Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

DevRelが失敗する企業の特徴とその対策

 DevRelが失敗する企業の特徴とその対策

DevRel Meetup in Tokyo #75 〜ブロッカーを取り除こう〜での発表資料です。

https://devrel.connpass.com/event/248610/

Atsushi Nakatsugawa

June 01, 2022
Tweet

More Decks by Atsushi Nakatsugawa

Other Decks in Technology

Transcript

 1. PAGE # MOONGIFT / 50 DAY 2019/02/14 ࣗݾ঺հ 2 @goofmint

  fb.me/goofmint த௡઒ ಞ࢘ גࣜձࣾMOONGIFT୅දऔక໾ https://www.moongift.jp ΤόϯδΣϦετ ίϛϡχςΟ ओ࠵
 2. PAGE # MOONGIFT / 50 DAY 2019/02/14 ࠓ೔࿩͢͜ͱ • DevRel਱ߦΛ્֐͢ΔཁҼͱͦͷରࡦ

  • Ͳ͏ͨ͠ΒDevRelΛܧଓͰ͖Δͷ͔ʢ੒ޭͰ͖Δͱ͸ݴ͍ͬͯͳ͍ʣ 3
 3. PAGE # MOONGIFT / 50 DAY 2019/02/14 DevRelͷΞ΢τιʔγϯά • 2014೥य़͔Βఏڙ

  • 2015೥ळ͔ΒDevRel Meetup։࢝ • 2017೥Ն͔ΒDevRelCon Tokyoओ࠵ • 2021೥ՆʹMOONGIFTʢϒϩάʣด࠯ 7 ʢ΄΅ʣDevRelҰຊͰ8೥
 4. PAGE # MOONGIFT / 50 DAY 2019/02/14 DevRelͷఱఢ 8 ༯ոʮΞτΧϥʔʯ

  6."ʮλγϟϫʔʯ ո෺ʮϋοΫεΩʔʯ ຐ෺ʮγϥφεΪʔʯ
 5. PAGE # MOONGIFT / 50 DAY 2019/02/14 ༯ոʮΞτΧϥʔʯ 10 ಛ௃

  ϛʔςΟϯάʹग़ͣɺܾ·ͬͨ͜ͱʹޙ͔ΒޱΛڬΜͰ͘Δ ϛʔςΟϯάͰ͸ൃݴͤͣɺޙͰݸผʹௐ੔Λ࢓ֻ͚ͯ͘Δ هࣄϨϏϡʔʹͳͬͯཁ݅Λݴͬͯ͘Δ
 6. PAGE # MOONGIFT / 50 DAY 2019/02/14 ϨϏϡʔத 12 ͜͜͸͜͏ॻ͍͍ͯͩ͘͞

  ΞτΧϥʔ" ΩʔϫʔυΛ͜͏ม͑ͯ ΞτΧϥʔ# ͦ΋ͦ΋͜ͷهࣄͷૂ͍͸ʁ ΞτΧϥʔ$
 7. PAGE # MOONGIFT / 50 DAY 2019/02/14 ༯ոʮΞτΧϥʔʯ 14 ౗͠ํ

  ϛʔςΟϯάͷ໨తɺίϯηϯαεΛ͖ͪΜͱऔΓ·͠ΐ͏ ݸผ%.͸ͳ͠ɻશମPSνʔϜͷνϟοτͰ࿩͠·͠ΐ͏ ٞࣄ࿥Λ࢒͠·͠ΐ͏ɻ൒෼͸࢒͞ͳ͍୲౰ऀͷ໰୊ɻ
 8. PAGE # MOONGIFT / 50 DAY 2019/02/14 UMAʮλγϟϫʔʯ 16 ಛ௃

  ੒ޭ͍ͯ͠ΔଞࣾࣄྫΛ଎߈Ͱ࣮ݱ͕ͨ͠Δ ୹ظؒͰͷ੒ޭΛٻΊ͗͢Δ ͦͷׂʹࢪࡦͷ࣮ߦ଎౓͸଎͘ͳ͍
 9. PAGE # MOONGIFT / 50 DAY 2019/02/14 ྑ͋͘Δࣄྫ 17 ◦◦ͱ͍͏ΩʔϫʔυͰ

  ϒϩάΛॻ͍͍ͯͩ͘͞ ෼͔Γ·ͨ͠ʢΧΩΧΩ 😀
 10. PAGE # MOONGIFT / 50 DAY 2019/02/14 19 ౗͠ํ ଞࣾൺֱ͸🙆ɻͨͩࣗࣾ͠ͷݱঢ়Λ೺Ѳ͠·͠ΐ͏

  ΦηϩͷΑ͏ʹࠇ㱻നʹͻͬ͘ΓฦΔ΋ͷͰ͸ͳ͍ ,1*Λઃఆͯ͠ɺண࣮ʹ੒௕͍ͯ͠Δ͜ͱΛ֬ೝ͠·͠ΐ͏ UMAʮλγϟϫʔʯ
 11. PAGE # MOONGIFT / 50 DAY 2019/02/14 ո෺ʮϋοΫεΩʔʯ 22 ಛ௃

  4&0΍άϩʔεϋοΫͳͲͷ੒ޭࣄྫେ޷͖ খखઌͷςΫχοΫ͚ͩͰ੒ޭ͢Δͱ৴͍ͯ͡Δ ͢΂ͯͷࢪࡦ͕ඦൃඦத͡Όͳ͍ͱବ໨
 12. PAGE # MOONGIFT / 50 DAY 2019/02/14 ྑ͋͘Δʢຊ౰ʹྑ͋͘Δʣྫ 23 ◦◦Λ×ճ܁Γฦͯ͠ɺ͜ͷهࣄʹϦϯΫ

  ͯ͠ɺஈམ͸ʙͷΑ͏ʹͯ͠ɻ˚˚Λ λʔήοτʹ͠·͢ͷͰ… ࣗ෼Ͱॻ͚͹͍͍Μ͡Όͳ͍ʁ
 13. PAGE # MOONGIFT / 50 DAY 2019/02/14 24 ౗͠ํ ৼΓճ͞ΕΔՄೳੑେͳͷͰɺΞ΢τιʔεΛ࢖ͬͯ΋Β͏

  ࣗ෼ͰखΛಈ͔͢ʢొஃͨ͠ΓʣܦݧΛͯ͠΋Β͏ ʢݸਓతʹ͸͜͏͍͏λΠϓ͸/(ͳͷͰ࢓ࣄ͠ͳ͍ʣ ո෺ʮϋοΫεΩʔʯ
 14. PAGE # MOONGIFT / 50 DAY 2019/02/14 ຐ෺ʮγϥφεΪʔʯ 26 ಛ௃

  ࢖ͬͯ͘Ε͍ͯΔ։ൃऀΛ஌Βͳ͍ɺ஌Ζ͏ͱ͠ͳ͍ ࣗ෼ͷ৬੹ൣғ֎͸ϊʔλον ͦͷׂʹ݁Ռ͚ͩ͸ڧ͘ٻΊΔ
 15. PAGE # MOONGIFT / 50 DAY 2019/02/14 ྑ͋͘Δʢຊ౰ʹྑ͋͘Δʣྫ 27 DevRelΛڧԽͯ͠ɺ։ൃऀʹͲΜͲΜ

  ࢖ͬͯཉ͍͠Ͱ͢ɻ ྑ͍Ͱ͢ͶɻͰɺͲ͏͍ͬͨ։ൃऀ͕
 ϢʔβʔͳͷͰ͔͢ʁ 😀
 16. PAGE # MOONGIFT / 50 DAY 2019/02/14 29 ౗͠ํ ϨϙʔτΛݟͤΑ͏

  Πϕϯτʹདྷͤ͞Α͏ɻԿΒ͔ͷ໾ׂΛ༩͑Α͏ɻ ಛʹάϥϑ΍ՄࢹԽʢΠϕϯτࣸਅͳͲʣ͕ޮՌత ຐ෺ʮγϥφεΪʔʯ
 17. PAGE # MOONGIFT / 50 DAY 2019/02/14 DevRelͷఱఢ 31 ༯ոʮΞτΧϥʔʯ

  6."ʮλγϟϫʔʯ ո෺ʮϋοΫεΩʔʯ ຐ෺ʮγϥφεΪʔʯ
 18. PAGE # MOONGIFT / 50 DAY 2019/02/14 DevRelͷఱఢ 32 ༯ոʮΞτΧϥʔʯ

  6."ʮλγϟϫʔʯ ո෺ʮϋοΫεΩʔʯ ຐ෺ʮγϥφεΪʔʯ ৘ใڞ༗ ,1*ઃఆ ࣮஍ܦݧ ר͖ࠐΈ
 19. PAGE # MOONGIFT / 50 DAY 2019/02/14 ʗ ɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹ˓ ɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹ

  ̤ ɹŹƂŹƂ ɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹo ɹɹɹɹɹɹɹɹ㱸ʊ㱸ʂɹŰŕ!ɹɹ ʗʉʉʉʉʉʉʉʉ ɹɹɹɹʊʊ_ʢɹ ʄ㱼ʄʣʊɹɹɹɹʻɹͱ͍͏ເΛݟͨΜͩ ɹɹɹɹ|ɹ ʏ( ͭɹɹͭɹ |ɹɹɹɹɹʘʊʊʊʊʊʊʊʊ ɹɹɹɹ|ʘ ˶˶˶˶˶˶ʘ ɹɹɹɹ|ɹ ʘʈɹ˶ɹɹɹ˶ ɹʘ ɹɹɹɹʘɹ ʛ˶˶˶˶˶˶ʛ ɹɹɹɹɹ ʘ |.ʊʊʊʊʊʊ__|
 20. PAGE # MOONGIFT / 50 DAY 2019/02/14 👋 Thanks! @goofmint

  fb.me/goofmint ͝ײ૝͓଴ͪ͠·͢ʂ