Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

DevRelが失敗する企業の特徴とその対策

 DevRelが失敗する企業の特徴とその対策

DevRel Meetup in Tokyo #75 〜ブロッカーを取り除こう〜での発表資料です。

https://devrel.connpass.com/event/248610/

Atsushi Nakatsugawa

June 01, 2022
Tweet

More Decks by Atsushi Nakatsugawa

Other Decks in Technology

Transcript

 1. PAGE
  DAY 2019/02/14
  # MOONGIFT / 50
  DevRel͕ࣦഊ͢Δ
  اۀͷಛ௃ͱͦͷରࡦ
  1

  View full-size slide

 2. PAGE
  # MOONGIFT / 50
  DAY 2019/02/14
  ࣗݾ঺հ
  2
  @goofmint
  fb.me/goofmint
  த௡઒ ಞ࢘
  גࣜձࣾMOONGIFT୅දऔక໾
  https://www.moongift.jp
  ΤόϯδΣϦετ
  ίϛϡχςΟ
  ओ࠵

  View full-size slide

 3. PAGE
  # MOONGIFT / 50
  DAY 2019/02/14
  ࠓ೔࿩͢͜ͱ
  • DevRel਱ߦΛ્֐͢ΔཁҼͱͦͷରࡦ
  • Ͳ͏ͨ͠ΒDevRelΛܧଓͰ͖Δͷ͔ʢ੒ޭͰ͖Δͱ͸ݴ͍ͬͯͳ͍ʣ
  3

  View full-size slide

 4. PAGE
  # MOONGIFT / 50
  DAY 2019/02/14
  ࠓ೔࿩͞ͳ͍͜ͱ
  •ݻ༗ͷձ໊ࣾ
  •੒ޭ͢Δൿ݃
  4

  View full-size slide

 5. PAGE
  # MOONGIFT / 50
  DAY 2019/02/14
  ͓அΓ
  ͜ͷεϥΠυ͸ϑΟΫγϣϯͰ͢ɻ࣮ࡏͷਓ෺΍
  ஂମͳͲͱ͸ؔ܎͋Γ·ͤΜɻ
  5

  View full-size slide

 6. PAGE
  # MOONGIFT / 50
  DAY 2019/02/14
  MOONGIFTʹ͍ͭͯ
  6

  View full-size slide

 7. PAGE
  # MOONGIFT / 50
  DAY 2019/02/14
  DevRelͷΞ΢τιʔγϯά
  • 2014೥य़͔Βఏڙ
  • 2015೥ळ͔ΒDevRel Meetup։࢝
  • 2017೥Ն͔ΒDevRelCon Tokyoओ࠵
  • 2021೥ՆʹMOONGIFTʢϒϩάʣด࠯
  7
  ʢ΄΅ʣDevRelҰຊͰ8೥

  View full-size slide

 8. PAGE
  # MOONGIFT / 50
  DAY 2019/02/14
  DevRelͷఱఢ
  8
  ༯ոʮΞτΧϥʔʯ 6."ʮλγϟϫʔʯ
  ո෺ʮϋοΫεΩʔʯ ຐ෺ʮγϥφεΪʔʯ

  View full-size slide

 9. PAGE
  # MOONGIFT / 50
  DAY 2019/02/14
  ΞτΧϥʔ
  9

  View full-size slide

 10. PAGE
  # MOONGIFT / 50
  DAY 2019/02/14
  ༯ոʮΞτΧϥʔʯ
  10
  ಛ௃
  ϛʔςΟϯάʹग़ͣɺܾ·ͬͨ͜ͱʹޙ͔ΒޱΛڬΜͰ͘Δ
  ϛʔςΟϯάͰ͸ൃݴͤͣɺޙͰݸผʹௐ੔Λ࢓ֻ͚ͯ͘Δ
  هࣄϨϏϡʔʹͳͬͯཁ݅Λݴͬͯ͘Δ

  View full-size slide

 11. PAGE
  # MOONGIFT / 50
  DAY 2019/02/14
  ྑ͋͘Δʢຊ౰ʹΑ͋͘Δʣྫ
  11
  ○○ͱ͍͏ΩʔϫʔυͰ
  ϒϩάΛॻ͍͍ͯͩ͘͞
  ෼͔Γ·ͨ͠ʢΧΩΧΩ
  😀

  View full-size slide

 12. PAGE
  # MOONGIFT / 50
  DAY 2019/02/14
  ϨϏϡʔத
  12
  ͜͜͸͜͏ॻ͍͍ͯͩ͘͞
  ΞτΧϥʔ"
  ΩʔϫʔυΛ͜͏ม͑ͯ
  ΞτΧϥʔ#
  ͦ΋ͦ΋͜ͷهࣄͷૂ͍͸ʁ
  ΞτΧϥʔ$

  View full-size slide

 13. PAGE
  # MOONGIFT / 50
  DAY 2019/02/14
  ʊਓਓਓਓਓਓਓਓਓʊ
  ʼɹͦ΋ͦ΋͜ͷɹʻ
  ʼɹهࣄͷૂ͍͸ʁɹʻ
  ʉY^Y^Y^Y^Y^Y^Y^Yʉ

  View full-size slide

 14. PAGE
  # MOONGIFT / 50
  DAY 2019/02/14
  ༯ոʮΞτΧϥʔʯ
  14
  ౗͠ํ
  ϛʔςΟϯάͷ໨తɺίϯηϯαεΛ͖ͪΜͱऔΓ·͠ΐ͏
  ݸผ%.͸ͳ͠ɻશମPSνʔϜͷνϟοτͰ࿩͠·͠ΐ͏
  ٞࣄ࿥Λ࢒͠·͠ΐ͏ɻ൒෼͸࢒͞ͳ͍୲౰ऀͷ໰୊ɻ

  View full-size slide

 15. PAGE
  # MOONGIFT / 50
  DAY 2019/02/14
  λγϟϫʔ
  15

  View full-size slide

 16. PAGE
  # MOONGIFT / 50
  DAY 2019/02/14
  UMAʮλγϟϫʔʯ
  16
  ಛ௃
  ੒ޭ͍ͯ͠ΔଞࣾࣄྫΛ଎߈Ͱ࣮ݱ͕ͨ͠Δ
  ୹ظؒͰͷ੒ޭΛٻΊ͗͢Δ
  ͦͷׂʹࢪࡦͷ࣮ߦ଎౓͸଎͘ͳ͍

  View full-size slide

 17. PAGE
  # MOONGIFT / 50
  DAY 2019/02/14
  ྑ͋͘Δࣄྫ
  17
  ○○ͱ͍͏ΩʔϫʔυͰ
  ϒϩάΛॻ͍͍ͯͩ͘͞
  ෼͔Γ·ͨ͠ʢΧΩΧΩ
  😀

  View full-size slide

 18. PAGE
  # MOONGIFT / 50
  DAY 2019/02/14
  ཌ݄ʢ·ͨ͸౰݄ʣ
  18
  ݕࡧॱҐ্͕Β

  ͳ͍͡Όͳ͍

  Ͱ͔͢ʔʂʂ

  View full-size slide

 19. PAGE
  # MOONGIFT / 50
  DAY 2019/02/14 19
  ౗͠ํ
  ଞࣾൺֱ͸🙆ɻͨͩࣗࣾ͠ͷݱঢ়Λ೺Ѳ͠·͠ΐ͏
  ΦηϩͷΑ͏ʹࠇ㱻നʹͻͬ͘ΓฦΔ΋ͷͰ͸ͳ͍
  ,1*Λઃఆͯ͠ɺண࣮ʹ੒௕͍ͯ͠Δ͜ͱΛ֬ೝ͠·͠ΐ͏
  UMAʮλγϟϫʔʯ

  View full-size slide

 20. PAGE
  # MOONGIFT / 50
  DAY 2019/02/14
  ൺֱද
  20

  View full-size slide

 21. PAGE
  # MOONGIFT / 50
  DAY 2019/02/14
  ϋοΫεΩʔ
  21

  View full-size slide

 22. PAGE
  # MOONGIFT / 50
  DAY 2019/02/14
  ո෺ʮϋοΫεΩʔʯ
  22
  ಛ௃
  4&0΍άϩʔεϋοΫͳͲͷ੒ޭࣄྫେ޷͖
  খखઌͷςΫχοΫ͚ͩͰ੒ޭ͢Δͱ৴͍ͯ͡Δ
  ͢΂ͯͷࢪࡦ͕ඦൃඦத͡Όͳ͍ͱବ໨

  View full-size slide

 23. PAGE
  # MOONGIFT / 50
  DAY 2019/02/14
  ྑ͋͘Δʢຊ౰ʹྑ͋͘Δʣྫ
  23
  ○○Λ×ճ܁Γฦͯ͠ɺ͜ͷهࣄʹϦϯΫ
  ͯ͠ɺஈམ͸ʙͷΑ͏ʹͯ͠ɻ˚˚Λ
  λʔήοτʹ͠·͢ͷͰ…
  ࣗ෼Ͱॻ͚͹͍͍Μ͡Όͳ͍ʁ

  View full-size slide

 24. PAGE
  # MOONGIFT / 50
  DAY 2019/02/14 24
  ౗͠ํ
  ৼΓճ͞ΕΔՄೳੑେͳͷͰɺΞ΢τιʔεΛ࢖ͬͯ΋Β͏
  ࣗ෼ͰखΛಈ͔͢ʢొஃͨ͠ΓʣܦݧΛͯ͠΋Β͏
  ʢݸਓతʹ͸͜͏͍͏λΠϓ͸/(ͳͷͰ࢓ࣄ͠ͳ͍ʣ
  ո෺ʮϋοΫεΩʔʯ

  View full-size slide

 25. PAGE
  # MOONGIFT / 50
  DAY 2019/02/14
  γϥφεΪʔ
  25

  View full-size slide

 26. PAGE
  # MOONGIFT / 50
  DAY 2019/02/14
  ຐ෺ʮγϥφεΪʔʯ
  26
  ಛ௃
  ࢖ͬͯ͘Ε͍ͯΔ։ൃऀΛ஌Βͳ͍ɺ஌Ζ͏ͱ͠ͳ͍
  ࣗ෼ͷ৬੹ൣғ֎͸ϊʔλον
  ͦͷׂʹ݁Ռ͚ͩ͸ڧ͘ٻΊΔ

  View full-size slide

 27. PAGE
  # MOONGIFT / 50
  DAY 2019/02/14
  ྑ͋͘Δʢຊ౰ʹྑ͋͘Δʣྫ
  27
  DevRelΛڧԽͯ͠ɺ։ൃऀʹͲΜͲΜ
  ࢖ͬͯཉ͍͠Ͱ͢ɻ
  ྑ͍Ͱ͢ͶɻͰɺͲ͏͍ͬͨ։ൃऀ͕

  ϢʔβʔͳͷͰ͔͢ʁ
  😀

  View full-size slide

 28. PAGE
  # MOONGIFT / 50
  DAY 2019/02/14
  ྑ͋͘Δʢຊ౰ʹྑ͋͘Δʣྫ
  28
  ʁ ։ൃऀͰ͢Αɺ։ൃऀɻ
  ·͔͡Α…

  View full-size slide

 29. PAGE
  # MOONGIFT / 50
  DAY 2019/02/14 29
  ౗͠ํ
  ϨϙʔτΛݟͤΑ͏
  Πϕϯτʹདྷͤ͞Α͏ɻԿΒ͔ͷ໾ׂΛ༩͑Α͏ɻ
  ಛʹάϥϑ΍ՄࢹԽʢΠϕϯτࣸਅͳͲʣ͕ޮՌత
  ຐ෺ʮγϥφεΪʔʯ

  View full-size slide

 30. PAGE
  # MOONGIFT / 50
  DAY 2019/02/14
  ·ͱΊ
  30

  View full-size slide

 31. PAGE
  # MOONGIFT / 50
  DAY 2019/02/14
  DevRelͷఱఢ
  31
  ༯ոʮΞτΧϥʔʯ 6."ʮλγϟϫʔʯ
  ո෺ʮϋοΫεΩʔʯ ຐ෺ʮγϥφεΪʔʯ

  View full-size slide

 32. PAGE
  # MOONGIFT / 50
  DAY 2019/02/14
  DevRelͷఱఢ
  32
  ༯ոʮΞτΧϥʔʯ 6."ʮλγϟϫʔʯ
  ո෺ʮϋοΫεΩʔʯ ຐ෺ʮγϥφεΪʔʯ
  ৘ใڞ༗ ,1*ઃఆ
  ࣮஍ܦݧ ר͖ࠐΈ

  View full-size slide

 33. PAGE
  # MOONGIFT / 50
  DAY 2019/02/14
  ʗ
  ɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹ˓
  ɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹ ̤ ɹŹƂŹƂ
  ɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹo
  ɹɹɹɹɹɹɹɹ㱸ʊ㱸ʂɹŰŕ!ɹɹ ʗʉʉʉʉʉʉʉʉ
  ɹɹɹɹʊʊ_ʢɹ ʄ㱼ʄʣʊɹɹɹɹʻɹͱ͍͏ເΛݟͨΜͩ
  ɹɹɹɹ|ɹ ʏ( ͭɹɹͭɹ |ɹɹɹɹɹʘʊʊʊʊʊʊʊʊ
  ɹɹɹɹ|ʘ ˶˶˶˶˶˶ʘ
  ɹɹɹɹ|ɹ ʘʈɹ˶ɹɹɹ˶ ɹʘ
  ɹɹɹɹʘɹ ʛ˶˶˶˶˶˶ʛ
  ɹɹɹɹɹ ʘ |.ʊʊʊʊʊʊ__|

  View full-size slide

 34. PAGE
  # MOONGIFT / 50
  DAY 2019/02/14
  👋 Thanks!
  @goofmint
  fb.me/goofmint
  ͝ײ૝͓଴ͪ͠·͢ʂ

  View full-size slide