Save 37% off PRO during our Black Friday Sale! »

Exploratoryセミナー #55 - ダッシュボードのライフサイクル

Exploratoryセミナー #55 - ダッシュボードのライフサイクル

Exploratoryでダッシュボードを作る際の一連のライフサイクルをまとめて紹介します。

1. データの取得
2. データの加工とチャート、アナリティクスの作成
3. ダッシュボードのデザイン
4. パブリッシュ
5. 共有
6. パラメーターを使った動的ダッシュボード
7. スケジュール
8. 再現性と拡張性

19fc8f6113c5c3d86e6176362ff29479?s=128

Kan Nishida
PRO

May 23, 2021
Tweet

Transcript

 1. EXPLORATORY ΦϯϥΠϯɾηϛφʔ #55 μογϡϘʔυͷϥΠϑαΠΫϧ

 2. ུྺ HP(Hewlett Packard)ͰeCommerceɺςϨηʔϧεɺϑΟʔϧυηʔϧε ͳͲଟذʹΘͨΔϏδωεͷϚωδϝϯτɺϓϥϯχϯάΛܦݧɻ ࣾ಺֎Ͱ஝ੵ͞Εͨ๲େͳσʔλΛ׆༻ͯ͠ϏδωεΛ੒௕ͤ͞ΔͨΊʹ ͸σʔλαΠΤϯεʹཪଧͪ͞Εͨҙࢥܾఆ͕ॏཁͩͱ਎Λ࣋ͬͯ஌Δɻ ݱࡏ͸Ϗδωε։ൃͱͯ͠ɺExploratoryͷಋೖࢧԉɺΦϯϥΠϯηϛφʔ ΍ษڧձͷاըɾӡӦΛ௨ͯ͠ɺص্ͷۭ࿦Ͱ͸ऴΘΒͳ͍ຊ౰ͷҙຯͰ ׆༻Ͱ͖ΔσʔλαΠΤϯεͷීٴʹऔΓ૊Ήɻ 2

  εϐʔΧʔ ଜཬ Ү࠸ Business Development EXPLORATORY @Ikuyamm
 3. Vision ͩΕ΋͕σʔλΛ΋ͱʹ ΑΓΑ͍ҙࢥܾఆ͕Ͱ͖Δ

 4. Mission σʔλαΠΤϯεͷຽओԽ

 5. ఻͑Δ σʔλΞΫηε σʔλ ϥϯάϦϯά ՄࢹԽ ΞφϦςΟΫε ౷ܭ/ػցֶश σʔλαΠΤϯεɾϫʔΫϑϩʔ ࣭໰

 6. ExploratoryɹϞμϯˍγϯϓϧ UI ఻͑Δ σʔλΞΫηε σʔλ ϥϯάϦϯά ՄࢹԽ ΞφϦςΟΫε ౷ܭ/ػցֶश ࣭໰

 7. EXPLORATORY ΦϯϥΠϯɾηϛφʔ #55 μογϡϘʔυͷϥΠϑαΠΫϧ

 8. None
 9. μογϡϘʔυͷϥΠϑαΠΫϧ 9 μογϡϘʔυ ͷσβΠϯ ύϒϦογϡ ڞ༗ ύϥϝʔλʔ ࠶ݱͱ֦ு νϟʔτ ͷ࡞੒

  εέδϡʔϧ σʔλͷऔಘ
 10. μογϡϘʔυͷϥΠϑαΠΫϧ 10 ύϒϦογϡ ڞ༗ ύϥϝʔλʔ ࠶ݱͱ֦ு νϟʔτ ͷ࡞੒ εέδϡʔϧ σʔλͷऔಘ

  μογϡϘʔυ ͷσβΠϯ
 11. ExploratoryͰ͸༷ʑͳιʔε͔ΒσʔλΛΠϯϙʔτͰ͖Δɻ 11

 12. ϑΝΠϧ 12

 13. ϑΝΠϧΛબ୒ͯ͠Πϯϙʔτ͢Δɻ 13

 14. 14 Ϋϥ΢υɾΞϓϦέʔγϣϯ

 15. 15 ྫ͑͹Google AnalyticsͰ͸σΟϝϯγϣϯͱࢦඪΛબ୒͠ɺσʔλΛ औಘͯ͠ɺΠϯϙʔτ͢Δɻ

 16. σʔλϕʔε 16

 17. SQLΛॻ͍ͯɺσʔλΛΠϯϙʔτ͢Δ͜ͱ͕Ͱ͖Δɻ 17

 18. ଞʹ΋ɺRεΫϦϓτɺWebεΫϨΠϐϯάɺΤΫεςϯγϣϯɾσʔλɺ σʔλɾΧλϩάͳͲ͔Β΋σʔλΛΠϯϙʔτ͢Δ͜ͱ͕Ͱ͖Δɻ 18

 19. μογϡϘʔυͷϥΠϑαΠΫϧ 19 ύϒϦογϡ ڞ༗ ύϥϝʔλʔ ࠶ݱͱ֦ு νϟʔτ ͷ࡞੒ εέδϡʔϧ σʔλͷऔಘ

  μογϡϘʔυ ͷσβΠϯ
 20. 20 ྫ͑͹ɺҎԼͷΑ͏ͳച্μογϡϘʔυΛྫʹߟ͑ͯΈΔɻ

 21. 21 ༷ʑͳσʔλιʔε͔Β࡞੒ͨ͠νϟʔτ΍ΞφϦςΟΫεΛɺμο γϡϘʔυʹ·ͱΊΔ͜ͱ͕Ͱ͖Δɻ

 22. 22 ͞Βʹɺɺɺ

 23. 23 μογϡϘʔυʹ͸ɺ༷ʑͳεςοϓͰ࡞੒ͨ͠νϟʔτ΍ΞφϦςΟ ΫεΛ·ͱΊΔ͜ͱ͕Ͱ͖Δɻ

 24. 24 ྫ͑͹Ϧϐʔλʔͷׂ߹ͷνϟʔτ͸ʮܭࢉΛ࡞੒ʯεςοϓͷσʔλ ʹඥ෇͍͍ͯΔɻ

 25. μογϡϘʔυͷϥΠϑαΠΫϧ 25 ύϒϦογϡ ڞ༗ ύϥϝʔλʔ ࠶ݱͱ֦ு νϟʔτ ͷ࡞੒ εέδϡʔϧ σʔλͷऔಘ

  μογϡϘʔυ ͷσβΠϯ
 26. 26 μογϡϘʔυ͸Ϩϙʔτ͔Β࡞੒͢Δɻ

 27. 27 μογϡϘʔυ໊Λઃఆ͢Δɻ

 28. ۭͷμογϡϘʔυʹνϟʔτ΍ΞφϦςΟΫεΛ௥Ճ͢Δɻ 28

 29. σʔλϑϨʔϜΛબ୒ͯ͠ɺνϟʔτΛ௥Ճ͢Δɻ 29

 30. ΞφϦςΟΫεΛ௥Ճ͍ͨ͠ͱ͖͸ɺΞφϦςΟΫελϒΛબ୒͢Δɻ 30

 31. λΠτϧɾίϝϯτ͔Βɺૠೖ͍ͨ͠νϟʔτ΍ΞφϦςΟΫεΛ؆୯ ʹ୳͢͜ͱ͕Ͱ͖Δɻ 31

 32. μογϡϘʔυͷߦ਺Λ૿΍͢ɻ 32

 33. ௥Ճͨ͠ߦʹ΋ɺಉ͡Α͏ʹνϟʔτΛ௥Ճ͢Δ͜ͱ͕Ͱ͖Δɻ 33

 34. ࡞੒ͨ͠φϯόʔνϟʔτΛ௥Ճ͢Δɻ 34

 35. ಉ͡ྻʹνϟʔτΛ௥Ճ͍ͨ͠ͱ͖͸ɺ௥ՃΞΠίϯΛΫϦοΫ͢Δɻ 35

 36. 1ͭͷྻʹෳ਺ͷνϟʔτΛ௥Ճ͢Δ͜ͱ͕Ͱ͖Δɻ 36

 37. νϟʔτͷϨΠΞ΢τ͸υϥοά&υϩοϓͰม͑Δ͜ͱ͕Ͱ͖Δɻ 37

 38. μογϡϘʔυશମͷߴ͞Λௐ੔͍ͨ࣌͠͸ɺʮࢦఆͨ͠ߴ͞ͷதʹऩ ΊΔʯʹνΣοΫΛ෇͚ͯɺશମͷߴ͞ΛܾΊΔ͜ͱ͕Ͱ͖Δɻ 38

 39. 39 ֤ߦͷߴ͞΋υϥοά&υϩοϓͰࣗ༝ʹม͑Δ͜ͱ͕Ͱ͖Δɻ

 40. ྻͷ෯΋ಉ͡Α͏ʹυϥοά&υϩοϓͰࣗ༝ʹม͑Δ͜ͱ͕Ͱ͖Δɻ 40

 41. ࣮ߦϘλϯΛΫϦοΫͯ͠ɺσβΠϯͨ͠μογϡϘʔυΛՄࢹԽ͢Δɻ 41

 42. σʔλ͕ߋ৽͞Εͨͱ͖͸ɺ࠶ΠϯϙʔτϘλϯΛΫϦοΫ͢Δ͚ͩͰɺ࠷৽ͷ σʔλΛΠϯϙʔτͯ͠ɺμογϡϘʔυΛߋ৽͢Δ͜ͱ͕Ͱ͖Δɻ 42

 43. μογϡϘʔυΛ࡞ΓɺҎԼͷ͜ͱΛߦ͍͍ͨ৔߹͸ɺαʔόʔʹύϒ ϦογϡͰ͖Δɻ 1. νʔϜͷϝϯόʔʹڞ༗͢Δɻ 2. ڞ༗͞Εͨϝϯόʔ͕ηϧϑαʔϏεͰσʔλΛϑΟϧλ͢Δɻ 3. ࣗಈ͔ͭఆظతʹ಺༰Λߋ৽͢Δɻ 43

 44. μογϡϘʔυͷϥΠϑαΠΫϧ 44 μογϡϘʔυ ͷσβΠϯ ύϒϦογϡ ڞ༗ ύϥϝʔλʔ ࠶ݱͱ֦ு νϟʔτ ͷ࡞੒

  εέδϡʔϧ σʔλͷऔಘ
 45. μογϡϘʔυ͸λΠτϧɺ֓ཁɺλάͳͲͷ৘ใΛ෇͚ͯɺ ExploratoryαʔόʔʹύϒϦογϡ͢Δ͜ͱ͕Ͱ͖Δɻ

 46. 46 ύϒϦογϡΛ͢ΔͱҰҙͳURL͕ൃߦ͞ΕΔɻ

 47. 47 ಛఆͷਓ͚͕ͩݟΒΕΔΑ͏ʹ͢Δʹ͸ɺʮϓϥΠϕʔτɾϞʔυʯ ΛΦϯͷঢ়ଶʹ͢ΔɻʢσϑΥϧτͷઃఆ͸Φϯʣ

 48. 48 ExploratoryαʔόʔʹϩάΠϯ͍ͯ͠ͳ͍ͱ͖͸ɺϓϥΠϕʔτɾϞʔ υͰύϒϦογϡͨ͠ʮӦۀϨϙʔτʯ͸දࣔ͞Εͳ͍ɻ

 49. μογϡϘʔυͷϥΠϑαΠΫϧ 49 μογϡϘʔυ ͷσβΠϯ ύϒϦογϡ ڞ༗ ύϥϝʔλʔ ࠶ݱͱ֦ு νϟʔτ ͷ࡞੒

  εέδϡʔϧ σʔλͷऔಘ
 50. ಛఆͷਓʹμογϡϘʔυΛڞ༗͍ͨ͠৔߹͸ɺμογϡϘʔυʹWeb ϒϥ΢β͔ΒΞΫηεͯ͠ɺʮڞ༗ʯϘλϯΛΫϦοΫɻ 50

 51. 51 ڞ༗͍ͨ͠ਓͷϝʔϧΞυϨεΛλΠϓɻ

 52. ট଴ϝʔϧʹೖΕΔϝοηʔδΛೖྗ͢ΔɻʢΦϓγϣφϧʣ 52

 53. 53 ڞ༗͞Εͨਓʹ͸ҎԼͷΑ͏ͳϝʔϧ͕ಧ͘ɻ

 54. 54 ExploratoryσεΫτοϓͷϥΠηϯεΛ͍࣋ͬͯͳ͍ਓ΋ɺViewerΞΧ΢ϯτΛ ແྉͰ࡞੒ͯ͠ɺϓϥΠϕʔτʹڞ༗͞ΕͨμογϡϘʔυΛӾཡͰ͖Δɻ kei@exploratory.io

 55. 55 ڞ༗͍ͨ͠ਓʹExploratoryͷΞΧ΢ϯτΛ࡞ΒͤΔ͜ͱ ͳ͠ʹɺσʔλ΍ΠϯαΠτΛϓϥΠϕʔτͳܗͰڞ༗ Ͱ͖ͳ͍͔ɻ

 56. URLϦϯΫͷΦϓγϣϯΛ༗ޮʹ͢Δɻ 56

 57. 57 ڞ༗༻ͷಛผURL͕ൃߦ͞ΕΔɻ͜ͷURLʹ͸ɺϦϯΫΛ஌͍ͬͯΔਓ ͔͠ΞΫηε͕Ͱ͖ͳ͍ɻ

 58. 58 ͜ͷURL͸ɺ΋ͱͷެࣜͷURLͱ͸ҧ͏ɻެࣜURLΛ࢖ͬͯμογϡ ϘʔυΛ։͘͜ͱ͕Ͱ͖Δͷ͸ট଴͞ΕͨਓͷΈɻ

 59. ڞ༗ํ๏ͷλΠϓ 59 ύϒϦοΫͰڞ༗ ϓϥΠϕʔτͰڞ༗ URLϦϯΫ ڞ༗Ϩϕϧ αʔόʔʹΞΫηεͰ͖Δਓ͸୭Ͱ ΋Ӿཡ͕Մೳ ট଴͞Εͨਓ͔͠ӾཡͰ͖ͣɺαʔ όʔ΁ͷϩάΠϯ͕ඞཁ

  URLΛ஌͍ͬͯΕ͹ɺ୭Ͱ΋Ӿཡ ͕Մೳ URL ڞ༗͞Εͨਓ͸ಉ͡URLʹΞΫηε ڞ༗͞Εͨਓ͸ಉ͡URLʹΞΫηε ڞ༗༻ʹಛผͳURL͕ੜ੒͞ΕΔ ϝʔϧΛ࢖ͬͨڞ༗ϝοηʔδ ͳ͠ αʔόʔ͔Βϝʔϧͷૹ෇͕Մೳ ͳ͠ ΠϯαΠτϖʔδ͔Βͷݕࡧ Մೳ ՄೳʢϩάΠϯ࣌ͷΈʣ ະରԠ Ӿཡʹඞཁͳݖݶ ͳ͠ ༗ঈΞΧ΢ϯτ·ͨ͸ ແঈΞΧ΢ϯτ͕ඞཁ ͳ͠ ύϥϝʔλͷར༻ Մೳ Մೳ Մೳ
 60. 60 ڞ༗͞ΕΔΞΠςϜ͕૿͑ͯ͘Δͱɺड৴ϝʔϧ͔ΒϦ ϯΫΛ୳ͨ͠ΓɺϒοΫϚʔΫʹ֤ϖʔδΛొ࿥ͯ͠ɺ ΞΫηε͢Δͷ͸खؒʹͳΔɻ

 61. ʮϚΠ ΠϯαΠτʯͷϖʔδ͔Βɺࣗ෼͕ύϒϦογϡͨ͠΋ͷ΍ɺଞͷਓ ͔Βڞ༗͞ΕͨμογϡϘʔυͷϦετʹΞΫηεͰ͖Δɻ 61

 62. μογϡϘʔυɾλϒ͔Βࣗ෼͕ύϒϦογϡͨ͠μογϡϘʔυͷҰ ཡʹΞΫηεͰ͖Δɻ 62

 63. ScopeΛShared with meʹมߋ͢Δͱɺࣗ෼ʹڞ༗͞Ε͍ͯΔ಺༰ʹม ߋ͢Δ͜ͱ͕Ͱ͖Δɻ 63

 64. ύϒϦογϡͨ͠μογϡϘʔυʹ͸λάͷ৘ใ͕දࣔ͞ΕΔɻλάΛΫϦοΫ ͢Δͱɺ֘౰͢Δλά͕෇͍ͨΠϯαΠτͷҰཡΛ֬ೝͰ͖Δɻ 64

 65. 65 Salesͱ͍͏λά͕෇͍ͨΠϯαΠτɻ

 66. 66 λάͷ৘ใ͸ύϒϦογϡ͢Δͱ͖ʹฤूͰ͖Δɻ

 67. αʔόʔ͔Β΋ɺλάͷ৘ใ͸ฤूͰ͖Δɻ 67

 68. 68

 69. μογϡϘʔυͷϥΠϑαΠΫϧ 69 μογϡϘʔυ ͷσβΠϯ ύϒϦογϡ ڞ༗ ύϥϝʔλʔ ࠶ݱͱ֦ு νϟʔτ ͷ࡞੒

  εέδϡʔϧ σʔλͷऔಘ
 70. 70 ͱ͜ΖͰɺɺɺ

 71. ࣮ࡍʹμογϡϘʔυΛύϒϦογϡͯ͠ɺϏδωε୲౰ऀʹڞ༗͢Δɻ 71 Ϗδωε୲౰ऀ ࡞੒ऀ

 72. 72 Ϥʔϩούͷ σʔλ͕ݟ͍ͨɻ ๺ถͷσʔλ͕ݟ ͍ͨɻ ΞδΞͷ σʔλ͕ݟ͍ͨɻ Ϗδωε୲౰ऀ Ϗδωε୲౰ऀʹ͸ݸผͷཁ๬͕͋ΓɺਓʹΑͬͯݟ͍ͨσʔλ͕ҟ ͳΔɻ

 73. 73 Ϥʔϩού ๺ถ ΞδΞ Ϗδωε୲౰ऀ 1ͭͷμογϡϘʔυͰɺͦΕͧΕͷਓ͕ࣗ෼ͷχʔζʹ߹Θͤͯσʔ λΛϑΟϧλʔͰ͖ΔΑ͏ʹͰ͖ͳ͍͔ʁ ࡞੒ऀ

 74. μογϡϘʔυΛύϥϝʔλԽ͢Δͱɺ1ਓ1ਓ͕ڵຯ͕͋Δର৅ʹɺσʔ λΛߜΓࠐΉ͜ͱ͕Ͱ͖Δɻ 74 ύϥϝʔλʔ

 75. 75 1. ϑΟϧλ 2. ܭࢉ 3. σʔλιʔε ύϥʔϝʔλʔͷར༻γʔϯ

 76. 76 1. ϑΟϧλ 2. ܭࢉ 3. σʔλιʔε ύϥʔϝʔλʔͷར༻γʔϯ

 77. ύϥϝʔλʔ͸σεΫτοϓ͔Βઃఆ͢ΔɻΞδΞͷϚʔέοτͷσʔ λʹϑΟϧλ͍ͯ͠Δεςοϓʹඥ෇͘νϟʔτʹ஫໨͢Δɻ 77

 78. 78 ΞδΞͷϚʔέοτʹϑΟϧλ͢ΔͷͰ͸ͳ͘ɺࣗ༝ʹϚʔέοτΛ ϑΟϧλͰ͖ΔΑ͏ʹ͍ͨ͠ɻ

 79. ύϥϝʔλʔΛ࡞੒͢Δɻ 79

 80. ύϥϝʔλʔͱͯ͠ఆٛ͢Δɻ 80

 81. ύϥϝʔλʔͷϦετΛσʔλϑϨʔϜͷ஋Λ࢖ͬͯಈతʹ࡞ͬͨΓɺ ௚ଧͪͨ͠Γ͢Δ͜ͱ͕Ͱ͖Δɻ 81

 82. ύϥϝʔλʔΛબ୒ͯ͠ɺϑΟϧλΛύϥϝʔλʔԽ͢Δɻ 82

 83. 83 ύϥϝʔλʔɾ΢Οϯυ΢Λ։͘ɻ

 84. 84 ύϥϝʔλʔϖΠϯ͕දࣔ͞Εɺύϥϝʔλʔͷ಺༰ΛΞοϓσʔτ͢ Δ͜ͱ͕Ͱ͖Δɻ

 85. 85 1. ϑΟϧλ 2. ܭࢉ 3. σʔλιʔε ύϥʔϝʔλʔͷར༻γʔϯ

 86. ސ٬ͷ஫จճ਺ͷʮଟ͞ʯͷׂ߹ͷνϟʔτ͕͋Δɻ 86

 87. ܭࢉͷதʹͳΔʮ஫จͷଟ͞ͷج४ʯΛύϥϝʔλԽ͍ͨ͠ɻ 87

 88. ܭࢉ಺ʹύϥϝʔλʔΛઃఆ͢Δɻ 88

 89. ஫จͷʮଟ͞ʯͷύϥϝʔλʔͷ஋Λม͑ͯνϟʔτΛΞοϓσʔτ͢ Δ͜ͱ͕Ͱ͖Δɻ 89

 90. 1. ϑΟϧλ 2. ܭࢉ 3. σʔλιʔε ύϥʔϝʔλʔͷར༻γʔϯ 90

 91. 91 μογϡϘʔυ಺ͷνϟʔτ΍ΞφϦςΟΫεͷɺ σʔλιʔεͷSQL΋ύϥϝʔλʔԽ͢Δ͜ͱ͕Ͱ͖Δɻ

 92. ྫ͑͹ɺ͜ͷσʔλ͸SQLΛ࢖ͬͯऔಘ͞ΕͨσʔλͰ͋Δɻ 92

 93. ͜ͷSQLΛύϥϝʔλʔԽ͢Δ͜ͱ͕Ͱ͖Δɻ 93

 94. SQLͷΫΤϦͷதͰύϥϝʔλʔΛࢦఆ͢Δɻ 94

 95. 95 બ͹Εͨύϥϝʔλʔͷ஋ʹΑͬͯɺΞοϓσʔτ͞ΕͨSQL͕σʔλϕʔε ʹ౤͛ΒΕɺͦͷ݁ՌΛऔಘ͢Δ͜ͱ͕Ͱ͖ΔΑ͏ʹͳΔɻ

 96. 96 ઃఆͨ͠ύϥϝʔλʔ͸νϟʔτΛμογϡϘʔυʹ௥ Ճ͢Δ͚ͩͰɺμογϡϘʔυͷதͰར༻Ͱ͖Δɻ

 97. 97 ύϥϝʔλʔ 1 ύϥϝʔλʔ 2 ύϥϝʔλʔ 3

 98. 98 ύϥϝʔλʔ 1 ύϥϝʔλʔ 1 μογϡϘʔυ ύϥϝʔλʔ ύϥϝʔλʔ 2 ύϥϝʔλʔ

  3
 99. 99 ύϥϝʔλʔ 1 ύϥϝʔλʔ 2 ύϥϝʔλʔ 1 ύϥϝʔλʔ 2 μογϡϘʔυ

  ύϥϝʔλʔ ύϥϝʔλʔ 3
 100. 100 ύϥϝʔλʔ 1 ύϥϝʔλʔ 2 ύϥϝʔλʔ 3 ύϥϝʔλʔ 1 ύϥϝʔλʔ

  2 ύϥϝʔλʔ 3 μογϡϘʔυ ύϥϝʔλʔ
 101. μογϡϘʔυ಺ͷνϟʔτʹඥ෇͘ύϥϝʔλʔ͸ࣗಈతʹऩू͞Εɺμογϡ Ϙʔυ্ʹදࣔ͞ΕΔɻ 101

 102. ύϒϦογϡͨ͠μογϡϘʔυ͔Β΋ύϥϝʔλʔΛૢ࡞͢Δ͜ͱ͕ Ͱ͖Δɻ

 103. ύϥϝʔλʔͷৄࡉ͸ɺաڈͷΦϯϥΠϯηϛφʔΛ͝ࢀর͍ͩ͘͞ɻ 103

 104. ֶͿ͔ΒɺHow ToʢνϡʔτϦΞϧʣΛબ୒͢Δɻ 104

 105. ϝχϡʔ͔ΒύϥϝʔλʔΛબ୒͢Δɻ 105

 106. 106

 107. μογϡϘʔυͷϥΠϑαΠΫϧ 107 μογϡϘʔυ ͷσβΠϯ ύϒϦογϡ ڞ༗ ύϥϝʔλʔ ࠶ݱͱ֦ு νϟʔτ ͷ࡞੒

  εέδϡʔϧ σʔλͷऔಘ
 108. Exploratoryαʔόʔ͕ΞΫηεͰ͖Δͱ͜Ζʹσʔλ͕͋Δ৔߹ɺExploratory αʔόʔ͔ΒεέδϡʔϧΛઃఆͯ͠ɺExploratoryσεΫτοϓΛ্ཱͪ͛Δ͜ͱ ͳ͘ɺࣗಈ͔ͭఆظతʹμογϡϘʔυΛߋ৽͠ଓ͚Δ͜ͱ͕Ͱ͖Δɻ 108

 109. εέδϡʔϧ͞ΕͨμογϡϘʔυ͸ʮߪಡʯͰ͖Δɻʮߪಡʯ͢Δͱɺ εέδϡʔϧͷ࣮ߦ͕׬ྃ͢Δͱϝʔϧ͕ಧ͘Α͏ʹͳΔɻ 109

 110. ߋ৽ͷ׬ྃͱɺߪಡͨ͠μογϡϘʔυ΁ͷϦϯΫ͕௨஌͞ΕΔɻ 110

 111. 111 εέδϡʔϧΛઃఆ͢Δͱɺαʔόʔ͸σʔλιʔε͔ Β࠷৽ͷσʔλΛऔಘ্ͨ͠ͰμογϡϘʔυΛߋ৽͢ Δ͕ɺαʔόʔ͸ͲͷΑ͏ʹσʔλιʔεʹΞΫηεͯ͠ ͍Δͷ͔ɻ

 112. ϦϞʔτϑΝΠϧ 112 μογϡϘʔυ CSV μογϡϘʔυ Exploratory σεΫτοϓ Exploratory αʔόʔ ύϒϦογϡ

  URL URL σεΫτοϓͰར༻͍ͯ͠Δ URL͕Exploratoryαʔόʔʹ σʔλͱҰॹʹύϒϦογϡ ͞ΕΔɻ
 113. 113 ίωΫγϣϯ SQL σʔλϕʔε

 114. 114 Exploratory σεΫτοϓ Exploratory αʔόʔ ύϒϦογϡ σεΫτοϓͰར༻͍ͯ͠Δ ίωΫγϣϯ৘ใ͕ Exploratoryαʔόʔʹσʔλ ͱҰॹʹύϒϦογϡ͞Ε

  Δɻ σʔλϕʔε μογϡϘʔυ μογϡϘʔυ ίωΫγϣϯ ίωΫγϣϯ
 115. Ϋϥ΢υ 115 Exploratory σεΫτοϓ Exploratory αʔόʔ ύϒϦογϡ Google Analytics μογϡϘʔυ

  μογϡϘʔυ OAuth OAuth σεΫτοϓͰར༻͍ͯ͠Δ OAuth͕Exploratoryαʔόʔ ʹσʔλͱҰॹʹύϒϦο γϡ͞ΕΔɻ
 116. 116 μογϡϘʔυͷར༻ঢ়گ

 117. ʮΠϯαΠτͷར༻ঢ়گʯϖʔδ͔Βࣗ෼͕ύϒϦογϡͨ͠μο γϡϘʔυͳͲͷΠϯαΠτͷར༻ঢ়گΛݟΔ͜ͱ͕Ͱ͖Δɻ 117

 118. 118 ΞΫηε਺λϒͷԼͰɺΞΫηε਺΍ϥΠΫ਺Λ֬ೝͰ͖Δɻ

 119. ར༻ྔλϒͰ͸ɺύϒϦογϡͨ͠શͯͷμογϡϘʔυͳͲͷΠϯαΠτ͕࢖ͬͯ ͍ΔσΟεΫྔ΍ɺεέδϡʔϧͳͲͰॲཧͨ͠σʔλͷߦ਺Λ֬ೝͰ͖Δɻ 119

 120. 120 σΟεΫྔ΍εέδϡʔϧͳͲͰॲཧͨ͠σʔλͷߦ਺ͷ੍ݶΛ֦ு͍ͨ͠ͱ͖͸ɺ ΞΧ΢ϯτઃఆ͔ΒɺϓϥϯΛΞοϓάϨʔυ͢Δ͜ͱ͕Մೳɻ

 121. μογϡϘʔυͷϥΠϑαΠΫϧ 121 μογϡϘʔυ ͷσβΠϯ ύϒϦογϡ ڞ༗ ύϥϝʔλʔ ࠶ݱͱ֦ு νϟʔτ ͷ࡞੒

  εέδϡʔϧ σʔλͷऔಘ
 122. μογϡϘʔυ͸EDFͱ͍͏ܗࣜͰμ΢ϯϩʔυͰ͖Δɻ 122

 123. μ΢ϯϩʔυͨ͠EDFΛExploratoryʹΠϯϙʔτ͢Δɻ 123

 124. μογϡϘʔυͷEDFΛΠϯϙʔτ͢ΔͱɺμογϡϘʔυ͕࠶ݱ͞ΕΔɻ 124

 125. μογϡϘʔυͰར༻͞Ε͍ͯΔσʔλϑϨʔϜ΋શͯΠϯϙʔτ͞ΕΔɻ 125

 126. ͞ΒʹɺμογϡϘʔυΛ࠶ݱ͢ΔͨΊʹඞཁͳσʔλՃ޻ͷεςοϓ΍ νϟʔτͳͲશ͕ͯΠϯϙʔτ͞ΕΔɻ 126

 127. 127 εςοϓΛ௥Ճͨ͠ΓɺνϟʔτΛΞοϓσʔτ͢Δ͜ͱͰɺطଘͷμο γϡϘʔυͷ֦ு͕ՄೳͱͳΔɻ

 128. μογϡϘʔυͷϥΠϑαΠΫϧ 128 μογϡϘʔυ ͷσβΠϯ ύϒϦογϡ ڞ༗ ύϥϝʔλʔ ࠶ݱͱ֦ு νϟʔτ ͷ࡞੒

  εέδϡʔϧ σʔλͷऔಘ
 129. EXPLORATORY ΦϯϥΠϯɾηϛφʔ #56 ػցֶशϞσϧͷ ม਺ॏཁ౓ͷ࢓૊Έ

 130. None
 131. Exploratory presents. σʔλαΠΤϯεษڧձ ˌ19 2021೥6݄11೔ʢۚʣ12:00 PM

 132. 132 ࣌ؒ λΠτϧ ൃදऀ 12:00 ΦʔϓχϯάɾExploratory v6.6ͷ͝঺հ Exploratory, inc ੢ా

  צҰ࿠ 12:25 σʔλϥϯάϦϯάΛޮ཰Խ͢ΔͨΊͷTips ώουϫʔΫε߹ಉձࣾ ࢛ํ ल࿨༷ 12:50 ٳܜ 13:00 αϚϦϏϡʔΛى఺ͱͨ͠σʔλ෼ੳϫʔΫϑϩʔ ϥΫεϧגࣜձࣾ ࠜདྷ ఩໵༷ 13:25 ExploratoryΛ࠶ݱੑߴ͘ӡ༻͢ΔͨΊͷ׆༻๏ גࣜձࣾϑΥʔόϧςϨίϜ ໼௨ ߁߂༷ 13:50 ࣭ٙԠ౴ ΞδΣϯμ
 133. None
 134. None
 135. σʔλαΠΤϯεɾϒʔτΩϟϯϓ #22 EXPLORATORY 2021೥6݄։࠵ σʔλαΠΤϯεͷख๏Λϓϩάϥϛϯάͳ͠ʹجૅ͔Βମܥతʹֶͼɺ ͞Βʹ࣮ࡍͷۀ຿Ͱ࢖͏ͨΊͷεΩϧΛ਎ʹ͚͍͖ͭͯͨͩ·͢ɻ

 136. 6݄ΦϯϥΠϯ։࠵ʂ ೔ఔɿ6݄8೔(Ր), 9೔(ਫ), 10೔(໦) క੾ɿ5݄26೔(ਫ)

 137. None
 138. • ϏδωεͰ࢖͑Δࢥߟྗͷҭ੒ σʔλαΠΤϯεͷεΩϧशಘ͚ͩͰͳ͘ɺσʔλΛ࢖ͬͨΑΓΑ͍ҙࢥܾఆΛߦ͏ͨ Ίʹඞཁͳ౷ܭతɾ֬཰తࢥߟྗ΋शಘͰ͖Δɻ • ݱ৔Ͱ࢖͑ΔεΩϧͷशಘ ڭࣨͷத͚ͩͰ௨༻͢Δཧ࿦ΑΓ΋ɺ࣮ࡍͷϏδωεͷݱ৔Ͱͷ໰୊Λղܾ͢ΔͨΊʹ ࢖͑ΔεΩϧͷशಘʹॏ৺Λ͓͍ͨτϨʔχϯάɻ • ϓϩάϥϛϯάͳ͠

  RݴޠͷUIͰ͋ΔExploratoryΛ෼ੳπʔϧͱͯ͠࢖༻͢ΔͨΊɺࢥߟྗͱσʔλαΠΤϯ εͷख๏ͷशಘʹ100ˋूதͰ͖Δɻ ಛ௃
 139. σʔλϥϯάϦϯάɾτϨʔχϯά 9݄։࠵ʂ EXPLORATORY

 140. 9݄ΦϯϥΠϯ։࠵ʂ ೔ఔ: 9݄9೔(໦),10೔(ۚ) ૣׂక੾: 7݄8೔(໦)·Ͱ

 141. None
 142. ࿈བྷઌ ϝʔϧ ikuya@exploratory.io ΢ΣϒαΠτ https://ja.exploratory.io ϒʔτΩϟϯϓɾτϨʔχϯά https://ja.exploratory.io/training-jp Twitter @ExploratoryJp

 143. Q & A

 144. EXPLORATORY