Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

Jak demokratyzacja IT pomaga wdrażać innowacje cyfrowe i znaleźć lepszą pracę

Jak demokratyzacja IT pomaga wdrażać innowacje cyfrowe i znaleźć lepszą pracę

Zgodnie z definicją demokratyzacja IT to podejście, w którym osoby z jednostek biznesowych  (Citizen Developers) – bez udziału działu IT (lub z jego minimalnym zaangażowaniem) tworzą (pół)profesjonalne rozwiązania informatyczne wykorzystywane następnie w ich codziennej pracy.

Na demokratyzację IT składa się m. in.:

demokratyzacja analityki danych
demokratyzacja robotyzacji procesów biznesowych.
W Polsce tematy ten dopiero zaczyna zyskiwać na popularności. Ale w kontekście braku ponad 50.000 deweloperów w naszym kraju, ciągle rosnących stawek za ich pracę oraz zmian technologicznych (mnóstwo narzędzi pozwala na tworzenie samodzielnie skalowanych i bezpiecznych rozwiązań przez biznes) przewiduje się, że będzie on nabierał na znaczeniu.

Podczas wystąpienia demonstrowałem na zanonimizowanym przykładzie jak demokratyzacja IT może z jednej strony pomóc wdrażać innowacje cyfrowe w firmach, a jednocześnie pozwala podnosić umiejętności pracowników, co zwiększa ich szanse na rynku pracy.

Andrzej Sobczak

October 05, 2019
Tweet

More Decks by Andrzej Sobczak

Other Decks in Programming

Transcript

 1. Jak demokratyzacja IT pomaga wdrażać innowacje cyfrowe i znaleźć lepszą

  pracę Prof. SGH, dr hab. Andrzej Sobczak Szkoła Głowna Handlowa w Warszawie Redaktor serwisu Robonomika.pl
 2. Kim jestem Zarządzanie strategiczne IT, architektura korporacyjna, cyfrowe innowacje, robotyzacja

  procesów biznesowych N a u k o w i e c Budowanie świadomości poprzez prelekcje, warsztaty, konferencje, książki i artykuły oraz serwis Robonomika.pl „ E w a n g e l i s t a ” Doświadczenia z kilkudziesięciu projektów dotyczących cyfrowej transformacji oraz robotyzacji procesów biznesowych P r a k t y k Prof. SGH, dr hab. Andrzej Sobczak Kierownik Zakładu Zarządzania Informatyką, SGH 00
 3. Nasz dzisiejszy bohater - Jurek Centrala na Polskę dużej firmy

  świadczącej nowoczesne usługi finansowe, która zlokalizowana jest w Warszawie M i e j s c e p r a c y Pracownik departamentu Back-Office, przygotowujący szereg analiz, raportów i innych materiałów w ramach bardzo ważnych procesów biznesowych Z a k r e s o b o w i ą z k ó w s ł u ż b o w y c h Fajna osoba, mająca na utrzymaniu rodzinę i do spłaty kredyt ;), której chce się (jeszcze) coś robić w pracy i szuka drogi, aby przebić się ze swoimi pomysłami P r y w a t n i e Zdjęcia wykorzystywane w prezentacji pochodzą z serwisów: Shutterstock i Fotolia.
 4. 66% pracowników w wieku 20-49 lat ma w pracy poczucie

  tracenia czasu i energii na rzeczy nieistotne III edycja raportu Human Power, 2019
 5. Bogactwo w tej nowej epoce płynie wprost z innowacji, a

  nie optymalizacji. Czyli bogactwa nie zdobywa się dziś przez doskonalenie tego, co jest znane, ale przez niedoskonałe wykorzystywanie tego, co nieznane. Kevin Kelly, Wired
 6. Plan prezentacji Jak faktycznie jest z innowacjami w Polsce? Na

  czym polega demokratyzacja IT? Jak wyzwolić moc demokratyzacji IT?
 7. Co mówią ŚWIATOWE statystyki o polskiej innowacyjności?  4 miejsce

  od końca (na 29 miejsc) (Europejski Ranking Innowacyjności, 2019)  22 miejsce (na 60) w rankingu krajów innowacyjnych - spadek o 1 r/r (Bloomberg Innovation Index, 2019)  37 miejsce (na 129) w globalnym rankingu innowacyjności - wzrost o 2 r/r (Global Innovation Index, 2019)
 8. Co mówią KRAJOWE statystyki o polskiej innowacyjności?  Wskaźnik intensywności

  prac B+R w sektorze przedsiębiorstw w PL - 0,67% PKB, przy średniej UE 1,36% (GUS, 2017)  20,3% przedsiębiorstw zatrudniających >10 osób wykazuje aktywność innowacyjną (GUS, 2017)  14,5% firm usługowych zatrudniających >10 osób wykazuje aktywność innowacyjną (GUS, 2017)
 9. T w o r z e n i e p

  o m y s ł ó w 71% P r o j e k t o w a n i e r o z w i ą z a n i a 64% W d r o ż e n i e i n n o w a c j i 47% 01 Etapy innowacji z perspektywy PL H a t a a l s k a I n s t i t u t e , 2 0 1 7
 10. C o d z i e n n a b

  i e ż ą c z k a 69% B r a k ś r o d k ó w 47% T r u d n o ś c i o r g a n i z a c y j n e 32% 01 Bariery wdrażania innowacji w PL H a t a a l s k a I n s t i t u t e , 2 0 1 7
 11. DEMOKRATYZACJA technologii Proces polegający na realnym zaangażowaniu się członków danej

  organizacji / grupy społecznej w tworzenie nowych technologii. Słowa klucze:  Zaangażowanie  Współdecydowanie  Współodpowiedzialność 01
 12. Demokratyzacja IT Podejście, w którym osoby z jednostek biznesowych (Citizen

  Developers) – bez udziału działu IT (lub z jego minimalnym zaangażowaniem) tworzą (pół)profesjonalne rozwiązania informatyczne wykorzystywane następnie w ich codziennej pracy. Na demokratyzację IT składa się m. in.:  demokratyzacja analityki danych  demokratyzacja robotyzacji procesów biznesowych
 13. Demokratyzacja analityki danych  Biznes tworzy samodzielnie, ad-hoc (często zaawansowane)

  analizy i wizualizacje danych, na podstawie których podejmowanych jest szereg decyzji biznesowych w organizacjach.  Przeprowadzenie analiz danych nie wymaga wielomiesięcznego oczekiwania na przygotowanie dedykowanych raportów, zestawień (np. przez dział IT).  Dzięki upowszechnieniu się demokratyzacji możliwa jest praktyczna realizacja idei „Data Driven Company”.
 14. Jak może działać demokratyzacja analityki danych Jurek przez 2 miesiące

  nie mógł się doprosić od swojego IT o zaktualizowanie szablonów raportów z hurtowni danych zawierających nowy sposób segmentacji klientów. Analityka danych Dzięki zastosowaniu oprogramowania pozwalającego na samodzielną eksplorację zgromadzonych w firmie baz danych (i odrobinie wiedzy z zakresu analityki danych) Jurek zidentyfikował interesujące insighty o klientach i zadowolił Big Bossa.
 15. Demokratyzacja robotyzacji procesów  Biznes tworzy samodzielnie roboty programowe, które

  naśladują powtarzalne / monotonne działania wykonywane obecnie przez użytkowników i pozwalają tym samym skoncentrować się im na bardziej wartościowych działaniach.  Wdrożenie robotów nie wymaga zmiany w istniejących już rozwiązaniach IT (robot to cyfrowy pracownik, działający na interfejsie użytkownika).  Roboty te doskonale sprawdzają się w prototypowaniu innowacyjnych produktów / usług.
 16. Jak może działać demokratyzacja robotyzacja procesów Firma naszego Bohatera przejęła

  swojego konkurenta, dzięki czemu może klientom zaoferować całą gamę nowych produktów. Niestety dział IT nie wyrobił się z pracami integracyjnymi i teraz wszyscy w Back Office muszą wprowadzać te dane do trzech różnych systemów (do dwóch wprowadzali przed fuzją). Robotyzacja procesów Dzięki zastosowaniu narzędzia Robotic Process Automation (Robotyzacji Procesów Biznesowych) Jurek zbudował swojego pierwszego robota programowego, który za niego wklepywał te dane do 3 systemów 4x szybciej i mylił się 5x rzadziej.
 17. Korzyści z demokratyzacji IT Zapewnienie szybkiej możliwości wprowadzenia innowacyjnych produktów

  / usług Możliwość szybkiego wygenerowana oszczędności biznesowych Poprawa Employee Experience pracowników – pokazanie im ścieżki rozwoju Zmiana kultury organizacyjnej firmy – na bardziej innowacyjną Uwolnienie się biznesu od swojego działu IT przy rozwoju części systemów informatycznych
 18. Mroczny oddech szefa IT Problemy z zapewnieniem bezpieczeństwa tworzonych rozwiązań

  Brak zgodności tworzonych rozwiązań z korporacyjnymi standardami IT Brak spisanej dokumentacji dotyczącej tworzonych rozwiązań Problemy ze zwiększaniem skalowalności, wydajności i dalszą rozbudową tworzonych rozwiązań Problemy z zapewnieniem zgodności tworzonych rozwiązań z wymogami prawnymi
 19. Kiedyś to była prawda… Wszystko to, co podnosi IT odnośnie

  demokratyzacji IT było prawdą – 10-15 lat temu. Obecnie te uwagi mają wydźwięk lekko „zabytkowy”. ZERO W ciągu ostatnich 5 lat nastąpił dramatyczny rozwój narzędzi pozwalających na bezpieczną, skalowalną demokratyzację IT.
 20. 03 Jurek dostał od Big Bossa Mission Impossible: w 2

  kwartały ma wymyśleć innowacyjny sposób jak zahamować utratę klientów w jednej z linii biznesowych
 21. 03 Szef innowacji bardzo chciał pomóc, ale obiektywnie nie mógł,

  bo: wrócił po 4 dniowej konferencji o ponoszeniu innowacyjności, organizował wewnętrzny hackathon, rozstrzygał konkurs na innowację roku, inicjował innowacyjne porozumienie na rzecz współpracy z startup’ami, …
 22. Sposób realizacji pracy – wykorzystanie Design Thinkingu Jurek wywalczył powołanie

  (NEGOCJACJE) niewielkiego zespołu (Task-Force), w skład którego weszli ludzi z różnych działów, z różnym doświadczeniem, ale i z różnym stopniem motywacji. Jurek wspiął się również na wyżyny swojego oratorstwa (KOMUNIKACJA) i przekonał zespół, że warto działać razem i po godzinach, aby nie tylko uszczęśliwić Big Bossa, ale także przeżyć ciekawą przygodę (ZARZĄDZANIE LUDZMI). 03
 23. Twórcze wykorzystanie analityki danych Dzięki wybranym narzędziom analitycznym w <2

  tygodnie zespół odkrył prawdziwe przyczyny odejść klientów. Kluczowa okazała się umiejętność zebrania danych rozproszonych w różnych systemach, przetworzenia ich i zwizualizowania w sposób pozwalający na wyciągnięcie wniosków (DEMOKRARYZACJA ANALITYKI DANYCH). 03
 24. Interdyscyplinarne podejście do problemu Dzięki sesjom twórczego myślenia (KREATYWNOŚĆ) zespół

  zidentyfikował możliwe rozwiązanie sytuacji: wprowadzenie na rynek innowacyjnego, konwergentnego produktu dostępnego kanałami on-line i przygotował jego założenia. Zespół, dzięki swojej interdyscyplinarności (PRACA GRUPOWA), był w stanie całościowo spojrzeć na obsługę nowego produktu – i zaprojektować proces biznesowy z tym związany. Dodatkowo okazało się, że aby proces efektywnie działał trzeba zintegrować ze sobą 4 systemy IT, w tym „system - purchawkę”. 03
 25. Budowa (prototypu) produktu Dział IT stwierdził, że pomoże. Jednak zbudowanie

  rozwiązania informatycznego obsługującego produkt zajmie mu 9 miesięcy, ale… najwcześniej zabiorą się za to 9 miesięcy. Jurek ze swoim zespołem w 3 miesiące zbudował robota programowego, który zastąpił integracje między systemami i pozwolił na realizację procesu obsługi nowego produktu (DEMOKRATYZACJA ROBOTYZACJI PROCESÓW). Plan „B” też nie wypalił – kierownictwo nie pozwoliło na dotrudnienie pracowników (Jurek usłyszał: sami wiecie pracownicy robią się kosmicznym kosztem, a i tak ich nie ma). 03
 26. 03 Jurek zyskał uznanie Big Bossa i został legendarnym Zielonym

  Biurowym Ninja (dostał też ofertę lepszej pracy)
 27. Jeśli nie możesz zmienić okoliczności, musisz zmienić siebie. Dlatego ciągle

  doskonal się i swoje umiejętności cyfrowe. 03 Znalezione w sieci
 28. cyfroweDNA to:  Niekomercyjny projekt edukacyjno-badawczy  Skierowany do pracowników

  działów biznesowych średnich i dużych firm zainteresowanych podniesieniem swoich umiejętności cyfrowych  Startujący na przełomie 2019/2020  Zapraszam do rejestracji na stronie www.cyfroweDNA.pl.