Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

Avoimen datan käyttömahdollisuudet liikenteessä; Mika Kulmala

Avoimen datan käyttömahdollisuudet liikenteessä; Mika Kulmala

Open Data Tampere Region

February 20, 2013
Tweet

More Decks by Open Data Tampere Region

Other Decks in Business

Transcript

 1. Kasvavan liikenteen haasteet, tarvitaan älyliikenteen ratkaisuja  Ennusteiden mukaan esimerkiksi

  Tampereen seudulla asukasmäärät ja liikenne tulevat kasvamaan huomattavasti  Täällä lisäksi maantieteellinen sijainti järvien välissä luo haasteita  Ihmisten jokapäiväisen liikkumisen turvallisuuden, sujuvuuden ja ympäristöystävällisyyden takaamiseksi Tampereen seudun liikennejärjestelmään tarvitaan tulevaisuudessa suurien investointihankkeiden lisäksi uusia innovatiivisia ratkaisuja Open Data Tampere Region Kickoff 20.2.2013 MKu
 2. Kasvavan liikenteen haasteet, tarvitaan älyliikenteen ratkaisuja  Joukkoliikenteen, kävelyn ja

  pyöräilyn kulkumuoto- osuus saatava kasvamaan, houkuttelevuus, helppous käyttää  Tavoitteena päästä mm. luomaan reaaliaikaista tilannekuvaa ja päästä aktiivisesti ja proaktiivisesti operoimaan liikennejärjestelmää  Joukkoliikenteessä mm. vaihtotakuut ja ohjaus kuormitusasteen mukaan  Jotta näihin päästään, tarvitaan laadukasta tietoa Open Data Tampere Region Kickoff 20.2.2013 MKu
 3. Datan avaamisesta saatavat hyödyt  Datan avaamisella tarkoitetaan olemassa olevan

  liikkumisesta ja liikenteestä kerättävän tiedon keräämistä, kokoamista ja jakamista avoimista rajapinnoista  Datan avaamisella mahdollistetaan mm.  viranomaisille uusia mahdollisuuksia liikkumisen ja liikenteen seurantaan ja liikenneverkon operointiin  liikkujille uusia liikkumista helpottavia palveluita  palveluita luoville yrityksille uutta liiketoimintapotentiaalia Open Data Tampere Region Kickoff 20.2.2013 MKu
 4. Tampereen seutu yksi edelläkävijöistä liikennedatan avaamisessa ja hyödyntämisessä  Tampereen

  seudulla paljon älyliikennealan toimintaa  Tampereen seudulla tehty jo paljon älyliikennehankkeita, jotka ovat jääneet pysyvään käyttöön  Myös liikennedatan avaamisessa Tampereen seudulla ollaan oltu kärkijoukoissa  Kaupunki on teettänyt liikkumista helpottavia palveluita  Alan aktiiviset yritykset ovat luoneet avatusta datasta erilaisia liikennepalveluita Open Data Tampere Region Kickoff 20.2.2013 MKu
 5. Tampereen seutu yksi edelläkävijöistä liikennedatan avaamisessa ja hyödyntämisessä  Esimerkkejä

  tällaisista palveluista ovat mm. joukkoliikenteen ja kevyen liikenteen reittioppaat sekä LiikenneNyt –liikennetietoportaali  Eri lähteistä kerätystä liikennedatasta yhdistämällä ja hyödyntämällä luotuja palveluita on esitelty mm. ITS-kongresseissa  Tiedot on kerätty hyvin sekalaisista lähteistä sekalaisessa muodossa  Tampereen kaupunki hyödyntää palveluista saatavaa liikennetietoa mm. omissa järjestelmissään Open Data Tampere Region Kickoff 20.2.2013 MKu
 6. Avoimet uudet datalähteet ja kehittäjäyhteistyö  Olemassa olevat tiedot hajallaan

  eivätkä standardimuotoisia Traffic information provider Raw data feeds Raw data Raw data Raw data Raw data Raw data Raw data Raw data Raw data Raw data Raw data Raw data Raw data Raw data Raw data Raw data Raw data Raw data Raw data Raw data Traffic information provider Traffic information provider Traffic information provider Traffic information provider Traffic information provider Traffic information provider Traffic information provider App App App App App App App App Open Data Tampere Region Kickoff 20.2.2013 MKu
 7. Älyliikenteen strategiat tukemassa kehitys- ja kokeiluympäristöjen syntyä  Kansallinen älyliikenteen

  strategia syksyllä 2009:  ”Keskeinen tavoite kehittämistoiminnalle on edistää kehitysympäristöjen ja kokeilualustojen syntymistä Suomessa. Kehitysympäristöt antavat mahdollisuuden piloteille ja kokeiluille, jolloin tilaajat ja toimittajat voivat avoimesti testata ja kehittää sovelluksia sekä arvioida niiden vaikutuksia. Innovaatioiden edistäminen luo Suomeen uutta liiketoimintaa ja antaa työtä suomalaisille.”  Tampereen liikenteen hallinnan ja älyliikenteen strategia syksyllä 2010  Kärkihanke 11: ”Tampereen älyliikenteen kokeilu- ja inno- vaatioalueen perustaminen” Open Data Tampere Region Kickoff 20.2.2013 MKu
 8. Älyliikenteen innovaatio- ja kokeiluympäristö syntyy  Pitkä yhteistyö alalla, organisoidusti

  vuodesta 2007, johti älyliikenteen innovaatio- ja kokeiluympäristön syntyyn  Tampereen kaupungin hallinnoima, kaikki alan keskeiset viranomaiset sitoutuneet, mukana paljon yrityksiä  ITS Factory:n julkistus oli ITS Factory Day 2012 – päivän yhteydessä 30.5.2012 Open Data Tampere Region Kickoff 20.2.2013 MKu
 9. Todelliset käyttäjät | Älyliikenteen kaupunkiseututestiympäristö | Avoin julkinen data |

  Kehittäjäyhteistyö | Roadmap | Nopeutetaan älyliikennetuotteiden markkinoille pääsyä | Uusia innovaatioita | Kilpailuja | avoin ekosysteemi | PPP | … toteuta ja testaa ITS-ideasi! Open Data Tampere Region Kickoff 20.2.2013 MKu
 10. ITS Factory:n konkreettiset tavoitteet  ITS Factory mm. tarjoaa sovelluskehittäjille

  houkuttelevan hallinnollisen ja teknisen alustan uudenlaisten liikenteen sovellusten kehittämiseen ja testaamiseen aidossa liikenneympäristössä aidoilla käyttäjillä  Yksi ITS Factory:n konkreettisista tavoitteista on perustaa toimintakulttuuri avoimiin datalähteisiin → avoin data ja kehittäjäyhteistyö nostettiin yhdeksi ITS Factory:n kärkiteemoista ja painopistealueista  Pelisäännöt kolmansien osapuolten datan avaamisesta esim. pilotointikäyttöön  Hyvät tukitoiminnot mm. Uusi Tehdas -konseptii Open Data Tampere Region Kickoff 20.2.2013 MKu
 11. Avoimet liikennepuolen datalähteet  ITS Factory:ssä edistetään avoimien rajapintojen toteuttamista,

  luodaan uusia datalähteitä innovatiivisten palvelujen ja sovellusten kehittäjille ja sitä kautta loppukäyttäjille Ajoneuvo- liikenne Pysäköinti Jalankulku ja pyöräily Joukko- liikenne Geodata Open Data Tampere Region Kickoff 20.2.2013 MKu
 12. Avoimet uudet datalähteet ja kehittäjäyhteistyö  ITS Factoryn kehittäjäwiki avattu

  osoitteessa wiki.itsfactory.fi Open Data Tampere Region Kickoff 20.2.2013 MKu
 13. Avointa dataa hyödyntäviä sovelluksia –case joukkoliikenne  Joukkoliikenteessä on tarjolla

  jo nyt lukuisia avointa dataa hyödyntäviä sovelluksia  Staattisen ja reaaliaikaisen tiedon pohjalta sekä reittioppaan avointa rajapintaa hyväksi käyttäen on toteutettu mm. aikataulupalveluita, reittioppaita, reaaliaikaista liikenteen seurantaa sekä lukuisa määrä erilaisia mobiilisovelluksia (http://joukkoliikenne.tampere.fi/fi/e- palvelut/mobiilisovellukset.html) Open Data Tampere Region Kickoff 20.2.2013 MKu
 14. Avointa dataa hyödyntäviä sovelluksia –case joukkoliikenne  Tällä hetkellä joukkoliikennedatan

  rajapintoja (staattiset + reaaliaikaiset tiedot) ollaan toteuttamassa eurooppalaisella joukkoliikennedatan standardirajapintaratkaisulla, joka mahdollistaa kehitettävien palveluiden skaalattavuuden  Yhteistyötä avoimen datan ja rajapinta-asioiden kanssa on tehty HSL:n kanssa → palvelut monistettavissa kaupunkiseudulta toiselle  Tulossa mm. karttamuotoinen joukkoliikenteen sujuvuusraportointi, vaihtotakuut, matkaketjut (mukaan matkahuolto, junat, liityntäpysäköinti), Google transit, joukkoliikennenavigaattori Open Data Tampere Region Kickoff 20.2.2013 MKu
 15. Yhteenveto  Viranomaisten rooli ja perustehtävä on kehittää uusia innovatiivisia

  ja kustannustehokkaita tapoja kerätä erilaista liikkumiseen liittyvää staattista ja reaaliaikaista dataa liikennejärjestelmästä ja tarjota näitä tietoaineistoja  Julkisten tietoaineistojen avaaminen uudelleenkäyttöön on nostettu hallitusohjelman kärkihankkeeksi  Viranomaisia ohjaa myös avoimeen dataan ja sen jakamiseen liittyvät EU-direktiivit Open Data Tampere Region Kickoff 20.2.2013 MKu
 16. Yhteenveto  Kerätty data pitää avata ja jakaa, mieluiten standardimuodossa

  jotta varmistetaan palveluiden syntyä ja niiden skaalautuvuutta  Tällä tavalla edistetään erilaisten palveluiden syntyä mm.  viranomaisten käyttöön liikenteen hallintaan ja operointiin  kuntalaisten käyttöön helpottamaan liikkumista  edistetään uutta liiketoimintaa Open Data Tampere Region Kickoff 20.2.2013 MKu
 17. Yhteenveto  Kun tämä rooli tehdään hyvin mm.  vähenee

  kaupungin tarve erilaisten palveluiden ostamiselle  eri toimijoiden roolit selkeytyvät, edistää palveluiden kehittymistä  roadmapeissa voidaan kertoa tulevat tapahtumat ja niille kuvaukset  palvelut monipuolistuvat  Vaatii tilaajilta  hankintojen yhteydessä avoimien rajapintojen kuvaamista ja vaatimista tarjouspyyntöasiakirjoissa  innovatiivisuutta ja pitkäjänteisyyttä  yhteistyötä (PPP + muut kaupunkiseudut ja valtio) Open Data Tampere Region Kickoff 20.2.2013 MKu
 18. Yhteenveto  Haasteita mm.  Datalajien ja rajapintojen yhtenäistäminen 

  Jaettavan datan laadun varmistaminen  Serveriratkaisut, arkkitehtuuri, palvelukerrosratkaisut  Kolmansien osapuolten keräämä data (mm. navigaattoritoimittajat) Open Data Tampere Region Kickoff 20.2.2013 MKu
 19. Yhteenveto  Tampereen kaupunki toimii aktiivisesti datan avaamisessa  paikkatietoaineiston

  avaamisessa ym. tehdään hyvää työtä  Avoin data –sivusto, datakatalogi  Avoin Tampere –hanke ja Open Data Tampere ovat loistavia hankkeita ja resursseja tämän työn edistämiseksi ja Tampereen aseman säilyttämisessä avoimuuden ja datan avaamisen yhteä kärkikaupungeista Open Data Tampere Region Kickoff 20.2.2013 MKu