Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

Vue Fes Japan 2018 舞台裏について

kazupon
January 23, 2019

Vue Fes Japan 2018 舞台裏について

kazupon

January 23, 2019
Tweet

More Decks by kazupon

Other Decks in Education

Transcript

 1. ΧϯϑΝϨϯεओ࠵ Casual Talks #1
  2019.01.23
  @kazupon
  Vue Fes Japan 2018
  ෣୆ཪʹ͍ͭͯ

  View Slide

 2. View Slide

 3. Vue.js ೔ຊϢʔβʔάϧʔϓ୅ද
  Vue Fes Japan 2018 ओ࠵ऀ

  Vue.js ίΞνʔϜϝϯόʔ
  @kazu_pon kazupon
  ࣗݾ঺հ

  View Slide

 4. ͸͡Ίʹ

  View Slide

 5. • ॳΊͯओ࠵ऀͱͯ͠ΧϯϑΝϨϯεΛܦݧͨ͠
  • ෼͔Βͳ͍͜ͱͩΒ͚Ͱෆ҆ͩͬͨ
  • ੺ࣈӡӦʹͳͬͨΒͲ͏͠Α͏
  • ւ֎εϐʔΧʔͷख഑Ͳ͏ͨ͠Β͍͍ΜͩΖ͏
  • νέοτൢചͲ͏΍ͬͨΒ͍͍ΜͩΖ͏

  View Slide

 6. ࠓ೔͓࿩͢Δࣄ

  View Slide

 7. • ͦΜͳओ࠵ͨ͜͠ͱ͕ͳ͍ঢ়گͷதɺΧϯϑΝϨϯ
  ε։࠵·ͰͲͷΑ͏ʹͯ͠ରԠ͍ͯͨͬͨ͠ͷ͔
  • ͜ͷޙͷɺύωϧσΟεΧογϣϯͷͭ·ΈʹͳΔ
  Α͏ɺใࠂձͷΑ͏ͳײ͡Ͱ͓࿩͠·͢

  View Slide

 8. ΧϯϑΝϨϯε
  ओ࠵͢Δʹࢸͬͨ
  എܠ

  View Slide

 9. ίϛϡχςΟάϧʔϓ্ཱ͛࣌
  • 2015೥5݄຤ʹ༗ࢤͰ
  Vue.js೔ຊϢʔβʔάϧʔ
  ϓΛ্ཱ͛
  • ఆظతʹϛʔτΞοϓ
  Λ։࠵

  ͦͷࠒ͸ΧϯϑΝϨϯ
  ε։࠵ͳͲͷҙࣝ͸ͳ
  ͔ͬͨ

  View Slide

 10. Vue.jsਓؾരൃ࢝͠Ί࣌
  • 2017೥͔Βਓؾ͕Ͱ͖ͯͨ
  • 3݄ʹ։࠵ͨ͠ϛʔτΞο
  ϓ͔ΒࢀՃऀͷ࿮͕਺े෼
  Ͱຒ·Δ͙Β͍ͷ੎͍Ͱɺ
  ิ͕ܽͰΔ΄Ͳ
  • 100໊௒͑࢝Ίͨɺ্ཱ͛
  ϝϯόʔͰӡӦ͕ϚϚΒͳ
  ͍ͷͰϔϧϓΛ͓ئ͍͢Δ
  Α͏ʹ

  View Slide

 11. 2017೥7݄ͷMeetupͷ࣌
  • ͜ͷࠒ͔Βϔϧϓελοϑ or
  ࢀՃऀ͔Β೔ຊͰΧϯϑΝϨ
  ϯε΍Βͳ͍ͷʁతͳ੠͕Ͱ
  ͖ͯͨ
  • ͪΐ͏ͲॳͷVue.jsΧϯϑΝϨ
  ϯε΋2017೥6݄ʹ։࠵͞Εͨ
  • ͦ͏ͨ͠എܠͱɺϔϧϓελο
  ϑ͔Βɺ͓ख఻͍͢ΔࢫͷԹ
  ͔͍੠͔ΒɺΧϯϑΝϨϯε
  ։࠵͢Δ͜ͱΛܾҙ

  View Slide

 12. 2017೥7݄ͷMeetupͷ࣌
  • ͦͷMeetupޙʹ༗ࢤϝ
  ϯόʔͷδϣΠϯ͢Δܗ
  ͰɺVue.js೔ຊϢʔβʔ
  άϧʔϓӡӦମ੍ΛڧԽ
  • ॳճMTGΛ࣋ͬͯVue
  Fes Japan 2018 ࣮ߦҕһ
  ձΛൃ଍

  View Slide

 13. ΧϯϑΝϨϯε४උ
  ͷ
  ਐΊํ

  View Slide

 14. ݄ΠνఆྫMTG։࠵
  • جຊతʹ͸kazupon͕ࣄલ
  ʹٞ୊Λ্͛ͯɺͦΕʹͭ
  ͍ͯٞ࿦͍ͯ͘͠ελΠϧ
  • ଞʹελοϑͰٞ୊͕͋Ε
  ͹ɺͦΕʹ͍ͭͯ΋ٞ࿦
  • େখ߹Θͤͯ15ճ+࣮ࢪ 

  (ඞཁʹԠͯ͡໾ׂνʔϜ͝
  ͱʹۓٸMTGΛ΍ͬͨΓͱ)

  View Slide

 15. ໾ׂ෼୲
  • ࠷ॳ͸ಛʹܾΊͣʹਐ
  Ίͨ
  • ࣄલʹ॓୊͕͋Ε͹࣮
  ߦҕһελοϑͰ࣋ͪ
  دͬͯଧͪ߹Θͤ
  • ձ৔ɺίϯηϓτ͕ܾ
  ·ͬͨลΓ͔Βɺ໾ׂ
  ΛܾΊͯਐΊͨ

  View Slide

 16. πʔϧ
  • ίϛϡχέʔγϣϯ: 

  Vue.js೔ຊϢʔβʔάϧʔϓͷ࣮ߦҕ
  һελοϑ޲͚ͷ slack νϟϯωϧ
  • λεΫ؅ཧ: 

  GitHub Issues
  • ৘ใڞ༗:

  esaͰٞ୊ɺٞࣄ࿥ͳͲͷ৘ใΛڞ༗
  • ඞཁʹԠͯ͡ɺGoogle docs /
  spreadsheet ɺDropboxͳͲΛదٓ࢖༻

  View Slide

 17. ΧϯϑΝϨϯε
  ʹ
  ޲͚ͨ४උ

  View Slide

 18. ໊લɾίϯηϓτͷܾఆ
  • ΧϯϑΝϨϯε໊
  • VueConf JapanɺVue.js JapanɺVue FestͳͲ৭ʑ͋ͬͨ
  • VueConf ϒϥϯυΛ࢖Θͳ͔ͬͨཧ༝:

  JSConf EUɺUSͷΑ͏ʹେ཮ԣஅ͢Δ৔߹ʹ࢖͏΂͖ͱVue.jsί
  ΞνʔϜ಺ͰܾΊͨ
  • ౰࣌͸7݄຤Λ༧ఆ͍ͯͨͨ͠ΊɺՆࡇΓΛ૝ఆͯ͠ Vue Fest ͕
  ީิ
  • ݴ͍΍͔͢͞Β t Λͱͬͯ Vue Fes ɺͦͯ͠ + Japan Ͱ Vue Fes
  Japan ʹܾఆ

  View Slide

 19. ໊લɾίϯηϓτͷܾఆ
  • ίϯηϓτ
  • λʔήοτ: தʙ্ڃऀ޲͚
  • ࣗ෼͕ͨͪௌ͖͍ͨʂͱࢥ͏Α͏ͳϨϕϧͷొஃऀ͕ू
  ·ͬͯɺVue.jsϢʔβʔָ͕͠ΊΔΧϯϑΝϨϯεΛʂ
  • ීஈͷMeetup͸ࣄྫɺ࠷৽৘ใΒͷ௨ৗηογϣϯܥɺ
  ॳ৺ऀ޲͚ͷLTܥ͕ଟ͍ͨΊɺΧϯϑΝϨϯε͸ͦͷΠ
  ϕϯτΑΓϨϕϧ͕ߴ͍λʔήοτ૚ָ͕͠ΊΔΑ͏ʹ
  ܾΊͨ

  View Slide

 20. ηογϣϯ಺༰
  • ͲΜͳ಺༰͕ௌ͖͍ͨͷ͔ʁ
  • ύϑΥʔϚϯε
  • Ξχϝʔγϣϯ
  • ίϯϙʔωϯτઃܭ
  • GraphQL
  • େن໛ϓϩδΣΫτࣄྫ
  • ….


  View Slide

 21. ηογϣϯ಺༰Ҏ֎
  • ॳΊͯͳͷͰɺഎ৳ͼ͗͢͠ͳ͍Α͏ͳײ͡ͷ಺༰ɺ
  ελοϑͰܾΊͨ
  • ηογϣϯ਺͸ʁ
  • τϥοΫ਺͸ʁ
  • ։࠵೔਺͸ʁ
  • ਓ਺ن໛͸ʁ
  • ࠙਌ձ͸ʁ

  View Slide

 22. ηογϣϯ಺༰Ҏ֎
  • ࢀՃऀʹָ͠ΜͰ΋Β͏ͨΊʹɺ࠵͠෺΋ݕ౼͠
  ͨΓͨ͠

  View Slide

 23. ձ৔୳͠
  • ηογϣϯ಺༰͕ܾ
  ·ͬͨΒɺ͜ΕΒ৚
  ݅ʹରԠͰ͖ΔॴΛ
  ୳ͨ͠
  • ελοϑશһͰ࣋ͪ
  دͬͯɺத਎Λۛຯ
  ͠ͳ͕ΒܾΊͨ

  View Slide

 24. ձ৔ݟֶ
  ձ৔ݟֶͰ
  ෆ໌఺͕෼͔Δʂ

  View Slide

 25. ձ৔ͷԾ֬อ
  • ΄ͱΜͲͷձ৔͸༗ྉɻԾ༧໿͢ΔͨΊʹҰ࣌ۚ
  Λࢧ෷͏ඞཁ͕͋Δ
  • େֶܥͳͲ͸ແྉͷॴ͕͋Δ͕ɺ৚݅΍ίωΫγϣ
  ϯ͕ඞཁͩͬͨΓ͢Δ
  • ֬อ͢ΔͱඞવͱɺΧϯϑΝϨϯε։࠵೔͕ܾ·ͬ
  ͨ

  View Slide

 26. εϙϯαʔ༷޲͚ࢿྉ࡞੒
  • ӡӦࢿ͕ۚͳ͍ͨΊɺڠࢍۚΛืΔͨΊҎԼͷ಺༰Λϕʔεʹͨ͠ࢿྉΛ࡞
  ੒ͨ͠
  • ΧϯϑΝϨϯεʹ͍ͭͯاը಺༰ΛҰ௨Γઆ໌ͨ͠΋ͷ
  • εϙϯαʔϓϥϯҰཡ
  • ૝ఆ͞ΕΔΧϯϑΝϨϯεࢀՃऀ૚ʹ͍ͭͯ
  • Vue.jsͷঢ়گ
  • Vue.js೔ຊϢʔβʔάϧʔϓͷ͜Ε·Ͱͷي੻
  • ։࠵ͨ͠Meetupͷঢ়گ
  • Vue.js೔ຊϢʔβʔάϧʔϓ͕ӡӦ͢Δslackͷঢ়گ

  View Slide

 27. εϙϯαʔ༷޲͚ࢿྉ࡞੒
  • தͰ΋εϙϯαʔϓ
  ϥϯʹ͸Ұ൪࿑ྗ
  Λ͔͚ͨ
  • ଞͷΧϯϑΝϨϯ
  εΠϕϯτΛࢀߟ
  ʹͭͭ͠ɺVue
  Fes Japan࢓༷ʹ
  ΞϨϯδ
  https://docs.google.com/document/d/12kuTB-MjdylcaWuAdKE4F13exoB7eO_f7Y5siYKMlwQ/edit

  View Slide

 28. ւ֎ήετεϐʔΧʔ΁ͷ੠͕͚
  • ࠓճւ֎ͷήετεϐ
  ʔ
  Χʔ͸શһVue.jsίΞ
  νʔϜؔ܎ऀʹελο
  ϑؒͰܾ·ͬͨ
  • kazupon͕੠͕͚ͯ͠
  ొஃՄೳ͔Ͳ͏͔֬ೝ
  • OKͳΒɺܾఆɺNGͳ
  Β࣍ͷީิͷํʹ੠͕
  ͚ͯ͠ͱ͍͏ײ͡

  View Slide

 29. ւ֎ήετεϐʔΧʔ΁ͷ੠͕͚
  • ͦͷޙͷରԠ͸ɺmassie͞Μʹ͓ئ͍ͯ͠΋Βͬ
  ͨ
  ඈߦػνέοτɾϗςϧख഑ɺϏβखଓ
  ͖ͳͲ͸ɺৄ͘͠͸͜ͷޙͷηογϣϯ
  Ͱʂ

  View Slide

 30. WebαΠτ
  • WebαΠτ͸2ஈ֊ͷެ։Λ࣮ࢪ
  • ςΟβʔαΠτ: 3/23
  • ຊ൪αΠτ: 9݄

  View Slide

 31. ςΟβʔαΠτ
  • WebαΠτͷ։ൃ͸ձ৔ͱΩʔϊʔτEvanࢯͷొ
  ஃ֬ఆޙɺணख
  • σβΠϯ͕֬ఆͨ͠ޙ࣮૷͠ɺ͙͢͞·ςΟβʔ
  Λެ։
  • ͦͷࡍʹɺεϙϯαʔͷืू΋ಉ࣌ʹ։࢝

  View Slide

 32. ςΟβʔαΠτσβΠϯ
  https://speakerdeck.com/448jp/vue-fes-japan-2018falsedezainwozhi-etaadobe-xd?slide=20

  View Slide

 33. ຊ൪αΠτ
  • εϙϯαʔ & ొஃऀ͕֬ఆͨ͠λΠϛϯάͰެ։
  • σβΠϯɺ࣮૷͸ɺςΟβʔαΠτΑΓຊ֨తͳ
  ͨΊ͕͔͔࣌ؒͬͨ

  View Slide

 34. ຊ൪αΠτσβΠϯ
  https://speakerdeck.com/448jp/vue-fes-japan-2018falsedezainwozhi-etaadobe-xd?slide=21

  View Slide

 35. WebαΠτͷ։ൃ؀ڥ
  • ίϥϘϨʔγϣϯ
  • GitHub
  • σβΠϯγεςϜ
  • Adobe XD
  • WebΞϓϦέʔγϣϯ
  ϑϨʔϜϫʔΫ
  • Nuxt.js

  View Slide

 36. Adobe XD ʹΑΔσβΠϯγεςϜ
  https://speakerdeck.com/448jp/vue-fes-japan-2018falsedezainwozhi-etaadobe-xd
  ͳͥAdobe XDͳͷ͔͸ɺৄࡉ͸ͪ͜ΒࢿྉͰʂ

  View Slide

 37. Nuxt.js ʹΑΔWebαΠτ։ൃ
  https://speakerdeck.com/inouetakuya/inside-vue-fes-japan-2018
  Nuxt.js ʹΑΔWebαΠτͷ։ൃʹ͍ͭͯ͸ͪ͜Βʂ
  https://speakerdeck.com/inouetakuya/high-performance-vue-fes-japan-site

  View Slide

 38. εϙϯαʔରԠ
  • ରԠ಺༰ͱͯ͠͸ओʹ2ͭ
  • εϙϯαʔืू
  • ৗઃϒʔεɺύϯϑϨοτɺϊϕϧςΟ

  View Slide

 39. εϙϯαʔืू
  • εϙϯαʔืू͸ Google Formɺϩΰ͸ Dropbox
  ͷΞοϓϩʔυػೳͰఏग़ͯ͠΋Β͏ܗ
  • Ԡื͕དྷͨΒɺGoogle App Script ܦ༝Ͱ slack ʹ
  ௨஌ͯ͠࿙Εͳ͍Α͏ରԠ
  • Ӧۀ΋૝ఆ͕ͨ͠ɺެ։͚ͨͩ͠Ͱɺ͋ͬͱ͍
  ͏ؒʹ࿮͕ຒ·ͬͯ͠·͍ɺେม͋Γ͕͍ͨࣄ
  ʹɺ΋ͬͱϓϥϯ֦ॆͯ͠΄͍͠ͱ͍͏ཁ๬Λ
  ௖͖ɺ2ճ໨ͷืू΋ରԠ

  View Slide

 40. Ԡื΁ͷରԠϑϩʔ
  • ΍ΓऔΓ͸ઐ༻ʹ༻
  ҙͨ͠ઐ༻άϧʔ
  ϓϝʔ
  ϧΞΧ΢ϯτͰ୲౰
  ऀ͕ରԠ͢Δܗࣜ
  • εϙϯαʔରԠৄࡉ
  ͸ԼهϒϩάͰʂ
  Vue Fes Japan 2018 ίΞελοϑ εϙϯαʔ୲౰ͱͯ͠ࢀՃ͠·ͨ͠
  http://blog.hypermkt.jp/vue-fes-japan-2018-core-staff/

  View Slide

 41. ৗઃϒʔεɾύϯϑϨοτɾϊϕϧςΟ
  • ձ৔΁ͷൖग़ํ๏΍஫ҙࣄ߲ͷҊ಺ࢿྉΛ࡞੒͠ɺ
  ϝʔϧͰҊ಺

  View Slide

 42. CFPରԠ
  • CFP ืू΋ Google Form ͱɺΞόλʔࣸਅ͸
  Dropbox Λར༻
  • ೔ຊ͚ͩͰͳ͘ւ֎͔Β΋ืूΛड෇
  • 5࿮ʹରͯ͠ɺ8ഒͷ40ͷԠื͕͋ͬͨ
  • Ԡืޙͷ΍ΓऔΓ͸ɺεϙϯαʔಉ༷ɺઐ༻ϝʔ
  ϧͰ΍ΓͱΓ

  View Slide

 43. CFPબఆ
  • CFPͷબఆ͸ɺίΞε
  λοϑ಺Ͱ Google Form
  Λ࢖ͬͨ౤ථͰܾΊͨ
  • CFPબఆޙ΋ɺ࠾୒͞
  Εͨਓͱ֬ೝࣄ߲(ࡱӨ
  ڐՄɺ౉ߤඅαϙʔτ
  ༗ແͳͲ)ΛϝʔϧͰ΍
  ΓऔΓ

  View Slide

 44. CFPબఆ
  • ͋·Γʹ΋ CFP ͕ଟ͘ɺௌ͖͍ͨ಺༰͕͋ͬͨ
  ͷͰͱͬ͞ͷࢥ͍͖ͭͰ Reject Conference Λ࣮

  • CFP࠾୒͞Εͳ͔ͬͨํʹɺ౤ථ݁Ռॱʹɺݸผ
  ʹ࿈བྷͯ͠ɺొஃऀΛܾΊͨ

  View Slide

 45. άοζɾDTPܥରԠ
  • άοζ
  • ϊϕϧςΟΛೖΕΔτʔτόοά
  • εςοΧʔ
  • ࢀՃऀTγϟπ
  • VueϏʔϧ (͓౔࢈༻)

  View Slide

 46. άοζɾDTPܥରԠ
  • DTPܥ
  • ϩʔϧόφʔ
  • ϙελʔ
  • ձ৔ΨΠυ
  • υϦϯΫΧ΢ϯλʔϘʔυ
  • … ͳͲ

  View Slide

 47. άοζɾDTPܥରԠ
  https://speakerdeck.com/448jp/vue-fes-japan-2018falsedezainwozhi-etaadobe-xd?slide=23
  άοζɾDTPܥͷ࣮෺͸ɺԼهspeaker deckͷ23ʙ34ϖʔδࢀর

  View Slide

 48. ҿ৯ରԠ
  • ϥϯνɺυϦϯΫɺΞϑλʔύʔςΟʔͷ४උ
  • ख഑͸ձ৔͕ఏڙ͢Δॴ͔ΒબͿܗͩͬͨ
  • Ωϟϯηϧ͕ՄೳͩͬͨͷͰɺൃ஫λΠϛϯά͸
  ظݶΪϦΪϦ·Ͱ
  • ϏʔΨϯɺϕδλϦΞϯͳͲͷ৯ࣄʹ͸ؾΛ͔ͭͬ
  ͨ
  • ༧ࢉ: 5000ԁ x 360 + εϙϯαʔඅ༻

  View Slide

 49. ϥϯν
  • ࠓ൒ɺ͖͢ম͖

  View Slide

 50. υϦϯΫ + α
  • ίʔώʔ
  • ϛωϥϧ΢Υʔλ
  • ྘஡
  • ϦϑϨογϡϝϯτ

  View Slide

 51. ΞϑλʔύʔςΟ

  View Slide

 52. ΞϑλʔύʔςΟ

  View Slide

 53. ࠂ஌
  • ҎԼͷํ๏Ͱɺ৘ใΛൃ৴ͯ͠ΧϯϑΝϨϯεʹ
  ؔ͢Δ৘ใͷҊ಺Λͨ͠
  • ϝʔϧ഑৴
  • Twitter
  • Meetup Πϕϯτ

  View Slide

 54. ϝʔϧ഑৴
  • WebαΠτͷ৘ใߪಡϑΥʔϜʹొ࿥ͨ͠ਓ΁ͷ
  Ҋ಺
  • 6/5: εϙϯαʔ֦ॆ (823ਓ)
  • 6/28: CFPืू։࢝ (926ਓ)
  • 8/28: εϐʔΧʔܾఆ (1321ਓ)
  • 9/7: νέοτൢച։࢝ (1435ਓ)

  View Slide

 55. Twitter
  • Vue Fes Japan ެࣜ Twitter ΞΧ΢ϯτ΋ɺϝʔϧ
  ഑৴ͷ಺༰ಉ༷ͷҊ಺΋࣮ࢪ
  https://twitter.com/vuefes

  View Slide

 56. Twitter
  • ւ֎ήετεϐʔΧʔ
  ͸ొஃ֬ఆޙɺΧʔ
  υʹରԠͨ͠ը૾Λ
  ར༻ͯ͠Ұਓͮͭ঺
  հ͢Δ͜ͱͰɺͳΔ
  ΂͘஫໨ͤ͞ΔΑ͏
  ʹͨ͠

  View Slide

 57. Meetup Πϕϯτ
  • Vue.js Meetup ΋։࠵
  ͢Δ͜ͱͰɺλΠϜ
  ςʔϒϧɾCPFొஃ
  ऀܾఆɺνέοτൢ
  ചʹؔ͢ΔҊ಺΋͠
  ͨ
  https://vuejs-meetup.connpass.com/event/95678/

  View Slide

 58. νέοτൢച
  • PassMarket Ͱൢച
  • νέοτ਺͸360
  • νέοτ͸ɺҎԼ2छྨ
  • ϥϯν͋Γ
  • ϥϯνͳ͠
  • 9/10ʹൢച

  1࣌ؒ଍ΒͣͰച੾Ε
  https://passmarket.yahoo.co.jp/event/show/detail/01m3r3zshw89.html

  View Slide

 59. νέοτൢച
  • ൢച࣌ʹ͸ɺΧϯϑΝϨϯεӡӦࢀߟͷͨΊʹ
  Ξϯέʔτ΋࣮ࢪ
  • Ωϟϯηϧ͞Εͨνέοτ͸࠶ൢͰ͖ΔͨΊɺ
  ΧϯϑΝϨϯε։࠵2िؒલ͙Β͍·ͰɺΪϦΪ
  Ϧ·Ͱൢചͨ͠
  • ૣׂνέοτ(earlybird)͸εέδϡʔϧͷ౎߹্
  ൢചͤͣ

  View Slide

 60. ΧϯϑΝϨϯε४උ
  Breaking Time

  View Slide

 61. ೲྋձ

  View Slide

 62. ΧϯϑΝϨϯε։࠵
  ௚ۙͷ४උ

  View Slide

 63. ౰೔ӡӦ༻ͷ໾ׂ෼୲

  View Slide

 64. ϘϥϯςΟΞελοϑืू
  • ίΞελοϑ͚ͩͰ͸Ωϟ
  ύʹରԠͰ͖ͳ͍ͨΊɺ
  Google Form Ͱ 22໊ืू

  View Slide

 65. ελοϑإ߹ΘͤϛʔςΟϯά
  • ϘϥϯςΟΞελοϑͱͷ
  إ߹Θͤ΋͔ͶͯɺΧϯϑΝ
  Ϩϯε౰࣌ӡӦʹؔΘΔε
  λοϑೖΕͯΩοΫΦϑΛ
  ࣮ࢪ
  • શମʹ͍ͭͯ͸ɺkazupon
  ͕࿩͢
  • ͦͷޙɺ֤νʔϜ͝ͱʹ෼
  ͔ΕͯɺϦʔμʔ͕౰೔ͷ
  ࡞ۀ಺༰ʹ͍ͭͯͷৄࡉΛ
  આ໌͢Δ

  View Slide

 66. ձ৔උ඼ɾઃӦܥ
  • ӡӦελοϑ߇ࣨ: 

  ձ৔आΓ͍ͯͳ͍
  ͜ͱ͕෼͔Γɺٸ
  ᬎख഑
  ಉ͡ϑϩΞͰͳ͔ͬͨͨΊएׯෆศ…

  View Slide

 67. ձ৔උ඼ɾઃӦܥ
  • ձ৔ల։:

  ޕޙ͔Β2τϥοΫʹΑΔηογϣϯͳͨΊɺձ৔ۀऀ
  ͱϛʔςΟϯά࣮ࢪ

  View Slide

 68. ձ৔උ඼ɾઃӦܥ
  • WiFiͷઃӦ:

  ελοϑ಺Ͱۀऀͱ઀఺͋Δํ͕͍ͨͷͰͦͪΒͰ͓ئ
  ͍ͨ͠

  View Slide

 69. ձ৔උ඼ɾઃӦܥ
  • ΰϛऩूۀऀͷख഑:

  ձ৔ଆͰ͸ΰϛճऩ͕
  ͳ͍ͨΊख഑
  • τϥϯγʔόʔͷϨϯ
  λϧ:

  ձ৔͕޿͘ɺ֤ελο
  ϑνʔϜ͝ͱʹόϥό
  ϥͳͷͰ࿈བྷखஈͰར

  View Slide

 70. ձ৔උ඼ɾઃӦܥ
  • ిݯԆ௕λοϓͷϨϯλϧ:

  ձ৔උ඼ʹ͸ͳ͍ͷͰϨϯλϧ
  • จ๪۩උ඼ͷߪೖ:

  ΧϯϑΝϨϯεӡӦʹ͋ͨͬͯɺϚδοΫϖϯɺ
  ΰϛାɺΨϜςʔϓͳͲ͍Ζ͍ΖඞཁʹͳΔ

  View Slide

 71. AVɾϏσΦܥ
  • ϏσΦऩ࿥͕͋ΔͨΊɺϏσΦεϙϯαʔͷ୲౰ऀͱ
  ֬ೝ
  https://blog.448.jp/articles/2018/85-html/

  View Slide

 72. ࣸਅܥ
  • ࠃ಺ΧϯϑΝϨϯε
  ͷࡱӨܦݧͷ͋Δํ
  ʹൃ஫
  • ࡱӨͨࣸ͠ਅ͸
  Google Photo Ͱެ։
  https://photos.app.goo.gl/B8VgBuBcgwxaCC45A

  View Slide

 73. ड෇ܥ
  • ड෇खଓ͖͸PassMarketͷ
  QRίʔυೝূ
  • ։৔͔ΒΩʔϊʔτ·Ͱ50
  ෼͔͠ͳ͍ɻͦͷؒʹདྷ৔
  360ਓͷड෇ΛରԠ૝ఆ
  • ೝূ༻ܞଳ୺຤Λ8୆༻ҙ
  • ೝূ͠΍͍͢Α͏ʹ͢Δ
  ͨΊͷϓϥ୆Ͱ޻෉

  View Slide

 74. ड෇ܥ
  • εϜʔζʹ͢ΔͨΊɺνέοτߪೖऀʹɺϝʔϧͰड
  ෇ํ๏ʹ͍ͭͯϝʔϧͰҊ಺

  View Slide

 75. ΦʔϓχϯάϏσΦ
  • ੝Γ্͛ΔͨΊʹ࡞ͬͨ
  https://www.youtube.com/watch?v=vaaY2DoXKGg

  View Slide

 76. ຋༁
  • ւ֎ήετεϐʔ
  ΧʔͷεϥΠυͷ
  ຋༁
  • Ωʔϊʔτ͸ઐ༻γ
  εςϜʹΑΔඇಉ
  ظ຋༁
  ຋༁ऀʹΑΔνϟοτೖྗͰ
  ࣈນ͕ྲྀΕΔ

  View Slide

 77. ւ֎εϐʔΧʔͷ͓΋ͯͳ͠
  • 10/30 ւ֎εϐʔΧʔ
  ͱͷσΟφʔ
  • 11/1 Evan You ۓٸAMA
  Πϕϯτ
  • 11/1ʙ11/2 ശࠜπΞʔ
  • 11/4 ౎಺؍ޫπΞʔ
  ৄ͘͠͸͜ͷޙͷηογϣϯͰʂ

  View Slide

 78. ΧϯϑΝϨϯε
  લ೔ͷ४උ

  View Slide

 79. ձ৔΁ͷ෺඼౸ணͷ֬ೝ
  • εϙϯαʔ༷ͷՙ෺
  ౸ணঢ়گ
  • ஫จͨ͠άοζɺ
  DTPܥͷ΋ͷ
  Tγϟπ഑ૹͷτϥϒϧ͕ى͖ͨɾɾɾ

  View Slide

 80. ड෇࣌ʹ౉͢෺඼ͷ४උ
  • ϊϕϧςΟͷ٧Ί
  ࠐΈ
  • ωοΫετϥοϓ
  • T γϟπ

  View Slide

 81. ΧϯϑΝϨϯεӡӦ
  ͦͷଞ

  View Slide

 82. ӡӦࢿۚͷ؅ཧ
  • ೚ҙஂମ໊Ͱઐ༻ޱ࠲Λ։ઃ (Japan Net Bank)
  • PayPalϏδωεΞΧ΢ϯτ͸அ೦
  • ձܭா฽ΛGoogleεϓϨουγʔτͰ࡞ͬͯೖग़
  ۚΛ؅ཧ
  • ձܭ܎(ா฽୲౰)ͱৼࠐɾܾࡁॲཧ܎
  • ੥ٻॻɺྖऩॻ͸ൃߦઐ༻αʔϏεΛ࢖ͬͨ

  View Slide

 83. ҹؑ
  • Vue.js೔ຊϢʔβʔάϧʔϓ༻ͷஂମҹ࡞ͬͨ

  View Slide

 84. อݥ
  • ڵߦதࢭอݥ΁ͷՃೖ
  • ௐ΂ͨݶΓͰ͸ҎԼ͕͋
  Δ
  • ଛอδϟύϯ೔ڵڵѥ
  • ౦ژ೔ಈւ্
  • ࡾҪॅ༑ւ্

  View Slide

 85. Reject Conference
  • ͋·Γʹ΋ CFP ͕ଟ͘ɺௌ͖͍ͨ಺༰͕͋ͬͨͷ
  Ͱͱͬ͞ͷࢥ͍͖ͭͰ Reject Con Λ࣮ࢪ
  https://vuejs-meetup.connpass.com/event/97557/

  View Slide

 86. ΧϯϑΝϨϯεޙ
  ΞϑλʔϑΥϩʔ

  View Slide

 87. ऩ࿥ಈըͷެ։
  • YouTube ʹΞΧ΢ϯτΛ࡞Γɺઐ༻νϟϯωϧΛެ։
  https://www.youtube.com/channel/UC6KPwA1kZJtQYdlh8_2hxCA

  View Slide

 88. ελοϑৼΓฦΓ
  • KPT Λ࣮ࢪ

  View Slide

 89. ଧ্ͪ͛
  • ӡӦʹؔΘͬͨɺίΞελοϑ + ϘϥϯςΟΞε
  λοϑͰଧ্ͪ͛

  View Slide

 90. ΧϯϑΝϨϯε
  Λऴ͑ͯ

  View Slide

 91. ൓ল఺
  • ձ৔͸ϝΠϯͱͳΔొஃձ৔͚ͩͰͳ͘ɺ߇ࣨɺ
  ෺ൢऩೲͷ෦԰ࠐΈͰ֬อ͢Δ
  • ΧϯϑΝϨϯεͷن໛ΛΩοΫΦϑ࣌ʹͪΌΜ
  ͱܾΊΔ
  • ਓ਺͕ܾ·Ε͹ɺͦͷޙͷ४උ͸εϜʔζʹ
  • MTGॳظͷํ͸ɺձ৔બఆʹ͔͚࣌ؒ͗ͨ͢

  View Slide

 92. ൓ল఺
  • εϙϯαʔϓϥϯΛҙࣝͨ͠ձ৔બఆ
  • ಛʹϒʔεઃஔ͕લఏͷϓϥϯ͕͋Δ৔߹͸ʂ
  • ४උ͸ಘҙͳਓ(ܦݧऀ)ʹґଘ & ଐਓԽͯ͠͠·ͬͨ
  • σβΠϯ
  • ւ֎εϐʔΧʔରԠ
  • εϙϯαʔˍCFPͷରԠํ๏Λม͑Δ
  • Google Form & ϝʔϧϕʔεͷରԠ͕͖͍ͭ

  View Slide

 93. ͝ਗ਼ௌ
  ͋Γ͕ͱ͏͍͟͝·ͨ͠ʂ

  View Slide