Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

設計を構成する要素

 設計を構成する要素

SekkeiKaigi での発表資料です

Yamaki Hiroshi

July 30, 2019
Tweet

More Decks by Yamaki Hiroshi

Other Decks in Programming

Transcript

 1. ઃܭΛߏ੒͢Δཁૉ

  View Slide

 2. ࣗݾ঺հ
  • ീרߛ࢜(ϠϚΩ ώϩγ) @yamak1i
  • (ג)ϗϫΠτϓϥεͷEMɺׂͱΤϯδχΞ
  • ۀ຿ܥͷSIerग़਎
  • ޷෺͸ઃܭͷ࿩ɻ࠷ۙ͸ઐΒDDD
  • ॻ͘ͷ͸Go΍PHP(Laravel)͕ଟ͍

  View Slide

 3. ಥવͰ͕͢
  ઃܭΛߏ੒͢ΔཁૉΛ
  ʮۀ຿஌ࣝɺΞϓϦέʔγϣϯɺσʔλߏ଄ʯ
  ͱ͢Δͱ

  View Slide

 4. ΞϓϦέʔγϣϯ͹͔Γ
  ࿩ͯ͠·ͤΜ͔ʁ

  View Slide

 5. Πϕϯτιʔγϯά

  View Slide

 6. ஌ͬͯΔਓʁ

  View Slide

 7. ΋͏ಋೖͯ͠Δਓʁ

  View Slide

 8. ೦ͷͨΊ

  View Slide

 9. Πϕϯτιʔγϯά
  ΠϕϯτͷӬଓԽ(ιʔγϯά)
  ʮঢ়ଶભҠʯͷ؅ཧΛߋ৽͔Βൃੜͨ͠Πϕ
  ϯτͷαϚϦͱͯ͠؅ཧ͢Δ΍Γํ

  View Slide

 10. ͜Ε͸ΞϓϦέʔγϣϯͷ࿩

  View Slide

 11. ৽͍͠ߟ͑ํͰ͢ΑͶʁ

  View Slide

 12. ྫ: ࡏݿ؅ཧ
  ૉ๿ͳ΍Γํ:
  ͋Δ঎඼ͷࡏݿྔΛ௚઀ߋ৽ͯ͠ه࿥͢Δ
  Πϕϯτιʔγϯά:
  ೖݿɺҾ౰ɺग़ݿͳͲͷΠϕϯτΛه࿥͠ɺूܭ
  ͯ͠ಋग़͢Δ

  View Slide

 13. ͜Εͬͯɻɻʁ

  View Slide

 14. ࡏݿͷʮड͚෷͍ʯʁ
  ೖݿ ঎඼"
  ೖݿ ঎඼#
  ग़ݿ ঎඼"

  View Slide

 15. –http://keirikyuuentai.com/glossary-balance-
  in-stores
  “ࡏݿͷೖग़ݿͷ͜ͱɻʮड͚ʯ͕ೖݿɺʮ෷͍ʯ͕ग़ݿɻ
  ঎඼΍ࡐྉͱ͍ͬͨ୨Էࢿ࢈ʹؔͯ͠͸ɺརӹʹ༩͑Δֹۚ
  తॏཁੑ͕େ͖͍͏͑ʹ୨Է͠ʹ͸࣌ؒͱίετ͕͔͔Δͨ
  Ίɺड͚෷͍ͷܧଓه࿥Λߦ͏ͷ͕ҰൠతͰ͋Δɻ”

  View Slide

 16. ࡏݿ؅ཧͷจ຺Ͱ͸
  Πϕϯτιʔγϯάͷߟ͑ํ͸
  ৽͘͠ͳ͍
  Ұݟ৽͍֓͠೦΋ۀ຿஌ࣝΛ౰ͯΔͱผͷݟํ͕
  Ͱ͖Δ͜ͱ͕͋Δ

  View Slide

 17. Πϕϯτιʔγϯά͸
  ஌Βͳͯ͘΋ɺ
  ࡏݿͷड͚෷͍͸
  ஌͍ͬͯΔਓ΋͍·͢ΑͶʁ

  View Slide

 18. ࡏݿͷσʔλߏ଄

  View Slide

 19. ͱ͋Δࡏݿͷσʔλߏ଄
  ʮ࠷৽ঢ়ଶΛߋ৽͢ΔࡏݿͱͦͷཤྺΛ࡞Ε͹͍
  ͍Μ͡Όͳ͍ʁʯ

  View Slide

 20. ίϯαϧʹϝονϟౖΒΕͨ
  (τϥ΢Ϛ)

  View Slide

 21. ࡏݿ(ঢ়ଶ) + ཤྺͩͱ
  ࠷৽ঢ়ଶ͸؆୯ʹऔΕΔ
  ͍ͭ࣌఺ͷࡏݿΛऔΔͨΊͷΞϓϦέʔγϣϯ͕
  ඞཁ
  ઌ݄຤ࡏݿʁظ຤ࡏݿʁͳʹͦΕʁཁ݅ʹ͋Γ·
  ͚ͨͬ͠ʁʹͳΔ

  View Slide

 22. ۀ຿஌͕ࣝ͋Ε͹
  ࡏݿ؅ཧͰ೔࣌ࢦఆͯ͠਺ྔ͕औΕͳ͍Α͏ͳ
  σʔλߏ଄ʹ͸͠ͳ͍
  ड͚෷͍Ͱ؅ཧ͠·͠ΐ͏ͱͳΔ

  View Slide

 23. ઃܭΛߏ੒͢Δཁૉ

  View Slide

 24. ۀ຿஌ࣝͷಛ௃
  • ઃܭͷྑ͠ɾѱ͠ΛܾΊΔେݩ
  • ஌Βͳ͍ͱෆཁͳมߋ͕ଟ͘ͳΔ
  • ஌ͬͯΔ͚ͩͩͱγεςϜ͸૊Ίͳ͍

  View Slide

 25. σʔλߏ଄ͷಛ௃
  • มߋ͸೉͘͠ɺख͕͔͔ؒΔ
  • Ӭଓੑ(͜͜ʹແ͍΋ͷ͸ɺੈͷதʹଘࡏ͠ͳ
  ͔ͬͨ)
  • ͍͕ͭ͜ΞϨͩͱࠔΔਓ͕ͨ͘͞Μ

  View Slide

 26. ΞϓϦέʔγϣϯͷಛ௃
  • ॊೈͰมߋ͕༰қ
  • شൃੑ(͜͜Ͱىͬͨ͜͜ͱ͸࢒Βͳ͍)
  • σʔλߏ଄͕ΞϨͰ΋݁ߏͳΜͱ͔ͪ͠Ό͏

  View Slide

 27. ΞϓϦέʔγϣϯ͸มߋ͕༰қ
  ؆୯ʹσʔλߏ଄ͷۀΛഎෛ͍ࠐΉ
  (ݶք͸͋Δ)

  View Slide

 28. ·ͱΊΔͱ

  View Slide

 29. ྑ͍ઃܭΛ͢ΔͨΊ͸
  ΞϓϦέʔγϣϯ
  ͚ͩ͡Όͳ͘ɺ
  ۀ຿஌ࣝɺσʔλߏ଄΋
  େࣄͰ͢ΑͶ

  View Slide

 30. ͝ਗ਼ௌ͋Γ͕ͱ͏͍͟͝·ͨ͠ɻ

  View Slide