Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

【公開版】「創作活動がもっと楽しくなる場所をつくることを楽しむ活動」/retty_pixiv_goodpatch

bash0C7
March 26, 2018

 【公開版】「創作活動がもっと楽しくなる場所をつくることを楽しむ活動」/retty_pixiv_goodpatch

【学生向け】Engineer Meetup by Retty・pixiv・Goodpatch
https://goodpatch.connpass.com/event/81847/
ピクシブパートのLT資料

bash0C7

March 26, 2018
Tweet

More Decks by bash0C7

Other Decks in Business

Transcript

 1. 1
  ʮ૑࡞׆ಈ͕΋ͬͱ

  ָ͘͠ͳΔ৔ॴΛ૑Δʯ
  ͜ͱΛָ͠Ή׆ಈ
  ϐΫγϒגࣜձࣾ খࣳ හ໌
  @bash0C7
  ެ։൛

  View Slide

 2. 2
  খࣳහ໌
  https://twitter.com/yu_suke1994/status/933956949049143296
  !CBTI$
  ϐΫγϒ ג
  ࣥߦ໾һٕज़Ϛωδϝϯτࣨࣨ௕
  71PG&OHJOFFSJOHۀ΍ͬͯ·͢
  தن໛4*FS˰ݱ৔ৗற˰70:"(&(3061˰ŘŵŠŠ
  3VCZ͕޷͖ͰΧϯϑΝϨϯε։࠵ͳͲؔΘ͖ͬͯͨ
  http://magazine.rubyist.net/?0041-TokyoRubyKaigi10Report_1st
  http://magazine.rubyist.net/?0036-RubyConf2011#l31
  https://speakerdeck.com/bash0c7/ruby-adsystem

  View Slide

 3. 3
  https://docs.esa.io/posts/256

  View Slide

 4. ͜ͷൃදͷΩʔϫʔυ
  4

  View Slide

 5. ʮָ͍͠ʯ
  5

  View Slide

 6. ϥΠϒ
  6

  View Slide

 7. ϐΫγϒͱ͸
  7

  View Slide

 8. 8

  View Slide

 9. 9

  View Slide

 10. 10
  https://dic.pixiv.net/a/%E3%82%B3%E3%83%9F%E3%83%A5%E3%83%8B%E3%83%86%E3%82%A3

  View Slide

 11. lར֐Λڞʹ͠z
  lਂ݁͘ͼ͍͍ͭͯΔz
  lਓʑͷू·Γz
  11

  View Slide

 12. ϐΫγϒͱ͍͏
  ίϛϡχςΟ
  12

  View Slide

 13. ʮ૑࡞׆ಈ͕΋ͬͱָ͘͠ͳ
  Δ৔ॴΛ૑Δʯͷضͷ΋ͱʹ
  ू·Γɺͦͷ࣮ݱʹਂ͘ίϛο
  τͯ͠ΔϝϯόʔͨͪͰߏ੒
  ͞ΕͨίϛϡχςΟ
  13

  View Slide

 14. ത࢜
  ৬ਓ
  ༏͍͠
  14

  View Slide

 15. ϐΫγϒͱ͍͏
  ίϛϡχςΟͷ
  งғؾΛ஌Δ
  15

  View Slide

 16. χοΫωʔϜݺͼ
  16

  View Slide

 17. 17
  lϐΫγϒͷࣾһʹ͸ΈΜͳχοΫωʔ
  Ϝ͕͋Γɺࣾ಺Ͱ͸ϙδγϣϯ΍೥ྸ
  ʹؔ܎ͳ͘ɺχοΫωʔϜͰݺͼ߹ͬ
  ͍ͯ·͢z

  View Slide

 18. ʮΦϑձʯײ
  18

  View Slide

 19. 19
  ຖिਫ༵೔͸ϥϯνձ΍શମͷձٞ
  Ͱɺ৬छ໰Θͣશһ͕ू·Δ

  View Slide

 20. ࣗ෼ͷ஌Βͳ͍͜ͱΛৄ
  ͍͠ਓ͕ΰϩΰϩ
  20

  View Slide

 21. ίϛϡχςΟ಺

  ίϛϡχςΟ
  21

  View Slide

 22. ʮϙΤϜۦಈ։ൃʯ

  Ϧʔυاۀ
  22

  View Slide

 23. 23
  ఆ൪ͷυΩϡϝϯταʔϏεFTBɻ

  ΫϩʔζυЌ࣌୅͔Βͷେن໛ར༻ऀɻ

  View Slide

 24. 24
  https://docs.esa.io/posts/256

  View Slide

 25. ʮΤϯδχΞަ׵ཹֶʯ
  ͷ͸͠Γ
  25

  View Slide

 26. 26
  https://news.mynavi.jp/article/20150525-a458/

  View Slide

 27. ॅΉ৔ॴɾ࢖͏ಓ۩
  27

  View Slide

 28. 28
  https://www.pixiv.co.jp/environment/

  View Slide

 29. 29

  View Slide

 30. 30

  View Slide

 31. 31

  View Slide

 32. 32

  View Slide

 33. 33

  View Slide

 34. 34

  View Slide

 35. 35

  View Slide

 36. 36

  View Slide

 37. 37

  View Slide

 38. 38

  View Slide

 39. 39

  View Slide

 40. 40

  View Slide

 41. 41

  View Slide

 42. 42
  https://docs.esa.io/posts/256

  View Slide