$30 off During Our Annual Pro Sale. View Details »

人類史から見る今この時代の歩きかた

nakamichi
November 11, 2023

 人類史から見る今この時代の歩きかた

産業革命期を振り返りながら
AIが席巻する現代について考えてみました

オープンセミナー広島2023で話したスライドです

nakamichi

November 11, 2023
Tweet

More Decks by nakamichi

Other Decks in Technology

Transcript

 1. 1
  Impress
  TITLE EXAMPLE HERE
  ਓྨ࢙͔ΒݟΔ
  ࠓ͜ͷ࣌୅ͷา͖͔ͨ
  OSH2023 2023/11/11
  Kazushi NAKAMICHI

  View Slide

 2. Gallery image feature 01
  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
  Fusce diam tortor, mattis quis dapibus vitae,
  Gallery image feature 02
  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
  Fusce diam tortor, mattis quis dapibus vitae,
  01
  02
  Gallery image feature 01
  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
  Fusce diam tortor, mattis quis dapibus vitae,
  Gallery image feature 02
  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
  Fusce diam tortor, mattis quis dapibus vitae,
  03
  04
  The farther backward you can look,
  the farther forward you are likely to see.
  Sir Winston Churchill

  View Slide

 3. Gallery image feature 01
  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
  Fusce diam tortor, mattis quis dapibus vitae,
  Gallery image feature 02
  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
  Fusce diam tortor, mattis quis dapibus vitae,
  01
  02
  Gallery image feature 01
  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
  Fusce diam tortor, mattis quis dapibus vitae,
  Gallery image feature 02
  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
  Fusce diam tortor, mattis quis dapibus vitae,
  03
  04
  աڈΛΑΓԕ͘·ͰৼΓฦΔ͜ͱ͕Ͱ͖Ε͹ɺ
  ະདྷ΋ͦΕ͚ͩԕ͘·Ͱݟ౉ͤΔͩΖ͏ɻ
  Sir Winston Churchill

  View Slide

 4. ͱΓ͋͑ͣৼΓฦͬͯΈΔ
  😇
  ͪΐͬͱ
  ৼΓฦΓ͗ͨ͢
  ͔΋ɻɻɻ

  View Slide

 5. ৼΓฦͬͯΈΔ

  View Slide

 6. ڻዼͷࣄ࣮Λ఻͍͑ͨ

  View Slide

 7. 7
  ڻዼͷ৽ࣄ࣮
  ਓྨͷىݯ͸
  τ΢Ϟϩίγ

  View Slide

 8. ϚϠจ໌ͷ఻આͷ࡞෺
  ਆ͸τ΢ϞϩίγͷคͱਫΛ
  ࠞͥΔ͜ͱͰਓྨΛ࡞ͬͨ
  ԫɺനɺࢵɺࠇͳͲͷ༷ʑ
  ͳ৭͸ਓछΛ͍ࣔͯ͠Δ
  τ΢Ϟϩίγ͸Ӊ஦͔Β΍ͬ
  ͖ͯͨ

  View Slide

 9. τ΢Ϟϩίγ͸Ӊ஦͔Βདྷͨ
  छࢠ͕ൽʹแ·Ε͍ͯΔͨΊ
  ࣗવൟ৩Ͱ͖ͳ͍
  ໌֬ͳ૆ઌछͱͳΔ໺ੜ২
  ෺͕ݟ͔͍ͭͬͯͳ͍
  ࠄ෺ੜ࢈ྔ͸ଞΛҾ͖཭͠
  ͯੈքҰ

  খഴ
  τ΢Ϟϩίγ
  0 300 600 900 1200
  શੈքͷੜ࢈ྔ ඦສU

  View Slide

 10. 10
  Impress
  TITLE EXAMPLE HERE
  ਓྨ࢙͔ΒݟΔ
  ࠓ͜ͷ࣌୅ͷา͖͔ͨ
  OSH2023 2023/11/11
  Kazushi NAKAMICHI

  View Slide

 11. lਓྨʹͱͬͯ࠷΋وॏͰ͋Δͱ
  ಉ࣌ʹ࠷΋ѱ͖͠ʓʓͰ͋Δɻ
  ͜ͷΑ͏ͳ΋ͷ͸ɺਓؒͷ಄͕
  ߟ͑ग़ͨ͠தͰ࠷େڃʹආ೉ʹ
  ஋͢Δ΋ͷͩͱݴ͑Δz

  View Slide

 12. lਓྨʹͱͬͯ࠷΋وॏͰ͋Δͱ
  ಉ࣌ʹ࠷΋ѱ͖ۚ͠ଐͰ͋Δɻ
  ͜ͷΑ͏ͳ΋ͷ͸ɺਓؒͷ಄͕
  ߟ͑ग़ͨ͠தͰ࠷େڃʹආ೉ʹ
  ஋͢Δ΋ͷͩͱݴ͑Δz
  https://en.wikipedia.org/wiki/Pliny_the_Elder
  େϓϦχ΢ε

  ݹ୅ϩʔϚͷത෺ֶऀ
  మʹ͍ͭͯ

  View Slide

 13. l"*͸ਓྨʹͱͬͯ࠷ѱɺ΋͠
  ͘͸࠷ྑͷ݁ՌΛ΋ͨΒ͢Մೳ
  ੑ͕͋Δz
  https://forbesjapan.com/articles/detail/18421

  View Slide

 14. ྺ࢙ͷస׵఺ͱ΋ݴ͑Δɺ
  ࣾձΛҰมͤ͞Δٕज़ͷ஀ੜΛ
  ਓྨ͸Կ౓΋ܦݧ͖ͯͨ͠

  View Slide

 15. View Slide

 16. ࡞෺ͷऩ֭ྔ͸૿͑Δ͕
  ਓޱ૿ՃʹΑͬͯ৯͍௵͞ΕΔ
  Ұਓ౰ͨΓͷੜ࢈ੑ͸޲্͍ͯ͠ͳ͍

  View Slide

 17. ͜ͷ͋ͨΓͰੈքΛม͑ΔΑ͏ͳ
  Կ͔͕͋ͬͨ͸ͣ

  View Slide

 18. ࢈ۀֵ໋
  ୈҰ࣍࢈ۀֵ໋
  Around 1769~
  In England.
  ୈೋ࣍࢈ۀֵ໋
  Around 1879~
  In the America. and European countries.

  View Slide

 19. 19
  01
  02
  03
  Contents
  ࢈ۀֵ໋ظʹ৽ٕज़͸
  ԿΛҾ͖ىͨ͜͠ͷ͔
  ࢈ۀֵ໋ͱݱࡏΛൺֱ͢Δ
  ͜ͱͰݟ͑Δ΋ͷ
  *5ٕज़ऀͱͯ͠ੜ͖͍ͯͨ͘Ί
  ͷͭͷϝοηʔδ

  View Slide

 20. छྨͷٕज़ʹ͍ͭͯ
  ࿑ಇஔ׵ٕज़ ࿑ಇิ׬ٕज़
  ࿑ಇऀͷ΍͍ͬͯͨ͜ͱ͕ػցʹ
  ͦͷ··ஔ͖׵ΘΔٕज़
  ػց͕࿑ಇऀΛॿ͚ͯੜ࢈ੑΛߴ
  ΊΔٕज़
  ࣗಈ৫ػɺચ୕ػɺτϥΫλʔ ๬ԕڸɺ૟আػɺ*%&

  View Slide

 21. ࢈ۀֵ໋
  ୈҰ࣍࢈ۀֵ໋
  Around 1769~
  In England.
  ୈೋ࣍࢈ۀֵ໋
  Around 1879~
  In the America. and European countries.

  View Slide

 22. ࢈ۀֵ໋͸ࢳ͔Β࢝·Δ

  View Slide

 23. ୅දతͳൃ໌
  ๰੷ػ ࣗಈ৫ػ ৠؾػؔ
  ࢳͷߴ଎େྔੜ࢈ ໖৫෺࡞੒ͷࣗಈԽ ৠؾΛ৽ͨͳಈྗʹ

  View Slide

 24. ৠؾػؔ͸༷ʑͳಈྗͱͳΓ
  ΍͕ͯమಓΛಈ͔͢Α͏ʹͳΔ

  View Slide

 25. ৠؾػؔ ໖৫෺ మಓ
  ޻৔ͷ஀ੜͱ໖৫෺ͷരൃతීٴ΁
  ֤छಈྗ ޻৔Ͱͷେྔੜ࢈ ༌ૹ

  View Slide

 26. View Slide

 27. ͳͥୈҰ࣍࢈ۀֵ໋͸ى͖ͨͷ͔ʁ
  ͦͯ͠ɺͳͥͦΕ·Ͱى͖ͳ͔ͬͨͷ͔ʁ
  2

  View Slide

 28. ୈҰ࣍࢈ۀֵ໋ظʹ͓͍ͯ
  ੓࣏͕ΠϊϕʔγϣϯΛࢧ࣋ͨͨ͠Ί
  "

  View Slide

 29. ͦΕ·Ͱ͸ΠϊϕʔγϣϯΛ
  ્֐͢Δྗ͕ಇ͍͍ͯͨͷ͔ʁ
  2

  View Slide

 30. :&4
  "

  View Slide

 31. lͦͳͨͷൃ໌͕͜ͷࠃͷ͋ΘΕ
  ͳਉຽʹԿΛ΋ͨΒ͔͢ߟ͑Ͷ
  ͹ͳΒͳ͍ɻ൴Β͔Β࢓ࣄΛୣ
  ͍ɺޤ৯ʹᩫΊɺഁ໓ʹ௥͍΍
  ΔͩΖ͏z
  ΤϦβϕεҰੈ
  ࡏҐɿ೥
  ۺԼฤΈػʹରͯ͠

  View Slide

 32. ࢈ۀֵ໋Λى͜͢ΠϊϕʔγϣϯΛ
  ੓࣏͕ࢧ࣋ͨ͠ཧ༝͸Կނ͔ʁ
  2

  View Slide

 33. ઓ૪ͱ௞্ۚঢ
  "

  View Slide

 34. ػցಋೖͷ͖͔͚ͬ
  ઓ૪ ௞্ۚঢ
  ෢ྗ΍๵қͷࠃࡍڝ૪͕ܹԽ͠
  ͨ
  ࿑ಇऀͷ௞্͕ۚঢ͠ػցԽʹΑ
  Δίετ࡟ݮ͕ٻΊΒΕͨ
  ٕज़తʹ஗ΕΔ͜ͱ͸ࠃࡍڝ૪ྗ
  Λࣦ͏͜ͱʹͳΔ
  ख़࿅޻͸ղޏ͞Εɺ޻৔ͷओ໾͸
  ঁੑͱࢠͲ΋ʹมΘͬͨ

  View Slide

 35. ൃ໌ίϯϐϡʔλʔͷྺ࢙΋
  ࣮͸ͱͯ΋ࣅ͍ͯΔ
  νϡʔϦϯάϚγϯͱ͔
  ͦͯ͠ݱ୅΋ɻɻɻ

  View Slide

 36. ൃ໌ͷྺ࢙͸
  ఍߅ͷྺ࢙Ͱ΋͋Δ

  View Slide

 37. ϥομΠτӡಈ͕ى͜Δ
  ৬Λࣦ͏͜ͱΛڪΕͨ৬ਓͨͪ
  ͕ػցΛഁյͯ͠·Θͬͨ
  ػցΛഁյ͢ΔͱࢮܐͱͳΔ๏
  ཯·ͰͰ͖ͨ
  ܉ʹΑ੍ͬͯѹ͞Εػցͷಋೖ
  ΛࢭΊΔ͜ͱ͸Ͱ͖ͳ͔ͬͨ

  View Slide

 38. ٕज़͕ࣾձΛศརʹ͢Δͷ͔ͩΒɺ
  ࿑ಇஔ׵ٕज़ͩΖ͏͕
  ड͚ೖΕͨΒΑ͍ͷͰ͸ʁ
  2

  View Slide

 39. ࢈ۀֵ໋Λܦͯੜ࢈ྔ͸্ঢΛଓ͚Δ͕
  ௞্ۚঢ͸೥ۙ͘ఀ଺ͨ͠
  "

  View Slide

 40. ୈҰ࣍࢈ۀֵ໋ʹ͓͍ͯ
  ػցԽͱ޻৔Խ͕΋ͨΒͨ͠΋ͷ
  ੜ࢈ྔɹ46% UP
  ػ৫৬ਓͷࣦۀ཰ɹ60~84%
  ޻৔஍Ҭॅਓͷฏۉण໋ɹશࠃฏۉ-10࠽
  ࿑ಇ࣌ؒɹ20% UP
  ௞ۚɹ12% UP

  View Slide

 41. ͦͷ࣌୅Λੜ͖Δ࿑ಇऀʹͱͬͯ͸
  ػցԽ͸ෆ޾ͳग़དྷࣄͰ͔͠
  ͳ͔ͬͨͷ͔΋͠Εͳ͍ɻɻɻ

  View Slide

 42. ࢈ۀֵ໋
  ୈҰ࣍࢈ۀֵ໋
  Around 1769~
  In England.
  ୈೋ࣍࢈ۀֵ໋
  Around 1879~
  In the America. and European countries.

  View Slide

 43. ୅දతͳൃ໌
  ిؾ ಺೩ػؔ ࣗಈं
  র໌΍ಈྗ͕ిؾ΁ Τϯδϯͷ஀ੜ ॏ޻ۀͷൃల

  View Slide

 44. ిؾͷ׆༂
  Ψεʹ୅ΘΔ҆શͳর໌ͱͯ͠
  ޻৔ΛরΒ͢
  ͕ͩɺಈྗͷిԽʹΑΔੜ࢈ੑͷ޲্·Ͱ
  40೥͔͔ۙͬͨ͘
  ΍͕ͯৠؾʹ୅ΘΔಈྗͱͯ͠
  ػցΛಈ͔͢Α͏ʹͳΔ

  View Slide

 45. ిԽʹΑΔੜ࢈ੑ޲্ʹඞཁͩͬͨ΋ͷ
  தԝಈྗ͔ΒϢχοτۦಈ΁ͷ
  มߋ
  ޻৔ͷϨΠΞ΢τɺੜ࢈޻ఔɺ
  ੜ࢈؅ཧํ๏ͷมߋ

  View Slide

 46. ػցͱ޻৔ͷมԽ
  ޻৔͸େن໛Խ͢Δ͜ͱͰ
  ਓࣄɺܦཧɺࣄ຿౳ͷ࢓ࣄ͕ੜ·ΕΔ
  ػց͕ޏ༻ͷ૑ग़ͱ௞ۚͷ্ঢΛ
  ਪ͠ਐΊΔ
  ػց͸େܕԽෳࡶԽ͠੒ਓ࿑ಇऀ
  ͷखΛඞཁͱ͢ΔΑ͏ʹͳΔ

  View Slide

 47. ࿑ಇஔ׵ٕज़͸ͳ͔ͬͨͷ͔ʁ
  ϥομΠτͷΑ͏ͳ఍߅͸ʁ
  2

  View Slide

 48. ࿑ಇஔ׵ٕज़͸ଘࡏͨ͠
  ίϯςφɺચ୕ػɺτϥΫλʔFUD
  ͕ͩͦΕҎ্ʹܦࡁ͕ൃల͠ޏ༻͕૑ग़͞Εͨ
  "

  View Slide

 49. ʮٕज़ͷਐา͸Ұ࣌తͳ֨ࠩΛੜΉ͕
  কདྷతʹ͸શͯͷܦࡁʹ͓͍ͯൟӫ͸
  ڞ༗͞ΕΔʯͬͯߟ͕͑ࢧ࣋͞ΕΔ

  View Slide

 50. ʮٕज़ͷਐา͸Ұ࣌తͳ֨ࠩΛੜΉ͕
  কདྷతʹ͸શͯͷܦࡁʹ͓͍ͯൟӫ͸
  ڞ༗͞ΕΔʯͬͯߟ͕͑ࢧ࣋͞ΕΔ
  ͦͷޙϐέςΟʹ
  ൱ఆ͞ΕΔ͚ͲͶʂ

  View Slide

 51. ࿑ಇஔ׵ٕज़ʹ௚໘ͨ͠ਓͨͪ
  ๓͍ࢠ͸ϛγϯ͕ͳ͚Ε͹ग़དྷͳ͍ɺ
  ΑΓߴ౓ͳ࢓ࣄʹҠͬͨ
  ೶ۀ͔Βਓͷྲྀग़͕ਐΜͩͨΊ
  ਓखෆ଍Λิ͏ͨΊʹػցԽΛਐΊͨ
  ػցԽલͷ࢓ࣄʹಛԽͨ͠εΩϧͷਓ
  ΄Ͳస৬ʹۤઓͨ͠

  View Slide

 52. ୈೋ࣍࢈ۀֵ໋ʹ͓͍ͯ
  ॏ޻ۀͷൃల͕΋ͨΒͨ͠΋ͷ
  ॏ޻ۀ෼໺Ͱͷେྔੜ࢈͕࢝·Γ
  ंɺՈిͳͲ͕ҰൠՈఉʹීٴ
  ػցಋೖʹରͯ͠ͷ๫ಈ͸
  ΄ͱΜͲى͖͍ͯͳ͍
  ՈిͷීٴʹΑΓՈࣄෛ୲͕ݮΓ
  ঁੑͷबۀ཰͕૿Ճ

  View Slide

 53. 53
  01
  02
  03
  Contents
  ࢈ۀֵ໋ظʹ৽ٕज़͸
  ԿΛҾ͖ىͨ͜͠ͷ͔
  ࢈ۀֵ໋ͱݱࡏΛൺֱ͢Δ
  ͜ͱͰݟ͑Δ΋ͷ
  *5ٕज़ऀͱͯ͠ੜ͖͍ͯͨ͘Ί
  ͷͭͷϝοηʔδ

  View Slide

 54. ೋͭͷ࢈ۀֵ໋ʹ͓͍ͯ
  ண໨͢΂͖ϙΠϯτ ϙδςΟϒ

  ͸ԿͩΖ͏͔

  View Slide

 55. ࢈ۀֵ໋͕ى͖ΔͨΊͷཁૉͱ͸

  View Slide

 56. ࢈ۀֵ໋͕ى͖ΔͨΊͷཁૉͱ͸
  ෳ਺ͷٕज़͕૊Έ߹Θ͞Δ͜ͱͰ
  ֵ໋͸ى͖Δ
  ৽ٕज़ͷՁ஋ΛҾ͖ग़ͨ͢Ίʹ͸
  ۀ຿ӡ༻ࣗମΛม͑Δඞཁ͕͋Δ

  View Slide

 57. ৠؾػؔ ໖৫෺ మಓ
  ݱ୅ͱরΒ͠߹Θͤͯߟ͑ͯΈΔ
  ֤छಈྗ ޻৔Ͱͷେྔੜ࢈ ༌ૹ

  View Slide

 58. AI Web
  ಈྗ Ձ஋ ༌ૹ
  ݱ୅ͱরΒ͠߹Θͤͯߟ͑ͯΈΔ

  View Slide

 59. AI Web
  ಈྗ Ձ஋ ༌ૹ
  ݱ୅ͱরΒ͠߹Θͤͯߟ͑ͯΈΔ
  ? ࢈ۀֵ໋ͷ४උ͸
  ੔ͬͯΔ͔΋

  View Slide

 60. ࢈ۀֵ໋͕ى͖ΔͨΊͷཁૉͱ͸
  ৽ٕज़ͷՁ஋ΛҾ͖ग़ͨ͢Ίʹ͸
  ۀ຿ӡ༻ࣗମΛม͑Δඞཁ͕͋Δ

  View Slide

 61. ࢈ۀֵ໋͕ى͖ΔͨΊͷཁૉͱ͸
  ৽ٕज़ͷՁ஋ΛҾ͖ग़ͨ͢Ίʹ͸
  ۀ຿ӡ༻ࣗମΛม͑Δඞཁ͕͋Δ
  "*Λத৺ͱͨ͠ۀ຿
  ӡ༻΁ͷมߋ͕ඞཁ
  ͬͯίτ

  View Slide

 62. ·ͩਅՁΛൃش͠
  ͍ͯͳ͍ͷͰ͸ʁ

  View Slide

 63. ͜ΕҎ্ͷೣϩϘ΍
  Ϩετϥϯ͕ൃలͨ͠ͱ
  ͯ͠
  ਓ͸Ձ஋Λײ͡Δͷ͔ʁ

  View Slide

 64. ೋͭͷ࢈ۀֵ໋ʹ͓͍ͯ
  ண໨͢΂͖ϙΠϯτ ωΨςΟϒ

  ͸ԿͩΖ͏͔

  View Slide

 65. ੓࣏ͷհೖͱࣦ৬

  View Slide

 66. ੓࣏ͷհೖͱࣦ৬
  ͍͔ʹૉ੖Β͍ٕ͠ज़ͩͱͯ͠΋
  ੓࣏ͷհೖΛड͚ΔՄೳੑ͕͋Δ
  ࣦ৬ͨ͠৔߹ɺಛԽͨ͠εΩϧ͕
  ٲʹͳΔՄೳੑ͕͋Δ

  View Slide

 67. https://jp.wsj.com/articles/SB12789854453627703722704584452052821119092
  https://jp.wsj.com/articles/the-disappearing-white-collar-job-5a2a9535

  View Slide

 68. ੜ੒ܥ"*͸
  ࿑ಇஔ׵ٕज़͔ʁ
  ࿑ಇิ׬ٕज़͔ʁ

  View Slide

 69. https://memo.tyoshida.me/others/openai-dev-day-2023-summary/
  https://codezine.jp/article/detail/18645

  View Slide

 70. Θ͔Βͳ͘
  ͳͬͨ

  View Slide

 71. զʑ͸ϥομΠτʹ
  ͳΔ΂͖ͳͷ͔ʜ
  ࣦ৬ͨ͘͠Ͷ͐

  View Slide

 72. 72
  01
  02
  03
  Contents
  ࢈ۀֵ໋ظʹ৽ٕज़͸
  ԿΛҾ͖ىͨ͜͠ͷ͔
  ࢈ۀֵ໋ͱݱࡏΛൺֱ͢Δ
  ͜ͱͰݟ͑Δ΋ͷ
  *5ٕज़ऀͱͯ͠ੜ͖͍ͯͨ͘Ί
  ͷͭͷϝοηʔδ

  View Slide

 73. Nulab Inc.
  Live in SHIMANE
  X @ici_mici
  Kazushi NAKAMICHI
  Project Management

  View Slide

 74. 37
  30
  23 Ԭࢁ
  ब৬ స৬ ແ৬ ब৬
  ब৬
  ޿ౡɹब৬ɹ
  Ԭࢁɹసۈ
  ޿ౡɹసۈ
  ౡࠜɹస৬ˍҠॅɹ
  ແ৬ ब৬ ແ৬
  salesperson
  ↔︎
  ɹ _ɹ
  QSPHSBNNFS
  *OGSBTUSVDUVSF
  1- 1K.
  ˣ

  View Slide

 75. 37
  30
  23 Ԭࢁ
  ब৬ స৬ ແ৬ ब৬
  ब৬
  ޿ౡɹब৬ɹ
  Ԭࢁɹసۈ
  ޿ౡɹసۈ
  ౡࠜɹస৬ˍҠॅɹ
  ແ৬ ब৬ ແ৬
  salesperson
  ↔︎
  ɹ _ɹ
  QSPHSBNNFS
  *OGSBTUSVDUVSF
  1- 1K.
  ˣ
  ITίϛϡχςΟʹࢀՃ࢝͠ΊΔ
  ૒ࢠ͕ੜ·ΕΔ

  View Slide

 76. View Slide

 77. View Slide

 78. View Slide

 79. Love ށࡔͷΩϟϕπͷ͓޷Έম͖
  Anger ͓޷Έম͖ͷϐβ੾Γ
  X @ici_mici
  Kazushi NAKAMICHI

  View Slide

 80. Message
  Ձ஋ΛͣΒ͢
  ࢥ͍ු͔΂ͯ΋Β͏ਓͰ
  ͋Γଓ͚Δ
  ࣗ෼ͰܾΊͯࣗ෼Ͱ΍Δ

  View Slide

 81. Ձ஋ΛͣΒ͢

  View Slide

 82. ૊৫಺Ͱ࣮ફ͍ͯ͠Δਓ
  গͳ͍ ଟ͍
  ଟ͍
  ΋
  ͨ
  Β
  ͢
  ͱ

  Θ
  Ε
  Δ
  Ձ

  झຯ μϝͳश׳
  νϟϨϯδϟʔ ચ࿅͞Εͨۀ຿

  View Slide

 83. ૊৫಺Ͱ࣮ફ͍ͯ͠Δਓ
  গͳ͍ ଟ͍
  ଟ͍
  ΋
  ͨ
  Β
  ͢
  ͱ

  Θ
  Ε
  Δ
  Ձ

  झຯ μϝͳश׳
  νϟϨϯδϟʔ ચ࿅͞Εͨۀ຿
  ͜ͷลΓΛૂ͖ͬͯͨ

  View Slide

 84. ·͋ɺ͍͍ͨͯͷ৔߹૬खʹ͞Εͳ͍͚Ͳ
  ͳΜ͔ຊ౰ʹ࣌ʑ͍͍͜ͱ͕ى͖Δ

  View Slide

 85. ൃ໌͸ඞཁͷ฼Ͱ͋Δ
  धཁ͕͋Δ͔Βൃ໌͕͋ΔͷͰ͸ͳ͘ɺۮવ࡞ΒΕͨ
  ൃ໌඼ͷத͔Β࣌୅ͷधཁʹԊͬͨ΋ͷ͕࠾༻͞ΕΔ

  View Slide

 86. ૊৫಺Ͱ࣮ફ͍ͯ͠Δਓ
  গͳ͍ ଟ͍
  ଟ͍
  ΋
  ͨ
  Β
  ͢
  ͱ

  Θ
  Ε
  Δ
  Ձ

  झຯ μϝͳश׳
  νϟϨϯδϟʔ ચ࿅͞Εͨۀ຿
  ࡉ͔͍͜ͱ͸ߟ͑ͣ
  ʹɺ޷͖ͳ͜ͱΛ΍
  Ε͹͍͍Α

  View Slide

 87. ࢥ͍ු͔΂ͯ΋Β͏ਓͰ͋Γଓ͚Δ

  View Slide

 88. DNA
  Libido
  ݀ډਓͷݪཧ
  ϖϯϑΟʔϧυͷ
  ϗϜϯΫϧε

  View Slide

 89. ਓؒͬͯ΋ͷ͘͢͝
  ݪ࢝తͳຊೳʹࢧ഑͞ΕͯΔͱࢥ͏

  View Slide

 90. "*ͷྗʹΑٕͬͯज़ͷ֨ࠩ͸ݮΔ
  ࢲͨͪͷεΩϧ͸͋·ΓҙຯΛ࣋ͨͳ͍΋ͷʹͳΔΑ͏ͳؾ͕͢Δ
  ϓϩάϥϛϯά͕Ͱ͖Δͱ͔ɺ֎ࠃޠΛ࿩ͤΔͱ͔
  Ձ஋͕ݮ͍ͬͯ͘ͱࢥ͏

  View Slide

 91. "*͸৬Λୣ͏͔΋͠Εͳ͍͚Ͳ
  ࠓͷͱ͜Ζ෋Λಠ઎ͨ͠Γ͸͠ͳ͍
  ෋͸ਓʹ࢒Δ
  ਓʹ͸ର࿩͕࢒Δ

  View Slide

 92. ͖ͬͱɺ͋ͷਓͱҰॹʹಇ͖͍ͨͳ͊ͬͯ
  ݴͬͯ΋Β͑Δ͜ͱͷՁ஋͕ߴ·Δ

  View Slide

 93. ϒϦϦΞϯτδϟʔΫ͸μϝ
  ࡾຊ଍ͷݘ͸࿦֎

  View Slide

 94. ֶͼଓ͚Δਓ
  ֶͼ΍ܦݧΛपΓʹ఻͑Δਓ

  View Slide

 95. ఻͑Δ͜ͱͷେ੾͞

  View Slide

 96. Our Mision
  ULTIMATE POWERPOINT PRESENTATION
  ୭͔͕͋ͳͨΛݟ͍ͯͯ͘ΕΔ

  View Slide

 97. ࣗ෼ͰܾΊͯࣗ෼Ͱ΍Δ

  View Slide

 98. ্࢘ͷࢦࣔ΍ɺ༑ୡͷ༠͍ͳͲͰ͸ͳ͘ɺ
  ଞͷ୭Ͱ΋ͳࣗ͘෼ͰܾΊΔ

  View Slide

 99. ҰਓͰ΍Δ
  ͨͬͨҰਓͰ࢝ΊΔ

  View Slide

 100. ੈͷதʹ͸ʮ͏·͘΍Δํ๏ʯΛ
  ڭ͑ͯ͘ΕΔ΋ͷ͸ࢁͷΑ͏ʹ͋Δ
  ͚ͩͲɺʮ΍Δʯ࣮ࡍʹߦಈ͢Δํ๏ͬͯͷ͸
  ୭΋ڭ͑ͯ͘Εͳ͍

  View Slide

 101. ҰਓͰ΍Δ
  ͨͬͨҰਓͰ࢝ΊΔ

  View Slide

 102. l͍ͭͩͬͯ࢝ΊΔͷ͸ࣗ෼͔Βͩɻ
  Ͱ΋ɺ͍ͭ·Ͱ΋ͻͱΓͰ͸ͳ͍ɻz

  View Slide

 103. ྗΛಘΔ͜ͱͰ
  ΤϯδχΞ͸ࣗ༝ʹͳΕΔ
  ͱͯ΋ૉ੖Β͍͠৬ۀͩΑ

  View Slide

 104. 104
  #FGSFF

  View Slide

 105. Thank you
  X @ici_mici

  View Slide