Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

Cookpad TechConf 2019 Komerco Service Dev

kenshir0f
February 27, 2019

Cookpad TechConf 2019 Komerco Service Dev

Cookpad TechConf 2019にて「新規サービス開発を加速させる技術とデザイン」というタイトルでお話したスライドです。
https://techconf.cookpad.com/2019/

kenshir0f

February 27, 2019
Tweet

More Decks by kenshir0f

Other Decks in Design

Transcript

 1. ౻Ҫ ݠ࢜࿕
  Komercoࣄۀ෦
  ৽نαʔϏε։ൃΛ
  Ճ଎ͤ͞Δٕज़ͱσβΠϯ

  View Slide

 2. ࣗݾ঺հ
  2
  ɾ౻Ҫ ݠ࢜࿕(;͚͡Μ)
  ɾKomercoࣄۀ෦ / σβΠφʔ
  ɾ2017೥৽ଔೖࣾ
  ɹ @kenshir0f

  View Slide

 3. 3

  View Slide

 4. Komerco
  4
  ɾ2018೥6݄ʹϦϦʔε
  ɾྉཧָ͕͘͠ͳΔ৯ࡐ΍͏ͭΘɺྉཧಓ۩͕ങ͑ΔαʔϏε
  ɾݱࡏ͸iOSΞϓϦͷΈαʔϏεΛఏڙ

  View Slide

 5. 5

  View Slide

 6. Komercoͱ͍͏৽نࣄۀͷ
  σβΠφʔͷऔΓ૊Έ

  View Slide

 7. ΞδΣϯμ
  7
  ্ཱͪ͛ ։ൃ ϦϦʔε
  ։ൃ࣌ͷऔΓ૊ΈΛ࿩͠·͢

  View Slide

 8. KomercoͷαʔϏε։ൃ
  8

  View Slide

 9. ౰࣌ͷ։ൃମ੍
  9
  ɾiOSΤϯδχΞ 4
  ɾσβΠφʔ 1
  ɾσΟϨΫλʔ 1
  ɾόοΫΤϯυ͸Firebase

  View Slide

 10. ٻΊΒΕΔ͜ͱ͸εϐʔυ
  10
  ɾ࢓༷͸શମͷମݧ͔Βܾ·Δ͜ͱ΋͋Δ
  ɹɹɾσβΠϯ͕ͳ͍ͱ࢓༷͕ܾΊΒΕͳ͍
  ɹɹɾ͖Ε͍ͳUI͸͋ͱ
  ɹɹɾࠓ͋ΔϦιʔεͰ͢͹΍͘࡞Δ

  View Slide

 11. 11
  100%
  9%41 AM
  komerco
  ঎඼Λग़඼͢Δ

  γϣοϓ؅ཧ
  ϝοηʔδ
  ঎඼؅ཧ
  ஫จ؅ཧ

  ঎඼؅ཧ
  ग़඼தͷ঎඼͕͋Γ·ͤΜ
  100%
  9%41 AM
  komerco 100%
  9%41 AM
  komerco

  ʲ࣫ృΓʳ఼Ѫ༻ͷṟஔ͖
  ʲ࣫ృΓʳ఼Ѫ༻ͷṟஔ͖
  ܙൺण԰ෑ
  ࡏݿ͋Γ
  #͓ṟ #ແண৭ #αονʔω
  ঎඼ͷઆ໌
  ˇ1,200 ΧʔτʹೖΕΔ

  View Slide

 12. 12
  100%
  9%41 AM
  komerco
  ঎඼Λग़඼͢Δ

  γϣοϓ؅ཧ
  ϝοηʔδ
  ঎඼؅ཧ
  ஫จ؅ཧ

  ঎඼؅ཧ
  ग़඼தͷ঎඼͕͋Γ·ͤΜ
  100%
  9%41 AM
  komerco 100%
  9%41 AM
  komerco

  ʲ࣫ృΓʳ఼Ѫ༻ͷṟஔ͖
  ʲ࣫ృΓʳ఼Ѫ༻ͷṟஔ͖
  ܙൺण԰ෑ
  ࡏݿ͋Γ
  #͓ṟ #ແண৭ #αονʔω
  ঎඼ͷઆ໌
  ˇ1,200 ΧʔτʹೖΕΔ

  ΫοΫύουͷϝΠϯΧϥʔ
  طଘͷΞΠίϯ

  View Slide

 13. 13
  ؆୯ͳશମͷಈઢͷਤ

  View Slide

 14. UIσβΠϯͷ՝୊
  14
  ɾUI࡞੒ޙͷΤϯδχΞͱͷڞ༗͕େม
  ɹɹɾσβΠϯͷཤྺΛ࢒ͭͭ͠ɺ
  ɹɹɾϓϩτλΠϓ΋ߋ৽ͯ͠ɺ
  ɹɹɾมߋՕॴΛڞ༗͢Δඞཁ͕͋ͬͨ
  ɹɹɾσβΠϯ͢Δ͕࣌ؒͲΜͲΜݮΔ…

  View Slide

 15. σβΠϯ͕࣮૷εϐʔυʹ
  ؒʹ߹͓ͬͯΒΜ…

  View Slide

 16. ࣮૷εϐʔυʹ௥͍ͭͨ͘Ίʹม͑ͨ͜ͱ
  16
  1. ࢖͍ͬͯΔσβΠϯπʔϧΛม͑Δ
  2. σβΠϯίϯϙʔωϯτΛମܥతʹ؅ཧ͢Δ

  View Slide

 17. 1. σβΠϯπʔϧΛม͑Δ
  17
  Sketch Abstract Zeplin Marvel
  ؅ཧ ڞ༗ ϓϩτλΠϓ

  View Slide

 18. 18
  σβΠϯπʔϧ
  Figma

  View Slide

 19. Figma͕ศར͗͢Δ
  19
  ɾΦϯϥΠϯ্Ͱಉ࣌ฤू͕Ͱ͖Δ → ڞ༗ָ͕
  ɾσβΠϯมߋͷཤྺ΋ḷΕΔ → ؅ཧָ͕
  ɾϓϩτλΠϓ΋࡞ΕΔ → ߋ৽ָ͕
  ɾ ͸ศར
  ɾ ͸࠷ߴ

  View Slide

 20. 2. σβΠϯίϯϙʔωϯτΛମܥతʹ؅ཧ͢Δ
  20
  ɾAtomicDesignΛಋೖ

  View Slide

 21. AtomicDesignͱ͸ʁ
  21
  ɾίϯϙʔωϯτΛ࠷খ୯Ґʹ۠੾ͬͯ࠶ར༻ੑΛ্͛ͨ΍ͭ
  ɾ؅ཧ͠΍͘͢ɺϝϯς͠΍͍͢
  ɹɹ→҆৺͠ͳ͕ΒίϯϙʔωϯτΛ͍͡ΕΔ
  ɾFigmaʹҠߦͯ͠΍Γ΍͘͢ͳͬͨ

  View Slide

 22. SketchͰऔΓ૊Μͩͱ͖
  22
  ɾϑΝΠϧ͕େ͖͍
  ɾॏ͍

  View Slide

 23. SketchͰऔΓ૊Μͩͱ͖
  23
  ɾϑΝΠϧ͕େ͖͍
  ɾॏ͍
  ɾશମͷϑΝΠϧ؅ཧ͕େม
  ɾ൓өʹ͕͔͔࣌ؒΔ
  Atoms Molecules Organisms

  View Slide

 24. FigmaͰऔΓ૊Μͩͱ͖
  24
  Atoms Molecules Organisms ɾλϒͰݟ΍͍͢
  ɾͻͱͭͷΞϓϦͰ׬݁

  View Slide

 25. 25

  View Slide

 26. 26

  View Slide

 27. ࣮૷εϐʔυʹ௥͍ͭͨ͘Ίʹม͑ͨ͜ͱ·ͱΊ
  27
  1. ࢖͍ͬͯΔσβΠϯπʔϧΛม͑Δ
  ɹɹ→։ൃεϐʔυ্͕͕ͬͨ
  2. σβΠϯίϯϙʔωϯτΛମܥతʹ؅ཧ͢Δ
  ɹɹ→εϐʔυ͸্͕ͬͯਫ਼ਆతͳෛ୲΋ݮͬͨ
  ɹɹ→ߏஙʹ͕͔͔࣌ؒΔ

  View Slide

 28. ͔͜͜Βߋʹ։ൃεϐʔυΛ
  ্͛ΔͨΊʹऔΓ૊Μͩ͜ͱ

  View Slide

 29. UIΨΠυϥΠϯͷ࡞੒
  29

  View Slide

 30. UIΨΠυϥΠϯ
  30
  ɾFigma্ʹશମͰڞ௨ͷϧʔϧΛ࡞੒
  ɾ֬ೝͷίϛϡχέʔγϣϯΛݮΒ͓ͯ͠ޓ͍ͷ࡞ۀ࣌ؒΛ૿΍͢
  ɾ݁Ռͱͯ͠։ൃεϐʔυ্͕͕Δ

  View Slide

 31. 31

  View Slide

 32. 32

  View Slide

 33. ΞΠίϯϑΥϯτͷ࡞੒
  33

  View Slide

 34. 34

  View Slide

 35. ΞΠίϯը૾ͷ໰୊
  35
  ɾiOS͸@2x, @3xͱը૾͕ෳ਺ඞཁ
  ɹɹɾόʔδϣϯ͝ͱʹը૾Λอଘ͢Δͷ͸༰ྔͱ؅ཧ͕ݫ͍͠
  ɾ؅ཧը໘(Web)΋։ൃ͍ͯͨ͠ͷͰڞ௨Ϧιʔεʹ͍ͨ͠

  View Slide

 36. 36

  View Slide

 37. ΞΠίϯϑΥϯτͷ࡞੒
  37
  ɾϑΥϯτʹͯ͠Ϧιʔε͸ͻͱͭʹ
  ɹɹ→WebͱiOSͰڞ௨Ͱ࢖ָ͑ͯ
  ɾมߋཤྺ͸GitHub EnterpriseͰ؅ཧ
  ɹɹ→GitHub PagesͰར༻ՄೳͳΞΠίϯ͕ݟΕΔ

  View Slide

 38. 38

  View Slide

 39. Ξχϝʔγϣϯͷಋೖ
  39

  View Slide

 40. ϦονͳମݧΛ௥ٻ͢Δ
  40
  ɾؾ࣋ͪͷ͍͍ΠϯλϥΫγϣϯͱ
  ɹ։ൃ޻਺͸τϨʔυΦϑ
  ɾͦͷͨΊʹ͸࣮ݱՄೳੑ΋ߟྀ
  ɾௐࠪΛؚΊͯͲ͜·Ͱ࣮ݱͰ͖Δ͔
  ɹݕূ

  View Slide

 41. Ξχϝʔγϣϯಋೖ·ͰͷྲྀΕ
  41
  1. Ξχϝʔγϣϯͷ࡞੒ίετ͕௿͍͔ʁ
  2. ؆୯ʹಋೖͰ͖Δ͔ʁ
  3. iOSɺwebͰ΋ಉҰͷΠϯλϥΫγϣϯΛ࠶ݱͰ͖Δ͔ʁ

  View Slide

 42. Ξχϝʔγϣϯಋೖ·ͰͷྲྀΕ
  42
  1. Ξχϝʔγϣϯͷ࡞੒ίετ͕௿͍͔ʁ
  2. ؆୯ʹಋೖͰ͖Δ͔ʁ
  3. iOSɺwebͰ΋ಉҰͷΠϯλϥΫγϣϯΛ࠶ݱͰ͖Δ͔ʁ
  ɹɹ→ Lottieͷಋೖ

  View Slide

 43. Lottieͷಋೖ
  43
  ɾjsonϑΝΠϧ͔ΒΞχϝʔγϣϯΛ࣮ߦͰ͖Δɻ
  ɹɹ→AfterEffects͔Β࡞੒Մೳ → 1. ࡞੒ίετ͸௿͍
  ɾiOSͱwebͰ࢖͍ճ͔ͤͯͭܰྔ → 3.ಉҰͷΠϯλϥΫγϣϯΛ࠶ݱՄೳ
  ɾखݩͰ؆୯ͳϓϩδΣΫτΛ࡞ͬͯݕূͰ͖ͨΒಋೖ͍͚ͦ͏ʁ

  View Slide

 44. iOS (Swift)
  44
  import Lottie
  private let likeAnimationView = LOTAnimationView(name: "add_like.json")
  likeAnimationView.play { [weak self] finished in
  self?.update()
  }

  View Slide

 45. Web (React, Typescript)
  45
  import Lottie from ‘react-lottie’
  const option = {
  loop: true,
  autoplay: true,
  animationData: require(‘./loading.json’)
  }

  View Slide

 46. ݕূͰ͖ͨͷͰ࣮૷͢Δ
  46
  ɾ͋ͱ͸ΤϯδχΞͱ૬ஊͯ͠ॲཧΛॻ͍͍͚ͯͩ͘
  ɹɹ→ࠓޙ͸ΤϯδχΞ͸ίʔυϨϏϡʔͱ࣮ߦ݁Ռͷ֬ೝͷΈʹͳΔ
  ɹɹ→σβΠϯ͔Β࣮૷·ͰσβΠφʔͰ׬݁Ͱ͖Δ࢓૊ΈΛ༻ҙ

  View Slide

 47. ίϯϙʔωϯτ
  47

  View Slide

 48. σβΠϯίϯϙʔωϯτΛίʔυʹม͑Δ
  48
  ɾσβΠϯσʔλΛReactComponentԽ
  ɹɹɾλοϓ࣌ͷڍಈͳͲΛ࣮ࡍʹweb্Ͱ֬ೝͰ͖Δ
  ɹɹɾσβΠϯίϯϙʔωϯτΛ͙͢ʹ࣮૷Ͱ࢖͑Δ
  ɹɹɾࡉ͔͍࢓༷ΛίʔυͰ΋֬ೝͰ͖Δ

  View Slide

 49. 49

  View Slide

 50. ίϯϙʔωϯτ࢓༷ॻͷ࡞੒
  50
  ɾDoczΛར༻
  ɾmdxϑΝΠϧΛͭ͘Δ͚ͩͭ͘ΕΔ
  ɹɹ→ϝϯςφϯείετ͕௿͍
  ɹɹ→ͲͷpropsΛड͚औΕΔ͔ͳͲ࢓༷΋֬ೝͰ͖Δ

  View Slide

 51. Button.mdx
  51
  import Button from './../components/Button'
  import { Playground, PropsTable } from ‘docz’
  # Button


  Primary Button

  View Slide

 52. 52

  View Slide

 53. σβΠϯΛίʔυԽ͢Δཧ༝
  53
  ɾ࣮ࡍʹ࢖ΘΕΔ؀ڥͰಈ࡞֬ೝͰ͖Δ
  ɾσβΠϯมߋͷ࣮૷ΛͰ͖Δ͚ͩσβΠφʔ͕ෛ୲
  ɹɹ→ΤϯδχΞ͸ػೳ։ൃ΍ମݧͷվળʹ࣌ؒΛׂ͚Δ
  ɾເ: ίϯϙʔωϯτΛͭͳ͙͚ͩͰ͍͍ײ͡ʹσβΠϯ͞ΕΔੈք

  View Slide

 54. 54

  View Slide

 55. ٕज़Λศརʹ׆༻ͯ͠
  ΤϯδχΞͷෛ୲ΛݮΒ͢

  View Slide

 56. ·ͱΊ
  56
  ɾKomercoͷ։ൃεϐʔυΛ্͛ΔऔΓ૊Έʹ͍ͭͯͷ͓࿩Ͱͨ͠ɻ
  ɹɹɾσβΠϯ͚ͩͰͳٕ͘ज़Λ׆༻ͯ͠ΤϯδχΞΛαϙʔτ͢Δ
  ɹɹɾ݁Ռͱͯ͠νʔϜશମͷ։ൃͷεϐʔυ্͕͕Δ
  ɾશͯ͸ϢʔβʔʹՁ஋Λ͢͹΍͘ಧ͚ΔͨΊ

  View Slide

 57. Thank you!

  View Slide