Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

こんなCSSからはそろそろ卒業しよう

 こんなCSSからはそろそろ卒業しよう

社内向け勉強会で作ったスライド

※Bracketsの拡張機能「Shizimily Multiencoding for Brackets」は最新Bracketsにはいらないようです!

Chiaki Okamoto

October 14, 2017
Tweet

More Decks by Chiaki Okamoto

Other Decks in Technology

Transcript

 1. ͜ΜͳCSS͔Β͸
  ͦΖͦΖଔۀ͠Α͏
  2017.10.14 Obara Chiaki

  View full-size slide

 2. ·ͣ࠷ॳʹ…

  View full-size slide

 3. HTMLΛਖ਼͘͠ॻ͜͏ʂ
  CSSͷϨϕϧΞοϓʹ͸HTMLͷ஌ࣝ΋͋ΔͱΑΓΑ͍
  Ͱ͢ɻ

  ྫ͑͹ɺsection΍articleʹ͸ඞͣݟग़͕͠ඞཁͩͱ͔ɺ
  ul΍olͷ௚Լʹ͸liؚ͔͠ΜͰ͸͍͚ͳ͍…ͳͲɺHTML
  ʹ͸ͪΐͬͱͨ͠ϧʔϧ͕͋Γ·͢ɻ
  CSSΛϨϕϧΞοϓͤ͞ΔͨΊʹɺHTMLͷจॻߏ଄Λ
  ҙࣝͯ͠ίʔσΟϯάͯ͠Έ·͠ΐ͏ʂ

  View full-size slide

 4. ͦΕͰ͸ຊ୊Ͱ͢ʂ

  View full-size slide

 5. ϨΨγʔϒϥ΢β༻ͷهड़͸ফͦ͏
  ϨΨγʔϒϥ΢βʹʢಛʹIEΛࢦ͠·͕͢ʣࠓ͸͋·Γ࢖ΘΕͯ
  ͍ͳ͍ݹ͍ϒϥ΢βͷ͜ͱͰ͢ɻ
  width /***/: auto;ͱ͔* html .clearfix { zoom: 1; }ͱ͍ͬͨهड़
  ͸ɺओʹIE6ͱ͔IE7ͷͱͬͬͬͬͬͯ΋ݹ͍ϒϥ΢β༻ͷهड़ͳ
  ͷͰɺࠓ͸΋͏ॻ͔ͳͯ͘େৎ෉Ͱ͢ʂ

  View full-size slide

 6. ཁૉηϨΫλ͸ͦͬͱ͓ͯ͜͠͏
  h1 {
  color: #fc0;
  }
  span {
  display: block;
  }
  div {
  text-align: center;
  }

  View full-size slide

 7. ཁૉηϨΫλ͸ͦͬͱ͓ͯ͜͠͏
  h1 {
  color: #fc0;
  }
  span {
  display: block;
  }
  div {
  text-align: center;
  }
  NOOOOOOOO!!!!

  View full-size slide

 8. ཁૉηϨΫλ͸ͦͬͱ͓ͯ͜͠͏
  ཁૉηϨΫλʹελΠϧΛࢦఆͯ͠͠·͏ͱɺͦͷϖʔδ಺ʹ͋
  ΔશͯͷཁૉʹͦͷελΠϧ͕౰ͨͬͯ͠·͏ͷͰɺҙਤͤͣϖʔ
  δશମ่͕Εͯ͠·ͬͨΓ͢Δ͜ͱ͕͋Γ·͢ʂ

  ʢ΍͍͍ͬͯͷ͸Ϧηοτ͚ͩʂʣ
  ͱʹ͔͘ཁૉʹελΠϧ͸౰ͯͳ͍ࣄΛపఈ͠·͠ΐ͏ɻ
  Ͳ͏ͯ͠΋΍Δͱ͖͸ɺ.hoge h1 {} ͳͲɺ਌ʹΫϥεΛࢦఆ͠
  ͍ͯ͋͛ͯͩ͘͞ɻ

  View full-size slide

 9. CSSͷద༻ॱΛҙࣝͯ͠ΈΑ͏
  .box {
  border: 1px solid #000;
  background: #f00;
  width: 300px;
  height: 300px;
  border: 2px dotted #999;
  }
  Question!
  (A)෯300pxɺߴ͞300pxͰɺഎܠ͕#f00ͷɺ৭͕#999ͷ2pxυοτઢ͕͍͍ͭͯΔ
  (B)෯300pxɺߴ͞300pxͰɺഎܠ͕#f00ͷɺ৭͕#000ͷ1px௚ઢ͕͍͍ͭͯΔ
  (C)ϒϥ΢βʹΑͬͯ·ͪ·ͪ

  View full-size slide

 10. CSSͷద༻ॱΛҙࣝͯ͠ΈΑ͏
  .box {
  width: 300px;
  }
  .box {
  width: 400px;
  }
  Question!
  (A)෯300px
  (B)෯400px
  (C)ϒϥ΢βʹΑͬͯ·ͪ·ͪ

  View full-size slide

 11. CSSͷద༻ॱΛҙࣝͯ͠ΈΑ͏
  1໰໨ͷਖ਼ղ͸(A)ɺ2໰໨ͷਖ਼ղ͸(B)Ͱ͢ʂ
  CSS͸ɺجຊతʹޙ͔Βॻ͍ͨํ͕༏ઌͯ͠ඳը͞Ε·͢ɻ

  ͜ͷಛੑΛར༻ͯ͠ɺྫ͑͹ࣗࣾͰ͸͜͏ͳͬͯΔ͚ͲָఱͰ͸
  ͜͏͢Δʂͱ͍͏ͱ͖ʹɺϕʔεʹͳΔCSSΑΓޙʹCSSΛهड़
  ͢Ε͹໰୊ͳ্͘ॻ͖͕Ͱ͖·͢ɻ

  View full-size slide

 12. CSSͷద༻ॱΛҙࣝͯ͠ΈΑ͏(Ԡ༻)
  .wrap .box {
  width: 300px;
  }
  .box {
  width: 400px;
  }
  Question!
  (A)෯300px
  (B)෯400px
  (C)͜Ε͸ؒҧ͍ͳ͘ϒϥ΢βʹΑͬͯ·ͪ·ͪ

  View full-size slide

 13. CSSͷద༻ॱΛҙࣝͯ͠ΈΑ͏(Ԡ༻)
  ਖ਼ղ͸(A)Ͱ͢ʂޙ͔Βॻ͍ͨͷʹͳΜͰʁͬͯͳΓ·͢Ͷʂ

  CSSʹ͸ʮৄࡉ౓ʯͱ͍͏΋ͷ͕͋Γ·͢ɻ

  ৄ͘͠΍Δͱ͕࣌ؒ଍Γͳ͍ͷͰϙΠϯτ͚͓ͩ͑͞·͠ΐ͏
  • ΫϥεΑΓid͕༏ઌ͞ΕΔʢʹۃྗΫϥεͰॻ͘ͷ͕٢ʣ
  • .hoge .fuga ͷΑ͏ʹਂ౓͕ਂ͘ͳΕ͹ͳΔ΄Ͳ༏ઌ͞ΕΔ
  • !important ͸ԿΑΓ΋༏ઌ͞ΕΔ

  View full-size slide

 14. CSSͷద༻ॱΛҙࣝͯ͠ΈΑ͏(Ԡ༻)
  ਖ਼ղ͸(A)Ͱ͢ʂޙ͔Βॻ͍ͨͷʹͳΜͰʁͬͯͳΓ·͢Ͷʂ

  CSSʹ͸ʮৄࡉ౓ʯͱ͍͏΋ͷ͕͋Γ·͢ɻ

  ৄ͘͠΍Δͱ͕࣌ؒ଍Γͳ͍ͷͰϙΠϯτ͚͓ͩ͑͞·͠ΐ͏
  • ΫϥεΑΓid͕༏ઌ͞ΕΔʢʹۃྗΫϥεͰॻ͘ͷ͕٢ʣ
  • .hoge .fuga ͷΑ͏ʹਂ౓͕ਂ͘ͳΕ͹ͳΔ΄Ͳ༏ઌ͞ΕΔ
  • !important ͸ԿΑΓ΋༏ઌ͞ΕΔ

  View full-size slide

 15. !important͸ͱͯ΋λν͕ѱ͍
  !important͸ԿΑΓ΋༏ઌ͞ΕΔͷͰɺ͔ͨ͠ʹศརͰ͢Ͷɻ

  ͭ·Γɺ!importantΛଧͪফ͢ʹ͸ɺͦͷελΠϧΑΓޙʹߋ
  ʹ!importantΛ͚ͭͳ͍ͱ͍͚·ͤΜɻ
  ·ͨͦͷ!importantΛଧͪফ͢ʹ͸ɾɾɾɾऴΘΒͳ͍Ͱ͢Ͷɻ
  ͳͥελΠϧॻ͍ͯΔͷʹద༻͞Εͳ͍ΜͩʂͱCSSΛಡΈղ͘
  खؒ΋͔͔Γ·͢ɻ

  ༏ઌ౓Λۦ࢖ͯ͠ɺ!important͔Β͸ͦΖͦΖଔۀ͠·͠ΐ͏ɻ

  View full-size slide

 16. id/ΫϥεͷલͷηϨΫλ͸ল͜͏
  p.item-name ͳͲɺΫϥε໊΍id໊ͷલʹηϨΫλΛ͚ͭΔͱɺ
  ྫ͑͹divͰಉ͡ΫϥεΛ࢖͍͍ͨͱ͖ʹɺ·ͨ div.item-name
  Λ૿΍͞ͳ͍ͱ͍͚ͳ͘ͳΓ·͢ɻ
  ·ͨɺઌఔઆ໌ͨ͠ৄࡉ౓΋͕͋ͬͯ͠·͏ͷͰɺ্ॻ͖͠ʹ͘
  ͍CSSʹͳͬͯ͠·͍·͢ɻ
  ಛʹ͚ͭͳ͍ͱ͍͚ͳ͍΋ͷͰ͸ͳ͍ͷͰɺཁૉηϨΫλ͸Ͳ
  ΜͲΜল͍͍͖ͯ·͠ΐ͏ɻ

  View full-size slide

 17. styleଐੑʹ͸ؾΛ͚ͭΑ͏
  !importantͷ࣍ʹৄࡉ౓͕ߴ͍ॻ͖ํʹͳΓ·͢ɻ

  ͭ·ΓɺstyleଐੑͰॻ͔ΕͨCSSΛଧͪফ͢ʹ͸ɺѱखͰ͋
  Δ!importantΛ࢖Θ͟ΔΛಘͳ͘ͳΓ·͢ɻ

  ςετతʹʙͱ͔ɺ͜͜Ͱ͚͔ͩ͜͜͠ຊοο౰ʹ࢖Θͳ͍ʂ
  ͱ͍͏ͱ͖Λআ͍ͯ࢖Θͳ͍ͷ͕ແ೉Ͱ͢ɻ

  ʢ໘౗Ͱ΋ͪΌΜͱΫϥε໊Λ͚͓͍ͭͯͨํ͕͍͍Ͱ͢ʣ

  View full-size slide

 18. jQueryͰ΋styleଐੑ͕ͭ͘
  jQueryͷ$(select).hide()΍$(select).show()ͳͲɺҰ෦ͷಈ͖Ͱ
  ௚઀styleଐੑ͕͋ͯΒΕ·͢ɻ

  ී௨JSͰදࣔඇදࣔΛ৮Δ͚ͩͳΒͦ͜·Ͱҙࣝ͠ͳͯ͘΋େ
  ৎ෉Ͱ͕͢ɺྫ͑͹εϚϗͷͱ͖͸ΞίʔσΟΦϯͯ͠ɺPCͰ
  ͸දࣔͨ͠··ʹ͢Δʂ…ͳΜ͔ͷͱ͖͸ɺεϚϗͰΞίʔ
  σΟΦϯด͡ΔˠPCαΠζʹ͢Δͱɺdisplay:none͕࢒ͬͨ·
  ·ʹͳΔʂͱ͍͏͜ͱ͕͋ͬͨΓ͠·͢ɻ

  దٓɺඞཁͰ͋Ε͹removeAttrͰstyleଐੑΛ࡟আ͠·͠ΐ͏ɻ

  View full-size slide

 19. CSSͷελΠϧܧঝΛ஌Ζ͏
  ਌ཁૉͰࢦఆͨ͠CSS͸ɺࢠཁૉʹద༻͞ΕΔ΋ͷ͕͋Γ·͢ɻ

  ओʹɺϑΥϯταΠζ΍Χϥʔɺ͋ͱtext-alignͳͲͷςΩετ
  Λ૷০͢ΔελΠϧͰ͢ɻ
  ͭ·Γɺ਌ཁૉʹCSSΛॻ͍ͯ͠·͑͹ɺࢠཁૉʹಉ͡CSSΛॻ
  ͘ඞཁ͸͋Γ·ͤΜʂ

  View full-size slide

 20. ͜Μͳ෩ʹॻ͍ͯ΋ద༻͞ΕΔ͚Ͳ…

  Ϧετ
  Ϧετ

  ςΩετ
  .list li {
  color: #fff;
  }
  .text {
  color: #fff;
  }

  View full-size slide

 21. ͜͏ॻ͍ͨΒίϯύΫτʂ


  Ϧετ
  Ϧετ

  ςΩετ

  .wrap {
  color: #fff;
  }

  View full-size slide

 22. ϕϯμʔϓϨϑΟοΫε
  -webkit-border-radiusͱ͔ɺ-ms-border-radiusͱ͍͏ॻ͖ํ͸
  ݟͨ͜ͱ͕͋Γ·ͤΜ͔ʁ

  ͜ͷɺ-webkit-ɺ-ms-ͳͲͷ෦෼͕ʮϕϯμʔϓϨϑΟοΫεʯ
  Ͱ͢ɻ
  ओʹ͜ΕΒ͸·ͩ࢓༷͕͔ͬ͠Γܾ·͍ͬͯͳ͍౳Ͱɺϒϥ΢
  βʹઌߦ࣮૷͞ΕͨCSSʹ͚ͭΒΕ·͢ɻ
  ͭ·Γɺਖ਼࣮ࣜ૷͞ΕͨΒ͍Βͳ͘ͳΓ·͢ɻ

  View full-size slide

 23. caniuse.com
  ϕϯμʔϓϨϑΟοΫε͕ඞཁ͔Ͳ͏͔Λڭ͑ͯ͘ΕΔαΠτͰ
  ͢ɻ

  ௐ΂͍ͨCSSͷελΠϧΛೖྗ͢ΔͱɺݱࡏରԠ͍ͯ͠Δ͔Ͳ͏
  ͔͕ͻͱ໨ͰΘ͔Γ·͢ɻ
  ෆཁͳϕϯμʔϓϨϑΟοΫε͸͕ͭΜͱ࡟Γ·͠ΐ͏ɻ

  View full-size slide

 24. ϕϯμʔϓϨϑΟοΫεͷॱ൪
  (A)
  .hoge {
  -webkit-box-sizing: border-box;
  box-sizing: border-box;
  }
  (B)
  .hoge {
  box-sizing: border-box;
  -webkit-box-sizing: border-box;
  }
  Question!

  ॻ͖ํ͸Ͳ͕ͬͪਖ਼͍͠Ͱ͠ΐ͏ʁ

  View full-size slide

 25. ϕϯμʔϓϨϑΟοΫεͷॱ൪
  ਖ਼ղ͸(A)Ͱ͢ʂ

  ઌʹ໰୊ʹग़ͨ͠ద༻ॱͷ֓೦ͱಉ͡Ͱ͢Ͷɻ

  ਖ਼ࣜͳॻ͖ํΛ࠷ޙʹ͓͚ͯ͠͹ɺ·࣮ͩ૷͞Ε͍ͯͳ͍͏ͪ
  ͸ϕϯμʔϓϨϑΟοΫεͷهड़͕ɺ࣮૷͞ΕͨΒCSS3ͷਖ਼ࣜ
  ͳॻ͖ํ͕దԠ͞Ε·͢ɻ
  େମ͸ϕϯμʔϓϨϑΟοΫεͷ༗ແͳ͚ͩͳͷͰͦΜͳʹ֐͸
  ͳ͍Ͱ͕͢ɺͨ·ʹશવॻ͖ํͷҧ͏CSS3͕͋ΔͷͰ஫ҙ͠·
  ͠ΐ͏ɻ

  View full-size slide

 26. ͦͷCSS
  ͜͏ॻ͍ͨํ͕͍͍͔΋ʁ

  View full-size slide

 27. line-height
  .text {
  font-size: 10px;
  line-height: 12px;
  }
  @media (min-width: 768px) {
  .text {
  font-size: 16px;
  line-height: 18px;
  }
  }

  View full-size slide

 28. line-heightʹ͍ͭͯ
  line-heightʹ͸͜Μͳॻ͖ํ͕͋Γ·͢
  • ୯Ґ͖ͭʢྫɿline-height: 10pxʣ
  • ˋ͖ͭʢྫɿline-height: 150%ʣ
  • ਺஋ͷΈʢྫɿline-height: 1.6ʣ

  View full-size slide

 29. line-heightɿ୯Ґ͖ͭͷಛ௃
  ୯Ґ͖ͭʢઆ໌͠΍͘͢͢ΔͨΊpxͰ౷Ұ͠·͕͢ɺemͱ͔Ͱ
  ΋ಉ༷Ͱ͢ʣͷ৔߹ɺline-heightͷ஋͔ΒϑΥϯταΠζΛҾ͖
  ࢉͯ͠ɺ2Ͱׂͬͨ਺஋্͕Լʹߦؒͱͯ͠଍͞Ε·͢ɻ
  (ྫ) font-size: 10px / line-height: 16px

  (16-10)/2 = 3 // ্Լ3pxͷߦؒ

  View full-size slide

 30. line-heightɿˋ͖ͭͷಛ௃
  ·ͣɺline-heightͷ஋ͱϑΥϯταΠζΛֻ͚ࢉ͠·͢ɻͦͷֻ
  ͚ࢉͨ͠஋͔ΒϑΥϯταΠζΛҾ͍ͯɺ2ͰׂΓ·͢ɻ
  (ྫ) font-size: 10px / line-height: 120%

  ((10*120)-10)/2 = 1 // ্Լ1pxͷߦؒ

  View full-size slide

 31. line-heightɿ୯Ґͳ͠ͷಛ௃
  ϑΥϯταΠζʹline-heightͷ஋Λֻ͚ࢉͯ͠ɺͦͷ਺஋͔Β
  ϑΥϯταΠζΛҾ͍ͯ2Ͱׂͬͨ਺஋্͕Լʹߦؒͱͯ͠଍͞
  Ε·͢ɻ
  (ྫ) font-size: 10px / line-height: 2

  ((10*2)-10)/2 = 5 // ্Լ5pxͷߦؒ

  View full-size slide

 32. ͭ·Γ…%ͱ୯Ґͳָ͕͠ʂ
  Ϩεϙϯγϒͷͱ͖ʹPCͱεϚϗͰͦΕͧΕϑΥϯταΠζͱ
  line-heightΛࢦఆ͍ͯ͠ΔέʔεΛΑ͘ݟ·͕͢ɺline-height
  Λˋ΍୯Ґͳ͠Ͱࢦఆ͓͚ͯ͠͹ɺ΄΅ಉ͡ߦؒΛอͯΔͷͰ
  νϣοτָ͕Ͱ͖·͢ʂ
  ͪͳΈʹࢲ͸͍ͭ΋୯Ґͳ͠Ͱॻ͍͍ͯ·͢ɻ

  View full-size slide

 33. ͭ·Γɺ͜Μͳײ͡ʹʂ
  .text {
  font-size: 10px;
  line-height: 1.6;
  }
  @media (min-width: 768px) {
  .text {
  font-size: 16px;
  }
  }
  // εϚϗͷͱ͖͸((10*1.6)-10)/2 Ͱɺ্Լ3pxͷߦؒ
  // PC͸((16*1.6)-16)/2 Ͱɺ্Լ4.8pxͷߦؒ

  View full-size slide

 34. ॏෳ͢Δهड़Λ·ͱΊΑ͏
  .text-a {
  text-align: left;
  font-size: 20px;
  color: #000;
  }
  .text-b {
  text-align: left;
  font-size: 50px;
  color: #000;
  }
  .text-c {
  text-align: left;
  color: #000;
  }

  View full-size slide

 35. ॏෳ͢Δهड़Λ·ͱΊΑ͏
  CSS͸ΧϯϚ۠੾ΓͰ·ͱΊΔ͜ͱ͕Ͱ͖·͢ɻελΠϧ͝ͱ૿
  ΍͍ͯ͘͠ͱԆʑCSSϑΝΠϧ͕௕͘ͳͬͯʮͲ͜ʹ଍ͨͬ͠
  ͚ʁʯͱͳΓ͕ͪͳͷͰɺΧϯϚ۠੾ΓͰ·ͱΊͯΈ·͠ΐ͏ɻ

  View full-size slide

 36. ॏෳ͢Δهड़Λ·ͱΊΑ͏
  .text-a, .text-b, .text-c {
  text-align: left;
  color: #000;
  }
  .text-a {
  font-size: 20px;
  }
  .text-b {
  font-size: 50px;
  }

  View full-size slide

 37. Ϋϥε͸ෳ਺͚ͭΒΕ·͢

  ͜ͷΑ͏ʹɺ൒֯εϖʔεΛೖΕΕ͹ɺҰͭͷཁૉʹͨ͘͞Μͷ
  ΫϥεΛ͚ͭΔ͜ͱ͕Ͱ͖·͢ɻ
  ※ͨͩ͠ɺid͸Ұ͔͚ͭͭ͠Δ͜ͱ͕Ͱ͖·ͤΜʂ

  View full-size slide

 38. ઌఔͷॏෳΫϥε΋ڞ௨Խ
  .textset {
  text-align: left;
  color: #000;
  }
  .text-a {
  font-size: 20px;
  }
  .text-b {
  font-size: 50px;
  }
  // HTML


  View full-size slide

 39. z-indexͷ஋ʹ஫ҙ
  ॏͶॱΛมߋͰ͖ͯศརͳz-indexͰ͕͢ɺ͋·Γେ͖͍஋Λ࢖
  ͏ͱɺҙਤ͠ͳ͍ͱ͜ΖͰॱ൪௨ΓʹͳΒͳ͔ͬͨΓ͠·͢ɻ

  View full-size slide

 40. margin͸৺ͷڑ཭


  // CSS
  .a {
  margin: 40px 0;
  }
  .b {
  margin-top: 20px;
  }
  Question
  .bͷ্ʹͭ͘margin͸Կpxʁ

  View full-size slide

 41. margin͸৺ͷڑ཭
  ਖ਼ղ͸40pxʂ
  60px͡Όͳ͍ͷʁͱࢥ͍·͢ΑͶɻ

  margin͸جຊతʹେ͖͍ํͰऔΒΕ·͢ɻ͜Ε͕marginͷ૬ࡴ
  ͱݺ͹Ε͍ͯΔ΋ͷͰ͢ɻ
  ʮ৺ͷڑ཭ʯҾ༻ɿhttp://kojika17.com/2012/08/margin-of-css.html

  View full-size slide

 42. Ͳ͏΍ͬͯษڧͨ͠Βʁ

  View full-size slide

 43. ॻ͔͘͠ͳ͍…ʂʂ
  HTMLͱ͔CSSͬͯσβΠϯΑΓ΋ͬͱ;Θͬͱ͍ͯͯ͠ɺͲ͏
  ॻ͍ͯ΋ݟΕΔ͔Β͍͍΍ͬͯͳΓ͕ͪͰ͢ɻʢ͋ͱࢦఠ͞Εͨ
  Β͙͵…ͬͯͳΓ·͢ΑͶʣ

  ͜Ε͹͔ͬΓ͸ॻ͍ͯܦݧ஋ΛஷΊΔ͔͋͠Γ·ͤΜ…
  ࢲ͸ɺલʹࣗ෼͕ॻ͍ͨίʔυͱݟൺ΂ͯʮ͜ͷͱ͖ΑΓϚγ
  ʹॻ͚ΔΑ͏ʹͳͬͨͳʯΛੵΈॏͶ͖ͯ·ͨ͠ʂ

  View full-size slide

 44. ܰɹ͍ɹʂ
  • Dreamweaver΋ͦΕ͸ͦΕ͸ૉ੖Β͍͠ιϑτͰ͕͢ɺ͍͔
  ΜͤΜϑϧεϖοΫ͗ͯ͢ॏ͍ͷ͕࢒೦ɻ
  • Dreamweaver͸ૉ੖Β͍͠ιϑτʢ2ճ໨ʣͰ͕͢ɺݸਓత
  ʹͪΐͬͱͨ͠LPͱ͔Λ࡞Δʹ͸ΦʔόʔεϖοΫͳιϑτ
  ͔ͳʁͱࢥͬͨΓɻ

  ※ࢲ͸࢖ͬͯ·ͤΜɻAtomͱ͍͏ผͷΤσΟλΛ࢖͍ͬͯ·͢ˑʢʍωɾʣvŝŒűƅ

  ʢͰ΋PCͷػݏ࣍ୈͰΊͪΌͪ͘Όॏͯ͘શવಈ͔ͳ͍ͷͰBrackets΋ซ༻͠͸͡Ί·ͨ͠ʣ

  View full-size slide

 45. ͪΐͬͱϖʔδ৮Δ͚ͩͳΒ
  Bracketsͷ΄͏͕ετϨεগͳ͍͔΋ʁ
  • ࣗ෼ͷ޷Έʹ߹ΘͤͯΧελϚΠζͰ͖Δͷ͕Α͍
  • σϑΥϧτͰ೔ຊޠԽࡁΈɺDreamweaverʹ͋ΔϥΠϒϓϨ
  Ϗϡʔ΋࣮૷ࡁΈɺͱ͍͏͔…ͦ΋ͦ΋Dreamweaverͷίʔ
  υϏϡʔ෦෼͸Brackets͕૊Έࠐ·Ε͍ͯΔͷͰɺ࢖༻ײʹ
  ۃ୺ͳେࠩ͸ͳͦ͞͏

  ※Dreamweaver͜͜਺೥࢖͍ͬͯͳ͍ͷͰϋοΩϦͱ͸͍͑ͳ͍Ͱ͕͢…

  View full-size slide

 46. ೖΕ͓͖͍֦ͯͨுػೳ
  • Custom Work

  ։͍͍ͯΔϑΝΠϧ͕λϒͰදࣔ͞ΕͨΓɺαΠυόʔΛӅ͠
  ͨΓͰ͖Δ
  • શۭ֯നɾεϖʔεɾλϒදࣔ

  ۭനจࣈͳͲΛදࣔͰ͖Δ֦ுɻશ֯΋Ͱ͖ͨͷ͸͜ͷ֦ுػ
  ೳ͚͔ͩ΋
  • Shizimily Multiencoding for Brackets

  Brackets͸σϑΥϧτͰUTF-8͔͠࢖͑·ͤΜ͕ɺ͜ͷ֦ுΛ
  ೖΕΔͱShift_JISɺEUC-JPͳͲ͕࢖͑·͢

  View full-size slide

 47. ͓޷ΈͰೖΕΔͱ͍͍͔΋ͷ֦ுػೳ
  • Select Lines

  σϞ͠·͢ɻߦ൪߸ʹϚ΢εΦʔόʔͰϋΠϥΠτͯ͘͠Εʢςʔ
  ϚʹΑΔ͔΋ʣͯίϐʔ΋Ͱ͖·͢
  • Emmet

  σϞ͠·͢ɻ׳ΕΔͱศརͩͳʔͱ͍͏ػೳͰ͢ʂ
  ࠓճڍ֦͛ͨுػೳ͸΄ΜͷҰ෦Ͱ͢ʂ

  ʮBrackets ֦ு ͓͢͢Ίʯͱ͔ͰGoogleઌੜʹฉ͘ͱ͍ΖΜͳ
  هࣄ͕ग़ͯ͘ΔͷͰɺࣗ෼ͷ޷͖ͳ֦ுػೳΛೖΕͯΈΔͱ͍͍
  ͱࢥ͍·͢ʂ

  View full-size slide

 48. ݟͨ໨΋ม͑ΕΔBrackets

  View full-size slide

 49. ࣭໰λΠϜ

  View full-size slide