$30 off During Our Annual Pro Sale. View Details »

Terraform at Wantedly (Tech-Circle #12)

Terraform at Wantedly (Tech-Circle #12)

Tech-Circle #12 Terraform Handson での LT 発表資料です
http://techcircle.connpass.com/event/25496/

Daisuke Fujita

January 29, 2016
Tweet

More Decks by Daisuke Fujita

Other Decks in Programming

Transcript

 1. TERRAFORM

  at WANTEDLY
  2016-01-29
  Tech-Circle #12 Terraform Handson
  @dtan4

  View Slide

 2. Daisuke Fujita
  @dtan4
  Πϯλʔϯ

  @ΠϯϑϥνʔϜ

  View Slide

 3. View Slide

 4. View Slide

 5. Terraform flow
  @ Wantedly
  since May 2015

  View Slide

 6. Terraform Ͱ؅ཧ͍ͯ͠Δ਺
  28 resource types
  aws_customer_gateway
  aws_db_instance
  aws_db_parameter_group
  aws_db_security_group
  aws_db_subnet_group
  aws_elasticache_cluster
  aws_elasticache_subnet_group
  aws_elb
  aws_iam_group
  aws_iam_group_membership
  aws_iam_group_policy
  aws_iam_role
  aws_iam_role_policy
  aws_iam_user
  aws_iam_user_policy
  aws_instance
  aws_internet_gateway
  aws_network_acl
  aws_route_table
  aws_route_table_association
  aws_s3_bucket
  aws_security_group
  aws_subnet
  aws_vpc
  aws_vpn_connection
  aws_vpn_connection_route
  aws_vpn_gateway
  dnsimple_record

  View Slide

 7. Terraform Ͱ؅ཧ͍ͯ͠Δ਺
  AWS
  224
  DNSimple
  169
  393 resources

  View Slide

 8. Terraform ؀ڥ
  GitHub wercker S3 remote backend
  Vagrant CoreOS Docker
  quay.io/wantedly/terraform
  3FNPUF
  -PDBM

  View Slide

 9. Terraform flow
  Terraform ίʔυΛॻ͍ͯ Pull Request Λग़͢

  View Slide

 10. Terraform flow
  Terraform ίʔυΛॻ͍ͯ Pull Request Λग़͢

  View Slide

 11. Terraform flow
  CI Ͱςετ (terraform plan) ͕૸Δ

  View Slide

 12. Terraform flow
  CI Ͱςετ (terraform plan) ͕૸Δ

  View Slide

 13. Terraform flow
  ΠϯϑϥνʔϜ͕ϨϏϡʔͯ͠ Merge

  View Slide

 14. Terraform flow
  CI Ͱ࣮؀ڥ΁ͷద༻

  (terraform apply) ͕ߦΘΕΔ

  View Slide

 15. e.g. DNS Ϩίʔυ௥Ճ

  View Slide

 16. e.g. IAM Ϣʔβ௥Ճ
  ৽͍͠։ൃϝϯόʔͷ௨աّྱ

  View Slide

 17. e.g. GitHub ্Ͱ֬ೝͰ͖ͯศར

  View Slide

 18. Terraform ಋೖͷաఔ

  View Slide

 19. ಋೖͨ͠ܦҢ
  • Management Console ϙνϙνۀ͔Βͷ୤٫

  • ΠϯϑϥνʔϜ΁ͷ࡞ۀूத͔Βͷ୤٫

  • ߏங࡞ۀͷཤྺΛ࢒͍ͨ͠

  • ϦιʔεҰཡΛ

  ͩΕͰ΋؆୯ʹݟΒΕΔΑ͏ʹ͍ͨ͠

  • Ϧιʔεෳ੡Λָʹ͍ͨ͠

  • AWS ͱ DNSimple Ұॹʹѻ͑ͯศར

  View Slide

 20. Ұ͔ΒΠϯϑϥߏங΍ϦϓϨʔεͰ͸ͳ͘ɺ

  ͍·ಈ͍͍ͯΔΠϯϑϥϦιʔε

  ΛίʔυԽ͍ͨ͠
  resource "aws_instance" "app" {
  count = 4
  ami = "ami-408c7f28"
  instance_type = "t1.micro"
  }
  resource "aws_instance" "app" {
  count = 4
  ami = "ami-408c7f28"
  instance_type = "t1.micro"
  }

  View Slide

 21. ݱߦ؀ڥ΁ͷ Terraform ಋೖ
  https://github.com/hashicorp/terraform/issues/581

  View Slide

 22. ݱߦ؀ڥ΁ͷ Terraform ಋೖ
  https://github.com/hashicorp/terraform/issues/581
  طଘϦιʔε͔Β Terraform ίʔυ
  Λੜ੒͢Δػೳ͸࣮૷͞Ε͍ͯͳ͍

  View Slide

 23. ݱߦ؀ڥ΁ͷ Terraform ಋೖ
  ex: hoge ͱ͍͏ S3 bucket ͕͋ͬͨͱ͖
  resource "aws_s3_bucket" "hoge" {
  bucket = "hoge"
  acl = "private"
  }
  {
  "version": 1,
  "serial": 1,
  "modules": {
  "path": [
  "root"
  ],
  "outputs": {
  },
  "resources": {
  "aws_s3_bucket.hoge": {
  "type": "aws_s3_bucket",
  "primary": {
  "id": "hoge",
  "attributes": {
  "acl": "private",
  "bucket": "hoge",
  "id": "hoge"
  }
  }
  }
  }
  }
  }
  TUG
  UFSSBGPSNUGTUBUF

  View Slide

 24. ݱߦ؀ڥ΁ͷ Terraform ಋೖ
  ex: hoge ͱ͍͏ S3 bucket ͕͋ͬͨͱ͖
  resource "aws_s3_bucket" "hoge" {
  bucket = "hoge"
  acl = "private"
  }
  {
  "version": 1,
  "serial": 1,
  "modules": {
  "path": [
  "root"
  ],
  "outputs": {
  },
  "resources": {
  "aws_s3_bucket.hoge": {
  "type": "aws_s3_bucket",
  "primary": {
  "id": "hoge",
  "attributes": {
  "acl": "private",
  "bucket": "hoge",
  "id": "hoge"
  }
  }
  }
  }
  }
  }
  TUG
  UFSSBGPSNUGTUBUF
  tfstate (JSON)

  ਓྗͰॻ͘ͷ͸ݫ͍͠

  View Slide

 25. Export existing AWS resources to Terraform style (tf, tfstate)
  dtan4/terraforming

  View Slide

 26. Terraforming
  • طଘͷ AWS / DNSimple Ϧιʔε͔Β

  Terraform ͷίʔυ (tf, tfstate) Λੜ੒͢Δ

  ίϚϯυϥΠϯπʔϧ

  • 29छྨͷ AWS ϦιʔεʹରԠ

  • Wantedly ͷ Terraform ίʔυͷେ൒Λੜ੒

  • Issue & Pull Request ͓·ͪͯ͠·͢ʂ
  dtan4/terraforming
  $ gem install terraforming # or
  $ docker pull quay.io/dtan4/terraforming

  View Slide

 27. View Slide

 28. Terraforming
  • S3 buckets ͷ tf Λੜ੒

  • S3 buckets ͷ tfstate Λੜ੒

  • S3 buckets ͷ tfstate Λੜ੒͠ɺ

  طଘͷ terraform.tfstate ͱϚʔδ
  $ terraforming s3
  $ terraforming s3 --tfstate \
  --merge=/path/to/terraform.tfstate
  $ terraforming s3 --tfstate
  dtan4/terraforming

  View Slide

 29. http://qiita.com/dtan4/items/345c56281ab0e87d6646

  View Slide

 30. ૺ۰ͨ͠໰୊

  View Slide

 31. terraform plan ͕৴༻ग़དྷͳ͍
  • HCL ͷγϯλοΫενΣοΫͱ

  Terraform ύϥϝʔλͷνΣοΫͷΈɺ

  API ͷ dry-run ͸͠ͳ͍

  • terraform plan ͕௨ͬͯ΋ɺύϥϝʔλ͕
  AWS తʹෆਖ਼Ͱ terraform apply ʹࣦഊ͢Δ

  • CI Ͱʮςετʯ͍ͯ͠Δҙຯ͕…

  View Slide

 32. terraform plan ͕৴༻ग़དྷͳ͍
  • AWS ͷυΩϡϝϯτ΋ಡ·ͳ͍ͱ͍͚ͳ͍

  • terraform apply ࣦഊͯ͠΋ϦΧόϦͰ͖Δ

  ࢓૊ΈΛ࡞Δ

  • खݩͰ apply Ͱ͖Δ؀ڥ

  View Slide

 33. ELB ഑ԼͷΠϯελϯε͕

  ҙਤͤͣஔ͖׵ΘΔ
  • Terraform ͷ ELB resource ͸

  ௻Δ͢ΠϯελϯεΛ໌ࣔతʹॻ͘ඞཁ͋Γ

  • Wantedly Ͱ͸ࣗલπʔϧͰ

  Πϯελϯεͷ૿ݮɺELB ΁ͷ௻Δ͠Λߦ͏

  • Terraform ίʔυͱ࣮ࡍͷ؀ڥʹࠩҟ͕ग़Δ

  View Slide

 34. ELB ഑ԼͷΠϯελϯε͕

  ҙਤͤͣஔ͖׵ΘΔ
  • සൟʹΠϯελϯε͕ஔ͖׵ΘΔ ELB ͸

  Terraform Ͱ؅ཧ͠ͳ͍͜ͱʹͨ͠

  • ֎෦Ͱಈతͳมߋ͕͋Γ͏ΔϦιʔε͸

  ͋͑ͯ؅ཧ͠ͳ͍

  • Terraform v0.6.4 Ͱ ignore_changes ͕ಋೖ

  resource "aws_elb" "foo" {
  lifecycle {
  ignore_changes = ["instances"]
  }
  }

  View Slide

 35. IAM Ϣʔβ࡟আͰࣦഊ
  • IAM ϢʔβࣗମΛফ͢લʹΫϨσϯγϟϧ΍

  ϩάΠϯϓϩϑΝΠϧΛফ͢ඞཁ͕͋Δ

  • Terraform ͸ͦΜͳͷ͓ߏ͍ͳ͠ʹ delete-user
  ͠Α͏ͱ͢Δ

  • खಈͰґଘϦιʔεΛফ্ͨ͠Ͱ apply
  http://docs.aws.amazon.com/ja_jp/IAM/latest/UserGuide/Using_DeletingUserFromAccount.html

  View Slide

 36. ·ͱΊ

  View Slide

 37. ·ͱΊ
  • Wantedly ͷΠϯϑϥ͸

  Terraform Ͱ؅ཧ͞Ε͍ͯ·͢ʂ

  • ݱߦΠϯϑϥΛ Terraform Ͱ؅ཧ͢ΔͨΊʹ

  Terraforming ͱ͍͏πʔϧΛ։ൃ͠·ͨ͠

  • ͢΂ͯΛ Terraform ʹ೚͖ͤͬΓʹ͠ͳ͍

  View Slide