$30 off During Our Annual Pro Sale. View Details »

北海道ハードウェア技術界隈のイマを知る。 若手とベテランにイロイロ聞いてみよう #MIKANTECHMEETUP #NoMaps2023 / mikantech2023

yumulab
September 17, 2023

北海道ハードウェア技術界隈のイマを知る。 若手とベテランにイロイロ聞いてみよう #MIKANTECHMEETUP #NoMaps2023 / mikantech2023

2023年9月17日(日)にBYYARDで開催されたMIKAN TECH MEETUP 2023のセッション2「北海道ハードウェア技術界隈のイマを知る。 若手とベテランにイロイロ聞いてみよう #MIKANTECHMEETUP」の発表資料

yumulab

September 17, 2023
Tweet

More Decks by yumulab

Other Decks in Technology

Transcript

 1. !"#$%&'()*+,-./01234


  6789:;<=/>/>?@ABCD
  #MIKANTECHMEETUP

  View Slide

 2. !"#$
  • ౬ଜ ཌྷ (ΏΉΒ ͭ͹͞) @yumu19 / @yumulab


  • ৘ใϝσΟΞֶՊ ।ڭत (2021/04ʙ)


  • ઐ໳͸৘ใՊֶɺಛʹΠϯλϑΣʔεɺηϯγϯάɺIoTɺVRɺωοτϫʔΫ౳


  • ܦྺ


  • ࡳຈ։੒ߴ౳ֶߍ ଔۀ


  • ๺ւಓେֶ ཧֶ෦ ஍ٿՊֶՊ ଔۀ


  • ౦ژେֶେֶӃ ཧֶܥݚڀՊ ஍ٿ࿭੕Պֶઐ߈ म࢜՝ఔ


  • ๺཮ઌ୺Պֶٕज़େֶӃେֶ ৘ใՊֶݚڀՊ ৘ใՊֶઐ߈ ത࢜՝ఔ


  • 2008-2011 גࣜձࣾ౦ࣳʢωοτϫʔΫՈిͷݚڀ։ൃͳͲʣ


  • 2011-2013 Ϋ΢δοτגࣜձࣾʢ԰಺ଌҐΞϓϦɺΠϯλϥΫςΟϒలࣔͷ։ൃɾPMͳͲʣ


  • 2013-2014 ϑϦʔϥϯεΤϯδχΞɾ߹ಉձࣾPhysVis ୅දࣾһCEOʢiOSΞϓϦέʔγϣϯͷडୗ։ൃͳͲʣ


  • 2015-2021 ࠃཱݚڀ։ൃ๏ਓ৘ใ௨৴ݚڀػߏʢωοτϫʔΫςετϕουɺແઢωοτϫʔΫΤϛϡϨʔλͷݚڀͳͲʣ
  2
  Ϟϊͮ͘ΓܥϙουΩϟετ
  ඼ϞϊϥδΦ

  View Slide

 3. %&'()*+),-./0*'
  • PC΍εϚϗ͸นࢴΛม͑ΒΕΔ͕ɺΩʔϘʔυ͸ιϑτ΢ΣΞతʹΧελϚΠζͰ͖ͳ͍ʂ


  • ө૾ΤϑΣΫτΛΩʔԡԼ࣌ʹ෇༩͠ɺλΠϐϯάମݧΛ֦ு
  3
  ͱ͘μω
  αϯσʔɾδϟϙϯ

  View Slide

 4. 1234
  • ʮϋʔυ΢ΣΞʯ͕ɺਓʹΑͬͯࢦ͢΋ͷ͕ҧ͏


  • ྔ࢈ 㱻 ϓϩτλΠϓ


  • ిࢠ޻࡞(ϚΠίϯɾηϯαɾΞΫνϡΤʔλ)


  • ճ࿏ج൘ઃܭɾ੡଄


  • ᝑମઃܭɾ੡଄


  • 3DϓϦϯλ / ੾࡟ / ϨʔβʔΧολʔ / ࣹग़੒ܗ
  4
  ࠓ೔͸ओʹͬͪ͜

  View Slide

 5. 1234
  • ಓ಺ͷ΋ͷͮ͘ΓίϛϡχςΟͷࣄྫɺଞʹ΋
  ͨ͘͞Μ͋Δͱࢥ͍·͢


  • ͥͻڭ͍͑ͯͩ͘͞
  5

  View Slide

 6. 567)89:608)
  • ΋ͷͮ͘Γͷࡇయ


  • झຯͰ࡞ͬͨ΋ͷΛɹ
  లࣔ


  • ੈք֤ࠃͰ։࠵


  • ೔ຊͰ͸౦ژɺژ౎ɺ
  େ֞ɺࢁޱɺͭ͘͹ɺ
  ઋ୆ɺ඿দ
  6

  View Slide

 7. 567)89:608);<=>
  7
  Human Controller, ු͘શࣗಈϧʔϏοΫΩϡʔϒ


  https://youtu.be/2vG-YtRmBSw

  View Slide

 8. 567)89:608);<=>
  8
  Star ˑ Jam Street ʙਗ਼૟ָثԻָເ૝ʙ


  https://youtu.be/4QAUfQ7c6DY

  View Slide

 9. 567)89:608);<=>
  9
  Yukio Shinoda, Glowing Air-Bubble Clock - ver.2 with origin; powered by ESP8266


  https://youtu.be/wvD58wH-RZA

  View Slide

 10. ̣̩ͱ͸
  10
  • ΋ͷͮ͘ΓలࣔΠϕϯτ
  • NTۚ୔ɺNT໊ݹ԰ɺNTژ౎ɺNTՃլɺNT޿ౡɺNT
  ۽ຊͳͲ͕։࠵

  View Slide

 11. ̣̩ͱ͸
  11
  • Nico-TECH:ͷུ
  • Nanka-Tsukuttemitaͷུͱ͢ΔNT΋(NTۚ୔ɺNTՃլ)
  • χίχίಈըͷٕज़ܥಈըʹ͚ͭΒΕͨλάʮχίχί
  ٕज़෦ʯʹϧʔπ
  • 2008೥ χίχίٕज़෦ؔ੢ษڧձ (nico-Tech:
  Takatsuki Meeting / NTM) Λ։࠵
  • YϞʔυP͕ಉਓࢽʮNTΠϕϯτ10೥࢙ʯΛӶҙ࡞੒த

  View Slide

 12. NTࡳຈ2019
  12
  • 2019/12/01(೔) ϥιϥࡳຈ Πϕϯτίʔτ
  • ͜Ε͕ॳ։࠵
  • ໿30૊ͷలࣔ

  View Slide

 13. NTࡳຈ2019
  13

  View Slide

 14. EFGH


  IJIJ
  NTࡳຈ2020

  View Slide

 15. EFGH


  IJIJ
  ύωϧηογϣϯ

  View Slide

 16. EFGH


  IJIJ
  • 01 ͬͯ͞ʙ(͍ͨͪΐʙ) @s_haya_0820 WebARεςοΧʔΛ࡞ͬͯΈͨ࿩
  • 02 Ұ੉୎໵ @tichise όʔνϟϧలࣔձ৔Λ࡞ͬͯΈͨ
  • 03 necobit @necobitter τΠϨͰ׻੠Λཋͼ͍ͨ
  • 04 ΧαωλϦ΢Ϝ @kasanetarium ݟ͑ͳ͍ࢳͰ݁͹Εͨࢳి࿩ʮϛΤφΠτσϯϫʯͱ͸
  • 05 ͳ͕ΈͶ @KzoNag حົͳഅं - toioͰ࡞ΔϦΞϧͱόʔνϟϧͷׯব -
  • 06 ాதཅհ @yosuke__ ΠϯυͷࣗՈৢ଄ࣄ৘
  • 07 ϛΫϛϯP @ksasao ͨ͘͞Μ੗Έ͔ͭͤΔ࿩
  • 08 Իָݚڀॴ @Tetsuji_Katsuda ෩ླָثͷ੍࡞
  • 09 ࢁ஍௚জ @diberidarshi εϚʔτ΢ΥονΛεϚʔτάϥεʹͰ͖Δʮϗϩελʔʯͷ঺հ
  • 10 tomorrow56 @tomorrow56 100ԁΨδΣοτ෼ղͷָ͠Έ
  • 11 ৽ཬ ༞ڭ @hirotakaster ޫΔϘʔϧ
  • 12 ਫམ େ @_mizumasa zoomͰإϗοέʔͭͬͯ͘Έͨ
  ͳΜ͔ͭͬͯ͘ΈͨLT

  View Slide

 17. %?!@A17
  https://www.facebook.com/groups/351316242393961/

  View Slide

 18. -L%59?QR0'ST6(UVWXYK
  18

  View Slide

 19. Z[\]^_`abcdefgchijklkmnopqrs


  LMN9t)*uS.9vS&7)09S8'6*0v6+0S*Pw
  19
  https://www.facebook.com/groups/2093097714319672/

  View Slide

 20. x?%:yC
  20
  https://sia
  fl
  ab.jp/

  View Slide

 21. k8)6+0z)9{S&*')9x|%}L
  21
  https://www.instagram.com/sharesapporo/

  View Slide

 22. ~•€yC•‚
  22
  https://www.nhk.jp/p/ts/BGJWGKZWZW/movie/

  View Slide

 23. 1ƒ„…†HX‡
  23

  View Slide

 24. Zˆ‰DŠ‹Œc•
  24

  View Slide

 25. Z[\Ž•ˆ•95kk~•€9t‘’“”
  25

  View Slide

 26. ••jEˆ•9t–j—a˜™~šaya›”
  26

  View Slide

 27. œ•žs4Ÿ ¡¢£
  • γϣοϐϯάϞʔϧ։࠵


  • ϙελʔ΍Webͷ͓஌ΒͤΛݟͯདྷΔ


  • Πϕϯτͷ͜ͱΛ஌Βͣʹͨ·ͨ·དྷͨ


  • ೔༵೔ͳͷͰՈ଒࿈Εଟ਺


  • ͜Ͳ΋͕ڵຯΛ͖͔͚࣋ͭͬʹͳͬͨͷͰ͸ʁ


  • ΋ͪΖΜେਓ΋ʂ
  27

  View Slide

 28. —¤D¥a¦§cj¨©ª«cª¬aE
  • ݻఆू٬͕ݟࠐΊΔ


  • ઃඋ͕ॆ࣮


  • ҿ৯ɺτΠϨɺ๨Εͨػࡐ౳ͷߪೖ
  28
  NTՃլ Maker Faire Bangkok

  View Slide

 29. -41£
  • ެڞۭؒܕ
  29
  ެڞۭؒܕ
  NTۚ୔
  (ۚ୔Ӻ஍Լ޿৔)
  ଞʹNT޿ౡͳͲ
  ެڞࢪઃܕ ֶߍܕ
  Yamaguchi Mini
  Maker Faire (YCAM)
  Maker Faire
  Singapore (SUTD)
  ଞʹMake Tokyo
  MeetingͳͲ

  View Slide

 30. ©ª«cª¬aEF®¯°±41£
  • ஥ؒूΊ


  • Ұਓ͡Ό೉͍͠


  • ৔ॴ


  • ީิΛચ͍ग़͢


  • ି͠εϖʔεʢγϣοϐϯάϞʔϧʣ͸ߴΊ͕ͩަবͷ༨஍͋Γ


  • ެڞͷ৔ॴ͸҆Ί੍͕ͩ໿ଟ͍ɺڝ૪཰ߴ͍


  • ༧໿։࢝ʢ1೥ʙ൒೥લʣ


  • ػࡐʢҜࢠɾصɾԻڹɾిݯʣ


  • ձ৔ͰआΓΒΕΔ͔ʁ


  • Ϩϯλϧ


  • ͓ۚ


  • εϙϯαʔ


  • ग़లඅ௃ऩ


  • ೖ৔ྉ௃ऩ


  • Ϋϥ΢υϑΝϯσΟϯάɾ౤͛મ 30

  View Slide

 31. l-²³´µ¶·;¸¹9t VƒKº`º`”
  • (06/29-30 NTۚ୔)


  • 07/14 ࢝ಈ


  • 7ʙ9݄ ձ৔બఆ


  • 8݄ ޙԉґཔखଓ͖ (๺ւಓɺࡳຈࢢ)


  • 09/24 ձ৔֬ఆ


  • 09/30 Πϕϯτࠂ஌


  • 10/15 εϙϯαʔืू։࢝ (1ஂମ2ສԁͰ5ஂମू·ͬͨ)


  • 11/10 లࣔืूక੾


  • 12/01։࠵
  31

  View Slide

 32. ¸»¼½¾²³
  • ʮࡳຈࢢͷࢪઃɾΞʔτεϖʔεʯͷWebαΠτ͕͓͢͢Ί


  • ެڞࢪઃɾࢪઃΪϟϥϦʔΛத৺ʹ400݅ܝࡌ


  • ຽؒ঎ۀࢪઃ


  • ϥιϥࡳຈɺαοϙϩϑΝΫτϦʔ etc.


  • ͓͢͢Ί͸SCARTSϞʔϧ


  • ͍҆ (¥6,000/೔ (ඇӦརͷ৔߹))


  • ਓ௨Γ͕ଟ͍


  • ༧໿ڝ૪͸ܹ͍͠ (6͔݄લ͔Β༧໿)
  32
  https://www.sapporo-community-plaza.jp/scarts_culturalfacility.html

  View Slide

 33. ¿>#$9À9ÁÂ
  • 2024/02/29(໦)ʙ03/01(ۚ)


  • ๺ւಓ৘ใେֶ ౬ଜݚڀࣨ ଔۀݚڀలࣔ


  • SCARTSϞʔϧAɾB (1֊)
  33

  View Slide

 34. ÃÄÅ4
  34
  • NTن໛ͷΠϕϯτ΍Γ͍͕ͨɺ༨༟͕ͳ͍ɾɾɾ


  • NoMapsͱབྷΊͯͰ͖ΔͱΑ͍͔΋


  • ࠓճͷలࣔ΋ͦͷτϥΠΞϧ


  • ͍͔ͭ๺ւಓͰMaker Faire΍Γ͍ͨ
  KL5M5NOPQPRS

  View Slide