Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

エスカレを支える技術 - アジャイルな報連相と情報流通 / 20170804

Fb925cff494f6a5158a461493be48066?s=47 yuzutas0
August 04, 2017

エスカレを支える技術 - アジャイルな報連相と情報流通 / 20170804

社内勉強会の資料です。
http://yuzutas0.hatenablog.com/entry/2017/08/10/090000 に補足を掲載しています。

Fb925cff494f6a5158a461493be48066?s=128

yuzutas0

August 04, 2017
Tweet

More Decks by yuzutas0

Other Decks in Business

Transcript

 1. 
 ΤεΧϨΛࢧ͑Δٕज़
 ΞδϟΠϧͳใ࿈૬ͱ৘ใྲྀ௨
 2017-08-04 ࣾ಺ษڧձ
 presented by @yuzutas0
 https://www.pexels.com/photo/water-outside-fire-hose-69934/ 

 2. @yuzutas0 ࠓ͙͢ϑΥϩʔ͢΂͖౔Լ࠲er ɹ͸ͳ͢ͻͱ

 3. Lean Escalation ɹ͸ͳ͢͜ͱ

 4. ্ҐϨΠϠʔʹ
 ൑அΛڼ͙ʁ ɹEscalation

 5. ͍΍͍΍ ɹEscalation

 6. 1൪ৄ͍͠ͷ͸ݱ৔ ɹEscalation

 7. ಉ͡ਓؒ ɹEscalation

 8. ౴͑͸νʔϜͷதʹ͋Δ ɹEscalation

 9. ্ҐϨΠϠʔΛ
 ར༻͢Δʂ ɹEscalation

 10. ۀ຿਱ߦͷ্ͰඞཁͱͳΔ
 ܦӦࢿݯʢώτɾϞϊɾΧωɾ৘ใʣΛ
 ޮ཰తʹಘΔ໨తͰɺ૊৫ߏ଄ʹ͓͍ͯ
 ࣗ਎ΑΓ্Ґͷ໾৬ऀʹରͯ͠ߦΘΕΔಇ͖͔͚ ɹEscalation

 11. ࠔͬͨͳ͊
 xx ͕͋Ε͹ॿ͔Δͷʹͳ͊
 ʢνϥο ɹEscalation

 12. Lean Escalation ɹ͸ͳ͢͜ͱ

 13. • ৘ใ͕ ࡨ૰ ͢Δ
 • ಉ࣌ଟൃ Ͱ༙͖ग़Δ
 • Ώ͑ʹॲཧ·Ͱͷ ϦʔυλΠϜ

  ͕௕͍
 ɹී௨ͷΤεΧϨʔγϣϯ
 14. • Ұݸྲྀ͠ Ͱ ແବ͕ͳ͍
 • Ώ͑ʹॲཧ·Ͱͷ ϦʔυλΠϜ ͕୹͍
 ɹLeanͳΤεΧϨʔγϣϯ

 15. ͷɹ. ɹͲΜͳͱ͖ʹඞཁʹͳΔ͔ ࣾ֎ൿ ࣾ֎ൿ

 16. 
 ੒௕௧ʹۤ͠ΉϓϩμΫτ DevˍOpsͷνʔϜΛཱͯ௚͠
 ϝϯόʔ2ഒ/Q ͷ
 εέʔϧظ ച্3ഒ/೥ ͷ
 άϩʔε੡඼

  ো֐2݅/Ӧۀ೔ ͷ
 ةػతঢ়گ ɹͲΜͳͱ͖ʹඞཁʹͳΔ͔
 17. ࣮ࡍʹ΍ͬͨ಺༰Λ
 ͝঺հ ɹ4ͭͷϓϥΫςΟε

 18. 1. Slackɹ2. ଧͪ߹Θͤ
 3. ධՁγʔτɹ4. ࡶஊ ɹ4ͭͷϓϥΫςΟε

 19. 1. Slackɹ2. ଧͪ߹Θͤ
 3. ධՁγʔτɹ4. ࡶஊ ɹ4ͭͷϓϥΫςΟε

 20. ɹ1. Slack #times_dev ٕज़໘Ͱͷ͸·ΓͲ͜Ζ #kpt νʔϜӡӦ্ͷ՝୊ #times_{myname} ͋ͱͰ্࢘ʹ1on1Ͱ૬ஊ͍ͨ͠಺༰

 21. ໰୊ͷ ՄࢹԽ ͸
 όοναΠζΛ࠷খԽͯ͠
 ετϦʔϛϯάॲཧ Ͱߦ͏ ɹ1. Slack

 22. ཁ͢Δʹ…… ͜·Ίʹใ࿈૬ͩʂ ɹ1. Slack

 23. ετϦʔϜॲཧͱ͍͑͹νϟοτ ɹ1. Slack

 24. νϟοτͷμϒϧόΠϯυ • ϊΠζ͸ݮΒ͍ͨ͠ • ؾܰʹ౤ߘͯ͠΄͍͠ ɹ1. Slack

 25. ͍͔ʹ৘ใྲྀ௨Λઃܭ͢Δ͔ ɹ1. Slack

 26. τϐοΫ ͱ ૬ஊઌ ͕߹க͍ͯ͠Δ͔ʁ 
 ٕज़΍࢓༷໘Ͱͷ͸·ΓͲ͜Ζɾ૬ஊ͸ɺ
 ্ҐϨΠϠͰ͸ͳ͘ৄ͍͠ݱ৔ϝϯόʔʹʂ
 
 ※ଞ෦ॺʹΞυόΠβʔґཔ͢Δ৔߹ͳͲআ͘ 

  ɹ1. Slack
 27. ݱ৔಺ Ͱͷղܾ = ࠷଎ ͪΐͬͱͨ͠νʔϜӡӦͷ՝୊ͳΒ ্ҐϨΠϠʔͷલʹ ݱ৔ϨϕϧͰೝࣝΛ߹ΘͤΔʂ ɹ1. Slack

 28. ໨ઌ ͷγεςϜ૬ஊ΍νʔϜӡӦ Ͱ͸ͳ͍ ͕
 ͜Ε͸ ์͓͚ͬͯͳ͍ ͧʢͱ͍͏೴಺Filterʣ
 
 ˠ ্ҐϨΠϠʔʹ͝૬ஊ

   ɹ1. Slack
 29. ɹ1. Slack #times_dev ٕज़໘Ͱͷ͸·ΓͲ͜Ζ #kpt νʔϜӡӦ্ͷ՝୊ #times_{myname} ͋ͱͰ্࢘ʹ1on1Ͱ૬ஊ͍ͨ͠಺༰

 30. inspired by ɹ1. Slack SlackͰ؆୯ʹʮ೔ใʯͳΒ͵ʮ෼ใʯΛνʔϜͰ࣮ݱ͢Δ3εςοϓ
 http://c16e.com/1511101558/ ৄࡉ͸๨Ε͚ͨͲɺDropbox͔ͩEvernoteͷCEO͕
 ଧͪ߹ΘͤͰ࿩͢͜ͱΛࣄલʹެ։ͯ͠ΔΒ͍͠ ʁ

 31. 1. Slackɹ2. ଧͪ߹Θͤ
 3. ධՁγʔτɹ4. ࡶஊ ɹ4ͭͷϓϥΫςΟε

 32. ɹ2. ଧͪ߹Θͤ #kpt ʹࣄલ౤ߘ
 ʢࢥ͍͍ͭͨͱ͖ʹʣ ౤ߘΛݟͳ͕Β
 ϨτϩεϖΫςΟϒ Try Λચ͍ग़͢

  Ϛωδϝϯτձٞ Ͱ
 ্Ґ૚ʹαϚϦʔใࠂ ͦͷProblem͸
 νʔϜ಺ͰରॲՄೳ͔ʁ Yes No
 33. ಉ͡࿩Λ3ճͯ͠͠·͏໰୊ 1. ໰୊ൃੜ࣌
 2. νʔϜ಺ͷৼΓฦΓ
 3. Ϛωδϝϯτձٞ
 ɹ2. ଧͪ߹Θͤ

 34. ໰୊ൃੜ࣌ ʮͦͷ৔ʯͰ࿩ͨ͠ʮϝϯόʔʯ͚͕ͩ
 ڞ௨ೝࣝʢͨͩ͠๨ΕΔʣ → ແବ ɹ2. ଧͪ߹Θͤ

 35. νʔϜ಺ͷৼΓฦΓ Θ͟Θ͟໛଄ࢴ΍෇ᝦΛऔΓग़ͯ͠
 ಉ͡࿩Λ܁Γฦ͚ͩ͢ʁ → ແବ ɹ2. ଧͪ߹Θͤ

 36. Ϛωδϝϯτձٞ Θ͟Θ͟จॻͷମࡋΛ੔͑ͯ
 ಉ͡࿩Λ܁Γฦ͚ͩ͢ʁ → ແବ ɹ2. ଧͪ߹Θͤ

 37. rule of three ɹ2. ଧͪ߹Θͤ

 38. ͦΕશ෦ ϨτϩεϖΫςΟϒ Ͱ͍͍͡ΌΜ ɹ2. ଧͪ߹Θͤ

 39. ͨͩ͠ετϦʔϛϯάॲཧͰ
 ʢSlack ͷ #kptʣ ɹ2. ଧͪ߹Θͤ

 40. ϑϩʔ͕ਐΉ
 ʹ ϑΟϧλϦϯά͞Ε͍ͯ͘
 
 ͱ͍͏ͷ͕๬·͍࢟͠ ɹ2. ଧͪ߹Θͤ

 41. νʔϜʹΑΔ՝୊ͷՄࢹԽ
 ʢʹϨτϩεϖΫςΟϒʣΛ࣠ͱͨ͠
 ৘ใઃܭ ɹ2. ଧͪ߹Θͤ

 42. #kpt ʹࣄલ౤ߘ
 ʢࢥ͍͍ͭͨͱ͖ʹʣ ౤ߘΛݟͳ͕Β
 ϨτϩεϖΫςΟϒ Try Λચ͍ग़͢ Ϛωδϝϯτձٞ Ͱ


  ্Ґ૚ʹαϚϦʔใࠂ ͦͷProblem͸
 νʔϜ಺ͰରॲՄೳ͔ʁ Yes No
 43. inspired by ɹ2. ଧͪ߹Θͤ ܦӦͷΞδϦςΟΛࢧ͑ΔDevOpsͱ૊৫
 https://www.slideshare.net/recruitcojp/devops-51085988

 44. 1. Slackɹ2. ଧͪ߹Θͤ
 3. ධՁγʔτɹ4. ࡶஊ ɹ4ͭͷϓϥΫςΟε

 45. 
 ਓࣄධՁγʔτ
 ʢxx·ͰʹxxΛୡ੒͠ΖʣΛ
 νʔϜͷॏ఺՝୊Ϧετ ͱͯ͠
 ͦͷ··ར༻ɾެ։͢Δ
 ɹ3. ධՁγʔτ

 46. ݸਓ͝ͱͷ໨ඪઃఆͱ͔
 ͦ͏͍͏ͷ͸ʢͳΔ΂͘ʣ΍Βͳ͍ ɹ3. ධՁγʔτ

 47. ʰΩʔϒϨʔυઓ૪ʱ໰୊ 
 ɹ3. ධՁγʔτ IUUQXXXTRVBSFFOJYDPKQLJOHEPNLIIE@GDQ • ֤͕ࣗผʑͷ࢖໋ʢϛογϣϯʣΛ༩͑ΒΕΔ
 • ͓ޓ͍ʹ༩͑ΒΕͨ࢖໋ʢϛογϣϯʣΛ஌Βͳ͍

  → Α͔Εͱࢥͬͨߦಈ͕ཪ໨ʹग़ͯ಺ཚ
 48. νʔϜͷਐԽʹରͯ͠
 ੹຿Λ͍࣋ͬͯΔ͜ͱΛޓ͍ʹ։ࣔ͢Δ ɹ3. ධՁγʔτ

 49. ࠷ॳ͔ΒνʔϜશମͰެ։ɾڞ༗͢Δ͜ͱͰ
 
 ʮ͜ͷ໨ඪઃఆ͓͔͘͠ͳ͍͔ʯ
 ʮ͜͜·ͰͳΒͰ͖ͦ͏ͩͶʯ
 
 ૣ͍ஈ֊Ͱϝϯόʔશһͱ࿩͠߹͑Δ ɹ3. ධՁγʔτ

 50. Ϛωδϝϯτձٞ ͷఆৗΞδΣϯμ
 ʹ ਓࣄධՁγʔτͷ ਐḿ֬ೝ ɹ3. ධՁγʔτ

 51. ʢରॲྍ๏Ͱ͸ͳ͘ΰʔϧʹ޲͚ͯͷʣ
 νʔϜͷ՝୊͕ՄࢹԽ͞ΕΔ ɹ3. ධՁγʔτ

 52. ϨτϩεϖΫςΟϒ͸ɺ໨ઌͷ՝୊ݕ஌ʹऴ͕࢝ͪ͠
 ʢຊདྷ͸ͦ͏Ͱ͸ͳ͍͕ʣ
 ໨ඪʹ޲͔͏ͨΊͷϞχλϦϯάػձ ɹ3. ධՁγʔτ

 53. ਐḿʹ໰୊͕͋Ε͹ϛʔςΟϯάͰݕ஌
 ʹಉ੮ͷ্Ґ૚ʹΤεΧϨʔγϣϯ ɹ3. ධՁγʔτ

 54. ධՁऀͱϝϯόʔͷ
 ݸผ໘ஊʹ͔͚Δ࣌ؒ΋
 ʢແବͳࣄ࣮֬ೝ͸ʣ͢͜͠ݮΔ ɹ3. ධՁγʔτ

 55. 1. Slackɹ2. ଧͪ߹Θͤ
 3. ධՁγʔτɹ4. ࡶஊ ɹ4ͭͷϓϥΫςΟε

 56. ΋͏μϝͬ͢Ͷ͐οηϯγϟϧࢥߟ ɹ4. ࡶஊ

 57. ͜Ε͚ͩΧΦεͳঢ়گͩͱ 
 ৽ͨͳ՝୊͕ग़Δεϐʔυ > ՝୊Λ੔ཧ͢Δεϐʔυ ɹ4. ࡶஊ

 58. ্࢘ʮௐࢠ͸Ͳ͏ʁʯ ɹ4. ࡶஊ

 59. ࣗ෼ʮ΋͏μϝͬ͢Ͷ͐ʯ ɹ4. ࡶஊ

 60. ্࢘ʮԿ͕μϝͳͷʁʯ ɹ4. ࡶஊ

 61. ࣗ෼ʮxx ͕ xx Ͱɺ xx ͕ xx Ͱʯ ɹ4.

  ࡶஊ
 62. ্࢘ʮͦͷதͰҰ൪ͷ՝୊͸ʁʯ ɹ4. ࡶஊ

 63. ࣗ෼ʮxx ͬ͢Ͷ͐ʯ ɹ4. ࡶஊ

 64. Τοηϯγϟϧࢥߟ ɹ4. ࡶஊ

 65. ্࢘ʮԶʹͰ͖Δ͜ͱ͸͋Δʁʯ ɹ4. ࡶஊ

 66. ࣗ෼ʮxx ͷ໘Ͱ xx ͷαϙʔτ ͕͋Δͱॿ͔Γ·͢ʯ ɹ4. ࡶஊ

 67. ͜ΕΛऴۀ࣌ࠁʹຖ೔܁Γฦͨ͠
 ʢσΠϦʔΤεΧϨʣ ɹ4. ࡶஊ

 68. ͱ͍͏্͔࢘ͷίʔνϯά͚ͩͲ ɹ4. ࡶஊ

 69. 
 ͓ޓ͍ͷาΈدΓ͕େࣄͩʢ਒͑੠
 ɹ4. ࡶஊ

 70. 1. Slackɹ2. ଧͪ߹Θͤ
 3. ධՁγʔτɹ4. ࡶஊ ɹ4ͭͷϓϥΫςΟε

 71. Lean Escalation ɹ͸ͳ͢͜ͱ

 72. ͱΓ͋͑ͣϦʔϯ͚͓͚ͭͯͷਫ਼ਆ ɹ͸ͳ͢͜ͱ

 73. ͝ਗ਼ௌ ͋Γ͕ͱ͏͍͟͝·ͨ͠