$30 off During Our Annual Pro Sale. View Details »

Being healthy dev and ops in Cookpad

Issei Naruta
September 28, 2013

Being healthy dev and ops in Cookpad

Issei Naruta

September 28, 2013
Tweet

More Decks by Issei Naruta

Other Decks in Technology

Transcript

 1. CFJOHIFBMUIZEFWBOEPQT
  ໎ͬͨΒ݈શͳํ
  dΫοΫύουͷ%FWͱ0QTd
  ੒ాҰੜ

  View Slide

 2. "CPVUNF

  View Slide

 3. ੒ా Ұੜ
  ͳΔͨ ͍͍ͬͤ
  @mirakui
  photo by sora_h
  VP Infrastructure at Cookpad Inc.
  Ϡϑʔ৽ଔೖࣾ
  ϝʔϧαʔϏεͷόοΫΤϯυ։ൃ
  ΫοΫύουೖࣾ
  αʔϏε։ൃΤϯδχΞͱͯ͠ೖࣾޙɺ
  ։ൃج൫νʔϜΛܦͯΠϯϑϥνʔϜʹ

  View Slide

 4. "CPVU$PPLQBE

  View Slide

 5. View Slide

 6. View Slide

 7. View Slide

 8. View Slide

 9. View Slide

 10. View Slide

 11. View Slide

 12. View Slide

 13. View Slide

 14. 0VS1IBTF

  View Slide

 15. 2013೥݄̐ظ ܾࢉઆ໌ձࢿྉ ΑΓ
  https://info.cookpad.com/wp-content/uploads/13.4_s.pdf

  View Slide

 16. ྺ࢙

  View Slide

 17. 1997 ૑ۀ
  2008 Coldfusion → Ruby on Rails ΁Ҡߦ
  2013
  2009
  2010
  2011
  2012
  ݱࡏ
  2007
  2002
  2003
  2004
  2005
  2006
  2001
  2000
  1999
  1998
  ౦ূϚβʔζ্৔
  ੒ా JOIN
  ౦ূҰ෦΁্৔มߋ
  ΤϯδχΞͷਓ਺:
  3
  10~20
  ໿60
  1

  View Slide

 18. ਓ ਓ͕։ൃ΋ӡ༻΋શ෦΍Δ
  ਓ ͏ͪdਓ͕։ൃͭͭ͠ӡ༻
  ਓ ਺ਓن໛ͷӡ༻νʔϜొ৔
  ਓ ӡ༻νʔϜͷ֦େɾઐ໳ผͷࡉ෼Խ
  ΤϯδχΞͷن໛
  ͜ͷ͋ͨΓͰ JOIN
  ͍·͜͜

  View Slide

 19. αʔϏε։ൃܥΤϯδχΞ
  (໿40ਓ)
  ٕज़෦ΤϯδχΞ
  (12ਓ)
  Πϯϑϥ෦
  ΤϯδχΞ
  (5ਓ)
  2013
  %FW
  0QT
  %FW

  View Slide

 20. ࠓ೔ͷ࿩
  • ૊৫͕େ͖͘ͳ͖ͬͯͨ
  • Dev ͱ Ops ͷؔ܎͸
  Ͳ͏ͳ͍ͬͯ͘ͷ͔ʁ
  DevOps
  Dev Ops

  View Slide

 21. σϓϩΠ

  View Slide

 22. σϓϩΠ
  5~10 deploy / day

  View Slide

 23. σϓϩΠϧʔϧʢҰ෦ʣ
  • CI Λύεͨ͠ϦϏδϣϯͷΈ
  σϓϩΠͯ͠Α͍
  • σϓϩΠ͸ίʔυΛ push ͨ͠։ൃऀࣗ਎͕
  ߦ͏
  • Ӧۀ࣌ؒ಺ͷΈσϓϩΠՄೳ
  • σϓϩΠޙ͸։ൃऀ͕ಈ࡞֬ೝ͠ɺ
  ෆ۩߹Λݟ͚ͭͨΒ͙͢ʹϩʔϧόοΫ͢Δ

  View Slide

 24. View Slide

 25. ࣦഊ

  View Slide

 26. ϦϦʔε೔͕ࠓ೔ͩͬͨ
  • DevʮϦϦʔεࠓ೔Ͱ͢ʯ
  • Opsʮʂʁʯ

  View Slide

 27. ϦϦʔεલͷ0QTͷ࡞ۀ
  • ຊ൪αʔόηοτΞοϓ
  • ؂ࢹઃఆ
  • ΩϟύγςΟଌఆ
  • ৑௕Խ
  • ͳͲͳͲ…

  View Slide

 28. %FWͷࣄ৘
  • ιʔείʔυ͸
  ϦϦʔε௚લ·Ͱ fix ͠ͳ͍
  • ʮϦϦʔε೔ʯ͸ॏཁ
  • Dev ͕σϓϩΠՄೳ
  ʹʢٕज़తʹ͸ʣউखʹϦϦʔεՄೳ
  • ඇެ։→Ϣʔβݶఆެ։→શମެ։

  View Slide

 29. developing
  setup
  servers
  SFMFBTF
  ✔source code
  fix
  ✔ fixtures
  fix
  Dev
  Ops

  View Slide

 30. ຊ࣭తͳ໰୊
  Dev - Ops ؒίϛϡχέʔγϣϯ

  View Slide

 31. Ͳ͏͢Δ͔ʁ
  • ϦϦʔε೔ͷܾఆʹ Ops ͷঝೝ͕
  ඞཁͳϧʔϧʹ͢Δʁ
  • Opsʮιʔείʔυ fix ͔ͯ͠Β
  ϦϦʔε·Ͱʹ3Ӧۀ೔ඞཁͰ͢ʯʁʁ

  View Slide

 32. ݖҖతʹͳΒͳ͍

  View Slide

 33. ঝೝϑϩʔͷ૿Ճ
  • ݸਓͷΦʔφʔγοϓ͕ݮਰ
  ࢓ࣄָ͕͘͠ͳ͘ͳΔ
  • ঝೝΛ௨͢ςΫχοΫ΍੓࣏͕ൃੜ
  • ίϛϡχέʔγϣϯͰղܾͰ͖Δ෦෼͸
  ΪϦΪϦ·Ͱͦ͏͢Δ΂͖

  View Slide

 34. ϓϩμΫτͷϦϦʔεΛ
  0QT͕ࢭΊͳ͍

  View Slide

 35. developing
  setup
  servers
  SFMFBTF
  ✔source code
  fix
  ✔ fixtures
  fix
  Dev
  Ops
  #"%

  View Slide

 36. developing
  setup
  servers
  SFMFBTF
  ✔source code
  fix
  ✔ fixtures
  fix
  Dev
  Ops
  DPNNVOJDBUJPO
  (00%

  View Slide

 37. ׬ᘳ͞Λ௥ٻ͠ͳ͍

  View Slide

 38. 0QT͕׬ᘳ͞ΛٻΊΔͱʜ
  • ϦϦʔεલʹɺ׬શʹpY͞Εͨ
  ιʔείʔυͰΩϟύγςΟܭଌ͍ͨ͠
  • ύϑΥʔϚϯεʹ໰୊ͷ͋ΔίʔυΛ
  Ұ੾ڐͨ͘͠ͳ͍

  View Slide

 39. Dev Ops
  $PSQPSBUJPO
  Customers

  View Slide

 40. %FWͱ͔0QTͱ͔ͷલʹ
  ૊৫΍ސ٬ʢϢʔβʔʣʹͱͬͯ
  ༗ӹͳ൑அ͔Ͳ͏͔େࣄ

  View Slide

 41. ٻΊΔ΂͖͸
  ʮ׬ᘳ͞ʯͰ͸ͳ͘ʮ݈શ͞ʯ

  View Slide

 42. ݈શ͞ͷͨΊʹ
  ࣌ʹ͸ Ops ʹͱͬͯෆརӹͳબ୒Λڐ͢
  ➡ ૉ੖Β͍͠ΞʔΩςΫνϟ vs ϦϦʔε೔
  ➡ αʔό૿΍ͯ͠ղܾ vs ίετ
  ➡ ΦϖϨʔγϣϯ׬શࣗಈԽ vs ਓ݅අ

  View Slide

 43. /PU׬ᘳCVU݈શ
  ϦϦʔεલɺ׬શʹ fix ͞Εͨ
  ιʔείʔυͰΩϟύγςΟܭଌ͍ͨ͠
  ➡ ։ൃॳظ͔ΒύϑΥʔϚϯεʹ͍ͭͯ࿩͠߹͏
  ➡ ΩϟύγςΟܭଌ͢Δͷʹे෼ͳ
  ϨϕϧͷίʔυΛૣΊʹग़ͯ͠΋Β͏
  Α͏ʹίϛϡχέʔγϣϯ

  View Slide

 44. /PU׬ᘳCVU݈શ
  ύϑΥʔϚϯεʹ໰୊ͷ͋ΔίʔυΛ
  Ұ੾ڐͨ͘͠ͳ͍
  ➡ αʔό૿΍ͯ͠ղܾ͢ΔͳΒ
  ͦΕͰ͍͍৔߹΋͋ΔͷͰ͸ʁ
  Ϣʔβ/૊৫ʹརӹ͕͋Δํ͸ʁ

  View Slide

 45. าΈدΓͷͨΊʹ

  View Slide

 46. %FWͷ͜ͱΛΑ͘ཧղ͢Δ
  • Ops ͕αʔϏεͷ࠷৽ͷ
  ιʔείʔυΛ௥͏
  • Dev ಉ࢜ͷٞ࿦ʹࣖΛ܏͚Δ
  • ։ൃͷॳظ͔ΒྠʹೖΕͯ΋Β͏

  View Slide

 47. 0QTʹٻΊΒΕΔ΋ͷ
  αʔόͰಈ͍͍ͯΔ΋ͷΛ
  ιʔείʔυϨϕϧͰཧղ͢Δ
  ➡ ϛυϧ΢ΣΞ
  ➡ ΞϓϦέʔγϣϯ

  View Slide

 48. %FWʹٻΊΔ΋ͷ
  • αʔόαΠυͷηϯε
  • ͦͷίʔυʹେྔͷτϥϑΟοΫ͕
  དྷͨΒͲ͏ͳΔ͔
  • ΩϟογϡͳͲ

  View Slide

 49. ྫύϑΥʔϚϯε͕ग़ͳ͍
  × Ops ͕໧ͬͯνϡʔχϯά
  ○ Dev ͱ Ops Ұॹʹ௚͍ͯ͘͠

  View Slide

 50. ύϑΥʔϚϯεʹӨڹ͕ग़ͦ͏ͳίʔυ
  ඞͣ pull-request Ͱ mention ͯ͠΋Β͏
  ͱ͍͏ϧʔϧ

  View Slide

 51. 0QT΋αʔϏεͷίʔυʹ
  QVMMSFRVFTUΛग़͢

  View Slide

 52. ΘΓͱͰ͖͍ͯΔ͜ͱ
  Ops → Dev ͷཧղ
  ➡ ݩ Dev ͕ Ops Λ཰͍͍ͯΔ
  ➡ Ops ͕શһίʔυಡΈॻ͖Ͱ͖Δ
  ➡ Dev ΁ͷޱग़͠
  ιʔείʔυϨϕϧͰͷͭͬ͜Έ

  View Slide

 53. View Slide

 54. ࠓޙͷ՝୊

  View Slide

 55. ૊৫͕͞ΒʹڊେʹͳΔͱ
  ΤϯδχΞݸਓ͕ࣗ෼Ͱ
  ҙࢥܾఆ͢Δػձ͕গͳ͘ͳ͍ͬͯ͘ʁ
  ➡ ਓ͕૿͑Δͱࣗ෼ΑΓ্ͷࢹ఺Λ
  ࣋ͪʹ͘͘ͳΔ
  ➡ ϧʔϧ΍ϑϩʔΛ৴ͯٙ͡Θͳ͍ঢ়ଶʹؕΓ΍͍͢
  ➡ ݱ৔ͷࡋྔΛҡ࣋Ͱ͖Δ͔͕伴

  View Slide

 56. ͓ΘΓʹ

  View Slide

 57. ϕϯνϟʔاۀͷ%FW0QT
  • ͸͡Ί͸ΈΜͳ DevOps
  • ૊৫͕֦େ͢ΔͱɺͦΕ·Ͱ౰ͨΓલ
  ͩͬͨ͜ͱ͕΍Γʹ͘͘ͳΔ
  • Dev ͱOps ͕཭Ε͍ͯ͘ͷΛ
  Ͳ͜·Ͱ৯͍ࢭΊΒΕΔ͔
  • 伴͸ʮ݈શͳํΛબ୒͠ଓ͚Δ͜ͱʯ
  • Dev Ops ؒͷ݈શ͞ʹ૊৫ͷ݈શ͞

  View Slide

 58. ໎ͬͨΒ݈શͳํ
  • ׬ᘳ͞Ͱ͸ͳ݈͘શ͞
  • τϨʔυΦϑʹͿ͔ͭͬͨΒ
  ʮ͜ͷબ୒͸݈શͩΖ͏͔ʁʯ
  ͱࣗ෼ʹ໰͍͔͚Δ
  • ࣌ʹ͸టष͍ํ๏ΛબͿ
  • ࣗ෼ͷཱ৔ʹͱͬͯͷ౎߹ͷΑ͞Ͱ͸ͳ͘ɺ
  શମʹͱ݈ͬͯશͳํΛબͿ

  View Slide

 59. 13

  View Slide

 60. 8F`SFIJSJOH
  https://info.cookpad.com/jobs/
  [en, ja]

  View Slide

 61. 5IBOLZPVGPSMJTUFOJOH

  View Slide