λ1ʹۙ෇͚ͨͱ ͖ʹ௚ઢ21͕ۙ෇͘௚ઢͷ͜ͱͰ͋Δɻ͜ͷͱ͖ ఺1Λ઀఺ͱݺͿɻ઀ઢ͸ଘࡏ͢Δͱ͸ݶΒͳ͍ɻ ඍ෼๏ʹΑΔ઀ઢͷํఔࣜ<ฤू> ! ۂઢͷํఔ͕ࣜඍ෼ՄೳͳΒ͹ɺ઀ઢ͕ଘࡏ͢Δɻ

  ࠲ඪฏ໘্ͷؔ਺<ฤू>
 20. ઀ઢͱ͸ ઀ઢʢͤͬͤΜɺUBOHFOUJBMMJOFʣͱ͸ɺۂઢʹର ͯ࣍͠ͷఆٛΛຬͨ͢௚ઢͷ͜ͱͰ͋Δɻݹ͘͸੾ઢ ͱ΋ॻ͔Εͨɻ /(

 21. ԁΛ࡞Δ

 22. த৺఺͔ΒઢΛҾ͘

 23. ઢ্͔ΒԁΛ࡞Δ

 24. αΠζΛ߹ΘͤΔ

 25. ͜͜ʹ઀ઢ͕͋Δ

 26. ɹԁಉ࢜Ͱɺ ɹ఺ͷΈ઀͢ΔՕॴΛ࡞Ε͹ɺ ɹހ͕ΩϨΠʹͳΔ

 27. σϞϯετϨʔγϣϯ

 28. ্खͭ͘ͳ͕Βͳ͍ ͋Β͔͡ΊϢχΧʔϒఆنͰԼֆΛ࡞ΔɺͳͧΔͳͲ ͓ͯ͘͠ͱ઀ઢͷׂΓग़͕͠Ͱ͖ΔͷͰศརͰ͢ɻ ! Χʔϒ͕߹Θͳ͘ͳ͖ͬͯͯɺఆنΛಈ͔͞ͳ͍ͱ͍ ͚ͳ͍ͱ͜Ζ͕઀ઢͷ໨҆ɻ

 29. Α͍ԁހϥΠϑΛ JNBHFCZESJCCMF

 30. None