$30 off During Our Annual Pro Sale. View Details »

JavaScript Bootcamp 2020

JavaScript Bootcamp 2020

2020年度リクルート新人ブートキャンプ エンジニアコースの講義資料です

Recruit Technologies

August 21, 2020
Tweet

More Decks by Recruit Technologies

Other Decks in Technology

Transcript

 1. JavaScript
  Bootcamp 2020
  2020, 7th April @ Recruit Technologies
  Kento TSUJI
  @maxmellon

  View Slide

 2. ΍Δ͜ͱɺ΍Βͳ͍͜ͱ
  ΍Δ͜ͱ ΍Βͳ͍͜ͱ
  ɾ ϥΠϒϥϦͷ࢖͍ํ
  ɾ build΍preprocessपΓ
  ɾ ϨΨγʔͳه๏ͷৄࡉ
  (஌͓ͬͯ͘͜ͱ͸ॏཁ)
  ɾ جຊతͳه๏
  ɾ ΫϥΠΞϯτ࣮૷
  ɾ View ͱ ϩδοΫͷ
  ੾Γ෼͚
  ޙͰݟ͓ͯ͘ͱྑͦ͞͏ͳ΋ͷ
  https://github.com/asciidwango/js-primer js-primer Ͱݕࡧ

  View Slide

 3. ϑϩϯτΤϯυΤϯδχΞͱ
  JavaScript
  • ϦΫϧʔτςΫϊϩδʔζͷ “ϑϩϯτΤϯυΤ
  ϯδχΞ” ͷఆٛ͸޿ͯ͘ਂ͍
  • HTML/CSS/JSΛ۶ࢦͯ͠ΫϥΠΞϯτΛ࡞Δ͚ͩ
  Ͱ͸ͳ͍
  • ϑϩϯτΤϯυͷͨΊͷαʔόʔ΍ύϑΥʔϚϯ
  ενϡʔχϯάɺϢʔβϏϦςΟ޲্ͳͲ༷ʑ

  View Slide

 4. ࠓ೔ͷྲྀΕ
  1. JavaScript ͷجຊ
  2. JavaScript ΛͱΓ͋͑ͣ৮ͬͯΈΔ
  3. JavaScript Ͱ؆୯ͳΞϓϦέʔγϣϯΛ
  ࡞ͬͯΈΔ

  View Slide

 5. ৮ͬͯΈΑ͏

  View Slide

 6. ͱΓ͋͑ͣಈ͔ͯ͠ΈΔ
  PDF ͰΈ͍ͯΔํ΁ : gifΞχϝͳͷͰදࣔ͞Ε·ͤΜ

  View Slide

 7. $ node -v
  v11.10.1
  $ node
  > // ͜͜ͰJavaScriptΛ࣮ߦ͢Δ͜ͱ͕Ͱ͖·͢
  undefined
  > 1 + 1;
  2
  > var test = "hoge";
  undefined
  > test
  'hoge'
  > function sample() {
  ... var num = 5;
  ... return num;
  ... }
  undefined
  > sample()
  5

  View Slide

 8. ϒϥ΢βͰ΋ಈ͔ͯ͠ΈΔ

  View Slide

 9. Chrome Devtools
  ΞυϨεόʔ͔Β http://example.com ΁ΞΫηε
  ͜Ε

  View Slide

 10. Node.js ͷ REPLͷΑ͏ʹ ࣮ߦͰ͖Δ
  ϩάग़ྗʹՃ͑ͯ࠷ޙͷࣜͷ݁Ռ͕දࣔ͞ΕΔ

  View Slide

 11. ௨৴಺༰ΛΈͯΈΔ

  View Slide

 12. Chrome Devtools
  ͜Ε

  View Slide

 13. ͕͜͜੺͘ͳ͍ͬͯΔͷΛ֬ೝ͔ͯ͠ΒϦϩʔυ͢Δ
  C

  View Slide

 14. JavaScript ͷ ϑΝΠϧΛ
  ࡞ͬͯಈ͔ͯ͠ΈΔ

  View Slide

 15. Hello World
  PDF ͰΈ͍ͯΔํ΁ : gifΞχϝͳͷͰදࣔ͞Ε·ͤΜ

  View Slide

 16. $ touch helloworld.js
  $ code helloworld.js
  $ node helloworld.js
  Hello World
  01
  02
  console.log('Hello World');

  View Slide

 17. αʔόʔαΠυͷ JavaScript ͱ
  ΫϥΠΞϯταΠυͷ JavaScript
  • Ұൠతʹ Node.js Ͱಈ͔͢ JavaScript Λ
  αʔόʔαΠυͷ JavaScript
  • ϒϥ΢βͰಈ͔͢ JavaScript Λ
  ΫϥΠΞϯταΠυͷ JavaScript
  ࡢ೔ͷલ൒ͷߨٛͰ΋঺հ͞Ε·ͨ͠Ͷ

  View Slide

 18. JavaScript ͷ Syntax

  View Slide

 19. Variable declaration
  ม਺ ɾ એݴ

  View Slide

 20. Variable declaration
  είʔϓ ࠶୅ೖ Մมෆม
  DPOTU
  MFU
  WBS

  View Slide

 21. Variable declaration
  είʔϓ ࠶୅ೖ Մมෆม
  DPOTU ϒϩοΫ ෆՄ Մม
  MFU ϒϩοΫ Մೳ Մม
  WBS ؔ਺ Մೳ Մม

  View Slide

 22. είʔϓ
  let a = 1;
  if (a === 1) {
  let a = 2;
  console.log(a); // 2
  }
  console.log(a); // 1
  ϒϩοΫ var a = 1;
  if (a === 1) {
  var a = 2;
  console.log(a); // 2
  }
  console.log(a); // 2
  ؔ਺
  (άϩʔόϧ)

  View Slide

 23. ࠶୅ೖ ͱ ՄมɺෆՄม
  ؔ਺
  (άϩʔόϧ)
  const ͸ ࠶୅ೖෆՄೳ
  const a = 1
  a = 2 Uncaught SyntaxError: Identifier 'a' has already been declared
  const ࠶୅ೖ͕Ͱ͖ͳ͍͚ͩͰॻ͖׵͑ΕΔ
  const a = []
  a.push(1)
  console.log(a) // [1]
  a.pop()
  console.log(a) // []

  View Slide

 24. ͲΕ͔ͭ͑͹͍͍ͷʁ
  • ࠶୅ೖ͸ϩδοΫΛෳࡶԽͤ͞Δ͜ͱ͕ଟ͍
  → جຊతʹ const
  • Ͳ͏ͯ͠΋࠶୅ೖ͍ͨ͠ͱ͖
  → let
  • var ͸ lint Ͱېࢭ͢Δ͜ͱ΋ଟ͍

  View Slide

 25. ࣜͱจ

  View Slide

 26. ࣜͱจ
  • JavaScript ͸ จ (Statement) ͱ ࣜ
  (Expression) ͔Βߏ੒͞Ε͍ͯΔ
  • ࣜ͸ධՁ͢Δͱ݁Ռͷ஋͕͋Δ
  • จ͸ॲཧͷ̍εςοϓ
  • ࣜ͸จʹͳΕΔ ʢࣜจ ޙड़
  ʣ

  View Slide


 27. • ؆୯ʹݴ͏ͱม਺ʹ୅ೖͰ͖Δ΋ͷ
  • 13 ΍ ‘foo’ ͱ͍ͬͨϦςϥϧ
  • bar ͱ͍͏ ม਺
  • ؔ਺ࣜ (ޙड़)
  ͳͲͳͲ

  View Slide


 28. // 1 ͸͔ࣜͩΒ୅ೖͰ͖Δ
  const a = 1
  // JavaScript ͷੈքͰ͸ؔ਺΋ࣜ
  const doSomeThing = function() {
  console.log('doSomeThing')
  }
  // ؔ਺͕୅ೖ͞Ε͍ͯΔͷͰݺͼग़͢͜ͱ͕Ͱ͖Δ
  doSomeThing()

  View Slide


 29. • จ͸ॲཧ͢Δ 1 εςοϓ
  • จ຤ʹ ; Λ͚ͭΔͱ จͷ۠੾ΓʹͳΔ
  • ; Λ͚ͭͳͯ͘΋ ASI ͕উखʹ ; Λ͍ΕΔ
  • if จ ΍ for จ ΋จ͔ͩΒ୅ೖͰ͖ͳ͍
  ΦʔτηϛίϩϯΠϯαʔγϣϯ

  View Slide

 30. ϒϩοΫจ
  • {, } Λ࢖ͬͯෳ਺ͷจΛؚΉจΛॻ͚Δ
  {
  console.log("hoge");
  console.log("poge");
  }
  if (true) {
  console.log("hoge");
  console.log("poge");
  }
  • ྫ : if จͱϒϩοΫจͷ૊Έ߹Θͤ

  View Slide

 31. function

  View Slide

 32. ؔ਺એݴͱؔ਺ࣜ
  function Greeting() {
  console.log('hello')
  }
  • จͱࣜͱ͍͏͜ͱ͕ҧ͏
  • એݴ͸ר্͖͕͛ى͖Δ
  const Greeting = function() {
  console.log('hello')
  }
  ؔ਺એݴ ؔ਺ࣜ

  View Slide

 33. ؔ਺ࣜͱΞϩʔϑΝϯΫγϣϯ
  • ୹͔͚͘Δ
  • ΞϩʔϑΝϯΫγϣϯ͸ this Λଋറ͠ͳ͍
  ؔ਺ࣜͱΞϩʔϑΝϯΫγϣϯͷҧ͍
  ୹͔͚͘ΔͷͰΞϩʔϑΝϯΫγϣϯΛ࢖͏৔໘͸ଟ͍
  const Greeting = function() {
  console.log('hello')
  }
  const Greeting = () => {
  console.log(‘hello')
  }

  View Slide

 34. JavaScript ʹ͓͚Δ this
  • Ξϩʔؔ਺Ҏ֎ͷؔ਺
  • Ϋϥε
  • ΦϒδΣΫτ
  • bindؔ਺
  this ͷ ίϯςΩετ ͕มΘΔ৔໘
  ҰൠతͳݴޠͱUIJT͕ҧ͏ͱݴΘΕΔͷ͸
  UIJTͷίϯςΩετ͕มΘͬͯ͠·͏͔Β
  https://developer.mozilla.org/ja/docs/Web/JavaScript/Reference/Operators/this
  ࠓ͸׬શͳཧղ͡Όͳͯ͘΋ྑ͍
  Θ͔Βͳ͘ͳͬͨΒௐ΂Α͏

  View Slide

 35. ΞϩʔϑΝϯΫγϣϯ
  const foo = (a, b) => {
  return a + b
  }
  ΞϩʔϑΝϯΫγϣϯͰ͸͕ࣜҰͭͷͱ͖ʹݶΓϒϩοΫΛলུ͔͚ͯ͠Δ
  const foo = (a, b) => a + b
  // ·ͨ͸
  const foo = (a, b) => (
  a + b

  )
  ϒϩοΫΛলུͨ͠৔߹ɼͦͷࣜΛ࣮ߦͨ݁͠Ռ͕ return ͞ΕΔ

  View Slide

 36. Ҿ਺
  function doSomeThing(a, b, c = 0) {

  console.log('a %o', a)
  console.log('b %o', b)
  console.log('c %o', c)
  }
  doSomeThing(1, 2)
  // a 1
  // b 2
  // c 0
  doSomeThing(...[1, 2, 3])
  // a 1
  // b 2
  // c 3
  function doSomeThing(...args) {

  console.log('args %o', args)
  }
  doSomeThing(1, 2, 3)
  // args [1, 2, 3]
  doSomeThing([1], 2, 3)
  // args [[1], 2, 3]
  doSomeThing(...[1, 2, 3])
  // args [1, 2, 3]
  σϑΥϧτҾ਺ Մม௕

  View Slide

 37. object

  View Slide

 38. Objectͱ͸
  • σʔλͱػೳͷू߹
  • ϓϩύςΟͱϝιου͕ઃఆͰ͖Δ

  View Slide


 39. const person = {
  name: ['Bob', 'Smith'],
  age: 32,
  gender: 'male',
  interests: ['music', 'skiing'],
  bio() {
  alert(`${this.name.join(' ')} is ${this.age} years old.`);
  },
  greeting() {
  alert('Hi! I\'m ' + this.name[0] + '.');
  }
  }

  View Slide

 40. objectʹ͓͚Δmethod
  const person = {
  greeting() {
  alert('Hi!');
  }
  };
  const person = {
  greeting: function() {
  alert('Hi!');
  }
  };
  • ӈͷํ͕୹͔͚͘Δ
  • ҙຯ͸શ͘ಉ͡

  View Slide

 41. const person = {
  _age: 25,
  _name: 'maxmellon',
  get age() {
  return this._age;
  },
  get name() {
  return this._name;
  }
  };
  ήολʔ΍ηολʔ͕࢖͑Δ

  View Slide

 42. Object Λ࡞Δ
  const age = 26
  const name = 'Kento TSUJI'
  const parson = {
  age: age,
  name: name,
  }
  ͜Ε͸
  ͜͏͔͚Δ
  const age = 26
  const name = 'Kento TSUJI'
  const parson = {
  age,
  name,
  }

  View Slide

 43. Object ͔Β஋ΛऔΓग़͢
  const age = parson.age
  const name = parson.name
  ͜Ε͸
  ͜͏͔͚Δ
  const { age, name } = parson

  View Slide

 44. Object Λίϐʔ͢Δ
  const copied = { ...parson }
  const copied = Object.assign({}, parson)
  Object.assign ʹΑΔ Shallow Copy
  εϓϨου ʹΑΔ Shallow Copy
  Object ͕ωετͨ͠ͱ͖ɼ
  ࢠͷObjectͷࢀর͸มԽ͠ͳ͍͜ͱʹ஫ҙ
  ԋࢉࢠ͡Όͳ͍͚ͲԿނ͔
  εϓϨουԋࢉࢠͱΑ͘ݴΘΕ͕ͪ
  (MDN্΋Ұ࣌ظ͸ԋࢉࢠදهͩͬͨ)
  Object.assign ͱ εϓϨουߏจ ͸Ұݟྨࣅ͍ͯ͠Δ͕ҧ͍͕͋ΔͷͰ஫ҙ
  ಛʹ Object.prototype ͕ॻ͖׵͑ΒΕ͍ͯΔ৔߹ ಘΒΕΔ΋ͷ͕มΘ͖ͬͯ·͢
  JavaScript ͷ࢓༷ ϨϕϧͰ શ͘ผͷૢ࡞Λߦ͍ͬͯ·͢ (assign ͸ Set, spread ͸ CreateDataPropertyOrThrow

  View Slide

 45. Object ΛϚʔδ͢Δ
  const a = {
  foo: 1,
  hoge: 'a',
  }
  const b = {
  hoge: 'b',
  poge: 2,
  }
  const merged = { ...a, ...b }
  {
  foo: 1,
  hoge: 'b',
  poge: 2,
  }
  ϚʔδͰ΋ `spread` ͕࢖͑Δ

  View Slide

 46. class

  View Slide

 47. ΫϥεએݴͱΫϥεࣜ
  class Hoge {
  method() {

  }
  }
  const Hoge = class {
  method() {
  }
  }
  • Ϋϥεએݴ͸ ר্͖͕͛ى͖ͳ͍
  const Hoge = class Hoge {
  method() {
  }
  }
  Ϋϥεએݴ Ϋϥεࣜ
  ໊લ෇͖Ϋϥεࣜ

  View Slide

 48. class Rectangle {
  constructor(height, width) {
  this.height = height;
  this.width = width;
  }
  // ήολʔ
  get area() {
  return this.calcArea();
  }
  // ϝιου
  calcArea() {
  return this.height * this.width;
  }
  }
  const square = new Rectangle(10, 10);
  console.log(square.area); // 100
  square.height = 20; // 'aaaa'
  https://developer.mozilla.org/ja/docs/Web/JavaScript/Reference/Classes
  ϝιουఆٛ

  View Slide

 49. Tips
  • JavaScript͸prototypeϕʔεͷݴޠ
  • class ͸ prorotypeͱObjectΛ࢖ͬͨ
  දݱΛ؆ܿʹΘ͔Γ΍͘͢ॻͨ͘Ίͷ΋ͷ
  • ͳͷͰ͍ΘΏΔΠϯελϯεϝιου͸
  AnyClass.prototype.method ͷΑ͏ʹදݱ͢Δ
  ↑ ͜Ε͸ new AnyClass().method()
  • ελςΟοΫؔ਺͸AnyClass.staticMethod
  ࣮࣭తʹ͸౶ҥߏจ͚ͩͲɼclassߏจͰॻ͔Εͨ΋ͷΛ prototype Ͱਖ਼֬ʹ࠶ݱ͢Δͷ͸ͪΐͬͱେม

  View Slide

 50. ༨ஊ
  private class field

  View Slide

 51. Ϟμϯͳϒϥ΢βͰ͸private field ͕࢖͑Δ
  • ϨΨγʔϒϥ΢βͰ࢖͏ʹ͸ transpile ͳͲͷϓϦϓϩηε͕ඞཁ
  https://github.com/tc39/proposal-private-fields/blob/master/OLD_README.md
  class Point {
  #x = 0;
  #y = 0;
  constructor(x = 0, y = 0) {
  this.#x = +x;
  this.#y = +y;
  }
  get x() { return this.#x }
  set x(value) { this.#x = +value }
  get y() { return this.#y }
  set y(value) { this.#y = +value }
  }

  View Slide

 52. Ϟμϯͳϒϥ΢βͰ͸private field ͕࢖͑Δ
  • ϨΨγʔϒϥ΢βͰ࢖͏ʹ͸ transpile ͳͲͷϓϦϓϩηε͕ඞཁ
  https://github.com/tc39/proposal-private-fields/blob/master/OLD_README.md
  class Point {
  #x = 0;
  #y = 0;
  constructor(x = 0, y = 0) {
  this.#x = +x;
  this.#y = +y;
  }
  get x() { return this.#x }
  set x(value) { this.#x = +value }
  get y() { return this.#y }
  set y(value) { this.#y = +value }
  }

  View Slide

 53. ಉظ / ඇಉظ

  View Slide

 54. ΋͠ඇಉظ͕ͳ͔ͬͨΒͲ͏ͳΔ͔
  • αʔόʔ͔ΒσʔλΛड͚औΔ·Ͱ
  ଞͷૢ࡞͕Ͱ͖ͳ͍
  • ΫϦοΫ͢Δͱϒϥ΢β͕ݻ·Δ
  • ॲཧ͕Ұ͔ͭͣͭ͠Ͱ͖ͳ͍
  Α͋͘Δצҧ͍ : γϯάϧεϨου === ಉظॲཧ͔͠ͳ͍
  ࣮ࡍʹ͸Πϕϯτϧʔϓͱ͍͏΋ͷͰλεΫΛΩϡʔͰ؅ཧͯ͠
  ͦͷ࣌఺࣌఺Ͱಈ͔͢΂͖ॲཧΛΩϡʔ͔ΒऔΓग़ͯ͠ॲཧ͍ͯ͠Δ

  View Slide

 55. callback ʹΑΔඇಉظ
  taskA(() => {
  taskB(() => {
  taskC(() => {
  })
  })
  })
  • ͍ͭऴΘΔ͔Θ͔Βͳ͍ taskA ʹ callback ؔ਺Λ
  ౉ͯ͠ऴΘ͔ͬͯΒ࣮ߦ͢ΔॲཧΛҠৡ͢Δ
  ωετ͕ͲΜͲΜਂ͘ͳͬͯ͠·͏

  View Slide

 56. promise

  View Slide

 57. promise
  new Promise((resolve, reject) => {
  asynchronizedTask((err, result) => {
  if (err) reject(err)
  resolve(result)
  })
  }).then(res => console.log(res))
  .catch(err => console.error(err))
  • ඇಉظॲཧͷந৅Խ
  • then Ͱ ੒ޭͨ͠ͱ͖ͷϋϯυϥΛ ෇༩͢Δ ৽͍͠PromiseΛฦ͢
  (ݫີʹ͸ࣦഊϋϯυϥ΋௥ՃͰ͖Δʣ
  • catch Ͱ ࣦഊϋϯυϥͷίʔϧόοΫΛ෇༩͢Δ

  View Slide

 58. promise
  QSPNJTF
  UIFO IBOEMFS

  UIFO IBOEMFS

  DBUDI PO3FKFDUJPO

  FSSPSIBOEMJOH
  QSPNJTF
  UIFO IBOE
  UIFO IBOE
  DBUDI PO3FKF
  ଴ػঢ়ଶ
  ੒ޭ
  ࣦഊ
  promise͕ࣦഊͨ͠ͱ͖
  thenͷୈೋҾ਺ͷhandlerͰྫ֎͕ग़ͨͱ͖
  return
  return
  ੒ޭ
  ࣦഊ
  thenͷϋϯυϥ͸ඞͣPromiseΛฦ͢ͷͰ chainͰ͖Δ
  chainͰ͖Δ

  View Slide

 59. example
  new Promise(resolve => {
  // 1ඵޙʹ ୈ1Ҿ਺ͷؔ਺Λ࣮ߦ͢Δ
  setTimeout(() => resolve(1), 1000)
  })
  .then(res => {
  console.log(res)
  return res + 1
  })
  .then(res => {
  console.log(res)
  return res + 1
  })
  .then(res => {
  console.log(res)
  })
  ࣮ߦ͢ΔͱͲΜͳϩάग़ྗ͞ΕΔʁ

  View Slide

 60. fetch API
  const url = 'https://hacker-news.firebaseio.com/v0/item/
  2921983.json?print=pretty'
  fetch(url)
  .then(resp => resp.json())
  .then(resp => console.log(resp))
  • ྫ͑͹ɼhacker news ͷ API Λୟ͘ͱ͢Δ
  {
  "by" : "norvig",
  "id" : 2921983,
  "kids" : [ 2922097, 2922429, 2924562, 2922709, 2922573, 2922140, 2922141 ],
  "parent" : 2921506,
  "text" : "Aw shucks, guys ... you make me blush with your compliments.Tell you what, Ill
  make a deal: I'll keep writing if you keep reading. K?",
  "time" : 1314211127,
  "type" : "comment"
  }

  View Slide

 61. async / await

  View Slide

 62. async function
  const url = 'https://hacker-news.firebaseio.com/v0/item/
  2921983.json?print=pretty'
  const fetchAsync = async () => {
  try {
  const resp = await fetch(url)
  return resp.json()
  } catch (err) {
  console.error(err)
  }
  }
  await fetchAsync()
  ಉظؔ਺ͷΑ͏ʹPromiseΛѻ͏
  Promise Λ async / await Ͱॻ͚Δ

  View Slide

 63. Module

  View Slide

 64. Ϟδϡʔϧͷྺ࢙
  • λά ΍ prototype.js ͳͲ….<br/>• AMD (RequireJS)<br/>• Browserify<br/>• UMD<br/>• ESModules<br/>ࠓ͸׬શͳཧղ͡Όͳͯ͘΋ྑ͍<br/>࿩͢ͱΩϦ͕ແ͘ͳΔ<br/>͍Ζ͍Ζ ͋ͬͨ<br/>

  View Slide

 65. ࠓ೔ͷԋशͰ࢖͏΋ͷ
  Webଆ : ESModules
  APIଆ : CommonJS
  import doSomeThing from './doDomeThing.js'
  const a = 1
  export default a
  const doSomeThing = require('./doSomeThing')
  const a = 1
  module.exports = a
  Import / export ͸ಛʹෳࡶɼ໊લ෇͖ ΍ default, as ͳͲ৭ʑͰ͖Δ෼ෳࡶ
  ࡉ͔͘͸ԋशͰ࢖͍ͳ͕Βղઆ

  View Slide

 66. DOM

  View Slide

 67. DOM ͷ ૠೖ
  const parent = document.createElement("div");
  const child = document.createElement("span");
  parent.appendChild(child);
  console.log(parent);
  //
  ଞʹ΋ insertBefore, replaceChild ౳͕͋Δ

  View Slide

 68. DOM ͷ࡟আ
  // ਌ཁૉ͕ෆ໌ɺෆఆͷ৔߹ͷํ๏
  Const node = document.getElementById("nested");
  if (node.parentNode) {
  node.parentNode.removeChild(node);
  }
  DOM ʹؔ͢Δ API ͸
  https://qiita.com/uhyo/items/1c565b61d934cbb88c2e
  ͳͲ͕Θ͔Γ΍͍͢

  View Slide

 69. ࠔͬͨͱ͖Ͳ͏͢Δ͔

  View Slide

 70. ࠔͬͨͱ͖
  • ׂ͍͔ͭ͘Ѫͨ͠΋ͷ͕͋Γ·͢
  ԋࢉࢠ : https://jsprimer.net/basic/operator/
  σʔλܕ : https://jsprimer.net/basic/data-type/
  ৚݅෼ذ : https://jsprimer.net/basic/condition/
  ϧʔϓ : https://jsprimer.net/basic/loop/
  ޙͰݟ͓ͯ͘ͱྑͦ͞͏ͳ΋ͷ
  https://github.com/asciidwango/js-primer js-primer Ͱݕࡧ

  View Slide

 71. ex. JavaScript ͔Β DOMΛ࡞Γ͍ͨ
  • ҰൠͷهࣄΑΓ΋
  ͳΔ΂͘ MDN ΛಡΉบΛ
  ʢݚमͱ͍͏ҙຯ΋ࠐΊͯʣ
  • ௐ΂ͯΘ͔Βͳ͔ͬͨͱ͖͸
  ԿΛͨͯ͘͠ɼͲ͏ௐ΂͔ͨ
  ڞ༗ͯ͘͠ΕΔͱخ͍͔͠΋

  View Slide

 72. ԋश
  1. JavaScript ͷجຊ
  2. JavaScript ΛͱΓ͋͑ͣ৮ͬͯΈΔ
  3. JavaScript Ͱ؆୯ͳΞϓϦέʔγϣϯΛ
  ࡞ͬͯΈΔ

  View Slide

 73. ४උ
  $ npm install @recruit-tech/javascripting -g
  $ javascripting
  ↑ ͜ΕΛ࣮ߦ
  ↓ Έ͍ͨͳը໘͕ͰΕ͹ OK

  View Slide

 74. ೔ຊޠ΁ͷม͑ํ

  View Slide

 75. ΨϯΨϯ
  ਐΊͪΌ͍ͬͯͩ͘͞

  View Slide

 76. ޙ൒

  View Slide

 77. ԋश
  1. JavaScript ͷجຊ
  2. JavaScript ΛͱΓ͋͑ͣ৮ͬͯΈΔ
  3. JavaScript Ͱ؆୯ͳΞϓϦέʔγϣϯΛ
  ࡞ͬͯΈΔ

  View Slide

 78. TODO ؅ཧ ͷ
  SPA Λ࡞੒͢Δ

  View Slide

 79. SPAΛ࡞Δ্Ͱॏཁͳ͜ͱ
  • View ͱ ϩδοΫΛ੾Γ཭͢
  7JFX ϩδοΫ
  มߋස౓ : ߴ มߋස౓ : ௿
  ςετ೉౓ : ߴ ςετ೉౓ : ௿
  ViewͱϩδοΫ͕ີ݁߹ʹͳΔͱ
  ςετ͕ॻ͖ʹ͔ͬͨ͘Γ
  มߋʹऑ͘ͳͬͨΓ͢Δ

  View Slide

 80. View ͱ ϩδοΫΛ੾Γ཭͢
  • MVC (Model-View-Controller)
  • MVVM (Model-View-ViewModel)
  • Flux
  • ͳͲͳͲ…
  ViewͱϩδοΫΛ੾Γ཭ͨ͢Ίʹ༷ʑͳΞʔΩςΫνϟύλʔϯ͕༗Δ

  View Slide

 81. ࠓճ͸ flux Ͱ࡞ͬͯΈΔ
  ͳͥ flux ͔ ͸͜ͷεϥΠυ͕Θ͔Γ΍͍͢
  https://speakerdeck.com/geta6/reacttofluxfalsekoto?slide=39
  7JFX %JTQBUDIFS
  4UPSF
  "DUJPO

  View Slide

 82. ίʔεબ୒
  ϕʔγοΫίʔε
  νϟϨϯδίʔε
  TODOҰཡͱTODO࡞੒ ػೳ͕͢Ͱʹ࣮૷ࡁΈ
  طଘͷ࣮૷Λݟͳ͕Β TODO ͷ࡟আ ΍ TODO ͷߋ৽Λ࣮૷͍ͯ͘͠
  HTML + CSS + API αʔόʔ͚ͩͷঢ়ଶ͔ΒϑϧεΫϥονͰ TODO ΞϓϦΛ࡞੒͢Δ
  ΞʔΩςΫνϟϨϕϧͷઃܭ͔Βࣗ෼Ͱ΍ͬͯΑ͍ (Flux ͡Όͳͯ͘΋͍͍)
  https://github.com/recruit-tech/bootcamp-2020-js

  View Slide

 83. ϕʔγοΫίʔεͷ
  ݱঢ়ͷ࣮૷ΛಡΜͰݟΔ

  View Slide

 84. ͢Ͱʹ࣮૷͞Ε͍ͯΔػೳ(basic)
  ϕʔγοΫίʔε
  νϟϨϯδίʔε
  TODOҰཡͱTODO࡞੒ ػೳ͕͢Ͱʹ࣮૷ࡁΈ
  طଘͷ࣮૷Λݟͳ͕Β TODO ͷ࡟আ ΍ TODO ͷߋ৽Λ࣮૷͍ͯ͘͠
  HTML + CSS + API αʔόʔ͚ͩͷঢ়ଶ͔ΒϑϧεΫϥονͰ TODO ΞϓϦΛ࡞੒͢Δ
  ΞʔΩςΫνϟϨϕϧͷઃܭ͔Βࣗ෼Ͱ΍ͬͯΑ͍ (Flux ͡Όͳͯ͘΋͍͍)
  • TODO Ұཡͷऔಘ
  • TODO ͷ࡞੒
  ͜Ε͔Β࡞Δػೳ
  • TODO ࡟আ
  • TODO ͷ׬ྃঢ়ଶͷߋ৽

  View Slide

 85. TODO࡟আ ΛεςοϓɾόΠɾεςοϓͰ࡞Δͱ͢Δͱ…
  ϕʔγοΫίʔε
  νϟϨϯδίʔε
  TODOҰཡͱTODO࡞੒ ػೳ͕͢Ͱʹ࣮૷ࡁΈ
  طଘͷ࣮૷Λݟͳ͕Β TODO ͷ࡟আ ΍ TODO ͷߋ৽Λ࣮૷͍ͯ͘͠
  HTML + CSS + API αʔόʔ͚ͩͷঢ়ଶ͔ΒϑϧεΫϥονͰ TODO ΞϓϦΛ࡞੒͢Δ
  ΞʔΩςΫνϟϨϕϧͷઃܭ͔Βࣗ෼Ͱ΍ͬͯΑ͍ (Flux ͡Όͳͯ͘΋͍͍)
  • 1. ࡟আϘλϯΛԡͨ͠Βର৅ͷTODOͷIDΛ
  ϩάʹग़͢
  • 2. ϩάग़ྗͷ୅ΘΓʹ Action Λ dispatch ͯ͠
  store Ͱ ϩάΛग़ྗ
  • 3. API αʔόʔ͸ߋ৽ͤͣ Store ͷσʔλ্Ͱ
  ࣮ࡍʹ࡟আ
  • 4. API ʹ௨৴͢Δ෦෼Λ࣮૷

  View Slide

 86. ͦΕͰ͸ ࣮ࡍʹ
  खΛಈ͔ͯ͠ߦ͖·͠ΐ͏

  View Slide