Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

Zaawansowane kompetencje cyfrowe, które – zdaniem internautów – będą kluczowe w biznesie za 2 lata

Zaawansowane kompetencje cyfrowe, które – zdaniem internautów – będą kluczowe w biznesie za 2 lata

Poznaj zaawansowane kompetencje cyfrowe, które – zdaniem internautów – będą kluczowe w biznesie za 2 lata

Andrzej Sobczak

November 27, 2019
Tweet

More Decks by Andrzej Sobczak

Other Decks in Education

Transcript

 1. Zobaczyć przyszłość zaawansowane kompetencje cyfrowe, które – zdaniem internautów –

  będą kluczowe w biznesie za 2 lata cyfroweDNA.pl myśl i działaj jak cyfrowi liderzy
 2. Czym jest cyfroweDNA.pl?  To niekomercyjna inicjatywa edukacyjno-badawcza  Skierowana

  jest do pracowników działów biznesowych średnich i dużych firm zainteresowanych podniesieniem swoich umiejętności cyfrowych  Startująca na przełomie 2019/2020 Zapraszam do rejestracji na stronie www.cyfroweDNA.pl.
 3. Kontekst badawczy cyfroweDNA.pl: Celem inicjatywy jest również wypracowanie efektywnych metod

  nauczania cyfrowych kompetencji dzięki m.in.:  Spersonalizowanemu nauczaniu (Personalized learning)  Analizie i ocenie postępów edukacyjnych (Learning analytics)  Wykorzystaniu pozyskanej wiedzy od razu na stanowisku pracy (Learn-Ops)
 4. Analiza wielkich zbiorów danych Biznes dostrzegł ogromną wartość biznesową płynącą

  z przetwarzania wielkich zbiorów danych. Teraz tę wiedzę trzeba rozpropagować poza dedykowane działy zajmujące się Business Intelligence. Wpisuje się to w trend #DemokratyzacjaDanych oraz #DataDrivenCompany. 01
 5. Budowa robotów programowych Budowa mini-aplikacji biznesowych Ponieważ te dwie kompetencje

  są zbliżone (służą do automatyzacji działań biznesowych) i uzyskały praktycznie jednakową liczbę głosów dlatego zdecydowaliśmy się je połączyć - tym bardziej, że wiadomo, iż nie wszystko warto jest robotyzować. Czasami łatwiej jest zbudować aplikację z wykorzystaniem narzędzi #LowCode lub #NoCode. Nadchodzi czas #CitizenDevelopment. 02 03
 6. Wykorzystanie mechanizmów #AI W czasach, kiedy wszystko „musi być AI”,

  albo lada moment „stanie się AI" – biznes chce poznać możliwości jakie daje #SztucznaInteligencja (i jej ograniczenia), aby móc wykorzystać je w codziennych działaniach – do tworzenia wartości dla klientów oraz szukania oszczędności. 04
 7. Kolejne miejsca w badaniu W i z u a l

  i z a c j a z ł o ż o n y c h d a n y c h  P r o j e k t o w a n i e p r o c e s ó w b i z n e s o w y c h u w z g l ę d n i a j ą c y c h I o T  T w o r z e n i e i n n o w a c j i c y f r o w y c h P r o w a d z e n i e z ł o ż o n y c h p r o j e k t ó w c y f r o w e j t r a n s f o r m a c j i   W s p ó ł p r a c a w h y b r y d o w y m ś r o d o w i s k u p r a c y   T w o r z e n i e c y f r o w y c h m o d e l i p r z e d s i ę b i o r s t w
 8. Kompetencje cyfrowe to: zespół kompetencji informacyjnych obejmujących umiejętności wyszukiwania informacji,

  rozumienia jej, a także oceny jej wiarygodności i przydatności oraz kompetencji informatycznych, na które składają się umiejętności wykorzystywania komputera i innych urządzeń elektronicznych, posługiwania się internetem oraz korzystania z różnego rodzaju aplikacji i oprogramowania, a także tworzenia treści cyfrowych. Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji. Społeczeństwo informacyjne w liczbach, Warszawa, 2014.
 9. Etapy tworzenia listy kluczowych kompetencji cyfrowych Punktem wyjścia było zestawienie

  - na podstawie raportów firm analitycznych oraz organizacji pozarządowych - bazowej listy 10 kompetencji cyfrowych. O p r a c o w a n i e b a z o w e j l i s t y k o m p e t e n c j i Lista została zweryfikowana przez przedstawicieli środowiska akademickiego oraz osoby z organizacji pozarządowych zajmujące się rozwojem kompetencji cyfrowych. W e r y f i k a c j a b a z o w e j l i s t y k o m p e t e n c j i   Głosowanie z wykorzystaniem dedykowanej ankiety (zagłosowało 214 internautów). W ankiecie była alfabetyczna bazowa lista 10 kompetencji, respondentów poprosiliśmy o ułożenie ich w kolejności priorytetów. G ł o s o w a n i e i n t e r n a u t ó w 
 10. Bazowa lista zaawansowanych kompetencji cyfrowych (w kolejności alfabetycznej) Biznes będzie

  umiał przetwarzać i wyciągać wnioski z wielkich zbiorów danych - w postaci ustrukturalizowanej (tabele, zestawienia) i nieustrukturalizowanej (maile, social media). A n a l i z a w i e l k i c h z b i o r ó w d a n y c h Dzięki narzędziom low-code lub no-code biznes będzie mógł samodzielnie (bez udziału departamentów IT) tworzyć mini-aplikacje biznesowe potrzebne w codziennej pracy. B u d o w a m i n i - a p l i k a c j i b i z n e s o w y c h   Korzystając z narzędzi RPA (Robotic Process Automation) biznes będzie umiał tworzyć roboty programowe, które będą wykorzystywane w automatyzacji procesów biznesowych. B u d o w a r o b o t ó w p r o g r a m o w y c h 
 11. Bazowa lista zaawansowanych kompetencji cyfrowych (w kolejności alfabetycznej) Biznes będzie

  umiał projektować procesy biznesowe, których istotną częścią są technologie IoT (Internet of Things - internet rzeczy). P r o j e k t o w a n i e p r o c e s ó w b i z n e s o w y c h u w z g l ę d n i a j ą c y c h I o T Biznes będzie umiał prowadzić (od strony zarządczej, nie technicznej) złożone projekty cyfrowej transformacji zgodnie z podejściem zwinnym (agile). P r o w a d z e n i e z ł o ż o n y c h p r o j e k t ó w c y f r o w e j t r a n s f o r m a c j i  Biznes będzie umiał tworzyć cyfrowe modele przedsiębiorstwa lub jego części i z ich wykorzystaniem prowadzić symulacje dotyczące podejmowania decyzji. T w o r z e n i e c y f r o w y c h m o d e l i p r z e d s i ę b i o r s t w  
 12. Bazowa lista zaawansowanych kompetencji cyfrowych (w kolejności alfabetycznej) Biznes będzie

  umiał wymyślać nowe modele biznesowe przedsiębiorstw, a także kreować i wprowadzać na rynek nowe produkty/usługi cyfrowe. T w o r z e n i e i n n o w a c j i c y f r o w y c h Biznes będzie umiał przygotowywać wizualizacje złożonych danych i na tej podstawie podejmować lepsze decyzje. W i z u a l i z a c j a z ł o ż o n y c h d a n y c h   Biznes będzie umiał współpracować z chatbotami, voicebotami i botami programowymi w hybrydowym środowisku pracy. W s p ó ł p r a c a w h y b r y d o w y m ś r o d o w i s k u p r a c y   Biznes będzie umiał wykorzystywać mechanizmy AI (sztucznej inteligencji) w podejmowanych przez siebie działaniach - np. poprzez budowę prostych modeli uczenia maszynowego. W y k o r z y s t a n i e m e c h a n i z m ó w A I
 13. Komentarze do wyników Przeprowadzone badanie nie są statystycznie istotne (nie

  wykonano ich na próbie reprezentowanej), jednak (za Wikipedią): „zbiorowo udzielane odpowiedzi na pytania związane z (…) wiedzą na temat rzeczywistości są nie gorsze (a nawet bywają lepsze) niż odpowiedzi udzielane przez poszczególnych członków grupy będących ekspertami”. P o g l ą d o w y c h a r a k t e r w y n i k ó w  Na liście bazowej nie uwzględniono (cyber)bezpieczeństwa. Założono bowiem, że bezpieczeństwo przenika przez wszystkie obszary i nie musi być wyodrębniane oddzielnie. Być może to było zbytnie uproszczenie i w następnej edycji lista kompetencji zostanie rozszerzona. B r a k ( c y b e r ) b e z p i e c z e ń s t w a 