$30 off During Our Annual Pro Sale. View Details »

Target Encoding はなぜ有効なのか

Shuhei Goda
November 30, 2019

Target Encoding はなぜ有効なのか

Shuhei Goda

November 30, 2019
Tweet

More Decks by Shuhei Goda

Other Decks in Technology

Transcript

 1. ©2019 Wantedly, Inc.
  Target Encoding͸ͳͥ༗ޮͳͷ͔
  ෼ੳίϯϖLTձ
  Nov 30, 2019 - Shuhei Goda - @jy_msc

  View Slide

 2. ©2019 Wantedly, Inc.
  Self-Introduction
  •Shuhei Godaʢ߹ా पฏʣ
  •Wantedly, Inc. (since Sep 2019)
  •Recommendation Team
  https://www.wantedly.com/projects/375150
  Kaggle Master
  hakubishinͱ͍͏໊લͰ
  twitter΍͍ͬͯ·͢ @jy_msc
  We are hiring !

  View Slide

 3. ©2019 Wantedly, Inc.
  ɾTarget Encoding͸ͳͥ༗ޮͳͷ͔
  ɾKaggleͰͷఆ൪ख๏ͷ1ͭ
  ɾLabel EncodingͰ͸ͳ͘Target EncodingΛͨ͠ํ͕ྑ͍৔߹͕͋Δ
  ɾͳͥTarget Encoding͕ྑ͍݁ՌΛग़͢ͷ͔, ͦͷཧ༝Λઆ໌͍ͯ͠Δࢿྉ͕͋
  ·Γݟ౰ͨΒͳ͍
  ɾTarget Encoding͕༗ޮͰ͋Δཧ༝ʹ͍ͭͯ, ࣗ෼ͳΓͷղऍΛ঺հ
  About Talk

  View Slide

 4. ©2019 Wantedly, Inc.
  ɾ໨తม਺Λ༻͍ͯΧςΰϦม਺Λ਺஋ʹม׵͢Δख๏
  ɾΧςΰϦม਺Λ֤ਫ४ʹ͓͚Δ໨తม਺ͷظ଴஋Ͱஔ׵͢Δ
  ɾҰൠతʹ͸, ਫ४਺͕ଟ͍΄Ͳߴ͍ޮՌ͕ظ଴͞ΕΔ
  Target Encodingͱ͸
  Target EncodingΛѻ͏্Ͱͷ஫ҙ఺΍࣮૷ํ๏͸
  KaggleຊͰ֬ೝ͍ͯͩ͘͠͞ !

  View Slide

 5. ©2019 Wantedly, Inc.
  ɾϞσϧΛ୯७Խͤ͞ΔΑ͏ͳޮՌΛ࣋ͭ
  ɹɹɾҎ߱, GBDTΛྫʹߟ͑ͯΈΔ
  ͳͥ༗ޮͳͷ͔

  View Slide

 6. ©2019 Wantedly, Inc.
  ɾҎԼͷΑ͏ͳσʔλΛ࢖ͬͯઆ໌͢Δ
  ɹɹɾ໨తม਺ y ͸࿈ଓ஋
  ɹɹɾઆ໌ม਺ x ͸ਫ४਺4ͷΧςΰϦม਺ x = {A, B, C, D}
  ɹɹɹɾE[y|x=A]=60, E[y|x=B]=20, E[y|x=C]=50, E[y|x=D]=10
  ࢖༻͢Δαϯϓϧσʔλ

  View Slide

 7. ©2019 Wantedly, Inc.
  GBDTͷ෮श
  σʔληοτ:
  Ճ๏Ϟσϧ:
  ଛࣦؔ਺:
  ͸mຊ໨ͷ໦ͷ༿ͷweight, ͸໦ͷ༿ͷ਺, ͸໦ͷ਺Λද͢
  D = {(xi
  , yi
  )}n
  i=1
  (xi
  ∈ Rm, yi
  ∈ R)
  ̂
  yi
  = ΣM
  m=1
  fm
  (xi
  ) = ΣM
  m=1
  wm
  (xi
  )
  L = Σn
  i=1
  l( ̂
  yi
  , yi
  ) + ΣM
  m=1
  Ω(fm
  ) (Ω(f ) = γT +
  1
  2
  λ∥w∥2)
  wm
  (x) T M

  View Slide

 8. ©2019 Wantedly, Inc.
  GBDTͷ෮श
  ໦͕mຊ໨ͷ࣌ͷଛࣦؔ਺:
  ͸, j൪໨ͷ༿ʹׂΓ౰ͯΒΕͨσʔλू߹
  ͸, m-1ຊ໨·Ͱͷ༧ଌ݁ՌʹΑΔҰ֊ඍ෼ͱೋ֊ඍ෼
  gradient: , hessian:
  L(m) = Σn
  i=1
  l(yi
  , ̂
  yi
  + fm
  (xi
  )) + Ω(fm
  )
  ≃ Σn
  i=1
  [gi
  fm
  (xi
  ) +
  1
  2
  hi
  fm
  (xi
  )] + γT +
  1
  2
  λΣT
  j=1
  w2
  j
  = ΣT
  j=1
  [(Σi∈Ij
  gi
  )wj
  +
  1
  2
  (Σi∈Ij
  hj
  + λ)w2
  j
  + γT
  Ij
  gi
  , hi
  gi
  =
  ∂l(yi
  , ̂
  y(m−1)
  i
  )
  ∂ ̂
  y(m−1)
  i
  hi
  =
  ∂2l(yi
  , ̂
  y(m−1)
  i
  )
  (∂ ̂
  y(m−1)
  i
  )2

  View Slide

 9. ©2019 Wantedly, Inc.
  GBDTͷ෮श
  αϯϓϧׂ͕ΓৼΒΕͨ࣌ͷ༿ͷ࠷దͳweight͸
  Ͱ͋Γ, ͦͷ࣌ͷଛࣦ஋͸
  αϯϓϧΛ෼ׂͨ࣌͠ͷଛࣦͷݮΓํΛΈͯ, nodeຖʹ࠷దͳ෼ׂΛ୳͍ͯ͘͠
  gain:
  w*
  j
  = −
  Σi∈Ij
  gi
  Σi∈Ij
  hi
  L(m) = −
  1
  2
  ΣT
  j=1
  (Σi∈Ij
  gi
  )2
  Σi∈Ij
  hj
  + λ
  + γT
  Lbef
  − (Laf,left
  + Laf,right
  )
  " #
  $ %
  $ %
  " #
  Lbef
  Laf,left
  Laf,right
  gain (෼ׂલޙͷlossͷࠩ) ͕
  େ͖͍΄Ͳྑ͍෼ׂ

  View Slide

 10. ©2019 Wantedly, Inc.
  GBDTͷ෮श
  ଛࣦؔ਺͕ MSE ͷ৔߹
  ଛࣦؔ਺:
  gradient: , hessian:
  ΑΓ
  ༿ j ͷ weight ͸, ༿ j ʹׂΓ౰ͯΒΕͨαϯϓϧͷ࢒ࠩฏۉͱͳΔ
  l(yi
  , ̂
  yi
  ) =
  1
  2
  (yi
  − ̂
  yi
  )2
  gi
  =
  ∂l(yi
  , ̂
  y(m−1)
  i
  )
  ∂ ̂
  y(m−1)
  i
  = ̂
  y(m−1)
  i
  − yi
  hi
  =
  ∂2l(yi
  , ̂
  y(m−1)
  i
  )
  (∂ ̂
  y(m−1)
  i
  )2
  = 1
  w*
  j
  = −
  Σi∈Ij
  gi
  Σi∈Ij
  hi
  = −
  Σi∈Ij
  ( ̂
  y(m−1)
  i
  − yi
  )
  Σi∈Ij
  1
  ࢒ࠩ(ਅ஋ - m-1ຊ໨࣌఺ͷ༧ଌ஋)ͷ૯࿨
  αϯϓϧͷ਺

  View Slide

 11. ©2019 Wantedly, Inc.
  GBDTͷઃఆ
  ɾγϯϓϧͳϞσϧͰߟ͑ͯΈΔ.
  ɹɾloss_func = ‘MAE'
  ɹɾeta = 1 → εςοϓαΠζ
  ɹɾiteration = 1 → ࠷ॳͷ໦͚ͩߟ͑Δ
  ɹɾtree_method = ‘exact’ → ۪௚ʹશ୳ࡧ
  ɹɾbase_score = 0 → ॳظ஋͸0ελʔτ
  ɹɾlambda = 0
  ɹɾgamma = 0

  View Slide

 12. ©2019 Wantedly, Inc.
  Label EncodingΛ࢖ͬͨ৔߹
  ɾΧςΰϦม਺ΛΞϧϑΝϕοτॱʹLabel Encoding
  ɾಛ௃ྔͷେ͖͞ͰαϯϓϧΛιʔτ͢Δ
  ൵͍͠άϥϑʜ
  ιʔτ

  View Slide

 13. ©2019 Wantedly, Inc.
  Label EncodingΛ࢖ͬͨ৔߹ (depth=1)
  w*
  left
  w*
  left w*
  left
  w*
  right w*
  right
  w*
  right
  L1
  = − 48797
  L2
  = − 56913 L2
  = − 49783 L2
  = − 57093
  L2,left
  = − 35522 L2,right
  = − 21391 L2,left
  = − 31832 L2,right
  = − 17951 L2,left
  = − 56097 L2,right
  = − 996
  " # $ %

  View Slide

 14. ©2019 Wantedly, Inc.
  Label EncodingΛ࢖ͬͨ৔߹ (depth=1) " # $ %
  w*
  left
  w*
  left w*
  left
  w*
  right w*
  right
  w*
  right
  L1
  = − 48797
  L2
  = − 56913 L2
  = − 49783 L2
  = − 57093
  L2,left
  = − 35522 L2,right
  = − 21391 L2,left
  = − 31832 L2,right
  = − 17951
  ͜͜Ͱ෼ׂ͢Δͷ͕ྑͦ͞͏
  L2,left
  = − 56097 L2,right
  = − 996

  View Slide

 15. ©2019 Wantedly, Inc.
  Label EncodingΛ࢖ͬͨ৔߹ (depth=2)
  L2
  = − 56097
  L3
  = − 60111 L3
  = − 56769
  w*
  left
  w*
  right w*
  left
  w*
  right
  L3,left
  = − 35522 L3,right
  = − 24589 L3,left
  = − 31832 L3,right
  = − 24937
  " # $ %
  %
  " # $
  L1
  = − 48797
  L2,left
  = − 56097
  L2,right
  = − 996

  View Slide

 16. ©2019 Wantedly, Inc.
  Label EncodingΛ࢖ͬͨ৔߹ (depth=2)
  L2
  = − 56097
  " # $ %
  %
  " # $
  L1
  = − 48797
  L2,left
  = − 56097
  L2,right
  = − 996
  L3
  = − 60111 L3
  = − 56769
  w*
  left
  w*
  right w*
  left
  w*
  right
  L3,left
  = − 35522 L3,right
  = − 24589 L3,left
  = − 31832 L3,right
  = − 24937
  ͜͜Ͱ෼ׂ͢Δͷ͕ྑͦ͞͏

  View Slide

 17. ©2019 Wantedly, Inc.
  Label EncodingΛ࢖ͬͨ৔߹ (depth=3)
  L3
  = − 24589
  L4
  = − 29013
  w*
  left
  w*
  right
  L4,left
  = − 4076 L4,right
  = − 24937
  " # $ %
  %
  " # $
  # $
  "
  L1
  = − 48797
  L2,left
  = − 56097
  L2,right
  = − 996
  L3,left
  = − 35522 L3,right
  = − 24589

  View Slide

 18. ©2019 Wantedly, Inc.
  Label EncodingΛ࢖ͬͨ৔߹ (depth=3)
  L3
  = − 24589
  L4
  = − 29013
  w*
  left
  w*
  right
  L4,left
  = − 4076 L4,right
  = − 24937
  " # $ %
  %
  " # $
  # $
  "
  L1
  = − 48797
  L2,left
  = − 56097
  L2,right
  = − 996
  L3,left
  = − 35522 L3,right
  = − 24589
  ͜͜Ͱ෼ׂ͢Δͷ͕ྑͦ͞͏

  View Slide

 19. ©2019 Wantedly, Inc.
  Label EncodingΛ࢖ͬͨ৔߹ (depth=3) " # $ %
  %
  " # $
  # $
  "
  L1
  = − 48797
  L2,left
  = − 56097
  L2,right
  = − 996
  L3,left
  = − 35522 L3,right
  = − 24589
  $
  #
  L4,left
  = − 4076
  L4,right
  = − 24937
  ෼ׂऴΘΓ

  View Slide

 20. ©2019 Wantedly, Inc.
  Target EncodingΛ࢖ͬͨ৔߹
  ɾΧςΰϦม਺ΛTarget Encoding
  ɾಛ௃ྔͷେ͖͞ͰαϯϓϧΛιʔτ͢Δ ιʔτ

  View Slide

 21. ©2019 Wantedly, Inc.
  Target EncodingΛ࢖ͬͨ৔߹ (depth=1)
  L1
  = − 48797
  L2,left
  = − 996 L2,right
  = − 56097 L2,left
  = − 4551 L2,right
  = − 59992 L2,left
  = − 21391 L2,right
  = − 35522
  w*
  left
  w*
  right
  w*
  left
  w*
  right
  w*
  left
  w*
  right
  L2
  = − 57093 L2
  = − 64543 L2
  = − 56913
  " # $ %

  View Slide

 22. ©2019 Wantedly, Inc.
  Target EncodingΛ࢖ͬͨ৔߹ (depth=1)
  L1
  = − 48797
  L2,left
  = − 996 L2,right
  = − 56097 L2,left
  = − 4551 L2,right
  = − 59992 L2,left
  = − 21391 L2,right
  = − 35522
  w*
  left
  w*
  right
  w*
  left
  w*
  right
  w*
  left
  w*
  right
  ͜͜Ͱ෼ׂ͢Δͷ͕ྑͦ͞͏
  L2
  = − 57093 L2
  = − 64543 L2
  = − 56913
  " # $ %

  View Slide

 23. ©2019 Wantedly, Inc.
  Target EncodingΛ࢖ͬͨ৔߹ (depth=2)
  " #
  $ %
  " $
  # %
  L2,left
  = − 4551
  L1
  = − 48797
  L2,left
  = − 4551
  L2,right
  = − 59992
  L2,right
  = − 59992
  w*
  right
  w*
  left
  L′
  3,left
  = − 24937 L′
  3,right
  = − 35522
  L3
  = − 60459
  w*
  right
  w*
  left
  L3,left
  = − 996 L3,right
  = − 4076
  L3
  = − 5072

  View Slide

 24. ©2019 Wantedly, Inc.
  Target EncodingΛ࢖ͬͨ৔߹ (depth=2)
  " #
  $ %
  " $
  # %
  L2,left
  = − 4551
  L1
  = − 48797
  L2,left
  = − 4551
  L2,right
  = − 59992
  L2,right
  = − 59992
  w*
  right
  w*
  left
  L′
  3,left
  = − 24937 L′
  3,right
  = − 35522
  L3
  = − 60459
  w*
  right
  w*
  left
  L3,left
  = − 996 L3,right
  = − 4076
  L3
  = − 5072
  ͜͜Ͱ෼ׂ͢Δͷ͕ྑͦ͞͏
  ͜͜Ͱ෼ׂ͢Δͷ͕ྑͦ͞͏

  View Slide

 25. ©2019 Wantedly, Inc.
  Target EncodingΛ࢖ͬͨ৔߹ (depth=2) " # $ %
  " $
  # %
  L1
  = − 48797
  L2,left
  = − 4551
  L2,right
  = − 59992
  #
  % "
  $
  L′
  3,left
  = − 24937
  L′
  3,right
  = − 35522
  L3,left
  = − 996
  L3,right
  = − 4076
  ෼ׂऴΘΓ

  View Slide

 26. ©2019 Wantedly, Inc.
  Label Encoding ͱ Target Encoding ͷൺֱ
  " #
  $ %
  " $
  # %
  L1
  = − 48797
  L2,left
  = − 4551
  L2,right
  = − 59992
  #
  % "
  $
  L′
  3,left
  = − 24937
  L′
  3,right
  = − 35522
  L3,left
  = − 996
  L3,right
  = − 4076
  " #
  $ %
  %
  " # $
  # $
  "
  L1
  = − 48797
  L2,left
  = − 56097
  L2,right
  = − 996
  L3,left
  = − 35522 L3,right
  = − 24589
  $
  #
  L4,left
  = − 4076
  L4,right
  = − 24937
  Label EncodingͰ࡞ͬͨ໦ߏ଄ Target EncodingͰ࡞ͬͨ໦ߏ଄

  View Slide

 27. ©2019 Wantedly, Inc.
  (͔ͳΓዞҙతͳྫͰ͕ͨ͠)
  Target Encodingͷํ͕গ͠ޮ཰ྑͦ͞͏͡Όͳ͍Ͱ͔͢ʁ

  View Slide

 28. ©2019 Wantedly, Inc.
  Target Encoding͸ԿΛͯ͘͠Ε͍ͯΔͷ͔
  ɾ໦ߏ଄ΛΑΓγϯϓϧʹͳΔ
  ɾଛࣦؔ਺͕MSEͰ࢝ΊͷํͷiterationͰ͸, ࢒ࠩ(gradient) ͷେ͖͕͞
  ͍ۙਫ४ಉ࢜ΛΑΓ͍ۙҐஔʹ഑ஔ͢ΔΑ͏ͳޮՌΛ࣋ͭ.
  →෼ׂ͞Εͨαϯϓϧ܈͸, ͦΕͧΕൺֱత͍ۙ࢒ࠩΛ࣋ͭͷͰֶशޮ
  ཰͕ྑ͍

  View Slide

 29. ©2019 Wantedly, Inc.
  ΑΓਫ४਺͕૿͍͑ͯ͘ͱ
  ɾTarget EncodingͷޮՌ͸ਫ४਺͕૿͑Δ΄Ͳ࣮ײ͠΍͍͢
  ɾࣄલʹ, ࢒ࠩͷେ͖͞ͰΧςΰϦΛιʔτͨ͠ํ͕෼ׂͷޮ཰͕ྑ͍.

  View Slide

 30. ©2019 Wantedly, Inc.
  ΑΓਫ४਺͕૿͍͑ͯ͘ͱ
  ɾTarget EncodingͷޮՌ͸ਫ४਺͕૿͑Δ΄Ͳ࣮ײ͠΍͍͢
  ɾࣄલʹ, ࢒ࠩͷେ͖͞ͰΧςΰϦΛιʔτͨ͠ํ͕෼ׂͷޮ཰͕ྑ͍.
  w*
  right
  w*
  left
  w*
  right
  w*
  left

  View Slide

 31. ©2019 Wantedly, Inc.
  શͯͷਫ४Λ෼ׂ͠੾Δ·Ͱʹඞཁͳਂ͞
  ɾTarget Encodingͷํ͕ਂ͕͞ઙ͍, ΑΓ໦ߏ଄͕γϯϓϧʹ
  ɾҎԼ͸ਫ४਺100ͷΧςΰϦม਺Λ෼ׂͯ͠Έͨ࣌ͷ໦ߏ଄
  Label Encoding
  Target Encoding

  View Slide

 32. ©2019 Wantedly, Inc.
  ֤ਂ࣌͞఺Ͱͷlossͷݮগྔ
  ɾTarget Encodingͷํ͕ޮ཰తʹlossΛݮগ͍ͤͯ͞Δ
  ɾਫ४਺͕ଟ͍΄Ͳ, Label Encodingͱͷ͕ࠩେ͖͘ͳ͍ͬͯ͘.

  View Slide

 33. ©2019 Wantedly, Inc.
  ਂ͞ / iteration Λ૿΍͍͚ͯ͠͹Ϟσϧ͕ྑ͠ͳʹͯ͘͠ΕΔΜ͡Όͳ͍ʁ
  ɾ໌Β͔ʹྑ͍ͱΘ͔͍ͬͯΔ৘ใ͸໌ࣔతʹϞσϧʹ౉ͨ͠ํ͕ྑ͍
  ɾLabel EncodingͰ΋Կͱ͔ͯ͘͠ΕΔ͔΋͠Εͳ͍͕, Ϟσϧ͕ෳࡶʹ
  ͳΓ΍͍͢. ਫ४਺͕૿͍͑ͯ͘΄Ͳ, ͦΕ͸ݱ࣮తͰ͸ͳ͍.
  ɾܦݧ্, ໌Β͔ʹޮ͘ͱ෼͔͍ͬͯΔ΋ͷ͸ֶशͷલஈ֊ͰରԠͨ͠ํ
  ͕ྑ͍.
  ɾ਺஋ಛ௃ྔͷinteractionͱಉ͡࿩

  View Slide

 34. ©2019 Wantedly, Inc.
  ɾTarget EncodingʹΑͬͯ, Ϟσϧ͕ΑΓγϯϓϧʹͳΔ
  ɾଛࣦؔ਺͕MSEͰ࢝ΊͷํͷiterationͰ͸, ࢒ࠩͷେ͖͍ॱʹιʔτ͢Δ͜ͱ
  Ͱޮ཰తͳ෼ׂΛ࣮ݱ͢Δ͜ͱ͕Ͱ͖Δ.
  ɾਫ४਺͕૿͑Δ΄Ͳ, Target EncodingͷޮՌ͕େ͖͘ͳΔ
  ɾLabel encodingͰTarget encodingͱಉ౳ͷ͜ͱΛ΍ΔͨΊʹ͸͋Δఔ౓ͷਂ͞
  ͕ඞཁͰ, ͦΕ͸ਫ४਺͕૿͑Δ΄Ͳݱ࣮తͰͳ͍.
  ɾTarget Encodingͤͣͱ΋ϞσϧଆͰimplicitʹͰ͖Δ͔΋͠Εͳ͍͕, ໌Β͔ʹ
  ྑ͍ͱΘ͔͍ͬͯΔ΋ͷ͸ϞσϧʹೖΕΔલʹରԠͨ͠ํ͕ྑ͍.
  Summary

  View Slide