$30 off During Our Annual Pro Sale. View Details »

DevRelが失敗する企業の特徴とその対策

 DevRelが失敗する企業の特徴とその対策

DevRel Meetup in Tokyo #75 〜ブロッカーを取り除こう〜での発表資料です。

https://devrel.connpass.com/event/248610/

Atsushi Nakatsugawa
PRO

June 01, 2022
Tweet

More Decks by Atsushi Nakatsugawa

Other Decks in Technology

Transcript

 1. PAGE DAY 2019/02/14 # MOONGIFT / 50 DevRel͕ࣦഊ͢Δ اۀͷಛ௃ͱͦͷରࡦ 1

 2. PAGE # MOONGIFT / 50 DAY 2019/02/14 ࣗݾ঺հ 2 @goofmint

  fb.me/goofmint த௡઒ ಞ࢘ גࣜձࣾMOONGIFT୅දऔక໾ https://www.moongift.jp ΤόϯδΣϦετ ίϛϡχςΟ ओ࠵
 3. PAGE # MOONGIFT / 50 DAY 2019/02/14 ࠓ೔࿩͢͜ͱ • DevRel਱ߦΛ્֐͢ΔཁҼͱͦͷରࡦ

  • Ͳ͏ͨ͠ΒDevRelΛܧଓͰ͖Δͷ͔ʢ੒ޭͰ͖Δͱ͸ݴ͍ͬͯͳ͍ʣ 3
 4. PAGE # MOONGIFT / 50 DAY 2019/02/14 ࠓ೔࿩͞ͳ͍͜ͱ •ݻ༗ͷձ໊ࣾ •੒ޭ͢Δൿ݃

  4
 5. PAGE # MOONGIFT / 50 DAY 2019/02/14 ͓அΓ ͜ͷεϥΠυ͸ϑΟΫγϣϯͰ͢ɻ࣮ࡏͷਓ෺΍ ஂମͳͲͱ͸ؔ܎͋Γ·ͤΜɻ

  5
 6. PAGE # MOONGIFT / 50 DAY 2019/02/14 MOONGIFTʹ͍ͭͯ 6

 7. PAGE # MOONGIFT / 50 DAY 2019/02/14 DevRelͷΞ΢τιʔγϯά • 2014೥य़͔Βఏڙ

  • 2015೥ळ͔ΒDevRel Meetup։࢝ • 2017೥Ն͔ΒDevRelCon Tokyoओ࠵ • 2021೥ՆʹMOONGIFTʢϒϩάʣด࠯ 7 ʢ΄΅ʣDevRelҰຊͰ8೥
 8. PAGE # MOONGIFT / 50 DAY 2019/02/14 DevRelͷఱఢ 8 ༯ոʮΞτΧϥʔʯ

  6."ʮλγϟϫʔʯ ո෺ʮϋοΫεΩʔʯ ຐ෺ʮγϥφεΪʔʯ
 9. PAGE # MOONGIFT / 50 DAY 2019/02/14 ΞτΧϥʔ 9

 10. PAGE # MOONGIFT / 50 DAY 2019/02/14 ༯ոʮΞτΧϥʔʯ 10 ಛ௃

  ϛʔςΟϯάʹग़ͣɺܾ·ͬͨ͜ͱʹޙ͔ΒޱΛڬΜͰ͘Δ ϛʔςΟϯάͰ͸ൃݴͤͣɺޙͰݸผʹௐ੔Λ࢓ֻ͚ͯ͘Δ هࣄϨϏϡʔʹͳͬͯཁ݅Λݴͬͯ͘Δ
 11. PAGE # MOONGIFT / 50 DAY 2019/02/14 ྑ͋͘Δʢຊ౰ʹΑ͋͘Δʣྫ 11 ◦◦ͱ͍͏ΩʔϫʔυͰ

  ϒϩάΛॻ͍͍ͯͩ͘͞ ෼͔Γ·ͨ͠ʢΧΩΧΩ 😀
 12. PAGE # MOONGIFT / 50 DAY 2019/02/14 ϨϏϡʔத 12 ͜͜͸͜͏ॻ͍͍ͯͩ͘͞

  ΞτΧϥʔ" ΩʔϫʔυΛ͜͏ม͑ͯ ΞτΧϥʔ# ͦ΋ͦ΋͜ͷهࣄͷૂ͍͸ʁ ΞτΧϥʔ$
 13. PAGE # MOONGIFT / 50 DAY 2019/02/14 ʊਓਓਓਓਓਓਓਓਓʊ ʼɹͦ΋ͦ΋͜ͷɹʻ ʼɹهࣄͷૂ͍͸ʁɹʻ

  ʉY^Y^Y^Y^Y^Y^Y^Yʉ
 14. PAGE # MOONGIFT / 50 DAY 2019/02/14 ༯ոʮΞτΧϥʔʯ 14 ౗͠ํ

  ϛʔςΟϯάͷ໨తɺίϯηϯαεΛ͖ͪΜͱऔΓ·͠ΐ͏ ݸผ%.͸ͳ͠ɻશମPSνʔϜͷνϟοτͰ࿩͠·͠ΐ͏ ٞࣄ࿥Λ࢒͠·͠ΐ͏ɻ൒෼͸࢒͞ͳ͍୲౰ऀͷ໰୊ɻ
 15. PAGE # MOONGIFT / 50 DAY 2019/02/14 λγϟϫʔ 15

 16. PAGE # MOONGIFT / 50 DAY 2019/02/14 UMAʮλγϟϫʔʯ 16 ಛ௃

  ੒ޭ͍ͯ͠ΔଞࣾࣄྫΛ଎߈Ͱ࣮ݱ͕ͨ͠Δ ୹ظؒͰͷ੒ޭΛٻΊ͗͢Δ ͦͷׂʹࢪࡦͷ࣮ߦ଎౓͸଎͘ͳ͍
 17. PAGE # MOONGIFT / 50 DAY 2019/02/14 ྑ͋͘Δࣄྫ 17 ◦◦ͱ͍͏ΩʔϫʔυͰ

  ϒϩάΛॻ͍͍ͯͩ͘͞ ෼͔Γ·ͨ͠ʢΧΩΧΩ 😀
 18. PAGE # MOONGIFT / 50 DAY 2019/02/14 ཌ݄ʢ·ͨ͸౰݄ʣ 18 ݕࡧॱҐ্͕Β


  ͳ͍͡Όͳ͍
 Ͱ͔͢ʔʂʂ
 19. PAGE # MOONGIFT / 50 DAY 2019/02/14 19 ౗͠ํ ଞࣾൺֱ͸🙆ɻͨͩࣗࣾ͠ͷݱঢ়Λ೺Ѳ͠·͠ΐ͏

  ΦηϩͷΑ͏ʹࠇ㱻നʹͻͬ͘ΓฦΔ΋ͷͰ͸ͳ͍ ,1*Λઃఆͯ͠ɺண࣮ʹ੒௕͍ͯ͠Δ͜ͱΛ֬ೝ͠·͠ΐ͏ UMAʮλγϟϫʔʯ
 20. PAGE # MOONGIFT / 50 DAY 2019/02/14 ൺֱද 20

 21. PAGE # MOONGIFT / 50 DAY 2019/02/14 ϋοΫεΩʔ 21

 22. PAGE # MOONGIFT / 50 DAY 2019/02/14 ո෺ʮϋοΫεΩʔʯ 22 ಛ௃

  4&0΍άϩʔεϋοΫͳͲͷ੒ޭࣄྫେ޷͖ খखઌͷςΫχοΫ͚ͩͰ੒ޭ͢Δͱ৴͍ͯ͡Δ ͢΂ͯͷࢪࡦ͕ඦൃඦத͡Όͳ͍ͱବ໨
 23. PAGE # MOONGIFT / 50 DAY 2019/02/14 ྑ͋͘Δʢຊ౰ʹྑ͋͘Δʣྫ 23 ◦◦Λ×ճ܁Γฦͯ͠ɺ͜ͷهࣄʹϦϯΫ

  ͯ͠ɺஈམ͸ʙͷΑ͏ʹͯ͠ɻ˚˚Λ λʔήοτʹ͠·͢ͷͰ… ࣗ෼Ͱॻ͚͹͍͍Μ͡Όͳ͍ʁ
 24. PAGE # MOONGIFT / 50 DAY 2019/02/14 24 ౗͠ํ ৼΓճ͞ΕΔՄೳੑେͳͷͰɺΞ΢τιʔεΛ࢖ͬͯ΋Β͏

  ࣗ෼ͰखΛಈ͔͢ʢొஃͨ͠ΓʣܦݧΛͯ͠΋Β͏ ʢݸਓతʹ͸͜͏͍͏λΠϓ͸/(ͳͷͰ࢓ࣄ͠ͳ͍ʣ ո෺ʮϋοΫεΩʔʯ
 25. PAGE # MOONGIFT / 50 DAY 2019/02/14 γϥφεΪʔ 25

 26. PAGE # MOONGIFT / 50 DAY 2019/02/14 ຐ෺ʮγϥφεΪʔʯ 26 ಛ௃

  ࢖ͬͯ͘Ε͍ͯΔ։ൃऀΛ஌Βͳ͍ɺ஌Ζ͏ͱ͠ͳ͍ ࣗ෼ͷ৬੹ൣғ֎͸ϊʔλον ͦͷׂʹ݁Ռ͚ͩ͸ڧ͘ٻΊΔ
 27. PAGE # MOONGIFT / 50 DAY 2019/02/14 ྑ͋͘Δʢຊ౰ʹྑ͋͘Δʣྫ 27 DevRelΛڧԽͯ͠ɺ։ൃऀʹͲΜͲΜ

  ࢖ͬͯཉ͍͠Ͱ͢ɻ ྑ͍Ͱ͢ͶɻͰɺͲ͏͍ͬͨ։ൃऀ͕
 ϢʔβʔͳͷͰ͔͢ʁ 😀
 28. PAGE # MOONGIFT / 50 DAY 2019/02/14 ྑ͋͘Δʢຊ౰ʹྑ͋͘Δʣྫ 28 ʁ

  ։ൃऀͰ͢Αɺ։ൃऀɻ ·͔͡Α…
 29. PAGE # MOONGIFT / 50 DAY 2019/02/14 29 ౗͠ํ ϨϙʔτΛݟͤΑ͏

  Πϕϯτʹདྷͤ͞Α͏ɻԿΒ͔ͷ໾ׂΛ༩͑Α͏ɻ ಛʹάϥϑ΍ՄࢹԽʢΠϕϯτࣸਅͳͲʣ͕ޮՌత ຐ෺ʮγϥφεΪʔʯ
 30. PAGE # MOONGIFT / 50 DAY 2019/02/14 ·ͱΊ 30

 31. PAGE # MOONGIFT / 50 DAY 2019/02/14 DevRelͷఱఢ 31 ༯ոʮΞτΧϥʔʯ

  6."ʮλγϟϫʔʯ ո෺ʮϋοΫεΩʔʯ ຐ෺ʮγϥφεΪʔʯ
 32. PAGE # MOONGIFT / 50 DAY 2019/02/14 DevRelͷఱఢ 32 ༯ոʮΞτΧϥʔʯ

  6."ʮλγϟϫʔʯ ո෺ʮϋοΫεΩʔʯ ຐ෺ʮγϥφεΪʔʯ ৘ใڞ༗ ,1*ઃఆ ࣮஍ܦݧ ר͖ࠐΈ
 33. PAGE # MOONGIFT / 50 DAY 2019/02/14 ʗ ɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹ˓ ɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹ

  ̤ ɹŹƂŹƂ ɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹo ɹɹɹɹɹɹɹɹ㱸ʊ㱸ʂɹŰŕ!ɹɹ ʗʉʉʉʉʉʉʉʉ ɹɹɹɹʊʊ_ʢɹ ʄ㱼ʄʣʊɹɹɹɹʻɹͱ͍͏ເΛݟͨΜͩ ɹɹɹɹ|ɹ ʏ( ͭɹɹͭɹ |ɹɹɹɹɹʘʊʊʊʊʊʊʊʊ ɹɹɹɹ|ʘ ˶˶˶˶˶˶ʘ ɹɹɹɹ|ɹ ʘʈɹ˶ɹɹɹ˶ ɹʘ ɹɹɹɹʘɹ ʛ˶˶˶˶˶˶ʛ ɹɹɹɹɹ ʘ |.ʊʊʊʊʊʊ__|
 34. PAGE # MOONGIFT / 50 DAY 2019/02/14 👋 Thanks! @goofmint

  fb.me/goofmint ͝ײ૝͓଴ͪ͠·͢ʂ