Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

まだCSSで消耗したい?Sassを覚えて楽しちゃおう!

 まだCSSで消耗したい?Sassを覚えて楽しちゃおう!

社内向け勉強会で作ったスライド

Chiaki Okamoto

October 14, 2017
Tweet

More Decks by Chiaki Okamoto

Other Decks in Technology

Transcript

 1. ·ͩCSSͰফ໣͍ͨ͠ʁ
  SassΛָ֮͑ͯͪ͠Ό͓͏ʂ
  2017.10.14 Obara Chiaki

  View full-size slide

 2. ਖ਼௚ɺCSS໘౗͡Όͳ͍Ͱ͔͢ʁ

  View full-size slide

 3. ࢲ͸໘౗Ͱ͢ʂʂ
  ͲͷCSSʹϕϯμʔϓϨϑΟοΫε͕ʔͱ͔ɺ

  ϝσΟΞΫΤϦʔ͕ʔͱ͔ɺ͋ͬɺ͜͜શ෦ม
  ΘΔ͚Ͳॻ͖׵͑େมɾɾɾͱ͔ɺ΋͏ߟ͑Δ
  ͷ΋ΠϠʹͳ͖ͬͯ·͢Ͷʂ

  View full-size slide

 4. Sassʢαεʣ
  CSSϓϦϓϩηοαͱ͍͏΋ͷͰ͢ɻ
  Syntactically Awesome StyleSheetͷུΒ͍͠Ͱ
  ͢ɻ
  ͳΜͩ͜Ε͸ʁͰ͢ͶɻCSSΛॻ͘ͱ͖ʹ
  ͪΐͬͱศརʹͯ͘͠ΕΔπʔϧΈ͍ͨͳ΋ͷ
  Ͱ͢ʂ

  View full-size slide

 5. Ͱ΋೉͍͠ΜͰ͠ΐ͏ʁ

  View full-size slide

 6. ೉͘͠ͳ͍ͱ͸ݴΘͳ͍
  ৽͍͠΋ͷʹ͸ษڧίετ͕͍Γ·͢ɻ

  ͨͩɺࢲ͕SassΛ͓͢͢Ί͢Δͷ͸ͦ͜·Ͱߴ
  ͍ษڧίετ͸ඞཁͳ͍͔ΒͰ͢ɻ
  ࠷ॳʹݴ͍·͢ɻʮͱ͋ΔπʔϧΛىಈͯ͠
  filename.cssΛfilename.scssʹϦωʔϜ͢Δʯ
  ͚ͩͰಋೖ͚ͩ͸׬ྃ͠·͢ɻ

  View full-size slide

 7. ͱ͋Δπʔϧʁ

  View full-size slide

 8. PreprosʢϓϦϓϩεʣ
  Sass͸ͦͷ··HTMLͰಡΈࠐ·ͤͯ΋CSSͱ͠
  ͯ࢖͏͜ͱ͕Ͱ͖·ͤΜɻ

  ͦ͜Ͱɺfilename.scssͰॻ͍ͨCSSΛɺ
  filename.cssʹίϯύΠϧʢม׵ʣͯ͋͛͠Δඞ
  ཁ͕͋Γ·͢ɻ
  ͦͷίϯύΠϧΛͯ͘͠ΕΔͷ͕PreprosͰ͢ɻ

  View full-size slide

 9. ॳΊͯʹ͸࠷దʂ
  ࢲ΋࠷ॳSassΛ৮ͬͨͱ͖ɺPreprosΛ࢖͍·͠
  ͨʂ৽͍͜͠ͱϠμ…ۤख…ͱ͍͏ํ΋ɺ͋·
  Γߏ͑ͣʹͱΓ͋͑ͣݟΔ͚ͩݟͯΈ·͠ΐ͏ɻ

  View full-size slide

 10. PreprosͷςʔϚΧϥʔ
  LightͰ΋DarkͰ΋޷͖ͳํΛબͼ·͢

  View full-size slide

 11. ࠨԼͷAdd ProjectͰ௥Ճ
  ΋͘͠͸͜ͷը໘ʹϑΥϧμυϩοϓ

  View full-size slide

 12. ͋ͱ͸ී௨ʹCSSΛॻ͘
  .sample {
  display: flex;
  }
  .example {
  text-align: center;
  }

  View full-size slide

 13. CSSϑΥϧμͷதʹࣗಈੜ੒
  OUTPUT PATHͰੜ੒ઌΛมߋՄೳʂ

  View full-size slide

 14. ͱΓ͋͑ͣॻ͍ͯΈΔίπ
  • ී௨ʹࠓ·Ͱ௨ΓCSSΛॻ͚͹OK
  • ͨͩɾɾɾϕϯμʔϓϨϑΟοΫε͸ॻ͔ͳ͘
  ͯOKʂCSSʹίϯύΠϧͨ͠ͱ͖ʹউखʹ଍
  ͞Ε͍ͯ·͢ʂ˞
  ※ͨͩ͠ɺͲ͔͜ΒͲ͜·Ͱͷϒϥ΢βΛݟΔ͔͸ࢦఆͯ͋͛͠Δͱ٢

  View full-size slide

 15. Settings͔Βมߋ
  Other SettingsͷAutoprefixer

  View full-size slide

 16. .scssͰॻ͘ͳΒ.css͸๨ΕΑ͏
  filename.scss͔Βfilename.css΁ͷίϯύΠϧ͸
  Ͱ͖·͕͢ɺ࢒೦ͳ͕Βfilename.css͔Β
  filename.scss΁ͷίϯύΠϧ͸Ͱ͖·ͤΜʂ

  cssϑΝΠϧಠࣗʹ௥هͯ͠΋ɺscssϑΝΠϧΛί
  ϯύΠϧ͢Δͱcssʹॻ͍ͨ಺༰͸ফ͑ͯ͠·͏ͷ
  Ͱɺcss͸ݟΔ͚ͩͷ΋ͷͱೝࣝΛվΊ·͠ΐ͏ɻ

  View full-size slide

 17. ͑ɺશવָʹͳͬͯͳ͍

  View full-size slide

 18. ͖ͬ͞ݴͬͨ͜ͱ
  ʮͱ͋ΔπʔϧΛىಈͯ͠filename.cssΛ
  filename.scssʹϦωʔϜ͢Δʯ͚ͩͰಋೖ͚ͩ
  ͸׬ྃ͠·͢ɻ

  View full-size slide

 19. ͖ͬ͞ݴͬͨ͜ͱ
  ʮͱ͋ΔπʔϧΛىಈͯ͠filename.cssΛ
  filename.scssʹϦωʔϜ͢Δʯ͚ͩͰಋೖ͚ͩ
  ͸׬ྃ͠·͢ɻ
  ͭ·Γɺָ͢ΔͨΊʹ͸΋͏ͪΐͬͱ֮͑Δ͜
  ͱ͕͋Γ·͢ɻ

  View full-size slide

 20. ָ͢ΔͨΊͷ͋Ε͜Ε

  View full-size slide

 21. SassΛऔΓೖΕָͯͰ͖Δ͜ͱ
  • ϕϯμʔϓϨϑΟοΫεͷলུ

  ˠಋೖ͚ͩͰOK
  • ೖΕࢠͰॻ͚Δ
  • ม਺Λ࢖͑Δ
  • ϑΝΠϧͷΠϯϙʔτ
  ଞʹ΋৭ʑ͋Γ·͕͢ͱΓ͋͑ͣ͜Ε͚ͩͰ΋࢖͑Δͱ௒˒ָͰ͢ɻ

  View full-size slide

 22. SassΛऔΓೖΕָͯͰ͖Δ͜ͱ
  • ϕϯμʔϓϨϑΟοΫεͷলུ

  ˠಋೖ͚ͩͰOK
  • ೖΕࢠͰॻ͚Δ
  • ม਺Λ࢖͑Δ
  • ϑΝΠϧͷΠϯϙʔτ

  View full-size slide

 23. ೖΕࢠͰॻ͚Δͱ͸ʁ
  // style.scss
  .example {
  text-align: center;
  p {
  font-size: 1.3rem;
  }
  &__child {
  font-size: 3rem;
  }
  }

  View full-size slide

 24. CSSʹίϯύΠϧ͢Δͱ…
  // style.css
  .example {
  text-align: center;
  }
  .example p {
  font-size: 1.3rem;
  }
  .example__child {
  font-size: 3rem;
  }

  View full-size slide

 25. ೖΕࢠʢωετʣͷϝϦοτ
  • ϝϯςφϯεੑ͕޲্͢Δ
  • هड़ྔ͕ݮΔʹλΠϙ΋ݮΔ
  • ͨͩ͠ɺೖΕࢠΛਂ͗͘͢͠Δͱৄࡉ౓্͕
  ͕ΔͷͰ΄Ͳ΄Ͳʹɻ

  View full-size slide

 26. SassΛऔΓೖΕָͯͰ͖Δ͜ͱ
  • ϕϯμʔϓϨϑΟοΫεͷলུ

  ˠಋೖ͚ͩͰOK
  • ೖΕࢠͰॻ͚Δ
  • ม਺Λ࢖͑Δ
  • ϑΝΠϧͷΠϯϙʔτ

  View full-size slide

 27. ม਺ͱ͸ʁ
  // style.scss
  $mainColor: #fff;

  View full-size slide

 28. $ϚʔΫ͕ม਺ͷূ
  $hoge: ਺஋ͱ͔৭ʑ;

  ͱ͍͏ॻ͖ํΛ͢Δͱม਺ѻ͍ʹͳΓ·͢ɻ
  ม਺ʹͨ͠ΒԿ͕ศརͳͷͰ͠ΐ͏ʁ

  View full-size slide

 29. ಉ͡ࢦఆΛ܁Γฦ͠࢖͑Δ
  // style.scss
  $mainColor: #fff;
  .example {
  color: $mainColor;
  p {
  background: $mainColor;
  color: #000;
  }
  }

  View full-size slide

 30. ಉ͡ࢦఆΛ܁Γฦ͠࢖͑Δ
  // style.css
  .example {
  color: #fff;
  }
  .example p {
  background: #fff;
  color: #000;
  }

  View full-size slide

 31. ͓Θ͔Γ͍͚ͨͩͨͩΖ͏͔
  $mainColorʹ#fffΛೖΕ͍ͯΔͷͰɺίϯύΠϧ͢Δ
  ͱ$mainColorͱೖΕͨͱ͜Ζ͸͢΂ͯ#fffʹม׵͞Ε
  ·ͨ͠ɻ
  ͭ·Γɺޙ͔Βʮ΍ͬͺΓ#efefefʹ͠Αʔͬͱʯͱ
  ͳͬͨͱ͖ʹɺ$mainColorͷ஋͚ͩΛมߋ͢Ε͹ɺ
  $mainColorͰࢦఆͨ͢͠΂ͯͷՕॴʹҰॠͰ൓ө͞Ε
  ·͢ɻ

  View full-size slide

 32. ͜͜·ͰͰɺ͋Δ“͋Θٕͤ”͕
  ࢖͑·͢

  View full-size slide

 33. ͋Θٕͤʂ(͜Ε͚ͩ࢖͑ͨΒ΋͏উͪͰ͢)
  // style.scss
  $tablet: 768px;
  $desktop: 1100px;
  $mainColor: #fff;
  .example {
  color: $mainColor;
  @media (min-width: $tablet) {
  width: 900px;
  margin: 0 auto;
  }
  @media (min-width: $desktop) {
  width: 1200px;
  }
  }

  View full-size slide

 34. ೖΕࢠͰϝσΟΞΫΤϦʔΛॻ͘ʂ
  ͜ΕʹҰ൪ײಈ͠·ͨ͠ɻ

  ͩͬͯɺࠓ·ͰͳΜͱͳ͘@mediaʙͷதʹͦΕͧΕͷ
  هड़Λ·ͱΊͯॻ͍ͯ·ͤΜͰͨ͠ʁ
  ͋ͱ͔Βॻ͖௚͢ͱ͔PCαΠζͷͱ͖ʹ௥ه…ͱ͔ɺͲ
  ͜ʹॻ͍ͯΔͷ͔୳͢ͷ͘͢͝໘౗͡Όͳ͍Ͱ͔͢ʁʁ
  ϝσΟΞΫΤϦʔͷ஋͸ม਺Ͱ؅ཧͰ͖ΔͷͰɺ΋ͪΖ
  Μ͋ͱ͔Βมߋ΋௒؆୯Ͱ͢ɻ

  View full-size slide

 35. SassΛऔΓೖΕָͯͰ͖Δ͜ͱ
  • ϕϯμʔϓϨϑΟοΫεͷলུ

  ˠಋೖ͚ͩͰOK
  • ೖΕࢠͰॻ͚Δ
  • ม਺Λ࢖͑Δ
  • ϑΝΠϧͷΠϯϙʔτ

  View full-size slide

 36. Πϯϙʔτͷॻ͖ํ
  // style.scss
  @import './_test';

  View full-size slide

 37. CSSͷΠϯϙʔτͱͲ͏ҧ͏ʁ
  CSSͷΠϯϙʔτͷ৔߹ɺ࣮࣭Πϯϙʔτͨ͠෼ͷ
  CSSϑΝΠϧΛಡΈࠐΈ·͢ɻʢࠓճͷ৔߹Λྫʹ
  ͋͛Δͱɺstyle.cssͱ_test.cssʣ
  SassͷΠϯϙʔτͷ৔߹ɺΠϯϙʔτͤͨ͞scss
  ʢstyle.scssʣ಺ʹΠϯϙʔτͨ͠scssʢ_test.scssʣ
  Λهड़͢ΔͷͰɺCSS͸1ϑΝΠϧͰ׬݁͠·͢ɻ

  View full-size slide

 38. ࡉ͔͘Θ͚ͯΈΔ
  // style.scss
  @import ‘./_header';
  @import ‘./_footer’;
  @import ‘./_item’;

  View full-size slide

 39. _͖ͭͱ_ͳ͠
  Πϯϙʔτͤͨ͞ϑΝΠϧʹ_ʢΞϯμʔϥΠϯʣ
  Λ͚͍ͭͯΔͷʹ͓ؾ͖ͮͰ͠ΐ͏͔ʁ
  ΞϯμʔϥΠϯΛ͚͍ͭͯΔͱɺ௨ৗίϯύΠϧ
  ͯࣗ͠ಈੜ੒͞ΕΔcssϑΝΠϧ͕ੜ੒͞Εͳ͘ͳ
  Γ·͢ʂʢPreprosͰΞϯμʔϥΠϯͷ͍ͭͨϑΝ
  Πϧ͸ಡΈࠐΈ༻ͳͷͶɺͱೝࣝ͞ΕΔͷͰ͢ʣ

  View full-size slide

 40. Sassʹ͸·ͩ·ͩศརͳػೳ͕ͨ͘͞Μ
  ม਺͸਺஋ͳͲ୯Ұͷ஋Ͱ͕ͨ͠ɺؔ਺ͱͯ͠ελ
  ΠϧࣗମΛఆٛͨ͠Γɺ.example-1͔Β.example-
  10·Ͱ܁Γฦ͠هड़ͨ͠Γ͢Δهड़ํ๏΋͋Γ·
  ͢ɻ
  Ͱ΋ɺҰؾʹ٧ΊࠐΉඞཁ͸શ͋͘Γ·ͤΜʂ

  ͳͥͳΒɺઌఔڍ͛ͨ4ͭΛ࢖͑Ε͹ܶతʹָʹͳ
  Δ͔ΒͰ͢ɻ

  View full-size slide

 41. SassΛऔΓೖΕָͯͰ͖Δ͜ͱ
  • ϕϯμʔϓϨϑΟοΫεͷলུ

  ˠಋೖ͚ͩͰOK
  • ೖΕࢠͰॻ͚Δ
  • ม਺Λ࢖͑Δ
  • ϑΝΠϧͷΠϯϙʔτ

  View full-size slide

 42. ΋͏ͪΐͬͱ஌Γ͍ͨʁ

  View full-size slide

 43. Web੍࡞ऀͷͨΊͷSassͷڭՊॻ
  • ʮϐϯΫͷSassຊʯͰ͔ͳΓ༗໊ͳຊͰ͢ɻ
  ࢲ΋ಡΜͩຊͰ͕͢ɺ࠷ۙվగ൛͕ग़·ͨ͠
  • ࠓճඞཁ࠷௿ݶ͔͠৮Ε͍ͯ·ͤΜ͕ɺͬ͠
  ͔ΓSassʹ͍ͭͯղઆͯ͋͠Δͷ͸΋ͪΖ
  Μɺൃలతͳ಺༰΋ॻ͍ͯ͋ͬͯॳ৺ऀʙத
  ڃऀ͘Β͍·Ͱ࢖͑Δຊͩͱࢥ͍·͢ɻ

  View full-size slide

 44. ࣭໰λΠϜ

  View full-size slide