Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

KanJava-remote

 KanJava-remote

KanJavaPartyA6

KASUYA, Daisuke

June 24, 2017
Tweet

More Decks by KASUYA, Daisuke

Other Decks in Business

Transcript

 1. ϦϞʔτνʔϜͷ
  ಓ۩ശ
  2017-06-24
  KANJAVA PARTY 2017
  גࣜձࣾ ͸ͯͳ പ୩େี (id:daiksy)

  View full-size slide

 2. ࣗݾ঺հ
  പ୩େี(@daiksy)
  ▸ גࣜձࣾ ͸ͯͳ
  ▸ Mackerel։ൃνʔϜσΟϨΫλʔ
  ▸ εΫϥϜϚελʔ
  ▸ ScalaMatsuriελοϑ
  ▸ Scalaؔ੢Summitελοϑ
  ▸ ࠷ۙDJ͸͡Ί·ͨ͠

  View full-size slide

 3. PR
  https://mackerel.io

  View full-size slide

 4. ϦϞʔτνʔϜͷಓ۩ശ
  Mackerel։ൃνʔϜͷ෼෍
  ژ౎
  Ѫ஌
  ౦ژ

  View full-size slide

 5. ϦϞʔτνʔϜͷಓ۩ശ
  Mackerel։ൃνʔϜͷ෼෍
  ژ౎
  Ѫ஌
  ౦ژ
  ΦϑΟε
  ΦϑΟε
  ࣗ୐

  View full-size slide

 6. ϦϞʔτνʔϜͷಓ۩ശ
  ϦϞʔτϫʔΫͷϝϦοτ
  ▸ ॊೈͳಇ͖ํ
  ▸ ࢠҭͯ, հޢ, ௨Ӄ

  View full-size slide

 7. ϦϞʔτνʔϜͷಓ۩ശ
  ϦϞʔτϫʔΫͷϝϦοτ
  ▸ ॊೈͳಇ͖ํ
  ▸ ࢠҭͯ, հޢ, ௨Ӄ
  ▸ झຯ׆ಈ΍ࣾ֎׆ಈͱ࢓ࣄͷόϥϯγϯά

  View full-size slide

 8. ϦϞʔτνʔϜͷಓ۩ശ
  ϦϞʔτϫʔΫͷϝϦοτ
  ▸ ॊೈͳಇ͖ํ
  ▸ ࢠҭͯ, հޢ, ௨Ӄ
  ▸ झຯ׆ಈ΍ࣾ֎׆ಈͱ࢓ࣄͷόϥϯγϯά
  ▸ ஍ํͷษڧձࢀՃͰ೔தݱ஍ͷϗςϧͰ࢓ࣄͨ͠Γ
  ▸ ※ͨͩ͠ମௐෆྑͷͱ͖͸ී௨ʹٳΈ·͠ΐ͏

  View full-size slide

 9. ϦϞʔτνʔϜͷಓ۩ശ
  ϦϞʔτϫʔΫ͸೉͍͠
  ▸ ಋೖ͢Δ΋࢓૊ΈΛऔΓ΍ΊΔاۀ΋૿͖͑ͯͨ
  ▸ ΦϑΟεΛॆ࣮ͤͯ͞ಉҰϩέʔγϣϯͰಇ͜͏ͱ͍͏ߟ͑
  ▸ ΅͘΋ΦϑΟεͰ࢓ࣄ͍ͨ͠೿

  View full-size slide

 10. ϦϞʔτνʔϜͷಓ۩ശ
  ϦϞʔτϫʔΫ͸೉͍͠
  ▸ ίϛϡχέʔγϣϯ͕೉͍͠

  View full-size slide

 11. ϦϞʔτνʔϜͷಓ۩ശ
  ϦϞʔτϫʔΫ͸೉͍͠
  ▸ ίϛϡχέʔγϣϯ͕೉͍͠
  ▸ ૬खͷإ৭͕Θ͔Βͳ͍͜ͱͷ೉͠͞

  View full-size slide

 12. ϦϞʔτνʔϜͷಓ۩ശ
  ϦϞʔτϫʔΫ͸೉͍͠
  ▸ ίϛϡχέʔγϣϯ͕೉͍͠
  ▸ ૬खͷإ৭͕Θ͔Βͳ͍͜ͱͷ೉͠͞
  ▸ ࿑຿؅ཧ͕೉͍͠

  View full-size slide

 13. ϦϞʔτνʔϜͷಓ۩ശ
  ϦϞʔτϫʔΫ͸೉͍͠
  ▸ ίϛϡχέʔγϣϯ͕೉͍͠
  ▸ ૬खͷإ৭͕Θ͔Βͳ͍͜ͱͷ೉͠͞
  ▸ ࿑຿؅ཧ͕೉͍͠
  ▸ αϘΓ͸͋·Γؾʹͯ͠ͳ͍ɻձࣾʹདྷ͍ͯΑ͏ͱਓ͸8
  ࣌ؒϑϧʹશྗͰಇ͘Θ͚Ͱ͸ͳ͍
  ▸ ಇ͖͗͢ʹ஫ҙ

  View full-size slide

 14. ϦϞʔτνʔϜͷಓ۩ശ
  ৗ࣌ϦϞʔτͰͳ͘εϙοτͰ΋ྑ͍
  ೉͠͞Λཧղͭͭ͠ɺਖ਼͘͠࢖͍͜ͳ͢

  View full-size slide

 15. ϦϞʔτνʔϜͷಓ۩ശ
  ಓ۩ശͷத਎

  View full-size slide

 16. ϦϞʔτνʔϜͷಓ۩ശ
  ேձ
  ▸ Zoom

  View full-size slide

 17. ϦϞʔτνʔϜͷಓ۩ശ
  ேձ
  ▸ Zoom
  ▸ ϝϯόʔશһ͕ࣗ෼ͷ୺຤ͱ޲͔͍߹͏
  ▸ গਓ਺ڌ఺ͷਓ͕ૄ֎͞ΕͯΔײͷ๷ࢭ
  ▸ ϝϯόʔʹΑͬͯඇରশʹͳΒͳ͍Α͏ʹ

  View full-size slide

 18. ϦϞʔτνʔϜͷಓ۩ശ
  ேձ
  ▸ Zoom
  ▸ ϝϯόʔશһ͕ࣗ෼ͷ୺຤ͱ޲͔͍߹͏
  ▸ গਓ਺ڌ఺ͷਓ͕ૄ֎͞ΕͯΔײͷ๷ࢭ
  ▸ ϝϯόʔʹΑͬͯඇରশʹͳΒͳ͍Α͏ʹ
  ▸ ϚΠΫͷੑೳॏཁɻiPhoneʹ෇ଐͯ͠ΔΠϠϗϯϚΠΫ͕
  ͍Ζ͍Ζࢼͨ͠தͰҰ൪࢖͍΍͍͢ʢݸਓͷײ૝Ͱ͢

  View full-size slide

 19. ϦϞʔτνʔϜͷಓ۩ശ
  ೔ʑͷίϛϡχέʔγϣϯ
  ▸ νϟοτ (Slack)
  ▸ ίϛϡχέʔγϣϯͷத৺

  View full-size slide

 20. ϦϞʔτνʔϜͷಓ۩ശ
  ೔ʑͷίϛϡχέʔγϣϯ
  ▸ νϟοτ (Slack)
  ▸ ίϛϡχέʔγϣϯͷத৺
  ▸ ࢓ࣄ༻ͱࡶஊ༻ (ࡶஊॏཁ/ ໟͮ͘Ζ͍ͷίϛϡχέʔγϣϯ)
  ▸ ςΩετ͚ͩʹཔΒͳ͍ɻඞཁʹԠͯ͡௨࿩ػೳͰԻ੠ձ࿩΋େ
  ੾ʹɻͨͩ͠Ի੠௨࿩ͷϩά͸νʔϜͱwikiͳͲͰڞ༗͢Δ͜
  ͱɻ
  ▸ νʔϜ࠷ॳظ͸ಉҰϩέʔγϣϯͰͷίϛϡχέʔγϣϯ΋େࣄ

  View full-size slide

 21. ϦϞʔτνʔϜͷಓ۩ശ
  ໟͮ͘Ζ͍ͷίϛϡχέʔγϣϯ
  ▸ ਓʹ͸จԽతͳଆ໘ʹΑΔίϛϡχέʔγϣϯελΠϧͷҧ
  ͍͕͋Δ
  ▸ จԽతͳ෦෼΄Ͳେ͖ͳࠩҟ͸ͳ͍͕ɺ؀ڥ΍ੑ֨ʹΑΔε
  λΠϧͷҟͳΓ΋͋Δ
  ▸ ͦΕΛຒΊΔʹ͸ʮໟͮ͘Ζ͍ʯ͕ඞཁ

  View full-size slide

 22. ϦϞʔτνʔϜͷಓ۩ശ
  ໟͮ͘Ζ͍ͷίϛϡχέʔγϣϯ
  ▸ ϏδωεͰҙࣝ͢΂͖ίϛϡχέʔγϣϯελΠϧͷࠩҟʹ
  ͍ͭͯ೺Ѳ͢Δʹ͸ʰҟจԽཧղྗʱ͕͓͢͢Ί

  View full-size slide

 23. ϦϞʔτνʔϜͷಓ۩ശ
  ೔ʑͷίϛϡχέʔγϣϯ
  ▸ ϖΞ࡞ۀ
  ▸ ϖΞϓϩ/ϖΞΦϖ
  ▸ ϦϞʔτπʔϧͷը໘ڞ༗ػೳͰ͚ͬ͜͏ී௨ʹ΍ΕΔ
  ▸ ةݥͳΦϖϨʔγϣϯ/೉͍͠ػೳ։ൃͳͲ͸ϖΞͰ

  View full-size slide

 24. ϦϞʔτνʔϜͷಓ۩ശ
  ೔ʑͷίϛϡχέʔγϣϯ
  ▸ ઃܭ/ϨϏϡʔ
  ▸ GitHubͷIssue/Pull Request΍ίϝϯτػೳΛ࢖͏

  View full-size slide

 25. ϦϞʔτνʔϜͷಓ۩ശ
  ೔ʑͷίϛϡχέʔγϣϯ
  ▸ ઃܭ/ϨϏϡʔ
  ▸ GitHubͷIssue/Pull Request΍ίϝϯτػೳΛ࢖͏
  ▸ ஫) ٞ࿦͕ࠐΈೖͬͯ͘Δͱίϝϯτཝ͕ࡴെͱ͕ͪ͠
  ▸ ࿦ཧͷ΍ΓͱΓͰɺ୭΋ਓ֨Λ੹ΊΔਓ͸͍ͳ͍
  ▸ ͱ͸͍͑ɺਏ᫤ͳࢦఠ͕ॏͳΔͱͭΒ͍ؾ࣋ͪʹͳΔਓ΋͍Δ
  ▸ ϖΞϨϏϡʔ/ϖΞઃܭɻςΩετ͕ͭΒ͘ͳ͖ͬͯͨΒձ࿩
  ͠Α͏

  View full-size slide

 26. ϦϞʔτνʔϜͷಓ۩ശ
  ೔ʑͷίϛϡχέʔγϣϯ
  http://developer.hatenastaff.com/entry/2017/06/23/100000

  View full-size slide

 27. ϦϞʔτνʔϜͷಓ۩ശ
  ϦϞʔτίϛϡέʔγϣϯͷίπ
  ▸ ײ৘දݱ͸େ͛͞ͳ͘Β͍͕ͪΐ͏Ͳྑ͍

  View full-size slide

 28. ϦϞʔτνʔϜͷಓ۩ശ
  ϦϞʔτίϛϡέʔγϣϯͷίπ
  ▸ ײ৘දݱ͸େ͛͞ͳ͘Β͍͕ͪΐ͏Ͳྑ͍
  ▸ ײ୰ූʂʂ

  View full-size slide

 29. ϦϞʔτνʔϜͷಓ۩ശ
  ϦϞʔτίϛϡέʔγϣϯͷίπ
  ▸ ײ৘දݱ͸େ͛͞ͳ͘Β͍͕ͪΐ͏Ͳྑ͍
  ▸ ײ୰ූʂʂ
  ▸ ֆจࣈ

  View full-size slide

 30. ϦϞʔτνʔϜͷಓ۩ശ
  ϦϞʔτίϛϡέʔγϣϯͷίπ
  ▸ ײ৘දݱ͸େ͛͞ͳ͘Β͍͕ͪΐ͏Ͳྑ͍
  ▸ ײ୰ූʂʂ
  ▸ ֆจࣈ
  ▸ ײ৘දݱ૿෯bot

  View full-size slide

 31. ϦϞʔτνʔϜͷಓ۩ശ
  ϦϞʔτίϛϡέʔγϣϯͷίπ
  ▸ ײ৘දݱ͸େ͛͞ͳ͘Β͍͕ͪΐ͏Ͳྑ͍
  ▸ ର໘ͷର࿩
  ▸ ϑϥοτͳײ৘ͷঢ়ଶ͸ͦͷ··ϑϥοτͳ΋ͷͱ͠
  ͯ఻ΘΔ
  ▸ ϦϞʔτͰͷର࿩
  ▸ ϑϥοτͳײ৘ͷঢ়ଶ͸ಘͯͯ͠ෆػݏͱଊ͑ΒΕ͕
  ͪ

  View full-size slide

 32. ϦϞʔτνʔϜͷಓ۩ശ
  ϦϞʔτίϛϡέʔγϣϯͷίπ
  ▸ ײ৘දݱ͸େ͛͞ͳ͘Β͍͕ͪΐ͏Ͳྑ͍
  ▸ ςϨϏձٞͳͲͰ΋ಉ༷
  ▸ ਎ৼΓखৼΓͳͲগ͠େ͖͘΍ΔͱΑ͍
  ▸ Χϝϥӽ͠ͷձ࿩͸ҙ֎ͱද৘΍࢓૲ͳͲಡΈऔΕͳ͍

  View full-size slide

 33. ϦϞʔτνʔϜͷಓ۩ശ
  εϓϦϯτϨϏϡʔ/ৼΓฦΓ
  ▸ ࣗ୐ۈ຿ऀ͸ΦϑΟεʹདྷͯ΋Β͏
  ▸ ౦ژ-ژ౎ؒͰϦϞʔτ

  View full-size slide

 34. ϦϞʔτνʔϜͷಓ۩ശ
  ৼΓฦΓ
  ▸ KPT
  ▸ Google SpreadSheet
  ▸ ֤ࣗͷखݩͰฤूঢ়گΛϦΞϧλΠϜʹڞ༗Ͱ͖Δ
  ▸ ϗϫΠτϘʔυͱ෇ᝦͷ୅༻

  View full-size slide

 35. ϦϞʔτνʔϜͷಓ۩ശ
  ৼΓฦΓ
  ▸ KPT
  ▸ Google SpreadSheet
  ▸ ֤ࣗͷखݩͰฤूঢ়گΛϦΞϧλΠϜʹڞ༗Ͱ͖Δ
  ▸ ϗϫΠτϘʔυͱ෇ᝦͷ୅༻
  ▸ ֤͕ࣗखݩͷPCΛݟΔͷͰ಺৬͕ͪ͠໰୊…

  View full-size slide

 36. ϦϞʔτνʔϜͷಓ۩ശ
  ৼΓฦΓ
  ▸ KPT
  ▸ ઐ༻ͷSlackνϟϯωϧͱbotͰ೔ʑऩू

  View full-size slide

 37. ϦϞʔτνʔϜͷಓ۩ശ
  εϓϦϯτܭը
  ▸ ژ౎ - ౦ژ
  ▸ GoogleϋϯάΞ΢τ
  ▸ Github Issue
  ▸ ٞ࿦ͷϩά͸Issueίϝϯτʹॻ͘
  ▸ Issue͕࠷ऴతͳઃܭυΩϡϝϯτʹͳΔ

  View full-size slide

 38. ϦϞʔτνʔϜͷಓ۩ശ
  εϓϦϯτܭը
  ▸ ژ౎ - ౦ژ
  ▸ GoogleϋϯάΞ΢τ
  ▸ ݟੵΓ
  ▸ ϓϥϯχϯάϙʔΧʔ
  ▸ ϋϯάΞ΢τӽ͠ʹΧʔυݟͮΒ͍ͷͰɺࢦͰ਺ࣈΛग़͠
  ͯ΋Β͏

  View full-size slide

 39. ϦϞʔτνʔϜͷಓ۩ശ
  λεΫ؅ཧ

  View full-size slide

 40. ϦϞʔτνʔϜͷಓ۩ശ
  λεΫ؅ཧ
  ▸ ZenHub
  ▸ GitHubͷUI֦ு
  ▸ GitHubͷIssue΍P-RΛΧϯόϯ෩ʹѻ͑Δ
  ▸ όʔϯμ΢ϯνϟʔτͳͲ΋ࣗಈͰඳ͍ͯ͘ΕΔ

  View full-size slide

 41. ϦϞʔτνʔϜͷಓ۩ശ
  ϦϞʔτϫʔΫͷॴײ
  ▸ ೉͍͠
  ▸ ࢓ࣄͷίϛϡχέʔγϣϯ͸ͦ΋ͦ΋೉͍͠
  ▸ ༉அ͢ΔͱҿΈχέʔγϣϯͱ͔ݴ͍ͦ͏ʹͳΔ
  ▸ ݸਓͷಇ͖΍͢͞͸޲্͢Δ
  ▸ ίετͱۀ຿ͷόϥϯεΛͲ͏ݟۃΊΔ͔
  ▸ νʔϜ΍ձࣾͷϑΣʔζʹΑͬͯ΋൑அ͸ҧ͏
  ▸ ελʔτΞοϓʹ৽ϝϯόʔΛେྔʹೖΕͨ௚ޙͱ͔͸ઈର΍Ίͨ
  ΄͏͕͍͍

  View full-size slide

 42. ϦϞʔτνʔϜͷಓ۩ശ
  ࢀߟࢿྉ
  MackerelνʔϜͷϦϞʔτϫʔΫମ੍ʹ͓͚Δ೔ใͱσΠϦʔεΫϥϜ
  ͸ͯͳʹ͓͚ΔϦϞʔτϫʔΫ͋Ε͜Ε
  ϦϞʔτνʔϜͰͷಇ͖ํ
  SlackͰKPT༻botΛ࢓ࠐΜͰΈͨ - ϦϞʔτνʔϜͷKPTςΫχοΫ -
  http://developer.hatenastaff.com/entry/2015/07/05/174343
  http://daiksy.hatenablog.jp/entry/2017/02/20/083000
  http://daiksy.hatenablog.jp/entry/2015/12/11/090530
  http://developer.hatenastaff.com/entry/2017/04/17/130000

  View full-size slide

 43. ϦϞʔτνʔϜͷಓ۩ശ
  ͝ਗ਼ௌ͋Γ͕ͱ͏͍͟͝·ͨ͠

  View full-size slide