Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

Androidアプリ開発における技術顧問としての役割 #DroidKaigi 2018

Tatsuya Arai
February 22, 2018

Androidアプリ開発における技術顧問としての役割 #DroidKaigi 2018

2018/2/9
#DroidKaigi 2018 でお話した「Androidアプリ開発における技術顧問としての役割」の資料です

Tatsuya Arai

February 22, 2018
Tweet

More Decks by Tatsuya Arai

Other Decks in Technology

Transcript

 1. AndroidΞϓϦ։ൃʹ
  ͓͚Δٕज़ސ໰ͱͯ͠
  ͷ໾ׂ
  DroidKaigi 2018
  @cutmail

  View Slide

 2. ͢Δ࿩
  • ٕज़ސ໰ͱͯ͠νʔϜΛͲ͏ཱͯ௚͔ͨ͠
  • ٕज़ސ໰ͱͯ͠ձࣾʹͲ͏ߩݙ͢Δ͔
  • ௚ۙͷϓϩδΣΫτͰԿΛ࠾༻͔ͨ͠

  View Slide

 3. ͠ͳ͍࿩
  • MVVMɺMVP….ͳͲͷઃܭͷ࿩

  View Slide

 4. ࣗݾ঺հ

  View Slide

 5. ࣗݾ঺հ
  • @cutmail
  • ߥҪ ୡ࠸
  • ϐοΫΞοϓגࣜձࣾ ٕज़ސ໰
  • Android / iOS / GAE / Go

  View Slide

 6. ΞδΣϯμ
  • ٕज़ސ໰ͱ͸
  • ٕज़ސ໰ͱͯ͠΍͍ͬͯΔ͜ͱ
  • ٕज़ސ໰ͱͯ͠AndroidΞϓϦ։ൃͰ΍͍ͬͯ
  Δ͜ͱ
  • ·ͱΊ

  View Slide

 7. ٕज़ސ໰ͱ͸

  View Slide

 8. ٕज़ސ໰ͱ͸
  • ٕज़ऀͷ໾৬Ͱٕज़ࢦಋऀ
  • ٕज़ͷಛఆྖҬͷΞυόΠβʔ
  • ૊৫ʹର͢ΔΞυόΠβʔ

  View Slide

 9. ٕज़ސ໰ͱͯ͠
  ΍͍ͬͯΔ͜ͱ

  View Slide

 10. ٕज़ސ໰ͷ࢓ࣄ
  • ։ൃମ੍ͷཱͯ௚͠
  • ٕज़޿ใ
  • ࠾༻
  • ࣾ಺ͷ੍౓࡞Γ
  • ٕज़ͷબఆ

  View Slide

 11. ։ൃମ੍ͷཱͯ௚͠

  View Slide

 12. %..άϧʔϓ
  ϐοΫΞοϓ ωΫετΧϨϯγʔ
  ͦͷଞ

  άϧʔϓձࣾ

  View Slide

 13. CHIPS

  View Slide

 14. View Slide

 15. ։ൃνʔϜମ੍
  • PM 1ਓ
  • σβΠφʔ 1ਓ
  • αʔόʔ 2ਓ
  • iOS 2ਓ
  • Android 1ਓ

  View Slide

 16. ϓϥοτϑΥʔϜ
  • iOS
  • AndroidʢະϦϦʔεʣ
  • Ұ෦Web

  View Slide

 17. ॳ೔

  View Slide

 18. ϓϩδΣΫτʹ

  ೖͬͯΈͨΒ

  View Slide

 19. ૑ۀظͷΑ͏ͳ։ൃ͕

  ߦΘΕ͍ͯͨ

  View Slide

 20. ޱ಄Ͱͷ΍ΓͱΓ

  View Slide

 21. ୭΋೺Ѳ͍ͯ͠ͳ͍

  ։ൃεέδϡʔϧ

  View Slide

 22. ಉ͡ํ޲Λ

  ޲͍͍ͯͳ͍

  View Slide

 23. ࣋ଓੑͷͳ͍։ൃ

  View Slide

 24. ϚΠϧετʔϯ͕ͳ͍

  View Slide

 25. ʮઓ৔͔ͳʁʯ

  View Slide

 26. Ͳ͏͔ͨ͠

  View Slide

 27. νʔϜϏϧσΟϯά

  View Slide

 28. ߹॓ͷ࣮ࢪ

  View Slide

 29. View Slide

 30. View Slide

 31. ߹॓ͷ࣮ࢪ
  • ΦϑΟεͱ͸͋͑ͯԕ͍৔ॴʹ͋͑ͯंͰ
  • ਺άϧʔϓʹΘ͔ΕͯंͰҠಈ
  • υϥοΧʔ෩ΤΫααΠζΛத৺ͱͨ͠ϫʔ
  Ϋγϣοϓ

  View Slide

 32. υϥοΧʔ෩ΤΫααΠζ
  • 3ͭͷ࣭໰Ͱ͓ޓ͍ͷ͜ͱΛ஌Γɺظ଴஋Λ͢Γ
  ߹ΘͤΔ
  • ࣗ෼ͷಘҙͳ͜ͱ
  • νʔϜϝϯόʔ͕ࣗ෼ʹظ଴͍ͯ͠Δͱࢥ͏͜
  ͱ
  • ଞͷϝϯόʔʹظ଴͢Δ͜ͱ

  View Slide

 33. ݁Ռ

  View Slide

 34. ͓ޓ͍ͷظ଴஋Λ͢Γ͋Θͤ
  Δ͜ͱͰ

  View Slide

 35. νʔϜϝϯόʔͷ૬ޓཧղ͕

  ਐΜͩ

  View Slide

 36. νʔϜͷ݁ଋྗ͕ߴ·ͬͨ

  View Slide

 37. ։ൃମ੍ͷ੔උ

  View Slide

 38. ։ൃମ੍ͷ੔උ
  • 2िؒͷεϓϦϯτ
  • ελϯυΞοϓϛʔςΟϯά
  • ϓϩμΫτόοΫϩά
  • ίʔυϨϏϡʔͷಋೖ

  View Slide

 39. ֤ʑ͕͍࣋ͬͯΔλεΫͷ
  ݟ͑ΔԽ

  View Slide

 40. λεΫͷՄࢹԽ
  • TrelloΛಋೖ
  • EleganttͰΨϯτνϟʔτΛݟΕΔΑ͏ʹ

  View Slide

 41. ZenHubಋೖ
  • issue΍ϚΠϧετʔϯΛGitHub಺Ͱ׬݁Ͱ͖
  ΔΑ͏ʹ
  • ͜ΕΛݟͳ͕ΒελϯυΞοϓMTGΛ࣮ࢪ

  View Slide

 42. View Slide

 43. View Slide

 44. ίʔυϨϏϡʔͷಋೖ

  View Slide

 45. ίʔυϨϏϡʔ࣌ʹϥϕϧΛ͚ͭΔ
  • [nits] : খ͍͞ࢦఠɻΠϯσϯτ΍typo
  • [IMO] : In My Opinion ࢲ͸͜͏ࢥ͏͚Ͳผʹ௚͢͜ͱ͸ඞ
  ਢͰ͸ͳ͍
  • [COULD] : Ͱ͖Ε͹௚ͨ͠΄͏͕ྑ͍
  • [MUST] : ௚ͦ͏
  • [Q] : ࣭໰

  View Slide

 46. ίʔυϨϏϡʔͷ؍఺
  • ͦ΋ͦ΋࢓༷Λຬ͍ͨͯ͠Δ͔
  • iOS / AndroidͰۃ୺ʹ࢓༷͕ҧ͍ͬͯͳ͍͔
  • ໋໊͕ద੾͔
  • ςετ͕ॻ͔Ε͍ͯΔ͔
  • ίϝϯτ͕ͳͯ͘΋ཧղͰ͖Δ͔
  • ࣮ࡍʹಈ͔ͯ͠Έͯҧ࿨ײ͕ͳ͍͔

  View Slide

 47. ϦϦʔε಺༰Λ࢒͢
  • GitHubͷϦϦʔεػೳΛ࢖ͬͯɺͦͷόʔ
  δϣϯʹԿΛϦϦʔε͔ͨ͠࢒͢
  • Slack͔Βgit-pr-releaseΛ͚ͨͨΔΑ͏ʹͯ͠
  ͍Δ
  • ։ൃҎ֎ͷϝϯόʔʹ͸ϦϦʔεϖʔδΛݟͯ
  มߋ఺Λ೺Ѳͯ͠΋Β͏

  View Slide

 48. ٕज़޿ใ

  View Slide

 49. ٕज़޿ใ
  • ࣾ಺Ͱ࢖͍ͬͯΔٕज़΍τϐοΫΛ֎ʹൃ৴
  ͢Δ
  • ςοΫϒϩά
  • Πϕϯτ΁ͷڠࢍɺग़ల

  View Slide

 50. View Slide

 51. %..άϧʔϓ
  ϐοΫΞοϓ ωΫετΧϨϯγʔ
  ͦͷଞ

  άϧʔϓձࣾ

  View Slide

 52. GAE/Go
  • TELLER શࠃCM์ө࣌΋GAEͷΦʔτεέʔ
  ϧͰ༨༟
  • ύϑΥʔϚϯε͕མͪΔ͜ͱ΋ͳ͍
  • ϩʔϧόοΫ΋όʔδϣϯΛ໭͚ͩ͢

  View Slide

 53. View Slide

 54. View Slide

 55. ࣾ಺Ͱ࢖ΘΕ͍ͯΔ

  ٕज़ελοΫΛ၆ᛌͯ͠

  هࣄԽ

  View Slide

 56. ֎෦΁ͷΞ΢τϓοτΛ

  ૿΍͢࢓૊ΈΛ࡞Δ

  View Slide

 57. Πϕϯτͷڠࢍ
  • ձࣾͷٕज़ελοΫʹ͋͏Πϕϯτʹڠࢍ͢Δ
  • ڠࢍۚͷ֬อ
  • ڠࢍ͢Δ͚ͩͰͳ͘ɺొஃ΋ґཔ͢Δ

  View Slide

 58. ΤϯδχΞ࠾༻ͷαϙʔτ

  View Slide

 59. ΤϯδχΞ࠾༻ͷαϙʔτ
  • ٕज़ϒϥϯσΟϯά
  • ଍Γ͍ͯͳ͍ਓࡐͷ੔ཧ/ൃ۷

  View Slide

 60. ٕज़ϒϥϯσΟϯά
  • ٕज़ϒϥϯσΟϯά͸࠾༻ϒϥϯσΟϯά
  • ֎͔Βͷݟ͑ํΛ౿·͑ͯ಺෦Λվળ͍ͯ͘͠
  • ॏཁͳͷ͸ද໘͚ͩͰ͸ͳ͘ɺ݁Ռతʹ

  αʔϏε͕ྑ͘ͳΔ͜ͱ

  View Slide

 61. ଍Γ͍ͯͳ͍ਓࡐΛ໌֬Խ
  • ֤νʔϜ͕ࠓͲͷ৬छΛืू͍ͯ͠Δͷ͔
  • Ϧιʔεঢ়گ͸ʁ
  • ืूཁ߲Λ࡞੒͢Δ
  • Ͳ͏͍͏εϖοΫͷਓ͕ඞཁͳͷ͔

  View Slide

 62. ੍౓࡞Γ

  View Slide

 63. ੍౓࡞Γ
  • 50%ϑϦʔϧʔϧ
  • ηϛφʔࢀՃ੍౓
  • ϑϨϯυγοϓαϙʔτ
  • ͓ࢼ͠ब৬੍౓

  View Slide

 64. 50%ϑϦʔϧʔϧ
  • ۀ຿࣌ؒͷ50%ΛҎԼͷ׆ಈʹ͋ͯͯྑ੍͍౓
  • OSS΁ͷߩݙ
  • ຊͷࣥච
  • Πϕϯτొஃɺͦͷ४උ
  • ࠾༻ʹؔΘΔ׆ಈશൠ

  View Slide

 65. ΧϯϑΝϨϯεࢀՃ੍౓
  • ༗ྉͷ֎෦ηϛφʔ΍ΧϯϑΝϨϯεʹࢀՃ
  Ͱ͖Δ
  • DroidKaigiɺtry! Swift
  • ௚ۙͩͱGopherConɺKotlinConfʹϝϯόʔ
  ͕ࢀՃ༧ఆ

  View Slide

 66. ϑϨϯυγοϓαϙʔτ
  • ༏लͳ༑ਓͱͷ͝൧ͷඅ༻Λձ͕ࣾෛ୲
  • 1ճʹ͖ͭ1ਓ1ສԁ·Ͱิॿ
  • ༏लͳϝϯόʔ͸༏लͳ༑ਓΛ஌͍ͬͯΔ͸
  ͣ

  View Slide

 67. ͓ࢼ͠ब৬੍౓
  • ҆৺ͯ͠ೲಘͯ͠ೖࣾͯ͠΋Β͏ͨΊʹɺస
  ৬લʹ࣮ࡍʹҰॹʹಇ͚Δ
  • 1೔~1िؒఔ౓
  • ΋ͪΖΜใु΋͓ࢧ෷͍

  View Slide

 68. ࣾ಺Πϕϯτͷ։࠵
  • ϞόΠϧڞ༗ձ
  • Goձ
  • ʮΈΜͳͷGoݴޠʯྠಡձ
  • ϐοΫΞοϓφΠτ

  View Slide

 69. ϞόΠϧڞ༗ձ
  • ϞόΠϧΞϓϦΤϯδχΞ͕ू·ͬͯίʔυΛ
  ಡΜͩΓɺ࠷ۙͷ։ൃτϐοΫʹ͍ͭͯ࿩͢

  • DroidKaigiΞϓϦͷιʔείʔυϦʔσΟϯ
  άΛͨ͠Γ

  View Slide

 70. ϞόΠϧڞ༗ձ
  • ଞνʔϜͷαʔϏεͷίʔυΛಡΜͰɺઃܭ
  ʹ͍ͭͯ͋Ε͜Ε
  • ΞʔΩςΫνϟʹ͍ͭͯͷٞ࿦

  View Slide

 71. Goձ
  • αʔόʔΤϯδχΞ͕ू·Γɺ֤ϓϩδΣΫ
  τͷίʔυΛಡΜͩΓɺࠔ͍ͬͯΔ͜ͱ΍ɺ
  ϗοτͳτϐοΫ΍ઃܭʹ͍ͭͯ࿩͢৔
  • ΞϓϦΤϯδχΞ΋ࢀՃOK

  View Slide

 72. ʮΈΜͳͷGoݴޠʯྠಡձ
  • 1ষͮͭ࣋ͪճΓͰղઆ
  • ΞϓϦΤϯδχΞ΋ࢀՃ
  • αʔόʔͷؾ࣋ͪΛཧղͯ͠

  ΋Β͏

  View Slide

 73. ϐοΫΞοϓφΠτ
  • ࣾ಺LTձ
  • ࢿྉ͸جຊతʹͳ͠Ͱ
  • ௕ͯ͘5෼
  • ٕज़Ҏ֎ͷτʔΫ΋Welcome

  View Slide

 74. View Slide

 75. Ϟνϕʔγϣϯ
  • ୯७ʹؾ͍ͮͨ͜ͱΛ൸࿐͍ͨ͠
  • খωλΛൃදͰ͖ΔػձΛఏڙ͢Δ
  • νʔϜؒͰ࿩͢৔Λ࡞Δ
  • ·ͣ͸ࣾ಺Ͱ࿩͢ͷʹ׳Ε͔ͯΒ֎෦Ͱొஃ
  ͢Δಓےʹͯ͠΋Β͏

  View Slide

 76. ٕज़ސ໰ͱͯ͠
  AndroidΞϓϦ։ൃͰ΍ͬͯ
  ͍Δ͜ͱ

  View Slide

 77. ٕज़ͷબఆ

  View Slide

 78. View Slide

 79. CHIPSͰͷϥΠϒϥϦ
  • Kotlin
  • RxJava2
  • Dagger2
  • Android Architecture Component
  • Lifecycle
  • Room
  • Paging

  View Slide

 80. Handling Lifecycles
  • Activity΍FragmentͳͲͷίϯϙʔωϯτʹ
  ؔ͢Δ৘ใΛอ࣋͠ɺΦϒδΣΫτ͕؍ଌͰ
  ͖ΔΑ͏ʹ͢Δ

  View Slide

 81. Handling Lifecycles
  • CHIPSͰ͸Lifecycleͷมߋ࣌ʹExoPlayerͷڍ
  ಈΛม͑ͨΓ͢Δͷʹ࢖͍ͬͯͨΓ͢Δ

  View Slide

 82. Room
  • SQLiteʹΞΫηε͢Δந৅ԽϨΠϠʔΛఏڙ

  View Slide

 83. @Entity
  data class Task(
  @PrimaryKey
  val id: String,
  val name: String) {
  }
  @Dao
  interface TaskDao {
  @Query("DELETE FROM task")
  fun deleteAll()
  }
  Room

  View Slide

 84. Paging
  • RoomͳͲͷίϯϙʔωϯτͱγʔϜϨεʹ࿈
  ܞͰ͖ΔϖʔδϯάϥΠϒϥϦ

  View Slide

 85. Paging
  • PositionalDataSource
  • RoomΛ࣮૷͍ͯ͠Ε͹ɺ˓͔Β˓݅औಘΈ
  ͍ͨͳΠϯλϑΣʔεΛࣗಈతʹੜ੒ͯ͘͠
  ΕΔ
  https://developer.android.com/topic/libraries/architecture/paging.html

  View Slide

 86. جຊతʹGoogle΍ίϛϡχςΟ
  ओྲྀͷٕज़Λ࠾༻͍ͯ͘͠

  View Slide

 87. ͦͷଞϥΠϒϥϦ
  • Firebase Authentication
  • Firebase Performance
  • Retrofit2
  • ExoPlayer
  • Glide

  View Slide

 88. CI؀ڥͷ੔උ
  • Bitrise
  • Danger
  • Android Lint
  • ktlint
  • Fabric betaͰࣾ಺഑෍
  • ৗʹ࠷৽൛͕QAͰ͖Δମ੍ʹ

  View Slide

 89. Πϕϯτܭଌ؀ڥͷ੔උ
  • Firebase Analytics →BigQuery → CHATIO
  • ͲͷϓϩμΫτ΋͜ͷߏ੒ʹ

  View Slide

 90. View Slide

 91. View Slide

 92. ௚ۙͷࣄྫ

  View Slide

 93. ೝূΛஔ͖׵͑ͨ࿩

  View Slide

 94. ಠࣗೝূ͔Β

  Firebase Authentication΁
  • ॳճىಈ࣌ʹήετϢʔβʔΛ࡞੒
  • ݩʑ͸ಠࣗͷϩδοΫͰϢʔβʔ࡞੒ɺೝূ
  • ಠࣗOAuth࣮૷

  View Slide

 95. ಠࣗೝূ͔ΒFirebase Auth΁
  firebaseAuthInstance.signInAnonymously()
  .addOnCompleteListener { task ->
  if (task.isSuccessful) {
  observer.onSuccess(task.result.user)
  } else {
  val cause = task.exception.toOption()
  .fold({ RuntimeException("unknown firebase auth error") }, { th -> th })
  observer.onError(cause)
  }
  }
  ΞϓϦ͸FirebaseͷtokenΛαʔόʔʹ౤͛Δ͚ͩ

  View Slide

 96. ೝূ͸Firebase Auth
  ೝՄ͸ࣗαʔόʔͰ

  View Slide

 97. ೝূํ๏Λ૿΍͢৔߹͸
  Firebase AuthenticationͰ

  ಠࣗೝূΛ࣮૷͢Δ
  https://firebase.google.com/docs/auth/web/custom-auth?hl=ja

  https://developers-jp.googleblog.com/2016/10/authenticate-your-
  firebase-users-with.html

  View Slide

 98. ӡ༻Λָʹ͢Δ
  ΞʔΩςΫνϟΛબ୒͢Δ

  View Slide

 99. ӡ༻ΑΓ΋αʔϏε։ൃʹ

  ूத͠Α͏

  View Slide

 100. αʔϏεͷίΞͳՁ஋ఏڙʹ

  ஫ྗ͢Δ

  View Slide

 101. ͜Ε͔Β΍Γ͍ͨ͜ͱ

  View Slide

 102. API Documentͷࣗಈੜ੒
  • ιʔείʔυ͔Βࣗಈੜ੒
  • ৽͍͠ΫϥΠΞϯτΞϓϦͳͲΛ࡞Δ࣌ʹඞ

  View Slide

 103. GAE/GoɺFirebaseΛ࢖ͬͨ
  αʔϏεج൫ͷ։ൃ
  • ϘΠϥʔςϯϓϨʔτ
  • ೝূ΍ϩάͳͲͷجຊతͳίϯϙʔωϯτΛ
  ໢ཏͨ͠αʔϏεج൫
  • αʔϏεͷ্ཱͪ͛Λૣ͘Ͱ͖ΔΑ͏ʹ
  • ӡ༻΋ָʹ

  View Slide

 104. • iOS, AndroidͰڞ௨ͷίϯϙʔωϯτͱͯ͠
  ੾Γग़ͤΔ΋ͷΛReact NativeԽ

  View Slide

 105. View Slide

 106. ·ͱΊ

  View Slide

 107. ٕज़ސ໰ͷ࢓ࣄͱ͸
  • ֎෦ɺ಺෦ଟذʹΘͨΔ
  • αʔϏε੒௕ͷͨΊʹɺ௕ظతͳ໨ઢͰٕज़Λ
  બఆ͢Δ
  • ࣾ಺Ͱ࢖ΘΕ͍ͯΔٕज़ελοΫΛັྗʹม͑
  Δ
  • ձࣾͷΧϧνϟʔ࡞ΓʹӨڹ͢Δ

  View Slide

 108. ࠷ޙʹ

  View Slide

 109. ٕज़ސ໰͔ΒίʔϙϨʔτΤϯ
  δχΞϦϯά΁
  • ΑΓ૊৫ͷ಺෦Λվળ͍ͯͨ͘͠Ίɺ

  ίʔϙϨʔτΤϯδχΞϦϯάࣨΛઃཱ
  • αʔϏεڞ௨ͷج൫ɺ؅ཧγεςϜɺશࣾʹ
  ඥͮ͘։ൃΛਐΊΔ

  View Slide

 110. ͝੩ௌ͋Γ͕ͱ͏
  ͍͟͝·ͨ͠

  View Slide