$30 off During Our Annual Pro Sale. View Details »

An encouragement of Agile Software Development

An encouragement of Agile Software Development

お誕生日会の発表資料...
Japanese only

Naoto Nishimura

May 24, 2014
Tweet

More Decks by Naoto Nishimura

Other Decks in Education

Transcript

 1. ΞδϟΠϧͷ εεϝ Presented by Naoto Nishimura @nawoto 1 14೥5݄27೔Ր༵೔

 2. ຊࢿྉͰ࢖༻͍ͯ͠ΔϚϯΨͷ ΩϟϥΫλʔ͸ُ૔लਓ͞Μʹ ڐՄͷݩ࢖༻͓ͯ͠Γ·͢ɻ ©KAME 2 14೥5݄27೔Ր༵೔

 3. Ӭ࿨ εΫϥϜಓ ੢ଜ௚ਓ@nawoto 3 14೥5݄27೔Ր༵೔

 4. ૊৫΍ݱ৔ΛΞδϟΠ ϧʹ͢Δ͜ͱΛੜۀͱ ͍ͯ͠·͢ ΞδϟΠϧΞΧσϛʔֶ௕ɺ Ӭ࿨γεςϜϚωδϝϯτओ೚ εΫϥϜಓओ࠻ɺ"HJMF+BQBO࣮ߦҕһɺ 4DSVN(BUIFSJOH5PLZP࣮ߦҕһ ίϯαϧλϯτ IUUQOBXPUP ੢ଜ௚ਓ

  4 14೥5݄27೔Ր༵೔
 5. Happy Birthday @nawoto http://bit.ly/happybirthday-nawoto 5 14೥5݄27೔Ր༵೔

 6. ΞδϟΠϧ։ൃ͸ ͓͢͢ΊͰ͢Αʂ 6 14೥5݄27೔Ր༵೔

 7. ͜Μͳ ΤϯδχΞʹ ͳͬͯΈͨ͘ ͳ͍͔ͳ 7 14೥5݄27೔Ր༵೔

 8. ࡞ͬͨ΋ͷ͕όΧചΕʂ ϓϩδΣΫτ͸͍ͭ΋੒ޭʂ ॻ͍ͨίʔυ͸͍ͭ΋ΩϨΠʂ ͲΜͳ೉͍͠ཁٻ΋ͬ͘͞ͱ ࡞ΕͪΌ͏ʂ ࣗ෼ͷ࢓ࣄΛࣗຫͨ͘͠ͳΔʂ 8 14೥5݄27೔Ր༵೔

 9. SUPER ENGIneer 9 14೥5݄27೔Ր༵೔

 10. ͑ʔͱ 10 14೥5݄27೔Ր༵೔

 11. ແཧ ͩͱࢥ͍·͢ ϘΫʹ͸ 11 14೥5݄27೔Ր༵೔

 12. Yes No ແཧͩ Զ͸ͳΔʂ 12 14೥5݄27೔Ր༵೔

 13. ࣮͸ ୭Ͱ΋ ͜͏ͳΕΔΜ ͩΑʂ 13 14೥5݄27೔Ր༵೔

 14. ΞδϟΠϧ 14 14೥5݄27೔Ր༵೔

 15. މࢄ͍͘͞ Ͱ͢ 15 14೥5݄27೔Ր༵೔

 16. ͪΐɺͪΐͬͱ ଴ͬͯΑ 16 14೥5݄27೔Ր༵೔

 17. ͪΌΜͱͨ͠ ཧ༝͕ ͋ΔΜͩΑ 17 14೥5݄27೔Ր༵೔

 18. ࠓ೔͸ ͦͷҰ෦Λ ঺հ͠Α͏ 18 14೥5݄27೔Ր༵೔

 19. ਓͰ΍Βͳ͍ 19 14೥5݄27೔Ր༵೔

 20. εʔύʔΤϯδχΞ ͡Όͳ͍ΜͰɺ Ͱ͖ͳ͍Ͱ͢Α 20 14೥5݄27೔Ր༵೔

 21. ࡢ೔ͩͬͯ গ͠೉͍࣮͠૷Ͱ ϋϚͬͯ·ͨ͠ 21 14೥5݄27೔Ր༵೔

 22. Ұॹʹ΍Ζ͏͔ 22 14೥5݄27೔Ր༵೔

 23. Team Work 23 14೥5݄27೔Ր༵೔

 24. ΈΜͳͰ ڠྗͯ͠ εʔύʔʹ ͳΕ͹ ͍͍ΜͩΑʂ 24 14೥5݄27೔Ր༵೔

 25. ΞΠσΞɺ ݟੵΓ΍ ܭըͮ͘Γ ྑ͍ઃܭɺ ࣮૷ͱ͔͞ 25 14೥5݄27೔Ր༵೔

 26. େ͖ͳ໰୊Λ খ͘͢͞Δ 26 14೥5݄27೔Ր༵೔

 27. ചΕΔ΋ͷΛ ͪΐͬͱ࡞ͬͯΑʂ ϦϦʔε೔͸ Կ݄Կ೔Ͷ ͸ʔͱ 27 14೥5݄27೔Ր༵೔

 28. ڠྗ͔ͨ͠Βͬͯ ͦΜͳ͜ͱͰ͖Δͷ͔ͳ 28 14೥5݄27೔Ր༵೔

 29. cobaltfish - flickr ૂͬͯ ࣹͭ 29 14೥5݄27೔Ր༵೔

 30. WorldIslandInfo.com - flickr త͕ԕ͍ たぶんここら辺 30 14೥5݄27೔Ր༵೔

 31. powazny - flickr େߥΕ 31 14೥5݄27೔Ր༵೔

 32. rhysasplundh - flickr ߴ଎ 32 14೥5݄27೔Ր༵೔

 33. cobaltfish - flickr ૂͬͯ ࣹͭ 33 14೥5݄27೔Ր༵೔

 34. bensutherland - flickr ·ͣۙ͘ Λૂ͏ 34 14೥5݄27೔Ր༵೔

 35. bensutherland - flickr ࣮֬ʹ౰ ͯΔ 35 14೥5݄27೔Ր༵೔

 36. ਐ࿏Λม͑Δ 36 14೥5݄27೔Ր༵೔

 37. bensutherland - flickr ࣮֬ʹ౰ ͯΔ 37 14೥5݄27೔Ր༵೔

 38. calsidyrose - flickr ํ޲Λ ֬ೝ͢ Δ 38 14೥5݄27೔Ր༵೔

 39. ܭըʹ͋ΘͤΔͷͰ͸ͳ͘ ݱ࣮ʹ͋ΘͤΔΜͰ͢Ͷ 39 14೥5݄27೔Ր༵೔

 40. େࣄͳ͜ͱʹ ूத͢Δ 40 14೥5݄27೔Ր༵೔

 41. ΈΜͳͰڠྗͯͨ͠Β ࠓΑΓ๩͘͠ͳΓͦ͏ 41 14೥5݄27೔Ր༵೔

 42. : 42 14೥5݄27೔Ր༵೔

 43. ͳ͚ͳ͠ͷ͓ۚͰ ϓϩδΣΫτΛ΍ ΔͳΒɺͲͪΒͷ νʔϜʹཔΉ 43 14೥5݄27೔Ր༵೔

 44. ܭըॻ΍େྔͷใ ࠂॻΛೲΊɺґཔ ͨ͠ιϑτ΢ΣΞ ͸࠷ޙ·Ͱൿີʹ ͯ͘͠ΕΔνʔϜ 44 14೥5݄27೔Ր༵೔

 45. ͋ͳ͕ͨେࣄͩͱ ߟ͍͑ͯΔॱʹཁ ٻΛܗʹ͠ɺςε τࡁΈͰຖिಧ͚ ͯ͘ΕΔνʔϜ 45 14೥5݄27೔Ր༵೔

 46. ,,,, ,,,, ͓ۚΛग़ཱ͢৔Ͱ ߟ͑Δͱେ੾ͳࣄ ͕ݟ͑ͯ͘Δ 46 14೥5݄27೔Ր༵೔

 47. One more thing 47 14೥5݄27೔Ր༵೔

 48. ͦͷ࡞ۀ͸Θ͟Θ͟ खͰ΍Δඞཁͳ͍ΘͶ 48 14೥5݄27೔Ր༵೔

 49. ಓ۩ 49 14೥5݄27೔Ր༵೔

 50. গֶͮͭ͠ͼ ྑ͍ͯ͘͘͠ 50 14೥5݄27೔Ր༵೔

 51. ͳΜ͔͍Ζ͍Ζͱ ͏·͘΍ΕΔ͔ͳ 51 14೥5݄27೔Ր༵೔

 52. ͏·͍͍ͬͯ͘ͳ͍͜ͱ͕ ෼͔ͬͯΑ͔ͬͨͶʂ 52 14೥5݄27೔Ր༵೔

 53. ಁ໌ੑ flickr:phalinn 53 14೥5݄27೔Ր༵೔

 54. ࣦഊ͔Βֶ΂͹͍͍Μͩ ͪΐͬͱࣦͨ͠ഊͩ͠ 54 14೥5݄27೔Ր༵೔

 55. ࡢ೔ΑΓ ઌिΑΓ ઌ݄ΑΓ 55 14೥5݄27೔Ր༵೔

 56. ͦΕʹ޷͖ͳͱ͜Ζ͔Β ࢝ΊΕ͹͍͍͠ ࢝ΊΔͷ͸؆୯ͩΑ 56 14೥5݄27೔Ր༵೔

 57. ෼ཱͬͯϓϩδΣΫτͷ࿩Λ͢Δ ௚ۙिؒͷࣗ෼ͨͪͷܭըΛߟ͑Δ Կ͕ऴΘ͔ͬͨΛ֬ೝ͢Δ ௚ۙͷ࡞ۀΛચ͍ग़͢ དྷि͏·͍ͨ͘͘Ίͷ૬ஊΛ͢Δ ྡͷਓͷ੮Ͱίʔυͷ૬ஊΛ͢Δ ؾʹͳΔͱ͜ΖͷςετίʔυΛॻ͘ 57 14೥5݄27೔Ր༵೔

 58. ྑ͘ͳΔ͜ͱΛଓ͚͍ͯ͘Μͩʂ 58 14೥5݄27೔Ր༵೔

 59. ͥͻ࢝Ίͯ Έ··ͤΜ͔ 59 14೥5݄27೔Ր༵೔

 60. ΞδϟΠϧͷ εεϝ Presented by Naoto Nishimura @nawoto ʹ 60 14೥5݄27೔Ր༵೔