Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

使われない機能

Takuya Arita
October 25, 2016

 使われない機能

Japan Product Manager Conferenceのアンカンファレンスで使用した資料です #pmconfjp

Takuya Arita

October 25, 2016
Tweet

More Decks by Takuya Arita

Other Decks in Technology

Transcript

 1. ࢖ΘΕͳ͍ػೳ
  @ariarijp

  View Slide

 2. ࣗݾ঺հ
  • @ariarijp (Takuya Arita)
  • גࣜձࣾίίϥϒϧ ιϑτ΢ΣΞΤϯδχΞ
  • FacebookͷMarketing APIΛ࢖ͬͨϓϩμΫ
  τͷ։ൃΛ͍ͯ͠·͢

  View Slide

 3. View Slide

 4. Datos
  • ೔ຊॳͷFacebook޿ࠂઐ໳୅ཧళͷϊ΢ϋ΢Λ΋
  ͱʹɺຊ౰ʹӡ༻ͰඞཁͳػೳΛ੝ΓࠐΜͩπʔϧ
  • ࣾ಺Ͱ࢖༻͞Ε͍ͯͨπʔϧΛ2015೥ΑΓ֎ൢ։

  • Facebook޿ࠂͷσʔλΛѻ͏ͨΊɺFacebookͷ
  APIͱۓີʹ࿈ܞ͢Δߏ੒

  View Slide

 5. ࢖ΘΕͳ͍ػೳ͕ͭΒ͍

  View Slide

 6. ͔͠΋ɺ࢖ΘΕͳ͍ػೳ͸
  ؾΛൈ͘ͱ؆୯ʹ૿͑Δ

  View Slide

 7. ࢖ΘΕͳ͍ػೳͷ࡞Γํ
  • গ਺ͷ੠͕େ͖͍ਓͷҙݟʹैͬͯ࡞ΒΕΔ
  • ͱ͋Δ໰୊Λ৔౰ͨΓతʹղܾ͢ΔͨΊʹ

  ͦͷ৔͠ͷ͗Ͱ࡞ΒΕΔ
  • ୭͔ͷྑ͔ΕͱࢥͬͯʹΑͬͯ࡞ΒΕΔ
  • Կͷٙ໰΋࣋ͨͣɺݴΘΕͨͱ͓Γʹ࡞ͬͯ͠·
  ͏౰ࣄऀҙࣝͷͳ͞ʹΑͬͯ࡞ΒΕΔ

  View Slide

 8. ࢖ΘΕͳ͍ػೳͷਏ͞
  • ࢖ΘΕ͍ͯͳ͍ͱ͍͏ࣄ࣮ʹର͢ΔϞνϕʔ
  γϣϯͷ͕͋Βͳ͞
  • ϝϯςͷਏ͞ɻWeb APIΛར༻͍ͯ͠Δͱ͖
  ͸ͱͯ΋ͭΒ͍
  • େଟ਺͸࢖͍ͬͯͳ͍͚Ͳɺ͍͓ͪ͏୭͔͕
  ࢖͍ͬͯΔͷͰ؆୯ʹ͸࡟আͰ͖ͳ͍ਏ͞

  View Slide

 9. ࢖ΘΕͳ͍ػೳ͸
  ࡞ͬͨ࣌఺Ͱෛ͚Δ

  View Slide

 10. ࢖ΘΕͳ͍ػೳΛ
  ࡞Βͳ͍ͨΊʹ͕Μ͹Δ

  View Slide

 11. ࢖ΘΕͳ͍ػೳରࡦ
  • ϢʔβʔͷߦಈΛ؍࡯ɾ෼ੳ͢Δ
  • σʔλ͕ޠΔࣄ࣮Λجʹ͢Δ
  • ͳΜͰඞཁͳͷʁͱ͍͏ͷΛ۷ΓԼ͍͛ͯ͘
  ຊ౰ʹ΍Δ΂͖͜ͱ͔ΛݟۃΊΔ
  ຊ౰ʹՁ஋͕͋Δ͜ͱ͔Λߟ͑ൈ͘

  View Slide

 12. ͓΍ʁ

  View Slide

 13. ͍͍ͩͨ #pmconfjp ͷ
  Ͳ͔͜Ͱฉ͍ͨΑ͏ͳ࿩ͩͬͨ

  View Slide

 14. ͜ΕͰऴΘΔͱ
  ͕࣌ؒ༨Γͦ͏

  View Slide

 15. ࡞ͬͯΈͯ
  ࣮ࡍʹ࢖ͬͯΈͳ͍ͱ
  Θ͔Βͳ͍͜ͱ΋ଟ͍

  View Slide

 16. ϕʔλػೳΛ͏·͘΍Γ͍ͨ

  View Slide

 17. ͳΜ͔࠷͍ۙΖΜͳ΍ΓํΛ
  ฉ͍ͨΓ͢Δ

  View Slide

 18. ݱࡏ΍͍ͬͯΔ͜ͱ
  • ϑΟʔνϟʔϑϥάతͳ࢓૊Έ(࣮૷͸టष͍ײ͡ͷ΋ͷ
  • ಛఆͷΞΧ΢ϯτͰ͸ར༻Ͱ͖ΔΑ͏ʹ͢Δ
  • ϝΠϯͷϓϩμΫτͷιʔεπϦʔ಺Ͱ։ൃ͢Δ
  • ίϯηϓτΛݕূ͢ΔͨΊͷϓϩτλΠϓ࡞੒
  • ը໘͸Bootstrap
  • ϝΠϯͷϓϩμΫτͷιʔεπϦʔ֎Ͱ։ൃ

  View Slide

 19. ࠓޙͷͨΊʹߟ͍͑ͯΔ͜ͱ
  • ࣾ಺ɾࣾ֎ʹར༻ऀ͕͍ΔϓϩμΫτͳͷͰɺ؀ڥΛ෼཭
  ͢Δ
  • ࣾ಺Ͱ͍͍ײ͡ʹ࢖͑ͨ΋ͷΛ֎ʹఏڙ͍͖͍ͯͨ͠
  • ʮ࣮ݧతػೳʯతͳϑϥάͷఏڙ
  • ͪΐͬͱߥ࡟Γ͚ͩͲ࢖ͬͯ΋ΒͬͯɺϑΟʔυόοΫ
  Λ΋Β͍͍ͨ
  • ͳΜͰ΋ϑϥάʹ͢Δͷ͸ྑ͘ͳ͍ͱ͍͏࿩΋͋Δ

  View Slide

 20. View Slide