$30 off During Our Annual Pro Sale. View Details »

Webアプリケーションで 60fpsを(極力)目指す

pastak
March 21, 2017

Webアプリケーションで 60fpsを(極力)目指す

KMC 春合宿2017で発表したトークです。

pastak

March 21, 2017
Tweet

More Decks by pastak

Other Decks in Technology

Transcript

 1. WebΞϓϦέʔγϣϯͰ
  60fpsΛ(ۃྗ)໨ࢦ͢
  Pasta-K
  [email protected]
  at KMC Spring Camp 2017

  View Slide

 2. @pastakɹ

  View Slide

 3. @pastakɹ
  • ژ౎େֶͰֶੜΛ΍͍ͬͯ·͢
  • Nota Inc Gyazo։ൃνʔϜ ΞϧόΠτ
  • JavaScript / React
  • Ruby on Rails
  • Browser Extension

  View Slide

 4. View Slide

 5. @pastakɹ
  • ژ౎େֶͰֶੜΛ΍͍ͬͯ·͢
  • ژେϚΠίϯΫϥϒ
  • ݩ޿ใ
  • JavaScriptͰੈքฏ࿨2014
  • KMCτοϓϖʔδ୲౰
  • ҿञ

  View Slide

 6. ຊ೔ͷ͓඼ॻ͖
  • ΢Σϒϒϥ΢βʹ͍ͭͯ
  • ϒϥ΢βͷ࢓૊Έ঺հɾιϑτ΢ΣΞߏ੒
  • ϒϥ΢β্ͰͷΞχϝʔγϣϯͱϨϯμϦϯάΤϯδϯ
  • Ξχϝʔγϣϯ࣌ͷϒϥ΢βͷৼΔ෣͍
  • Chrome DevToolΛ༻͍ͨݕূʹ͍ͭͯ
  • 60fpsΛग़ͨ͢ΊʹؾΛ෇͚͓͖͍ͯͨ୅දతͳςΫχοΫ

  View Slide

 7. ࠓ೔࿩͞ͳ͍͜ͱ
  • RenderingΤϯδϯ΍JavaScriptΤϯδϯͷৄࡉ
  ͳৼΔ෣͍ʹ͍ͭͯ
  • JS΍CSSͷ޻෉Ҏ֎ͷ΢ΣϒΞϓϦέʔγϣϯߴ
  ଎ԽΞϓϩʔνʹ͍ͭͯ(ίϯςϯπ഑৴ͷ޻෉ͳ
  Ͳ)
  • ͦͷଞ؆୯ͷͨΊʹઆ໌Λলུͨ͠Γ͍ͯ͠·͢

  View Slide

 8. λʔήοτͱΰʔϧʹ͍ͭͯ
  • λʔήοτ
  • ϒϥ΢βͰಈ͘JSΛॻ͍͍ͯΔਓʢಛʹΞχϝʔ
  γϣϯΛצͰ΍͍͍ͬͯͬͯΔਓʣ
  • ࠓޙͦͷΑ͏ͳ͜ͱΛ͢ΔՄೳੑͷ͋Δਓ
  • ΰʔϧ
  • ॴҦʰψϧψϧಈ͘ʱը໘ͷͨΊʹඞཁͳ͜ͱͷ
  ֓ཁΛ௫Ή = ԿނʰΨλͭ͘ʱͷ͔Λ஌Δ

  View Slide

 9. ߹ΘͤͯಡΈ͍ͨ
  • ͜ͷεϥΠυ͸αϘͬͨͷͰɺҎԼͷεϥΠυΛݩʹϒϥ΢βͷ
  ྺ࢙ʹؔ͢Δઆ໌Λ࡟ͬͯɺϨϯμϦϯά࣮ྫͱղઆʹ͍ͭͯ૿
  ΍ͨ͠ࢿྉʹͳΓ·͢
  ஌͓͖͍ͬͯͨϒϥ΢βʹ͍ͭͯͷجૅೖ໳ // Speaker Deck
  https://speakerdeck.com/pastak/zhi-tuteokitaiburauzanituitefalseji-chu-ru-men

  View Slide

 10. ຊ೔ͷ͓඼ॻ͖
  • ΢Σϒϒϥ΢βʹ͍ͭͯ
  • ϒϥ΢βͷ࢓૊Έ঺հɾιϑτ΢ΣΞߏ੒
  • ϒϥ΢β্ͰͷΞχϝʔγϣϯͱϨϯμϦϯάΤϯδϯ
  • Ξχϝʔγϣϯ࣌ͷϒϥ΢βͷৼΔ෣͍
  • Chrome DevToolΛ༻͍ͨݕূʹ͍ͭͯ
  • 60fpsΛग़ͨ͢ΊʹؾΛ෇͚͓͖͍ͯͨ୅දతͳςΫχοΫ

  View Slide

 11. ΢Σϒϒϥ΢β
  ͷجຊߏ੒

  View Slide

 12. ΢Σϒϒϥ΢βͷجຊߏ੒
  http://www.slideshare.net/quangntta/web-browser-architecture-49196378

  View Slide

 13. ΢Σϒϒϥ΢βͷجຊߏ੒
  http://www.slideshare.net/quangntta/web-browser-architecture-49196378
  ΞυϨεόʔɾπʔϧόʔ
  ֤छϘλϯ ਐΉ໭Δ

  ϒοΫϚʔΫɹͳͲ

  View Slide

 14. ΢Σϒϒϥ΢βͷجຊߏ੒
  http://www.slideshare.net/quangntta/web-browser-architecture-49196378
  6*ͱ֤छΤϯδϯͱͷ
  ϝοηʔδͷ΍ΓऔΓΛ஥հ

  View Slide

 15. ΢Σϒϒϥ΢βͷجຊߏ੒
  http://www.slideshare.net/quangntta/web-browser-architecture-49196378
  )5.-9.-Λύʔε͠ɺ
  ը໘ʹදࣔ͢ΔͨΊͷ
  ϨΠΞ΢τΛߏங͢Δ

  View Slide

 16. ΢Σϒϒϥ΢βͷجຊߏ੒
  http://www.slideshare.net/quangntta/web-browser-architecture-49196378
  )551΍'51ͳͲΛ஻Δ

  View Slide

 17. ΢Σϒϒϥ΢βͷجຊߏ੒
  http://www.slideshare.net/quangntta/web-browser-architecture-49196378
  +BWB4DSJQUͷ࣮ߦ݁ՌΛ
  3FOEFSJOH&OHJOFʹ౉͢

  View Slide

 18. ΢Σϒϒϥ΢βͷجຊߏ੒
  http://www.slideshare.net/quangntta/web-browser-architecture-49196378
  σΟεϓϨΠ
  ϓϦϯλ
  ͦͷଞग़ྗ

  View Slide

 19. ΢Σϒϒϥ΢βͷجຊߏ੒
  http://www.slideshare.net/quangntta/web-browser-architecture-49196378
  ࠓ೔͸͔͜͜Β
  ͜ͷͭʹ஫໨ͯ͠
  ۷ΓԼ͛ͯΈ·͢

  View Slide

 20. ϨϯμϦϯάΤϯδϯͷ໾ׂ
  • ϨϯμϦϯάΤϯδϯ͸HTML / XML Λύʔε
  • CSSΛύʔε͠ελΠϧϧʔϧΛ೺Ѳ
  • HTMLΛCSSϧʔϧʹج͍ͮͯදࣔΛ഑ஔ
  • ඳըͷੜ੒
  ※ҎԼͰ͸HTMLͱͷΈදه͠·͢

  View Slide

 21. ϨϯμϦϯάΤϯδϯͷ໾ׂ
  • ϨϯμϦϯάΤϯδϯ͸HTML / XML Λύʔε
  • CSSΛύʔε͠ελΠϧϧʔϧΛ೺Ѳ
  • HTMLΛCSSϧʔϧʹج͍ͮͯදࣔΛ഑ஔ
  • ඳըͷੜ੒
  -BZPVU
  1BSTF
  1BJOU

  View Slide

 22. ϨϯμϦϯάϑϩʔͷҰྫ
  https://www.html5rocks.com/en/tutorials/internals/howbrowserswork/

  View Slide

 23. JavaScriptΠϯλʔϓϦλͷ໾ׂ
  • JavaScriptͷղੳɾ࣮ߦ

  View Slide

 24. JavaScriptΠϯλʔϓϦλͷ໾ׂ
  • JavaScriptͷղੳɾ࣮ߦ
  &WBMVBUF

  View Slide

 25. ۩ମతͳ
  ΢Σϒϒϥ΢β
  ʹ͍ͭͯ

  View Slide

 26. Question
  • ChromeͱFirefoxԿ͕ҧ͏ͷʁ
  • ChromeͱOpera͸Կ͕ҧ͏ʁ

  View Slide

 27. View Slide

 28. Chrome Opera Vivaldi
  Safari
  Firefox
  Internet Explorer
  Edge

  View Slide

 29. Chrome Opera Vivaldi
  Safari
  Firefox
  Internet Explorer
  Edge
  #MJOL
  7
  #MJOL
  7
  8FCLJU
  +BWB4DSJQU
  $PSF
  5SJEFOU
  $IBLSB
  (FDLP
  4QJEFS
  .POLFZ
  #MJOL
  7
  &EHF)5.-
  $IBLSB
  ϨϯμϦϯάΤϯδϯ
  +4ΠϯλʔϓϦλ

  View Slide

 30. Chrome Opera Vivaldi
  Safari
  Firefox
  Internet Explorer
  Edge
  Based (Forked)
  Chromium

  View Slide

 31. Chrome Opera Vivaldi
  #MJOL
  7
  #MJOL
  7
  #MJOL
  7
  ڞ௨
  ҟͳΔ

  View Slide

 32. Question
  • ChromeͱFirefoxԿ͕ҧ͏ͷʁ
  • ChromeͱOpera͸Կ͕ҧ͏ʁ
  ಺෦ར༻͍ͯ͠Δ
  Τϯδϯ͕ҟͳΔ

  View Slide

 33. Question
  • ChromeͱFirefoxԿ͕ҧ͏ͷʁ
  • ChromeͱOpera͸Կ͕ҧ͏ʁ
  ྆ํಉ͡$ISPNJVNΛ
  ϕʔεʹར༻͍ͯ͠Δ͕ɺ
  6*ͳͲ͕ҟͳΔ

  View Slide

 34. ϨϯμϦϯάϑϩʔ
  ʹ஫໨ͯ͠ΈΔ

  View Slide

 35. ϨϯμϦϯάΤϯδϯͷ໾ׂ
  • ϨϯμϦϯάΤϯδϯ͸HTML / XML Λύʔε
  • CSSΛύʔε͠ελΠϧϧʔϧΛ೺Ѳ
  • HTMLΛCSSϧʔϧʹج͍ͮͯදࣔΛ഑ஔ
  • ඳըͷੜ੒
  -BZPVU
  1BSTF
  1BJOU

  View Slide

 36. ϨϯμϦϯάΤϯδϯͷ໾ׂ
  • ϨϯμϦϯάΤϯδϯ͸HTML / XML Λύʔε
  • CSSΛύʔε͠ελΠϧϧʔϧΛ೺Ѳ
  • HTMLΛCSSϧʔϧʹج͍ͮͯදࣔΛ഑ஔ
  • ඳըͷੜ੒
  • ↑ΛϨΠϠʔ͝ͱʹੜ੒ͷޙɺ߹੒
  -BZPVU
  1BSTF
  1BJOU
  $PNQPTJUF
  -BZFST

  View Slide

 37. JSͰΞχϝʔγϣϯͤ͞Δͱ…
  • JSΠϯλʔϓϦλ͕JavaScriptΛ࣮ߦ
  • DOMπϦʔΛมߋ
  • ϨϯμϦϯάΤϯδϯ͕ελΠϧΛ࠶ܭࢉ
  • ϨΠΞ΢τΛੜ੒
  • ϨΠϠʔ͝ͱʹඳըΛੜ੒
  • ϨΠϠʔΛ߹੒͠࠷ऴతͳϨϯμϦϯά݁ՌΛੜ੒
  &WBMVBUF
  $BMDVSBUF
  4UZMFT
  -BZPVU BLBSFqPX

  1BJOU
  $PNQPTJUF-BZFST

  View Slide

 38. Chrome DevtoolͷTimeLine
  https://www.html5rocks.com/en/tutorials/speed/high-performance-animations/

  View Slide

 39. DEMO
  http://codepen.io/paulirish/full/nkwKs/
  http://codepen.io/paulirish/full/LsxyF/

  View Slide

 40. ͭ·Γ
  • ҐஔͳͲ͚ͩΛಈ͔͢৔߹͸ CSS transform
  Λར༻͢Δͱ Composite Layers͚ͩͳͷͰૉ
  ૣ͘ऴྃ͢Δ

  View Slide

 41. +4͔Β
  MFGUͳͲΛ
  มߋͨ͠৔߹

  View Slide

 42. ΢Σϒϒϥ΢βͷجຊߏ੒
  http://www.slideshare.net/quangntta/web-browser-architecture-49196378
  +BWB4DSJQUͷ࣮ߦ݁ՌΛ
  3FOEFSJOH&OHJOFʹ౉͢

  View Slide

 43. ΢Σϒϒϥ΢βͷجຊߏ੒
  http://www.slideshare.net/quangntta/web-browser-architecture-49196378
  ը໘ʹදࣔ͢ΔͨΊͷ
  ϨΠΞ΢τΛߏங͢Δ

  View Slide

 44. ΢Σϒϒϥ΢βͷجຊߏ੒
  http://www.slideshare.net/quangntta/web-browser-architecture-49196378
  ΍ΓऔΓΛ஥հ

  View Slide

 45. ΢Σϒϒϥ΢βͷجຊߏ੒
  http://www.slideshare.net/quangntta/web-browser-architecture-49196378
  σΟεϓϨΠʹ
  දࣔ͢Δ

  View Slide

 46. ΢Σϒϒϥ΢βͷجຊߏ੒
  http://www.slideshare.net/quangntta/web-browser-architecture-49196378
  +BWB4DSJQUͷ࣮ߦ݁ՌΛ
  3FOEFSJOH&OHJOFʹ౉͢

  View Slide

 47. ΢Σϒϒϥ΢βͷجຊߏ੒
  http://www.slideshare.net/quangntta/web-browser-architecture-49196378
  ը໘ʹදࣔ͢ΔͨΊͷ
  ϨΠΞ΢τΛߏங͢Δ

  View Slide

 48. ΢Σϒϒϥ΢βͷجຊߏ੒
  http://www.slideshare.net/quangntta/web-browser-architecture-49196378
  ΍ΓऔΓΛ஥հ

  View Slide

 49. ΢Σϒϒϥ΢βͷجຊߏ੒
  http://www.slideshare.net/quangntta/web-browser-architecture-49196378
  σΟεϓϨΠʹ
  දࣔ͢Δ

  View Slide

 50. $44ͷ
  USBOTGPSNͰ
  มߋͨ͠৔߹

  View Slide

 51. ΢Σϒϒϥ΢βͷجຊߏ੒
  http://www.slideshare.net/quangntta/web-browser-architecture-49196378
  ը໘ʹදࣔ͢ΔͨΊͷ
  ϨΠΞ΢τΛߏங͢Δ

  View Slide

 52. ΢Σϒϒϥ΢βͷجຊߏ੒
  http://www.slideshare.net/quangntta/web-browser-architecture-49196378
  ΍ΓऔΓΛ஥հ

  View Slide

 53. ΢Σϒϒϥ΢βͷجຊߏ੒
  http://www.slideshare.net/quangntta/web-browser-architecture-49196378
  σΟεϓϨΠʹ
  දࣔ͢Δ

  View Slide

 54. ΢Σϒϒϥ΢βͷجຊߏ੒
  http://www.slideshare.net/quangntta/web-browser-architecture-49196378
  ը໘ʹදࣔ͢ΔͨΊͷ
  ϨΠΞ΢τΛߏங͢Δ

  View Slide

 55. ΢Σϒϒϥ΢βͷجຊߏ੒
  http://www.slideshare.net/quangntta/web-browser-architecture-49196378
  ΍ΓऔΓΛ஥հ

  View Slide

 56. ΢Σϒϒϥ΢βͷجຊߏ੒
  http://www.slideshare.net/quangntta/web-browser-architecture-49196378
  σΟεϓϨΠʹ
  දࣔ͢Δ

  View Slide

 57. Chrome DevtoolͷTimeLine
  https://www.html5rocks.com/en/tutorials/speed/high-performance-animations/

  View Slide

 58. Chrome DevtoolͷTimeLine
  https://www.html5rocks.com/en/tutorials/speed/high-performance-animations/
  ্ͷϑϩʔ͕ൃੜͨ͠৔߹͸
  جຊతʹͦΕҎ߱ͷϑϩʔ͕
  ॱ൪ʹൃੜ͢Δ

  View Slide

 59. ͭ·Γ
  • ҐஔͳͲ͚ͩΛಈ͔͢৔߹͸ CSS transform
  Λར༻͢Δͱ Composite Layers͚ͩͳͷͰૉ
  ૣ͘ऴྃ͢Δ
  • ग़དྷΔݶΓ͍ܰϨϯμϦϯάϑϩʔͰऩ·Δ
  Α͏ʹ޻෉͍ͯ͘͠ͱྑ͍

  View Slide

 60. GQTΛग़ͨ͢
  ΊʹؾΛ෇͚ͨ
  ͍୅දతͳςΫ
  χοΫΛ঺հ

  View Slide

 61. ຊ೔঺հ͢ΔςΫχοΫҰཡ
  • Forced Synchronous Layout໰୊
  • CSS Containment
  • scrollδϟϯΫ໰୊
  • GPUΞΫηϥϨʔγϣϯΛ༗ޮతʹར༻͢Δ
  • CSS `will-change`
  • ίϥϜ: repaintͷλΠϛϯά͸͍͔ͭ

  View Slide

 62. ςΫχοΫΛ঺հ͢Δલʹ
  • ChromeͷDevToolͰ͜ΕΒΛܭଌͨ͠Γ؍ଌ
  ͨ͠Γग़དྷΔ
  • (͜͜ʹεΫγϣΛೖΕ͔͕ͨͬͨ୅ΘΓʹ࣮
  ը໘Ͱઆ໌͠·͢)

  View Slide

 63. 'PSDFE
  4ZODISPOPVT
  -BZPVU໰୊

  View Slide

 64. JSͰΞχϝʔγϣϯͤ͞Δͱ…
  • JSΠϯλʔϓϦλ͕JavaScriptΛ࣮ߦ
  • DOMπϦʔΛมߋ
  • ϨϯμϦϯάΤϯδϯ͕ελΠϧΛ࠶ܭࢉ
  • ϨΠΞ΢τΛੜ੒
  • ϨΠϠʔ͝ͱʹඳըΛੜ੒
  • ϨΠϠʔΛ߹੒͠࠷ऴతͳϨϯμϦϯά݁ՌΛੜ੒
  &WBMVBUF
  $BMDVSBUF
  4UZMFT
  -BZPVU BLBSFqPX

  1BJOU
  $PNQPTJUF-BZFST

  View Slide

 65. JSͰΞχϝʔγϣϯͤ͞Δͱ…
  • JSΠϯλʔϓϦλ͕JavaScriptΛ࣮ߦ
  • DOMπϦʔΛมߋ
  • ϨϯμϦϯάΤϯδϯ͕ελΠϧΛ࠶ܭࢉ
  • ϨΠΞ΢τΛੜ੒
  • ϨΠϠʔ͝ͱʹඳըΛੜ੒
  • ϨΠϠʔΛ߹੒͠࠷ऴతͳϨϯμϦϯά݁ՌΛੜ੒
  &WBMVBUF
  $BMDVSBUF
  4UZMFT
  -BZPVU BLBSFqPX

  1BJOU
  $PNQPTJUF-BZFST
  ͜ͷͱ͖'PSDFE4ZODISPOPVT-BZPVUͱݺ͹ΕΔϨΠΞ΢τܭࢉॲཧ͕
  ૸Δͱ+4ͷ࣮ߦΛϒϩοΫͯ͠ϨΠΞ΢τܭࢉΛߦ͏ɻ
  ྫFMFNPGGTFU-FGUFMFNHFU$MJFOU3FDUT
  FMFNDMJFOU8JEUI
  ͜ΕΒͷ஋Λਖ਼͘͠஌Δʹ͸ݱࡏͷϨΠΞ΢τʹ͍ͭͯϨϯμϦϯάΤϯδϯ͕
  ܭࢉΛߦ͏ඞཁ͕͋ΔͷͰɺ͜ΕΒͷ஋Λ༻͍ͨ+4ΞχϝʔγϣϯΛهड़͢Δͱ
  ࣮ࡍͷϨϯμϦϯάͱ͸ผͰϨΠΞ΢τܭࢉ͕ਵ࣮࣌ߦ͞ΕΔͨΊ
  ඇৗʹ஗͘ͳͬͯ͠·͏

  View Slide

 66. JSͰΞχϝʔγϣϯͤ͞Δͱ…
  • JSΠϯλʔϓϦλ͕JavaScriptΛ࣮ߦ
  • DOMπϦʔΛมߋ (include Forced Synchronous Layout)
  • ϨϯμϦϯάΤϯδϯ͕ελΠϧΛ࠶ܭࢉ
  • ϨΠΞ΢τΛੜ੒
  • ϨΠϠʔ͝ͱʹඳըΛੜ੒
  • ϨΠϠʔΛ߹੒͠࠷ऴతͳϨϯμϦϯά݁ՌΛੜ੒

  View Slide

 67. JSͰΞχϝʔγϣϯͤ͞Δͱ…
  • JSΠϯλʔϓϦλ͕JavaScriptΛ࣮ߦ
  • DOMπϦʔΛมߋ (include Forced Synchronous Layout)
  w ϨΠΞ΢τΛੜ੒
  w ϨΠϠʔ͝ͱʹඳըΛੜ੒
  w ϨΠϠʔΛ߹੒͠࠷ऴతͳϨϯμϦϯά݁ՌΛੜ੒
  w ϨϯμϦϯά݁Ռ͔Β஋Λฦ٫
  • ϨϯμϦϯάΤϯδϯ͕ελΠϧΛ࠶ܭࢉ
  • ϨΠΞ΢τΛੜ੒
  • ϨΠϠʔ͝ͱʹඳըΛੜ੒
  • ϨΠϠʔΛ߹੒͠࠷ऴతͳϨϯμϦϯά݁ՌΛੜ੒

  View Slide

 68. DEMO
  https://googlesamples.github.io/web-fundamentals/
  tools/chrome-devtools/rendering-tools/forcedsync.html

  View Slide

 69. $44
  $POUBJONFOU

  View Slide

 70. css containment
  • cssͷcontainϓϩύςΟΛར༻͢Δ͜ͱͰϨϯμϦ
  ϯάʹؔΘΔ֤छৼΔ෣͍Λ੍ޚͰ͖Δ

  View Slide

 71. css containment
  • cssͷcontainϓϩύςΟΛར༻͢Δ͜ͱͰϨϯμϦ
  ϯάʹؔΘΔ֤छৼΔ෣͍Λ੍ޚͰ͖Δ
  • size: ཁૉͷαΠζ͕ࢠཁૉ΍ίϯςϯπʹӨڹ͞
  Εͳ͘ͳΔ
  • layout: ਌ܑఋཁૉͷϨΠΞ΢τʹӨڹΛ༩͑ͳ͍
  • paint: ཁૉڥքͷ֎ଆʹϖΠϯτΛߦΘͳ͍

  View Slide

 72. css containment
  • cssͷcontainϓϩύςΟΛར༻͢Δ͜ͱͰϨϯμϦ
  ϯάʹؔΘΔ֤छৼΔ෣͍Λ੍ޚͰ͖Δ
  • size: ཁૉͷαΠζ͕ࢠཁૉ΍ίϯςϯπʹӨڹ͞
  Εͳ͘ͳΔ
  • layout: ਌ܑఋཁૉͷϨΠΞ΢τʹӨڹΛ༩͑ͳ͍
  • paint: ཁૉڥքͷ֎ଆʹϖΠϯτΛߦΘͳ͍

  View Slide

 73. css containment
  • cssͷcontainϓϩύςΟΛར༻͢Δ͜ͱͰϨϯμϦ
  ϯάʹؔΘΔ֤छৼΔ෣͍Λ੍ޚͰ͖Δ
  • size: ཁૉͷαΠζ͕ࢠཁૉ΍ίϯςϯπʹӨڹ͞
  Εͳ͘ͳΔ
  • layout: ਌ܑఋཁૉͷϨΠΞ΢τʹӨڹΛ༩͑ͳ͍
  • paint: ཁૉڥքͷ֎ଆʹϖΠϯτΛߦΘͳ͍
  ಛʹ͜ͷ2ͭͷ஋Λࢦఆ͢Δͱ
  ϨϯμϦϯάϑϩʔͷ੍ޚʹڧ͍ӨڹΛ
  ༩͑Δ͜ͱ͕Ͱ͖Δ

  View Slide

 74. DEMO
  http://codepen.io/ahomu/pen/ZpKGrN

  View Slide

 75. TDSPMMδϟϯΫ
  ໰୊

  View Slide

 76. scrollδϟϯΫ໰୊
  • ϞόΠϧ؀ڥͳͲͰεΫϩʔϧͷ٧·Γ(scroll-jank)
  Λղܾ͢ΔͨΊͷ࢓૊Έͱͯ͠ɺPassive Event
  Listeners͕ಋೖ͞Εͨ
  • εΫϩʔϧΛൃੜͤ͞ΔΠϯλϥΫγϣϯΛ࣮૷
  ͢Δࡍͷtouchstart΍touchend಺Ͱ
  event.preventDefault()Λݺ͹Ε(Δ|ͳ͍)͜ͱΛอ
  ূ͢Δ

  View Slide

 77. Passive Event Listeners
  • preventDefault()Λݺ͹ͳ͍͜ͱΛอূ͢Δ৔߹ɺ
  addEventListener()ͷୈ3Ҿ਺ʹ{passive: true}Λ
  ౉͢͜ͱͰ࣮ݱͰ͖Δ

  View Slide

 78. ⚠ޓ׵ੑͷ໰୊ʹ͍ͭͯ
  • Passive ListenerʹରԠ͍ͯ͠ͳ͍ϒϥ΢βͷ৔߹ɺ
  addEventListerͷୈ3Ҿ਺ useCapture ͕trueͰ͋Δͱͯ͠ѻΘ
  Εͯ͠·͏
  • Πϕϯτ͸όϒϦϯάϑΣʔζͰ͸ͳ͘ɺΩϟϓνϟϦϯά
  ϑΣʔζͰൃՐ͞ΕΔ͜ͱʹͳΔɻ
  • Event Listener Options ରԠҎ߱͸ɺ͜͜ʹΦϒδΣΫτΛ౉͢
  ͜ͱʹͳΔͨΊɺ useCapture ϑϥά૬౰͸ɺ {capture: true}
  ͱͯ͠ϓϩύςΟʹΑΔఆٛΛߦ͏ɻ

  View Slide

 79. DEMO
  http://labs.jxck.io/passive-event-listeners/index.html

  View Slide

 80. (16ΞΫηϥ
  ϨʔγϣϯΛ
  ༗ޮతʹར༻
  ͢Δ

  View Slide

 81. GPUΞΫηϥϨʔγϣϯ͕༗ޮʹͳΔέʔε
  • CSSͷopacity΍transformɺrorateͳͲΛར༻
  ͨ͠৔߹
  • Composite LayersͷϑΣΠζͱݴͬͯ΋ྑ͍

  View Slide

 82. css: will-change
  • ͜ͷઌى͖ΔϨϯμϦϯά಺༰Λ௨஌͠ɺɹ
  ϨϯμϦϯάϨΠϠʔΛϒϥ΢βʹ༧Ί४උ
  ͓ͯ͘͠Α͏ཁ੥͕Ͱ͖Δ
  • ͜ͷϨϯμϦϯάϨΠϠʔͷੜ੒ʹ͸GPU
  ͕ޮ͘

  View Slide

 83. ⚠ར༻࣌ͷ஫ҙ఺
  • ͜ͷϓϩύςΟΛCSSͰ༧Ίࢦఆͯ͠͠·͏ͱϨϯμϦϯά
  ϨΠϠʔͷΩϟογϡ͕େྔʹੜ੒͞Εͯ͠·͍ύϑΥʔϚ
  ϯεʹѱӨڹΛ༩͑ͯ͠·͏
  • JSΛར༻ͯ͠ඞཁͳλΠϛϯάͰ෇༩͢Δͷ͕ྑ͍ͱ͞Εͯ
  ͍Δ
  • ͕ɺJSͰ෇༩͢ΔλΠϛϯά͕௚લ͗͢ΔͱϨϯμϦϯάϨ
  ΠϠʔΛཪͰੜ੒͢Δ༛༧͕଍ΓͣޮՌ͕ൃشͰ͖ͳ͍৔߹
  ͕͋Δ

  View Slide

 84. GPUΞΫηϥϨʔγϣϯ͕༗ޮʹͳΔέʔε
  • CSSͷopacity΍transformɺrorateͳͲΛར༻
  ͨ͠৔߹
  • Composite LayersͷϑΣΠζͱݴͬͯ΋ྑ͍

  View Slide

 85. GPUΞΫηϥϨʔγϣϯ͕༗ޮʹͳΔέʔε
  • CSSͷopacity΍transformɺrorateͳͲΛར༻
  ͨ͠৔߹
  • Composite LayersͷϑΣΠζͱݴͬͯ΋ྑ͍
  • ΋͏1ͭڧ྽ʹޮ͔ͤΔํ๏͕͋Δʂʂʂ

  View Slide

 86. GPUΞΫηϥϨʔγϣϯ͕༗ޮʹͳΔέʔε
  • CSSͷopacity΍transformɺrorateͳͲΛར༻
  ͨ͠৔߹
  • Composite LayersͷϑΣΠζͱݴͬͯ΋ྑ͍
  • ΋͏1ͭڧ྽ʹޮ͔ͤΔํ๏͕͋Δʂʂʂ
  • ͷඳը͸GPU͕ޮ͘ʂʂʂʂʂʂ

  View Slide

 87. ۃ୺ʹΛར༻ͨ͠ྫ
  • FlipboardͷεϚϗ൛
  • શͯͷϏϡʔ্͕ʹඳ͔Ε͍ͯΔ
  • https://github.com/Flipboard/react-
  canvas

  View Slide

 88. DEMO

  View Slide

 89. ίϥϜ
  SFQBJOUSFqPX
  ͷλΠϛϯά͸
  ͍͔ͭ

  View Slide

 90. repaint/reflow timing
  • DOMʹૠೖͨ͠Node͸͍ͭϨϯμϦϯά͞ΕΔͷ͔
  • ref: ReactͷcomponentDidMount͕ൃՐ͢Δͱ͖ɺ
  Mount͸͞Ε͍ͯΔ͕ɺຊ౰ʹϨϯμϦϯά͞Εͯ
  ͍Δͷ͔ʁ
  • repaint͞ΕΔΑΓ΋ૣ͍৔߹ɺclientHeightͳͲ͕ظ
  ଴ͨ͠஋ΛऔಘͰ͖ͳ͍

  View Slide

 91. ݁࿦

  View Slide

 92. ݁࿦
  • ݫີʹਖ਼͍͠repaint௚ޙͷλΠϛϯά
  (onpaintతͳ)Λ஌Δ͜ͱ͸ग़དྷͳ͍
  • window.requestAnimationFrameͱ͔ʁ

  View Slide

 93. ·ͱΊ

  View Slide

 94. ΢Σϒϒϥ΢βͷجຊߏ੒
  http://www.slideshare.net/quangntta/web-browser-architecture-49196378

  View Slide

 95. ϨϯμϦϯάϑΣΠζʹ͍ͭͯ
  • JSΠϯλʔϓϦλ͕JavaScriptΛ࣮ߦ
  • DOMπϦʔΛมߋ
  • ϨϯμϦϯάΤϯδϯ͕ελΠϧΛ࠶ܭࢉ
  • ϨΠΞ΢τΛੜ੒
  • ϨΠϠʔ͝ͱʹඳըΛੜ੒
  • ϨΠϠʔΛ߹੒͠࠷ऴతͳϨϯμϦϯά݁ՌΛੜ੒
  &WBMVBUF
  $BMDVSBUF
  4UZMFT
  -BZPVU BLBSFqPX

  1BJOU
  $PNQPTJUF-BZFST

  View Slide

 96. ຊ೔঺հͨ͠ςΫχοΫҰཡ
  • Forced Synchronous Layout໰୊
  • CSS Containment
  • scrollδϟϯΫ໰୊
  • GPUΞΫηϥϨʔγϣϯΛ༗ޮతʹར༻͢Δ
  • CSS `will-change`
  • ίϥϜ: repaintͷλΠϛϯά͸͍͔ͭ

  View Slide

 97. ͞Βʹৄ͘͠஌Γ͍ͨ৔߹
  • How browsers work - http://taligarsiel.com/Projects/
  howbrowserswork1.htm
  • ϒϥ΢βͷ಺෦ͰԿ͕ى͖͍ͯΔͷ͔ʹ͍ͭͯ
  • Demystifying (JavaScript) Engines - https://github.com/
  a0viedo/demystifying-js-engines
  • JavaScriptΤϯδϯͷ಺෦ߏ଄ʹ͍ͭͯཧղ͢ΔͨΊͷઆ
  ໌ɾؔ࿈࿦จͳͲ΁ͷϦϯΫू
  • ͦͷଞࢀߟURLͳͲ: http://bit.ly/pastak-shownote-20170217

  View Slide