Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

Unit Test-ове, TDD и всичко останало

Unit Test-ове, TDD и всичко останало

Презентация за тестове от VarnaConf

Stefan Kanev

August 11, 2012
Tweet

More Decks by Stefan Kanev

Other Decks in Programming

Transcript

 1. Unit Test-ове, TDD
  и всичко останало...
  Стефан Кънев
  http://skanev.com/
  @skanev
  VarnaConf
  11 август 2012
  София
  Saturday, August 11, 12

  View Slide

 2. Здравейте, аз съм Стефан
  Saturday, August 11, 12

  View Slide


 3. тестове
  Saturday, August 11, 12

  View Slide

 4. преди това: нещо за мен
  Saturday, August 11, 12

  View Slide

 5. Всеки път
  Saturday, August 11, 12

  View Slide

 6. “Разчупен лед”
  Saturday, August 11, 12

  View Slide

 7. обикновено измислям нещо дълго
  днес нямам време
  Saturday, August 11, 12

  View Slide

 8. 3.
  14159265358979323846264338327950288419716939937510
  58209749445923078164062862089986280348253421170679
  82148086513282306647093844609550582231725359408128
  48111745028410270193852110555964462294895493038196
  44288109756659334461284756482337867831652712019091
  45648566923460348610454326648213393607260249141273
  72458700660631558817488152092096282925409171536436
  78925903600113305305488204665213841469519415116094
  33057270365759591953092186117381932611793105118548
  07446237996274956735188575272489122793818301194912
  98336733624406566430860213949463952247371907021798
  60943702770539217176293176752384674818467669405132
  00056812714526356082778577134275778960917363717872
  14684409012249534301465495853710507922796892589235
  42019956112129021960864034418159813629774771309960
  51870721134999999837297804995105973173281609631859
  50244594553469083026425223082533446850352619311881
  71010003137838752886587533208381420617177669147303
  59825349042875546873115956286388235378759375195778
  18577805321712268066130019278766111959092164201989
  38095257201065485863278865936153381827968230301952
  03530185296899577362259941389124972177528347913151
  55748572424541506959508295331168617278558890750983
  81754637464939319255060400927701671139009848824012
  85836160356370766010471018194295559619894676783744
  94482553797747268471040475346462080466842590694912
  93313677028989152104752162056966024058038150193511
  25338243003558764024749647326391419927260426992279
  67823547816360093417216412199245863150302861829745
  55706749838505494588586926995690927210797509302955
  Saturday, August 11, 12

  View Slide

 9. instance Show Board where
  show (Board ps) = let ordered = (sort . swap) ps
  ranks = map (showRank ordered) [8,7..1]
  board = intersperse "--+--+--+--+--+--+--+--" ranks
  rlabels = intersperse " " (map (\n->(show n)++" ") [8,7..1])
  flabels = " a b c d e f g h"
  in unlines $ zipWith (++) rlabels board ++ [flabels]
  where swap = map (\(a,b)->(b,a))
  showRank ps r = let rnk = filter (\(p,_)->(rank p)==r) ps
  cs = map (showPiece rnk) [A .. H]
  in concat (intersperse "|" cs)
  showPiece ps f = maybe " " (show . snd) (find (\(p,_)->(file p)==f) ps)
  Saturday, August 11, 12

  View Slide

 10. Saturday, August 11, 12

  View Slide

 11. Saturday, August 11, 12

  View Slide

 12. Saturday, August 11, 12

  View Slide

 13. Saturday, August 11, 12

  View Slide

 14. Saturday, August 11, 12

  View Slide

 15. The Real Stuff
  Saturday, August 11, 12

  View Slide

 16. Готин тип!
  Просяк?
  @skanev @krokodilerian
  Saturday, August 11, 12

  View Slide

 17. Saturday, August 11, 12

  View Slide

 18. сега по-сериозно
  Saturday, August 11, 12

  View Slide

 19. Сухи факти
  Saturday, August 11, 12

  View Slide

 20. Цел: да виждате голямата
  картина (макар и размазано)
  Saturday, August 11, 12

  View Slide

 21. Средства: няколко
  привидно несвързани неща,
  касаещи тестването
  Saturday, August 11, 12

  View Slide

 22. 1. Защо пишем тестове?
  2. Как да се научим?
  3. Unit vs. Integration тестове
  4. Mocks
  5. Test-Driven Development
  6. Често срещани проблеми
  План
  Saturday, August 11, 12

  View Slide

 23. 1. Защо пишем тестове?
  2. Как да се научим?
  3. Unit vs. Integration тестове
  4. Mocks
  5. Test-Driven Development
  6. Често срещани проблеми
  План
  Saturday, August 11, 12

  View Slide

 24. Тестовете правят
  промяната на
  приложението по-лесна.
  Saturday, August 11, 12

  View Slide

 25. Saturday, August 11, 12

  View Slide

 26. Saturday, August 11, 12

  View Slide

 27. Saturday, August 11, 12

  View Slide

 28. Saturday, August 11, 12

  View Slide

 29. Safety Net
  Saturday, August 11, 12

  View Slide

 30. Документация
  Saturday, August 11, 12

  View Slide

 31. Defect Localization
  Saturday, August 11, 12

  View Slide

 32. Bug Repellent
  Saturday, August 11, 12

  View Slide

 33. Тестовете улесняват
  поддръжката на проекта.
  Saturday, August 11, 12

  View Slide

 34. Лошо написаните тестове
  правят системата по-трудна
  за поддръжка
  Saturday, August 11, 12

  View Slide

 35. 1. Защо пишем тестове?
  2. Как да се научим?
  3. Unit vs. Integration тестове
  4. Mocks
  5. Test-Driven Development
  6. Често срещани проблеми
  План
  Saturday, August 11, 12

  View Slide

 36. Трудна истина: трябваше
  вече да сте се научили
  Saturday, August 11, 12

  View Slide

 37. “If you don’t write tests,
  you need to finish learning
  how to write code.”
  Saturday, August 11, 12

  View Slide

 38. Saturday, August 11, 12

  View Slide

 39. Навлизането в света на
  автоматизираното
  тестване по никакъв начин
  не е лесно и отнема време
  Saturday, August 11, 12

  View Slide

 40. Има много грешки, които
  може да направите (за тях
  по-късно)
  Saturday, August 11, 12

  View Slide

 41. червено
  жълто
  зелено
  синьо
  червено
  синьо
  жълто
  зелено
  синьо
  Saturday, August 11, 12

  View Slide

 42. Тестовете също са код.
  Принципите за качествен
  код важат и за тях
  Saturday, August 11, 12

  View Slide

 43. (1) практикуване
  (2) рефлектиране
  (3) четене
  Saturday, August 11, 12

  View Slide

 44. 1. Практика
  Saturday, August 11, 12

  View Slide

 45. 2. Рефлектиране
  Saturday, August 11, 12

  View Slide

 46. 3. Четене
  Saturday, August 11, 12

  View Slide

 47. 1. Защо пишем тестове?
  2. Как да се научим?
  3. Unit vs. Integration тестове
  4. Mocks
  5. Test-Driven Development
  6. Често срещани проблеми
  План
  Saturday, August 11, 12

  View Slide

 48. System Under Test (SUT)
  друго име за “какво точно тестваме”
  ще го произнасям “СУТ”
  всеки тест трябва да има ясна такава
  помага да категоризираме тестовете
  Saturday, August 11, 12

  View Slide

 49. SUT
  Tests
  Unit tests Integration
  tests
  Saturday, August 11, 12

  View Slide

 50. Unit Integration
  Тества един клас
  Изолиран с mock-ове
  Бърз
  Помага за дизайна
  Тества няколко неща
  Понякога има stub-ове
  Бавен
  Помага за верификацията
  Saturday, August 11, 12

  View Slide

 51. Registration
  Invite
  Mailer
  UserRecord
  Example Design
  Saturday, August 11, 12

  View Slide

 52. Registration
  Invite
  Mailer
  UserRecord
  Unit Test
  Saturday, August 11, 12

  View Slide

 53. Registration
  Invite
  Mailer
  UserRecord
  Integration Test
  Saturday, August 11, 12

  View Slide

 54. Registration
  Invite
  Mailer
  UserRecord
  Unit Test (w/ mocks)
  Mock
  Mock
  Saturday, August 11, 12

  View Slide

 55. class Stack < Test::Unit::TestCase
  def setup
  @stack = Stack.new
  end
  def test_empty
  assert @stack.empty?
  @stack.push 42
  assert [email protected]?
  end
  def test_pop
  @stack.push 42
  @stack.push 5
  assert_equal 5, @stack.pop
  assert_equal 42, @stack.pop
  asser_raise(StackEmptyError) { @stack.pop }
  end
  end
  Unit
  Saturday, August 11, 12

  View Slide

 56. class RegistrationTest < Test::Unit::TestCase
  def test_registering_a_valid_user
  registration = Registration.new
  registration.email = '[email protected]'
  registration.password = 'larodi'
  registration.submit
  assert_equal 1, User.count
  assert_equal '[email protected]', User.first.email
  end
  def test_user_without_an_email
  registration = Registration.new
  registration.email = ''
  # ...
  end
  end
  Integration
  Saturday, August 11, 12

  View Slide

 57. Feature: Purchasing things
  In order for us to make money
  the user
  should be allowed to easily purchase our products
  Scenario: Purchases for more than 2500 should offer 20%
  Given the following products:
  | Name | Price |
  | MacBook Pro | 2000 |
  | ThinkPad | 1000 |
  When I add 1 "MacBook Pro" to my basket
  And I add 1 "ThinkPad" to my basket
  Then the final price should be 2600
  Integration
  Saturday, August 11, 12

  View Slide

 58. Функционалност: Купуване на продукти
  За да печелим пари
  потребителят
  трябва да може лесно да пазарува продукти
  Сценарий: Поръчките за повече от 2000 трябва да имат 20% отстъпка
  Дадено че има следните три продукта:
  | Име | Price |
  | MacBook Air | 2000 |
  | ThinkPad | 1000 |
  Когато добавя 1 "MacBook Air" в кошницата си
  И добавя 2 "ThinkPad" в кошницата си
  То цената трябва да е 2600
  Integration
  Saturday, August 11, 12

  View Slide

 59. describe RegistrationsController do
  describe "PUT update" do
  context "when valid" do
  let(:registration) { double }
  before do
  Registration.stub :new => registration
  registration.stub :create => true
  end
  it "constructs a Registration with params[:registration]" do
  Registration.should_receive(:new).with('registration data')
  post :create, registration: 'registration data'
  end
  it "creates a registration" do
  registration.should_receive(:create)
  post :create
  end
  end
  end
  end
  Unit
  Saturday, August 11, 12

  View Slide

 60. Важно е за ∀ test case да
  е ясно къкъв SUT има
  Saturday, August 11, 12

  View Slide

 61. Трябва ви комбинация от
  unit и integration тестове
  Saturday, August 11, 12

  View Slide

 62. 1. Защо пишем тестове?
  2. Как да се научим?
  3. Unit vs. Integration тестове
  4. Mocks
  5. Test-Driven Development
  6. Често срещани проблеми
  План
  Saturday, August 11, 12

  View Slide

 63. Warning: mock-овете
  са висш пилотаж
  Saturday, August 11, 12

  View Slide

 64. Saturday, August 11, 12

  View Slide

 65. Stubs Mocks
  Spies Fakes
  Test Doubles
  Saturday, August 11, 12

  View Slide

 66. Mock-овете не имплементират
  поведение, а поставят
  очаквания към кода
  Saturday, August 11, 12

  View Slide

 67. • Този метод трябва да се
  извика с тези параметри
  • Този метод не трябва да се
  извиква
  Тестовете с mock-ове често
  поставят очаквания като:
  Saturday, August 11, 12

  View Slide

 68. example: controller specs
  Saturday, August 11, 12

  View Slide

 69. class RegistrationsController < ApplicationController
  def create
  @registration = Registration.new params[:registration]
  if @registration.create
  redirect_to root_path
  else
  render :action => :new
  end
  end
  end
  Saturday, August 11, 12

  View Slide

 70. describe RegistrationsController do
  describe "PUT update" do
  context "when valid" do
  let(:registration) { double }
  before do
  Registration.stub :new => registration
  registration.stub :create => true
  end
  it "constructs a Registration with params[:registration]" do
  Registration.should_receive(:new).with('registration data')
  post :create, registration: 'registration data'
  end
  it "creates a registration" do
  registration.should_receive(:create)
  post :create
  end
  end
  end
  end
  Saturday, August 11, 12

  View Slide

 71. Изглежда, всякаш не тествате
  нищо съществено. Въпреки
  това, има предимства.
  Saturday, August 11, 12

  View Slide

 72. Mock-овете държат
  интерфейса между
  контролер и модел тесен
  Saturday, August 11, 12

  View Slide

 73. Тестовете на контролерите
  са по-бързи и по-точни
  Saturday, August 11, 12

  View Slide

 74. Когато пишете теста на
  контролера, преди да
  имплементирате модела,
  правите interface discovery
  Saturday, August 11, 12

  View Slide

 75. 1. Защо пишем тестове?
  2. Как да се научим?
  3. Unit vs. Integration тестове
  4. Mocks
  5. Test-Driven Development
  6. Често срещани проблеми
  План
  Saturday, August 11, 12

  View Slide

 76. объркващи понятия
  Saturday, August 11, 12

  View Slide

 77. Saturday, August 11, 12

  View Slide

 78. Моят браузър е Гугъл, бабиното.
  Saturday, August 11, 12

  View Slide

 79. Правя Test-Driven
  Development.
  Saturday, August 11, 12

  View Slide

 80. Правя Test-Driven
  Development.
  Пиша тестове.
  Saturday, August 11, 12

  View Slide

 81. test-driven
  development
  automated
  testing
  Saturday, August 11, 12

  View Slide

 82. Инструмент
  Автоматизирани
  тестове
  Saturday, August 11, 12

  View Slide

 83. Подход
  Test-Driven
  Development
  Test-Driven
  Development
  Saturday, August 11, 12

  View Slide

 84. “Test-Driven
  Development is not about
  testing”
  — Dan North
  Saturday, August 11, 12

  View Slide

 85. дизайн
  Saturday, August 11, 12

  View Slide

 86. TDD
  =
  Test-Driven Design
  Saturday, August 11, 12

  View Slide

 87. на практика
  Saturday, August 11, 12

  View Slide

 88. Добавяте тест
  1
  ...за несъществуващ код
  Пишете код
  2
  ...колкото тестът да мине
  Правите подобрения
  3
  ...докато премахнете повторенията
  Saturday, August 11, 12

  View Slide

 89. Добавяте тест
  1
  ...за несъществуващ код
  Пишете код
  2
  ...колкото тестът да мине
  Правите подобрения
  3
  ...докато премахнете повторенията
  Saturday, August 11, 12

  View Slide

 90. Добавяте тест
  1
  ...за несъществуващ код
  Пишете код
  2
  ...колкото тестът да мине
  Правите подобрения
  3
  ...докато премахнете повторенията
  • Тествате кода, който бихте искали да имате
  • Няма да се компилира (липсващи методи/класове)
  • Пускате го и гледате как се проваля
  • Имате червен тест проверяващ функционалността
  Saturday, August 11, 12

  View Slide

 91. Добавяте тест
  1
  ...за несъществуващ код
  Пишете код
  2
  ...колкото тестът да мине
  Правите подобрения
  3
  ...докато премахнете повторенията
  • Добавяте достатъчно код за да мине теста
  • Нито ред повече
  • Най-простото решение, което ви хрумва
  • Имате работещ код и зелен тест, който го потвърждава
  Saturday, August 11, 12

  View Slide

 92. Добавяте тест
  1
  ...за несъществуващ код
  Пишете код
  2
  ...колкото тестът да мине
  Правите подобрения
  3
  ...докато премахнете повторенията
  • Не добавяте функционалност
  • Подобрявате кода/дизайна
  • Премахвате повторенията
  • На всяка стъпка пускате теста
  Saturday, August 11, 12

  View Slide

 93. 1 2 3
  TDD =
  Saturday, August 11, 12

  View Slide

 94. четвъртата стъпка
  Saturday, August 11, 12

  View Slide

 95. Прочитате съобщението
  1.5
  ...и се уверявате, че е достатъчно информативно
  Saturday, August 11, 12

  View Slide

 96. пример
  Saturday, August 11, 12

  View Slide

 97. Disclaimer
  Saturday, August 11, 12

  View Slide

 98. 1 2 3
  Кодът, който искате да
  имате
  describe "Message" do
  it "should support initialization" do
  message = Message.new('[email protected]', '[email protected]', 'Hi!')
  message.from.should == '[email protected]'
  message.to.should == '[email protected]'
  message.title.should == 'Hi!'
  end
  end
  F
  1)
  NameError in 'Message should support initialization'
  uninitialized constant Message
  /work/message/spec/message_spec.rb:5:
  Finished in 0.009336 seconds
  1 example, 1 failure
  Saturday, August 11, 12

  View Slide

 99. 1 2 3
  Най-простата имплементация
  class Message
  attr_reader :from, :to, :title
  def initialize(from, to, title)
  @from = from
  @to = to
  @title = title
  end
  end
  .
  Finished in 0.009999 seconds
  1 example, 0 failures
  Saturday, August 11, 12

  View Slide

 100. 1 2 3
  Пас
  class Message
  attr_reader :from, :to, :title
  def initialize(from, to, title)
  @from = from
  @to = to
  @title = title
  end
  end
  Всичко изглежда ок, няма нужда от
  рефакториране
  Saturday, August 11, 12

  View Slide

 101. 1 2 3
  Изразявате новата функционалност в
  тест
  describe 'Message' do
  # ...
  it "should validate 'from'" do
  # bacon.should be_valid 㱻 assert bacon.valid?
  Message.new('[email protected]', '[email protected]', 'Hi!').should be_valid
  Message.new('foo.bg', '[email protected]', 'Hi!').should_not be_valid
  Message.new('[email protected]', '[email protected]', 'Hi!').should_not be_valid
  end
  end
  .F
  1)
  NoMethodError in 'Message should validate 'from''
  undefined method `valid?' for #
  /work/message/spec/message_spec.rb:13:
  Finished in 0.010847 seconds
  2 examples, 1 failure
  Saturday, August 11, 12

  View Slide

 102. 1 2 3
  Прост регулярен израз
  class Message
  attr_reader :from, :to, :title
  def initialize(from, to, title)
  @from = from
  @to = to
  @title = title
  end
  def valid?
  @from =~ /^[a-z][email protected][a-z]+(\.[a-z]+)+$/
  end
  end
  ..
  Finished in 0.011689 seconds
  2 examples, 0 failures
  Saturday, August 11, 12

  View Slide

 103. 1 2 3
  Отново пас
  class Message
  attr_reader :from, :to, :title
  def initialize(from, to, title)
  @from = from
  @to = to
  @title = title
  end
  def valid?
  @from =~ /^[a-z][email protected][a-z]+(\.[a-z]+)+$/
  end
  end
  Все още всичко е ОК
  Saturday, August 11, 12

  View Slide

 104. 1 2 3
  Отново, почвате с тест преди кода
  describe 'Message' do
  # ...
  it "should validate 'to'" do
  Message.new('[email protected]', '[email protected]', 'Hi!').should be_valid
  Message.new('[email protected]', 'bender', 'Hi!').should_not be_valid
  Message.new('[email protected]', '[email protected]', 'Hi!').should_not be_valid
  end
  end
  ..F
  1)
  'Message should validate 'to'' FAILED
  expected valid? to return false, got 0
  /work/message/spec/message_spec.rb:20:
  Finished in 0.009825 seconds
  3 examples, 1 failure
  Saturday, August 11, 12

  View Slide

 105. 1 2 3
  Най-простата имплементация
  class Message
  attr_reader :from, :to, :title
  def initialize(from, to, title)
  @from = from
  @to = to
  @title = title
  end
  def valid?
  @from =~ /^[a-z][email protected][a-z]+(\.[a-z]+)+$/ and
  @to =~ /^[a-z][email protected][a-z]+(\.[a-z]+)+$/
  end
  end
  ...
  Finished in 0.010058 seconds
  3 examples, 0 failures
  Saturday, August 11, 12

  View Slide

 106. class Message
  attr_reader :from, :to, :title
  def initialize(from, to, title)
  @from = from
  @to = to
  @title = title
  end
  def valid?
  @from =~ /^[a-z][email protected][a-z]+(\.[a-z]+)+$/ and
  @to =~ /^[a-z][email protected][a-z]+(\.[a-z]+)+$/
  end
  end
  1 2 3
  Повторение
  Saturday, August 11, 12

  View Slide

 107. class Message
  attr_reader :from, :to, :title
  def initialize(from, to, title)
  @from = from
  @to = to
  @title = title
  end
  def valid?
  @from =~ /^[a-z][email protected][a-z]+(\.[a-z]+)+$/ and
  @to =~ /^[a-z][email protected][a-z]+(\.[a-z]+)+$/
  end
  private
  def email_valid?(address)
  address =~ /^[a-z][email protected][a-z]+(\.[a-z]+)+$/
  end
  end
  1 2 3
  Малки стъпки
  ...
  Finished in 0.010158 seconds
  3 examples, 0 failures
  Saturday, August 11, 12

  View Slide

 108. class Message
  attr_reader :from, :to, :title
  def initialize(from, to, title)
  @from = from
  @to = to
  @title = title
  end
  def valid?
  email_valid?(@from) and
  @to =~ /^[a-z][email protected][a-z]+(\.[a-z]+)+$/
  end
  private
  def email_valid?(address)
  address =~ /^[a-z][email protected][a-z]+(\.[a-z]+)+$/
  end
  end
  1 2 3
  Ама наистина малки
  стъпки
  ...
  Finished in 0.010001 seconds
  3 examples, 0 failures
  Saturday, August 11, 12

  View Slide

 109. class Message
  attr_reader :from, :to, :title
  def initialize(from, to, title)
  @from = from
  @to = to
  @title = title
  end
  def valid?
  email_valid?(@from) and email_valid?(@to)
  end
  private
  def email_valid?(address)
  address =~ /^[a-z][email protected][a-z]+(\.[a-z]+)+$/
  end
  end
  1 2 3
  Готово
  ...
  Finished in 0.009903 seconds
  3 examples, 0 failures
  Saturday, August 11, 12

  View Slide

 110. Saturday, August 11, 12

  View Slide

 111. Тестът е пример за
  интерфейса, който
  имплементирате
  Saturday, August 11, 12

  View Slide

 112. Принуждава ви
  да измислите дизайн
  Saturday, August 11, 12

  View Slide

 113. Дизайнът е основан на
  обратна връзка, а не
  на спекулация
  Saturday, August 11, 12

  View Slide

 114. гарантира ви
  че имате тест
  Saturday, August 11, 12

  View Slide

 115. Saturday, August 11, 12

  View Slide

 116. false positive
  Saturday, August 11, 12

  View Slide

 117. гарантира, че
  кодът е тестваем
  Saturday, August 11, 12

  View Slide

 118. sans debugging
  Saturday, August 11, 12

  View Slide

 119. Everyone knows that debugging is twice
  as hard as writing a program in the first
  place. So if you're as clever as you can
  be when you write it, how will you ever
  debug it?
  — Brian Kenighan
  Saturday, August 11, 12

  View Slide

 120. Намалява нуждата от
  debugging почти напълно,
  понеже работите на малки
  стъпки и знаете кога сте
  въвели бъга
  Saturday, August 11, 12

  View Slide

 121. Scope creep
  Saturday, August 11, 12

  View Slide

 122. Y.A.G.N.I.
  Y! ain’t gonna need it
  Saturday, August 11, 12

  View Slide

 123. Ритъм
  Saturday, August 11, 12

  View Slide

 124. 1. Защо пишем тестове?
  2. Как да се научим?
  3. Unit vs. Integration тестове
  4. Mocks
  5. Test-Driven Development
  6. Често срещани проблеми
  План
  Saturday, August 11, 12

  View Slide

 125. Няма време!
  Saturday, August 11, 12

  View Slide

 126. Книги
  Saturday, August 11, 12

  View Slide

 127. Saturday, August 11, 12

  View Slide

 128. Saturday, August 11, 12

  View Slide

 129. Saturday, August 11, 12

  View Slide

 130. Saturday, August 11, 12

  View Slide

 131. Saturday, August 11, 12

  View Slide

 132. fin
  Saturday, August 11, 12

  View Slide

 133. Въпроси
  Saturday, August 11, 12

  View Slide