Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

Introduction of MaterialDesign for engineer

Introduction of MaterialDesign for engineer

Masaya Yashiro

August 29, 2016
Tweet

More Decks by Masaya Yashiro

Other Decks in Technology

Transcript

 1. ΤϯδχΞͷͨΊͷ
  ϚςϦΞϧσβΠϯೖ໳
  @yashims85

  View Slide


 2. • ԰୅ণ໵ @yashims85
  • ྑ͍ϓϩμΫτΛ࡞Γ͍ͨΤϯδχΞ
  • ؾ࣋ͪ͸20୅த൫

  View Slide

 3. օ͞Μ͜Μͳࣄܦݧ͋Γ·ͤΜ
  ͔ʁ

  View Slide

 4. σβΠφ: ͜ΕͰ࣮૷͓ئ͍͠·͢ʔʂ
  ΅͘: Αͬ͠Όʂ࣮૷͕Μ͹Δ͍ͧʂ
  ΅͘: Μʔʁ
  ΅͘: ΜΜΜʔʁ
  ΅͘: ͏ʔΜɻɻඍົͳσβΠϯͳؾ͕͢Δ͚ͲɺσβΠ
  φ্͕͖͛ͯͨ΋ͷͩ͠ͳ͊ɻɻ
  ΅͘: ·͊ɺ͍͍͔ɻɻ

  View Slide

 5. ͋Δ͍͸͜Μͳࣄ

  View Slide

 6. ΅͘: UI࣮૷Ͱ͖ͨͷͰಈ͔ͯ͠ΈΔ͍ͧɻ
  ΅͘: …Ξχϝʔγϣϯཉ͍͍ͧ͠ɻɻ
  ΅͘: ͍͍ײ͡ʹͪΐͪΐ͍ͱ΍ͬͯΈΔ͔(^o^)
  σβΠφ: ͏ʔΜඍົ͍ɻ
  ΅͘: (´ɾωɾʆ)

  View Slide

 7. ͋Δ͍͸͜Μͳࣄ

  View Slide

 8. σβΠφ: UI࣮૷͓ئ͍͠·ʔ͢ʂ
  ΅͘: ͕Μ͹Δ͍ͧʂ
  ΅͘: ͳΜ͔৽ن࣮૷ଟ͍ͧɻɻ
  ΅͘: ͓ΘΒͳ͍ɻɻ
  ΅͘: ͓ΘΒͳ͍ɻɻ

  View Slide

 9. ͦΕɺ΋͔ͨ͠͠ΒϚςϦΞϧσβΠ
  ϯΛ֮͑Δ͜ͱͰղܾͰ͖Δ͔΋͠Ε
  ·ͤΜ

  View Slide

 10. ϚςϦΞϧσβΠϯͷ3ݪଇ

  View Slide

 11. ϚςϦΞϧσβΠϯͷ3ݪଇ
  • ϚςϦΞϧσβΠϯ͸ϝλϑΝʔͰ͋Δ
  • ϚςϦΞϧσβΠϯ͸ࢴͷϝλϑΝʔΛ࣋ͭ(λϯδϒ
  ϧUI)

  View Slide

 12. ϚςϦΞϧσβΠϯͷ3ݪଇ
  • େ୾ɺੜ͖ੜ͖ɺҙਤత
  • ࢴͷσβΠϯͱಉ͡Α͏ߟ͑Δ
  • typography΍༨നɺΧϥʔ౳େ୾ʹ࢖͓͏

  View Slide

 13. ϚςϦΞϧσβΠϯͷ3ݪଇ
  • Ϟʔγϣϯ͸ҙຯΛఏڙ͢Δ
  • Կʹ஫໨͢Ε͹Α͍͔༠ಋͰ͖Δ
  • ਖ਼͍͠ϞʔϑΟϯά͸ϢʔβͷମݧΛ࿈ଓతͳ΋ͷʹ
  ͢Δ

  View Slide

 14. Ͱ΋ɺ΅͘σβΠϯηϯεແ͍
  ͠ɻɻ

  View Slide

 15. ͦΜͳਓͷͨΊͷϚςϦΞϧσ
  βΠϯͰ͢ʂʂ

  View Slide

 16. ΅͘σβΠϯηϯεແ͍͠
  • υΩϡϝϯτ͕੔උ͞Ε͍ͯΔ
  • https://design.google.com/
  • https://material.google.com/
  • σβΠϯͷઃܭࢥ૝͕͋Δ
  • σβΠϯύλʔϯ͕๛෋
  • ύλʔϯͱϩδοΫͰ͢΂ͯޠΕ͍ͯΔ

  View Slide

 17. ύλʔϯͱϩδοΫͰޠΒΕ͍ͯΔͳΒɺ
  ΤϯδχΞతࢥߟͰσβΠϯͷྑ͠ѱ͠
  Λ൑அͰ͖Δ

  View Slide

 18. ϚςϦΞϧσβΠϯΛ͓΅͑Δ
  ͱͲ͏ͳΔ͔

  View Slide

 19. σβΠφ: ͜ΕͰ࣮૷͓ئ͍͠·͢ʔʂ
  ΅͘: Αͬ͠Όʂ࣮૷͕Μ͹Δ͍ͧʂ
  ΅͘: Μʔʁ
  ΅͘: ͏ʔΜɻɻσβύλతʹඍົͳͷͰɺͲ͏͍͏ઃܭ
  ҙਤͳͷ͔֬ೝͯ͠ΈΑ͏ɻ
  σβΠφ: ·͊ɺGoogle༷͕ݴ͏ͳΒ͠ΐ͏͕ͳ͍ΑͶɻ
  ΅͘: ʢʈνʈʣχοίϦ
  Google༷͕ݴ͏ͳΒ͠ΐ͏͕ͳ͍

  View Slide

 20. ͋Δ͍͸͜͏ͳΔ

  View Slide

 21. ΅͘: UI࣮૷Ͱ͖ͨͷͰಈ͔ͯ͠ΈΔ͍ͧɻ
  ΅͘: …Ξχϝʔγϣϯཉ͍͍ͧ͠ɻɻ
  ΅͘: ϚςϦΞϧσβΠϯతߟ͑ํऔΓೖΕͯͪΐͪΐ͍
  ͱ΍ͬͯΈΔ͔ɻ
  σβΠφ: ѱ͘ͳ͍
  ΅͘: ʢʈνʈʣχοίϦ

  View Slide

 22. ͋Δ͍͸͜͏ͳΔ

  View Slide

 23. σβΠφ: UI࣮૷͓ئ͍͠·ʔ͢ʂ
  ΅͘: ͳΜ͔৽ن࣮૷ଟ͍ͧɻɻ
  ΅͘: ࣅͨUI͕͢Ͱʹ͋ΔΘ͚Ͱ͕͢ɺ৽ͨʹ࣮૷͢Δҙ
  ਤͱ͸ʁ
  σβΠφ: ಛʹແ͍
  ΅͘: ʢʈνʈʣχοίϦ

  View Slide

 24. MFͰ΍ͬͯΔษڧ๏

  View Slide

 25. MFͰ΍ͬͯΔษڧ๏
  • ͍͏ͯυΩϡϝϯτ͸શ෦ӳޠ
  • ҰਓͰಡΉͷ͸ਏ͍ͷͰɺΈΜͳͰಡΈ߹Θͤ
  • UIຖʹಡΜͰҙݟަ׵͋͠͏
  • Googleͷϖʔδ຋༁Ͱେମҙਤ఻ΘΔ

  View Slide

 26. ·ͱΊ
  • σβΠϯηϯε͕ແͯ͘΋ϚςϦΞϧσβΠϯ͸ޠΕΔ
  • ϚςϦΞϧσβΠϯ͸ύλʔϯͱϩδοΫ
  • ύλʔϯͱϩδοΫͳΒΤϯδχΞ΋ಘҙ
  • Google༷ͷҖΛआΓͯԺศʹࡁ·ͤΒΕΔ

  View Slide