$30 off During Our Annual Pro Sale. View Details »

入門 名前

入門 名前

Fujimura Daisuke

March 23, 2019
Tweet

More Decks by Fujimura Daisuke

Other Decks in Programming

Transcript

 1. ೖ໳ ໊લ
  Rails Developer Meetup 2019 ౻ଜେհ

  View Slide

 2. ࣗݾ঺հ
  • ౻ଜେհ

  • גࣜձࣾϚνϚν

  • Rails ྺ 10 ೥

  • https://twitter.com/ffu_

  • https://github.com/fujimura

  View Slide

 3. ͜ͷൃදʹ͍ͭͯ
  • ౻ଜ͸໊લʹͩ͜ΘΓ͕͋Δ

  • ໊લʹ͍ͭͯͷৄ͍͠આ໌͕ͳ͍ͱৗʑࢥ͍ͬͯͨ

  • Rails͚ͩͲɺ໊લେࣄͩ͠ɺͦΖͦΖߟ͑Λ·ͱΊ͍ͨͳͱࢥͬͨ

  • ͪͳΈʹ WEB+DB Press Ͱ໊લʹ͍ͭͯͷهࣄΛॻ͍͍ͯΔ

  View Slide

 4. ໊લͱ͸
  • ϓϩάϥϚʔ͸໊લΛຖ೔࢖͍ͬͯΔ

  • ॏཁͳ͜ͱ͸Θ͔͍ͬͯΔ

  • ͚Ͳɺͦ΋ͦ΋໊લͬͯԿʁඞཁͳͷʁͳΜͰॏཁͳͷʁྑ໊͍લͷج४
  ͸ʁ

  • ࣮͸Α͘Θ͔Βͳ͍

  View Slide

 5. ͓͠ͳ͕͖
  • ໊લ͸ศར

  • ໊લͷ࢓૊Έ

  • ͳ໊ͥલ͸ॏཁͳͷ͔

  • ྑ໊͍લͱ͸

  • ࣮࿥ ѱ໊͍લ

  View Slide

 6. ໊લ͸ศར
  • ·ͣ͸໊લ͕͍͔ʹศརͳπʔϧͰ͋Δ͔Λ֬ೝ͠·͢

  View Slide

 7. ໊લΛ࢖ΘͣʹϓϩάϥϜΛॻ͍ͯΈΑ͏
  • ໊લͳ͠Ͱ΋ϓϩάϥϜ͸ॻ͚Δ

  • Lazy K ͱ͍͏ϓϩάϥϛϯάݴޠͰૉ਺Λੜ੒͢ΔίʔυʢͷҰ෦ʣ

  • ͭΒ͍ʂ
  (SII(S(K(S(S(K(SII(S(S(KS)(S(K(S(KS)))(S(K(S(S(KS)(SS(S(S(KS)K))(KK)))))
  (S(S(KS)(S(KK)(S(KS)(S(S(KS)(S(KK)(S(KS)(S(S(KS)(S(KK)(SII)))
  (K(SI(KK)))))))(K(S(K(S(S(KS)(S(K(SI))(S(KK)(S(K(S(S(KS)K)(S(S(KS)K)I)
  ...

  View Slide

 8. ໊લΛ࢖ͬͯϓϩάϥϜΛॻ͍ͯΈΑ͏
  • Ruby ͱ͍͏ϓϩάϥϛϯάݴޠͰૉ਺Λੜ੒͢Δίʔυ

  • ಡΊΔʂ

  • ཧղͰ͖Δʂ
  require 'prime'
  Prime.each

  View Slide

 9. ͦ΋ͦ΋ɺͳΜͷͨΊʹ໊લΛ͚ͭΔͷ
  • ୯ʹศར͔ͩΒɺΑΓ΋ਂ͍໨త͕͋Δ

  • ໊લͷҙຯΛ͔ͭͬͯɺࡉ෦Λཧղͤͣ࠶ར༻͢ΔͨΊ

  • ࠷ऴతʹ͸ɺੜ࢈ੑͷͨΊ

  View Slide

 10. ࠶ར༻ʹΑΔੜ࢈ੑͷ޲্͸ʮٕज़ʯͷࠜװ
  • զʑ͸ͳͥ Ruby on Rails ͕ಈ͘ͷ͔஌Βͳ͍͚Ͳ࢖͑Δ

  • RailsɺMRIɺσʔλϕʔεɺͦͷଞϛυϧ΢ΣΞɺCPU…

  • ࡉ෦Λཧղͤͣʹ࠶ར༻Ͱ͖Δ͜ͱ͕ٕज़ͷఆٛͷͻͱͭ

  • ͜ΕͰਓྨͷੜ࢈ੑ͸্͕͖ͬͯͨ

  • ৠؾػؔɺిؾɺίϯϐϡʔλʔ

  • ϓϩάϥϜ΋ͦͷҰͭ

  View Slide

 11. ໊લ͸ศར ·ͱΊ
  • ໊લ͕͋Δͱɺ࣮૷Λಡ·ͳͯ͘΋ϓϩάϥϜΛ࠶ར༻Ͱ͖Δ

  • ࠶ར༻Ͱ͖Δͱɺੜ࢈ੑ্͕͕Δ

  • ศརͲ͜ΖͰ͸ͳ͍໾ׂΛՌ͍ͨͯ͠Δ

  View Slide

 12. ໊લͷ͘͠Έ
  • ໊લ͕͍͔ʹϓϩάϥϛϯάͱ͍͏ٕज़ʹͱͬͯॏཁͳπʔϧͰ͋Δ͔͸
  Θ͔Γ·ͨ͠

  • ࠓ౓͸໊લͷ࢓૊ΈΛ֬ೝ͠·͢

  View Slide

 13. ໊લͬͯͳʹ
  • Կ͔ʹ͍ͭͨϥϕϧͷ͜ͱ
  ΓΜ͝

  View Slide

 14. ໊લͷҙຯͬͯͳʹ
  • ϥϕϧ͕ର৅Λʮࢦࣔʯ͍ͯ͠Δ͜ͱ

  • ʮΓΜ͝ʯͬͯݴ༿ͷҙຯʁΓΜ͝ͷ͜ͱͰ͠ΐɺͱ͍͏ͷΛ೉͘͠ݴͬ
  ͨܗ
  ΓΜ͝

  View Slide

 15. ϓϩάϥϜʹ͓͚Δ໊લͬͯͳʹ
  • ॲཧʹ͍ͭͨϥϕϧͷ͜ͱ

  • ϝιουͷྫ
  find_or_initialze_by
  model = Model.find(params[:id])
  unless model
  Model.new(params
  end

  View Slide

 16. ϓϩάϥϜʹ͓͚Δ໊લͷҙຯͬͯͳʹ
  • ͦͷݴ༿͕ࢦࣔ͢͠ର৅ʁ

  • ڍಈʁ

  • ͳΜ͔௚ײతʹҧ͍ͦ͏

  • ֬ೝ͠·͢

  View Slide

 17. ର৅Λࢦࣔ͢Δ͜ͱͩͬͨΒ
  • ʮ౻ଜେհʯͷҙຯ͸ɺ͜͜Ͱ஻͍ͬͯΔਓؒɺͱͳΔ

  • ʮΓΜ͝ʯͷҙຯ͸ɺੈքʹଘࡏ͢ΔΓΜ͝ͷશͯɺͱͳΔ

  • ※ ͜͜Β΁ΜͰࢦࣔઆʹແཧ͕͋Δ͜ͱ͕Θ͔ΔɻখઆͷதͷΓΜ͝ͱ
  ͔

  • find_or_initialize_by ͷର৅͸ԿͳΜͩʁ

  • ͏·͍͔͘ͳͦ͏

  View Slide

 18. ڍಈͩͬͨΒ
  • ActiveRecord::Relation#find_or_initialize_by ͸ params Λ
  ड͚औͬͯΫΤϦΛ૊ΈཱͯͯϨίʔυΛ୳ͯ͠…ɻ

  • ͜Ε͸ڍಈɻ͋ΔछϓϩάϥϜʢ࣮૷ʣͷҙຯͱ͸͍͑ͦ͏Ͱ͸͋Δ
  ͕ɺͦΕʹ෇͚ͨϥϕϧͱͯ͠ͷ໊લͷҙຯͰ͸ͳ͍

  • ͜Εͩͱத਎͕Θ͔Δ͜ͱ͕ҙຯ͕Θ͔Δ͜ͱʹͳͬͯ͠·͏

  • ͏·͍͔͘ͳͦ͏

  View Slide

 19. ௚ײతʹ͸Θ͔͍ͬͯΔ
  • ࢦࣔ΋ͩΊɺڍಈ΋ͩΊ

  • ͔͠͠զʑ͸ActiveRecord::Relation#find_or_initialize_by
  ͱ͍͏ϝιου໊ͷҙຯ͕Θ͔Δ

  • ʮݟ͚ͭΔ͔ɺͳ͔ͬͨΒ࡞Δʯ

  • ௚ײతʹ͸͜͏͍͏ʮৼΔ෣͍ͷઆ໌ʯ͕ҙຯͰ͋Δɺͱࢥ͍ͬͯΔͷ
  Ͱ͸

  • ※ ࢖͍͑ͯΕ͹Φοέʔɺͱ͍͏ʮҙຯͷ࢖༻આʯ͕ϕʔε

  View Slide

 20. ϓϩάϥϜʹ͓͚Δ໊લͷҙຯ = ৼΔ෣͍ͷઆ໌
  • find_or_initialize_by ͷҙຯ͸ʮݟ͚ͭΔ͔ɺͳ͔ͬͨΒ࡞Δʯ

  • ҙຯ = ৼΔ෣͍ͷઆ໌

  • ͬ͘͠Γ͘Δʂ

  View Slide

 21. ໊લͷ͘͠Έ ·ͱΊ
  • ϓϩάϥϜʹ͓͍ͯɺ

  • ໊લ͸ॲཧʹ͍ͭͨϥϕϧ

  • ໊લͷҙຯ͸ɺৼΔ෣͍ͷઆ໌

  View Slide

 22. ͳΜͰ໊લ͸ॏཁͳͷ
  • ໊લ͕ศརͳͷ͸Θ͔Γ·ͨ͠

  • ࢓૊Έ΋Θ͔͖ͬͯͨ

  • Ͱɺ໊લ͕ʮѱ͍ʯͱԿ͕ى͜Δͷʁઆ໌͠·͢

  View Slide

 23. ѱ໊͍લͰى͖Δ͜ͱ
  • ཧղͷίετ͕ߴ͍

  • צҧ͍Ͱόά͕ൃੜ͢Δ

  • => ੜ࢈ੑ͕Լ͕Δ

  • ςΫϊϩδʔͷ໨త͸࠶ར༻ʹΑΔੜ࢈ੑͷ޲্ɻͦΕΛѱ໊͍લ͸๦͛
  Δ

  • ʮΑ͍ʯ໊લॏཁ

  View Slide

 24. ͡Ό͋ɺԿ͕Α໊͍લͳͷ
  • ʰίʔυɾίϯϓϦʔτʱͰௐ΂ͯΈ·ͨ͠

  • ʮ໋໊ʹ͓͍ͯ࠷΋ॏཁͳߟྀ͢΂͖఺͸ɺม਺͕දݱ͢Δ΋ͷΛਖ਼֬ʹ
  ׬શʹݴ͍ද͍ͯ͠Δ͜ͱʯ

  • McConnell, Steve. Code Complete (Kindle Location 6490). Microsoft
  Press. Kindle Edition) ຋༁͸ஶऀ

  • ʮਖ਼֬ʯͰʮ׬શʯͳ໊લͬͯͲ͏͍͏ঢ়ଶͰ͔͢ʁ => ॻ͍ͯͳ͍

  • Կ͕ྑ໊͍લͳͷ͔ॻ͍ͯͳ͍ͷͰɺߟ͑ͯΈ·ͨ͠

  View Slide

 25. Α໊͍લ = ໊લͷҙຯͱ࣮ࡍͷڍಈ͕߹͍ͬͯΔ΋ͷ
  • ཁ͸ɺݴ͍ͬͯΔ͜ͱͱ΍͍ͬͯΔ͜ͱ͕Ұக͍ͯ͠Δ໊લ

  • ͦΓΌͦ͏ͩΑͶɺͱ͍͏ఆٛͳΜͰ͕͢ɺࡉ͔͘ཧղ͢ΔՁ஋͕͋Δ

  • ৄ͘͠આ໌͠·͢

  View Slide

 26. ໊લͷҙຯͱڍಈ͕߹͍ͬͯͳ͍ͱ͸
  • ໊લͷҙຯ͕ڍಈʹରͯ͠ڱ͗͢Δ

  • ݴ͍ͬͯΔ͜ͱΛ΍͍ͬͯͳ͍

  • ໊લͷҙຯ͕ڍಈʹରͯ͠޿͗͢Δ

  • ΍͍ͬͯΔ͜ͱΛݴ͍ͬͯͳ͍

  • ͷ͍ͣΕ͔

  View Slide

 27. ύλʔϯ 1: ໊લͷҙຯ͕ڱ͗͢Δ
  • ʮެ։೔Λ࠶ઃఆʯͬͯҙຯͳͷʹɺ࣌ࠁΛ࠶ઃఆͰ͖ͯ͠·͏

  • ΍ͬͯΔ͜ͱ໊͕લͷΘΓʹ޿͍
  class Article
  def reset_publish_date(date)
  update!(publish_at: date)
  end
  end

  View Slide

 28. ύλʔϯ 2: ໊લͷҙຯ͕޿͗͢Δ
  • check ͨ݁͠ՌͲ͏ͳΔͷʁ

  • login ͍ͯ͠Δͷ͕ਖ਼ʁ͍ͯ͠ͳ͍ͷ͕ਖ਼ʁ

  • ໊લ͔Β͸Θ͔Βͳ͍

  • check ͷҙຯ͕޿͗͢Δͷ͕ݪҼ
  before_action :check_login
  private def check_login
  unless current_user
  redirect_to login_path
  end; end

  View Slide

 29. Α໊͍લͷ΋͏Ұͭͷج४ γϯϓϧ͞
  • ࠷΋ίϯύΫτͰత֬ͳදݱΛ࢖͏΂͠

  • ੈͷதʹ͸ employee ͱ͍͏ݴ༿͕͋Δ
  def person_who_is_hired_by_company
  def empolyee

  View Slide

 30. ͜͜·Ͱͷ·ͱΊ
  • Α໊͍લ = ໊લͷҙຯͱ࣮ࡍͷڍಈ͕߹͍ͬͯΔɺγϯϓϧͳ໊લ

  • ޿͗ͨ͢Γڱ͗ͨ͢Γ͢Δͱѱ໊͍લʹͳΔ

  View Slide

 31. ࣮࿥ ѱ໊͍લ
  • ۩ମྫΛ͓ಧ͚͠·͢

  View Slide

 32. User#check_paid
  class User
  def check_paid
  # ...
  end
  end

  View Slide

 33. User#check_paid ͱ͍͏໊લ͔Βߟ͑ΒΕΔڍಈ
  • ࢧ෷͍͕ࡁΜ͔ͩΛ Boolean Ͱฦ͢

  • ࢧ෷͍͕ࡁΜͰ͍ͳ͍৔߹Ϣʔβʔʹ self.errors Λ௥Ճ͢Δ

  • ࢧ෷͍͕ࡁΜͰ͍ͳ͍৔߹͸ྫ֎Λు͘

  • check ͷҙຯ͕޿͗ͯ͢ɺͲΕ͔Θ͔Βͳ͍

  View Slide

 34. User#check_paid ղମ
  • ͦΕͧΕԼهͷ༷ʹ࣮૷͞Ε͍ͯΕ͹ɺ೰Ή͜ͱ͸ͳ͍͸ͣ

  • check Λ࢖͏ͷΛ΍ΊΔ͚ͩͰ໊લ͕ྑ͘ͳΓ·͢
  class User
  # ࢧ෷͍͕ࡁΜ͔ͩΛ Boolean Ͱฦ͢
  def paid?
  # ...
  end
  # ࢧ෷͍͕ࡁΜͰ͍ͳ͍৔߹ϢʔβʔʹΤϥʔ৘ใΛ௥Ճ͢Δ
  def add_error_if_not_paid
  # ...
  end
  end

  View Slide

 35. Notification#user (1)
  • ௨஌Λड৴͢ΔϢʔβʔͷ໊લΛ'user'ͱͨ͠
  class Notification
  belongs_to :user
  end

  View Slide

 36. Notification#user (2)
  • ʮࣗ෼͕ૹͬͨ௨஌Λফ͢ʯͨΊʹɺԼهͷΑ͏ͳίʔυΛॻ͍ͨ

  • Notification#user ͕ड৴ऀͳͷ͔ૹ৴ऀͳͷ͔͸ɺ໊લ͔Β͸Θ͔Βͳ͍
  sent_notifications = Notification.where(user: current_user)
  # user = ड৴ͨ͠ਓͳͷͰɺࣗ෼ͷ௨஌͕ফ͑Δ
  sent_notifications.delete_all

  View Slide

 37. Notification#user (3)
  • 'recipient'ͱ͓͚ͯ͠͹ɺ໊લ͔Βड৴ऀͰ͋Δ͜ͱ͕Θ͔ΔͷͰɺ͜ͷ
  Α͏ͳࣄނ͸ى͖ͳ͍

  • ໘౗Ͱ΋໾ׂʹԠ໊ͨ͡લΛ͚ͭΔΑ͏ʹ͠·͠ΐ͏
  # ໊લ͔Β໌Β͔ʹม
  sent_notifications = Notification.where(
  recipient: current_user
  )

  View Slide

 38. ༨ஊ
  • ͔͜͜Β͸໊લʹ·ͭΘΔ༨ஊͰ͢

  View Slide

 39. UserRegistrationService ͷ’Service'ͬͯඞཁʁ
  UserRegistrationService.new.perform!
  UserRegistration.new.perform! # Service͍Βͳ͘ͳ͍ʁ

  View Slide

 40. ໊લͷωλݩ
  • schema.org

  • Google, Microsoft, Yahoo, Yandex ͕࡞ͬͨΠϯλʔωοτ༻ͷޠኮू

  • ςʔϒϧઃܭ೰Μͩ࣌͸͜͜ΛݟΕ͹݁ߏࡌ͍ͬͯΔ

  View Slide

 41. ࣙॻ.app
  • ໊લͷͨΊʹ࠷΋ॏཁͳπʔϧ͸ࣙॻ

  • Mac OS X ͷ ࣙॻ.app ͸ਆ

  • ͳΜͱӳӳࣙయɺྨޠࣙయɺӳ࿨ࣙయɺ࿨ӳࣙయ͕ɺશ෦ແྉͰೖ͍ͬͯΔ

  • ʮ؀ڥઃఆʯ͔Β௥ՃͰ͖ΔͷͰɺ·ͩͷํ͸͍·͙͢௥Ճ͠Α͏

  View Slide