Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

ECサービスの負荷テストの裏側 / performance-testing-and-analysis

ECサービスの負荷テストの裏側 / performance-testing-and-analysis

Kenichi Takahashi

May 25, 2015
Tweet

More Decks by Kenichi Takahashi

Other Decks in Technology

Transcript

 1. GMO Pepabo, Inc.
  TAKAHASHI Kenichi
  2015/05/25 Testing Casual Talks #2
  &$αʔϏεͷ
  ෛՙςετͷཪଆ

  View Slide

 2. 넝堀⨳♧!LFODIBO
  (.0لػن吳䒭⠓爡
  䪮遭鿇䪮遭㛇湍ث٦ي
  IUUQTIVDSFBNOFU

  View Slide

 3. ·ͱΊ
  (BUMJOH IUUQHBUMJOHJP
  ͷϨ
  ϙʔτͰ͸ෆ଍͍ͯͨ࣌͠ܥྻͷࢄ
  ෍ਤΛ࡞੒͢Δ࢓૊ΈΛ࡞ΓɺΞϓ
  Ϧέʔγϣϯͷಛੑͷ೺Ѳͱɺଥ౰
  ͳΞΫηεύλʔϯͷ࡞੒ʹ໾ཱͯ
  Δ͜ͱ͕Ͱ͖ͨͷͰ঺հ͠·͢ɻ

  View Slide

 4. View Slide

 5. View Slide

 6. ෛՙςετ΍Δͧ

  View Slide

 7. ॳΊͯ
  ෛՙςετ΍Δͧ

  View Slide

 8. ॳΊͯͷෛՙςετ
  ࣮ࢪܭըͷཱҊ
  ؀ڥͷ༻ҙ
  ଥ౰ͳγφϦΦͷ࡞੒
  σʔλͷऩूͱ෼ੳͷ࢓૊Έ࡞Γ
  FUDʜ

  View Slide

 9. ॳΊͯͷෛՙςετ
  ࣮ࢪܭըͷཱҊ
  ؀ڥͷ༻ҙ
  ଥ౰ͳγφϦΦͷ࡞੒
  σʔλͷऩूͱ෼ੳͷ࢓૊Έ࡞Γ
  FUDʜ

  View Slide

 10. (BUMJOHͷϨϙʔτ

  View Slide

 11. Ϩϙʔτ͔Βݟ͑Δ΋ͷ
  ϦΫΤετͷ੒൱ͱׂ߹
  ࠷େ࠷খɺฏۉɺඪ४ภࠩ
  ɺύʔηϯλΠϧ
  શମͷͷϦΫΤετ͕׬͍ྃͯ͠Δඵ਺

  View Slide

 12. ΋͏গ͠஌Γ͍ͨ
  ෼෍Λৄ͘͠ݟ͍ͨ
  ࣮ࡍͷόϥπΩ
  ϊΠζ͕ͳ͍͔
  ࣌ܥྻͷσʔλ͕ݟ͍ͨ
  ϦΫΤετ։࢝࣌ͱॲཧ࣌ؒͷ૬ؔ
  .JOɺ.BYͷ܏޲͕ͳ͍͔

  View Slide

 13. TJNVMBUJPOMPH UTW

  TFDVSF1VSDIBTF4JNVMBUJPOQVSDIBTFTJNVMBUJPO 36/
  3FDPSEFE4JNVMBUJPO 64&3 45"35
  3FDPSEFE4JNVMBUJPO 64&3 45"35
  3FDPSEFE4JNVMBUJPO 64&3 45"35
  3FDPSEFE4JNVMBUJPO 64&3 45"35
  3FDPSEFE4JNVMBUJPO 64&3 45"35
  3FDPSEFE4JNVMBUJPO 64&3 45"35
  3FDPSEFE4JNVMBUJPO 64&3 45"35
  3FDPSEFE4JNVMBUJPO 64&3 45"35
  3FDPSEFE4JNVMBUJPO 64&3 45"35
  3FDPSEFE4JNVMBUJPO 64&3 45"35
  3FDPSEFE4JNVMBUJPO 3&26&45 @[email protected] 0,
  3FDPSEFE4JNVMBUJPO 3&26&45 @[email protected] 0,
  3FDPSEFE4JNVMBUJPO 3&26&45 @[email protected] 0,
  3FDPSEFE4JNVMBUJPO 3&26&45 @[email protected] 0,
  3FDPSEFE4JNVMBUJPO 3&26&45 @[email protected] 0,
  3FDPSEFE4JNVMBUJPO 3&26&45 @[email protected] 0,
  3FDPSEFE4JNVMBUJPO 3&26&45 @[email protected] 0,
  3FDPSEFE4JNVMBUJPO 3&26&45 @[email protected] 0,
  3FDPSEFE4JNVMBUJPO 3&26&45 @[email protected] 0,
  3FDPSEFE4JNVMBUJPO 3&26&45 MJQIQ ʜ 0,
  3FDPSEFE4JNVMBUJPO 3&26&45 MJQIQ ʜ 0,
  3FDPSEFE4JNVMBUJPO 3&26&45 DBSUKT 0,
  3FDPSEFE4JNVMBUJPO 3&26&45 [email protected] 0,
  3FDPSEFE4JNVMBUJPO 3&26&45 MJQIQ ʜ 0,
  3FDPSEFE4JNVMBUJPO 3&26&45 DBSUKT 0,
  3FDPSEFE4JNVMBUJPO 3&26&45 MJQIQ ʜ 0,
  3FDPSEFE4JNVMBUJPO 3&26&45 MJQIQ ʜ 0,
  3FDPSEFE4JNVMBUJPO 3&26&45 DBSUKT 0,
  3FDPSEFE4JNVMBUJPO 3&26&45 [email protected] 0,
  3FDPSEFE4JNVMBUJPO 3&26&45 [email protected] 0,
  3FDPSEFE4JNVMBUJPO 3&26&45 [email protected] 0,
  3FDPSEFE4JNVMBUJPO 3&26&45 DBSUKT 0,
  3FDPSEFE4JNVMBUJPO 3&26&45 KRVFSZNJOKT 0,
  3FDPSEFE4JNVMBUJPO 3&26&45 MJQIQ
  ໊લ Ϣʔβ*% ϥϕϧ 3FR։࢝ 3FRऴྃ 3FTऴྃ
  3FT։࢝

  View Slide

 14. TJNVMBUJPOMPH UTW

  TFDVSF1VSDIBTF4JNVMBUJPOQVSDIBTFTJNVMBUJPO 36/
  3FDPSEFE4JNVMBUJPO 64&3 45"35
  3FDPSEFE4JNVMBUJPO 64&3 45"35
  3FDPSEFE4JNVMBUJPO 64&3 45"35
  3FDPSEFE4JNVMBUJPO 64&3 45"35
  3FDPSEFE4JNVMBUJPO 64&3 45"35
  3FDPSEFE4JNVMBUJPO 64&3 45"35
  3FDPSEFE4JNVMBUJPO 64&3 45"35
  3FDPSEFE4JNVMBUJPO 64&3 45"35
  3FDPSEFE4JNVMBUJPO 64&3 45"35
  3FDPSEFE4JNVMBUJPO 64&3 45"35
  3FDPSEFE4JNVMBUJPO 3&26&45 @[email protected] 0,
  3FDPSEFE4JNVMBUJPO 3&26&45 @[email protected] 0,
  3FDPSEFE4JNVMBUJPO 3&26&45 @[email protected] 0,
  3FDPSEFE4JNVMBUJPO 3&26&45 @[email protected] 0,
  3FDPSEFE4JNVMBUJPO 3&26&45 @[email protected] 0,
  3FDPSEFE4JNVMBUJPO 3&26&45 @[email protected] 0,
  3FDPSEFE4JNVMBUJPO 3&26&45 @[email protected] 0,
  3FDPSEFE4JNVMBUJPO 3&26&45 @[email protected] 0,
  3FDPSEFE4JNVMBUJPO 3&26&45 @[email protected] 0,
  3FDPSEFE4JNVMBUJPO 3&26&45 MJQIQ ʜ 0,
  3FDPSEFE4JNVMBUJPO 3&26&45 MJQIQ ʜ 0,
  3FDPSEFE4JNVMBUJPO 3&26&45 DBSUKT 0,
  3FDPSEFE4JNVMBUJPO 3&26&45 [email protected] 0,
  3FDPSEFE4JNVMBUJPO 3&26&45 MJQIQ ʜ 0,
  3FDPSEFE4JNVMBUJPO 3&26&45 DBSUKT 0,
  3FDPSEFE4JNVMBUJPO 3&26&45 MJQIQ ʜ 0,
  3FDPSEFE4JNVMBUJPO 3&26&45 MJQIQ ʜ 0,
  3FDPSEFE4JNVMBUJPO 3&26&45 DBSUKT 0,
  3FDPSEFE4JNVMBUJPO 3&26&45 [email protected] 0,
  3FDPSEFE4JNVMBUJPO 3&26&45 [email protected] 0,
  3FDPSEFE4JNVMBUJPO 3&26&45 [email protected] 0,
  3FDPSEFE4JNVMBUJPO 3&26&45 DBSUKT 0,
  3FDPSEFE4JNVMBUJPO 3&26&45 KRVFSZNJOKT 0,
  3FDPSEFE4JNVMBUJPO 3&26&45 MJQIQ
  ໊લ Ϣʔβ*% ϥϕϧ 3FR։࢝ 3FRऴྃ 3FTऴྃ
  3FT։࢝
  (BUMJOHͷ
  γεςϜϩά΋͸͍ͬͯΔ

  View Slide

 15. γεςϜϩάΛ࡟আ͢Δ
  ࡶͳϫϯϥΠφʔ
  γεςϜϩάͱແବͳλϒΛ࡟আ
  egrep -v "RUN|USER" simulation.log \
  | ruby -pe 'gsub(/[\t ]*$/, "")' \
  | ruby -pe 'gsub(/\t+/, "\t")' > simulation.tsv

  View Slide

 16. (PPHMF%PDTʹJNQPSU

  View Slide

 17. ՄࢹԽ

  View Slide

 18. Θ͔͖ͬͯͨ͜ͱ
  ࠷খ஋͸࠷ޙͰαʔόͷෛՙ͕Լͬ
  ͖ͯͨͱ͖ʹग़͍ͯΔ
  ॠؒతͳෛՙΑΓ΋ܧଓతʹϢʔβ
  ͕དྷΔγφϦΦ͕༗ޮͦ͏
  (PPHMF%PDT͸ສߦ͘Β͍ͷ547
  ΛೖΕͯ΋େৎ෉ ΋ͬ͞Γ͸͢Δ

  View Slide

 19. ෼ੳ݁Ռͷ׆༻
  ΞϓϦέʔγϣϯͷಛੑͷ೺Ѳ
  Ͳ͏͍͏ෛՙʹऑ͍ͷ͔ͱ͍͏ԾઆཱҊ
  ύϑΥʔϚϯενϡʔχϯάͷ໨ඪमਖ਼
  ౰ॳ͸ॠؒతͳΞΫηεΛ໨ඪʹ͍ͯͨ͠
  ςετγφϦΦͷमਖ਼
  ܧଓతͳΞΫηεΛ͢Δύλʔϯʹमਖ਼

  View Slide

 20. ·ͱΊ
  (BUMJOH IUUQHBUMJOHJP
  ͷϨ
  ϙʔτͰ͸ෆ଍͍ͯͨ࣌͠ܥྻͷࢄ
  ෍ਤΛ࡞੒͢Δ࢓૊ΈΛ࡞ΓɺΞϓ
  Ϧέʔγϣϯͷಛੑͷ೺Ѳͱɺଥ౰
  ͳΞΫηεύλʔϯͷ࡞੒ʹ໾ཱͯ
  Δ͜ͱ͕Ͱ͖ͨͷͰ঺հ͠·ͨ͠ɻ

  View Slide