$30 off During Our Annual Pro Sale. View Details »

PayPal Tech Meetup #2 Demo Night - PayPal Pay

kmtr
June 16, 2016

PayPal Tech Meetup #2 Demo Night - PayPal Pay

PayPal Tech Meetup #2 Demo Nightにて発表したPayPal Payの資料です。

kmtr

June 16, 2016
Tweet

Other Decks in Technology

Transcript

 1. PayPal Tech Meetup #2
  Demo Night
  ฻Β͠ͷதͷPayPal

  View Slide

 2. ฻Β͠ͷதͷPayPal
  ُҪߒ໌
  גࣜձࣾ Origami

  View Slide

 3. PayPalΛීஈͷ฻Β͠ͷͳ͔Ͱ࢖͏
  ECͰ͸PayPalΛར༻͢Δ͕ɺੜ׆શମͰߟ͑Δͱ
  ࣮ళฮͰݱۚ΋͘͠͸ΫϨδοτΧʔυɻ
  PayPal͸݁ہECݶఆͰɺ೔ʑͷ฻Β͠Ͱ͸࢖͑ͳ͍ʁ

  View Slide

 4. PayPal Here?
  ࠃ಺Ͱ͸2016/6ݱࡏɺ࢒೦ͳ͕Βར༻Ͱ͖ͳ͍ɻ
  > PayPal Hereͷ͝ར༻Λ͝ݕ౼͞Ε͍ͯΔํ΁(தུ)
  > PayPal HereͷαʔϏεͷఏڙΛऴ͍ྃͤͯͨͩ͘͜͞ͱʹͳΓ·ͨ͠ɻ
  https://www.paypal.jp/here/

  View Slide

 5. PayPalΛීஈͷੜ׆Ͱ࢖͏ͨΊͷ࢓૊Έ
  PayPalPay

  View Slide

 6. Demoઆ໌
  ళ಄୺຤ʹݟཱͯͨRaspberryPi͔Βɺ
  Eddystone 1 Λ࢖ܾͬͯࡁ༻URLΛඈ͹͠ɺ
  ͦΕΛεϚʔτϑΥϯͷϒϥ΢βͰड৴ɺͦͷޙɺ
  PayPalͰࢧ෷͍Λߦ͏ɻ
  1 Google͕ఏএ͢ΔPhysical WebͷͨΊͷBLEن֨

  View Slide

 7. Demo
  https://www.youtube.com/watch?v=0bjSTCyklwk

  View Slide

 8. ߟ͑ΒΕΔԠ༻ྫ
  ωοτ͕ͭͳ͕Ε͹ͲΜͳࢧ෷͍ʹ΋࢖͑Δɻ
  — ௨ৗͷళฮ
  — ࣗൢػ
  — ݸਓؒૹۚ(෺ཧత઀৮Ͱ࣮ࡏ֬ೝ)
  — ϞόΠϧόοςϦʔΛ࢖͏ͱ໺֎Ͱ΋࢖͑Δ

  View Slide

 9. ൃలྫ
  — PayPal ϫϯλον™ (ࠓճsandbox͕ར༻ՄೳʹͳΒ
  ͣஅ೦)
  — iBeacon΋ඈ͹͢
  — ςϯΩʔΛͭͳֹ͛ͯۚΛઃఆͰ͖ΔΑ͏ʹ͢Δ
  — ϧʔϨοτΛ͚ͭͯ౰ͨͬͨΒฦۚ͢Δ

  View Slide

 10. Demo Tech Stack
  — PayPal REST API (Payments API)
  — ଞͷAPIʹ΋Ԡ༻Մೳ
  — PayPalPay Core Server (Go)
  — Raspberry Pi App (Go)
  — BLE(Eddystone) transmitter Lib (Go)
  — Web Front-end (ES2015 + ES.next(babel), react)
  — Google URL Shortener API

  View Slide