Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

Unit Test-ове, TDD и всичко останало

Unit Test-ове, TDD и всичко останало

Презентация за тестове от VarnaConf

Stefan Kanev

August 11, 2012
Tweet

More Decks by Stefan Kanev

Other Decks in Programming

Transcript

 1. 3. 14159265358979323846264338327950288419716939937510 58209749445923078164062862089986280348253421170679 82148086513282306647093844609550582231725359408128 48111745028410270193852110555964462294895493038196 44288109756659334461284756482337867831652712019091 45648566923460348610454326648213393607260249141273 72458700660631558817488152092096282925409171536436 78925903600113305305488204665213841469519415116094 33057270365759591953092186117381932611793105118548

  07446237996274956735188575272489122793818301194912 98336733624406566430860213949463952247371907021798 60943702770539217176293176752384674818467669405132 00056812714526356082778577134275778960917363717872 14684409012249534301465495853710507922796892589235 42019956112129021960864034418159813629774771309960 51870721134999999837297804995105973173281609631859 50244594553469083026425223082533446850352619311881 71010003137838752886587533208381420617177669147303 59825349042875546873115956286388235378759375195778 18577805321712268066130019278766111959092164201989 38095257201065485863278865936153381827968230301952 03530185296899577362259941389124972177528347913151 55748572424541506959508295331168617278558890750983 81754637464939319255060400927701671139009848824012 85836160356370766010471018194295559619894676783744 94482553797747268471040475346462080466842590694912 93313677028989152104752162056966024058038150193511 25338243003558764024749647326391419927260426992279 67823547816360093417216412199245863150302861829745 55706749838505494588586926995690927210797509302955 Saturday, August 11, 12
 2. instance Show Board where show (Board ps) = let ordered

  = (sort . swap) ps ranks = map (showRank ordered) [8,7..1] board = intersperse "--+--+--+--+--+--+--+--" ranks rlabels = intersperse " " (map (\n->(show n)++" ") [8,7..1]) flabels = " a b c d e f g h" in unlines $ zipWith (++) rlabels board ++ [flabels] where swap = map (\(a,b)->(b,a)) showRank ps r = let rnk = filter (\(p,_)->(rank p)==r) ps cs = map (showPiece rnk) [A .. H] in concat (intersperse "|" cs) showPiece ps f = maybe " " (show . snd) (find (\(p,_)->(file p)==f) ps) Saturday, August 11, 12
 3. 1. Защо пишем тестове? 2. Как да се научим? 3.

  Unit vs. Integration тестове 4. Mocks 5. Test-Driven Development 6. Често срещани проблеми План Saturday, August 11, 12
 4. 1. Защо пишем тестове? 2. Как да се научим? 3.

  Unit vs. Integration тестове 4. Mocks 5. Test-Driven Development 6. Често срещани проблеми План Saturday, August 11, 12
 5. 1. Защо пишем тестове? 2. Как да се научим? 3.

  Unit vs. Integration тестове 4. Mocks 5. Test-Driven Development 6. Често срещани проблеми План Saturday, August 11, 12
 6. “If you don’t write tests, you need to finish learning

  how to write code.” Saturday, August 11, 12
 7. 1. Защо пишем тестове? 2. Как да се научим? 3.

  Unit vs. Integration тестове 4. Mocks 5. Test-Driven Development 6. Често срещани проблеми План Saturday, August 11, 12
 8. System Under Test (SUT) друго име за “какво точно тестваме”

  ще го произнасям “СУТ” всеки тест трябва да има ясна такава помага да категоризираме тестовете Saturday, August 11, 12
 9. Unit Integration Тества един клас Изолиран с mock-ове Бърз Помага

  за дизайна Тества няколко неща Понякога има stub-ове Бавен Помага за верификацията Saturday, August 11, 12
 10. class Stack < Test::Unit::TestCase def setup @stack = Stack.new end

  def test_empty assert @stack.empty? @stack.push 42 assert [email protected]? end def test_pop @stack.push 42 @stack.push 5 assert_equal 5, @stack.pop assert_equal 42, @stack.pop asser_raise(StackEmptyError) { @stack.pop } end end Unit Saturday, August 11, 12
 11. class RegistrationTest < Test::Unit::TestCase def test_registering_a_valid_user registration = Registration.new registration.email

  = '[email protected]' registration.password = 'larodi' registration.submit assert_equal 1, User.count assert_equal '[email protected]', User.first.email end def test_user_without_an_email registration = Registration.new registration.email = '' # ... end end Integration Saturday, August 11, 12
 12. Feature: Purchasing things In order for us to make money

  the user should be allowed to easily purchase our products Scenario: Purchases for more than 2500 should offer 20% Given the following products: | Name | Price | | MacBook Pro | 2000 | | ThinkPad | 1000 | When I add 1 "MacBook Pro" to my basket And I add 1 "ThinkPad" to my basket Then the final price should be 2600 Integration Saturday, August 11, 12
 13. Функционалност: Купуване на продукти За да печелим пари потребителят трябва

  да може лесно да пазарува продукти Сценарий: Поръчките за повече от 2000 трябва да имат 20% отстъпка Дадено че има следните три продукта: | Име | Price | | MacBook Air | 2000 | | ThinkPad | 1000 | Когато добавя 1 "MacBook Air" в кошницата си И добавя 2 "ThinkPad" в кошницата си То цената трябва да е 2600 Integration Saturday, August 11, 12
 14. describe RegistrationsController do describe "PUT update" do context "when valid"

  do let(:registration) { double } before do Registration.stub :new => registration registration.stub :create => true end it "constructs a Registration with params[:registration]" do Registration.should_receive(:new).with('registration data') post :create, registration: 'registration data' end it "creates a registration" do registration.should_receive(:create) post :create end end end end Unit Saturday, August 11, 12
 15. 1. Защо пишем тестове? 2. Как да се научим? 3.

  Unit vs. Integration тестове 4. Mocks 5. Test-Driven Development 6. Често срещани проблеми План Saturday, August 11, 12
 16. • Този метод трябва да се извика с тези параметри

  • Този метод не трябва да се извиква Тестовете с mock-ове често поставят очаквания като: Saturday, August 11, 12
 17. class RegistrationsController < ApplicationController def create @registration = Registration.new params[:registration]

  if @registration.create redirect_to root_path else render :action => :new end end end Saturday, August 11, 12
 18. describe RegistrationsController do describe "PUT update" do context "when valid"

  do let(:registration) { double } before do Registration.stub :new => registration registration.stub :create => true end it "constructs a Registration with params[:registration]" do Registration.should_receive(:new).with('registration data') post :create, registration: 'registration data' end it "creates a registration" do registration.should_receive(:create) post :create end end end end Saturday, August 11, 12
 19. 1. Защо пишем тестове? 2. Как да се научим? 3.

  Unit vs. Integration тестове 4. Mocks 5. Test-Driven Development 6. Често срещани проблеми План Saturday, August 11, 12
 20. Добавяте тест 1 ...за несъществуващ код Пишете код 2 ...колкото

  тестът да мине Правите подобрения 3 ...докато премахнете повторенията Saturday, August 11, 12
 21. Добавяте тест 1 ...за несъществуващ код Пишете код 2 ...колкото

  тестът да мине Правите подобрения 3 ...докато премахнете повторенията Saturday, August 11, 12
 22. Добавяте тест 1 ...за несъществуващ код Пишете код 2 ...колкото

  тестът да мине Правите подобрения 3 ...докато премахнете повторенията • Тествате кода, който бихте искали да имате • Няма да се компилира (липсващи методи/класове) • Пускате го и гледате как се проваля • Имате червен тест проверяващ функционалността Saturday, August 11, 12
 23. Добавяте тест 1 ...за несъществуващ код Пишете код 2 ...колкото

  тестът да мине Правите подобрения 3 ...докато премахнете повторенията • Добавяте достатъчно код за да мине теста • Нито ред повече • Най-простото решение, което ви хрумва • Имате работещ код и зелен тест, който го потвърждава Saturday, August 11, 12
 24. Добавяте тест 1 ...за несъществуващ код Пишете код 2 ...колкото

  тестът да мине Правите подобрения 3 ...докато премахнете повторенията • Не добавяте функционалност • Подобрявате кода/дизайна • Премахвате повторенията • На всяка стъпка пускате теста Saturday, August 11, 12
 25. 1 2 3 Кодът, който искате да имате describe "Message"

  do it "should support initialization" do message = Message.new('[email protected]', '[email protected]', 'Hi!') message.from.should == '[email protected]' message.to.should == '[email protected]' message.title.should == 'Hi!' end end F 1) NameError in 'Message should support initialization' uninitialized constant Message /work/message/spec/message_spec.rb:5: Finished in 0.009336 seconds 1 example, 1 failure Saturday, August 11, 12
 26. 1 2 3 Най-простата имплементация class Message attr_reader :from, :to,

  :title def initialize(from, to, title) @from = from @to = to @title = title end end . Finished in 0.009999 seconds 1 example, 0 failures Saturday, August 11, 12
 27. 1 2 3 Пас class Message attr_reader :from, :to, :title

  def initialize(from, to, title) @from = from @to = to @title = title end end Всичко изглежда ок, няма нужда от рефакториране Saturday, August 11, 12
 28. 1 2 3 Изразявате новата функционалност в тест describe 'Message'

  do # ... it "should validate 'from'" do # bacon.should be_valid 㱻 assert bacon.valid? Message.new('[email protected]', '[email protected]', 'Hi!').should be_valid Message.new('foo.bg', '[email protected]', 'Hi!').should_not be_valid Message.new('fry@foo', '[email protected]', 'Hi!').should_not be_valid end end .F 1) NoMethodError in 'Message should validate 'from'' undefined method `valid?' for #<Message:0x100327e08> /work/message/spec/message_spec.rb:13: Finished in 0.010847 seconds 2 examples, 1 failure Saturday, August 11, 12
 29. 1 2 3 Прост регулярен израз class Message attr_reader :from,

  :to, :title def initialize(from, to, title) @from = from @to = to @title = title end def valid? @from =~ /^[a-z]+@[a-z]+(\.[a-z]+)+$/ end end .. Finished in 0.011689 seconds 2 examples, 0 failures Saturday, August 11, 12
 30. 1 2 3 Отново пас class Message attr_reader :from, :to,

  :title def initialize(from, to, title) @from = from @to = to @title = title end def valid? @from =~ /^[a-z]+@[a-z]+(\.[a-z]+)+$/ end end Все още всичко е ОК Saturday, August 11, 12
 31. 1 2 3 Отново, почвате с тест преди кода describe

  'Message' do # ... it "should validate 'to'" do Message.new('[email protected]', '[email protected]', 'Hi!').should be_valid Message.new('[email protected]', 'bender', 'Hi!').should_not be_valid Message.new('[email protected]', 'bender@foo', 'Hi!').should_not be_valid end end ..F 1) 'Message should validate 'to'' FAILED expected valid? to return false, got 0 /work/message/spec/message_spec.rb:20: Finished in 0.009825 seconds 3 examples, 1 failure Saturday, August 11, 12
 32. 1 2 3 Най-простата имплементация class Message attr_reader :from, :to,

  :title def initialize(from, to, title) @from = from @to = to @title = title end def valid? @from =~ /^[a-z]+@[a-z]+(\.[a-z]+)+$/ and @to =~ /^[a-z]+@[a-z]+(\.[a-z]+)+$/ end end ... Finished in 0.010058 seconds 3 examples, 0 failures Saturday, August 11, 12
 33. class Message attr_reader :from, :to, :title def initialize(from, to, title)

  @from = from @to = to @title = title end def valid? @from =~ /^[a-z]+@[a-z]+(\.[a-z]+)+$/ and @to =~ /^[a-z]+@[a-z]+(\.[a-z]+)+$/ end end 1 2 3 Повторение Saturday, August 11, 12
 34. class Message attr_reader :from, :to, :title def initialize(from, to, title)

  @from = from @to = to @title = title end def valid? @from =~ /^[a-z]+@[a-z]+(\.[a-z]+)+$/ and @to =~ /^[a-z]+@[a-z]+(\.[a-z]+)+$/ end private def email_valid?(address) address =~ /^[a-z]+@[a-z]+(\.[a-z]+)+$/ end end 1 2 3 Малки стъпки ... Finished in 0.010158 seconds 3 examples, 0 failures Saturday, August 11, 12
 35. class Message attr_reader :from, :to, :title def initialize(from, to, title)

  @from = from @to = to @title = title end def valid? email_valid?(@from) and @to =~ /^[a-z]+@[a-z]+(\.[a-z]+)+$/ end private def email_valid?(address) address =~ /^[a-z]+@[a-z]+(\.[a-z]+)+$/ end end 1 2 3 Ама наистина малки стъпки ... Finished in 0.010001 seconds 3 examples, 0 failures Saturday, August 11, 12
 36. class Message attr_reader :from, :to, :title def initialize(from, to, title)

  @from = from @to = to @title = title end def valid? email_valid?(@from) and email_valid?(@to) end private def email_valid?(address) address =~ /^[a-z]+@[a-z]+(\.[a-z]+)+$/ end end 1 2 3 Готово ... Finished in 0.009903 seconds 3 examples, 0 failures Saturday, August 11, 12
 37. Everyone knows that debugging is twice as hard as writing

  a program in the first place. So if you're as clever as you can be when you write it, how will you ever debug it? — Brian Kenighan Saturday, August 11, 12
 38. Намалява нуждата от debugging почти напълно, понеже работите на малки

  стъпки и знаете кога сте въвели бъга Saturday, August 11, 12
 39. 1. Защо пишем тестове? 2. Как да се научим? 3.

  Unit vs. Integration тестове 4. Mocks 5. Test-Driven Development 6. Често срещани проблеми План Saturday, August 11, 12