Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

デザインを「伝える」ためにすべきこと

spicagrapha
November 26, 2017

 デザインを「伝える」ためにすべきこと

DevLOVE関西2017 commitment 〜"何"にコミットするのか?〜

「伝える」ということにコミットするために、デザインを作る前、作る時に気をつけていること、また「伝える」練習の日常の小さなアウトプットなどのお話です。

spicagrapha

November 26, 2017
Tweet

More Decks by spicagrapha

Other Decks in Design

Transcript

 1. σβΠϯΛ
  ʮ఻͑Δʯ
  ͨΊʹ͢΂͖͜ͱ

  View full-size slide

 2. ຐ๏࢖͍
  ݟश͍
  ͸͡Ί·ͨ͠
  ֯ాҁՂ ͢Έͩ͋΍͔
  8FCσβΠφʔ ΠϥετϨʔλʔ
  ೥ɹϑϦʔϥϯε TQJDBHSBQI

  ೥ɹגࣜձࣾΩςϨπϝϯόʔ

  View full-size slide

 3. ΋
  ͘
  ͡
  ʮ఻͑ΔσβΠϯʯͷ
  ϫΠϠʔϑϨʔϜͱͷ෇͖͍͋ํ
  σβΠϯΛʮ఻͑Δʯ
  ʮ఻͑ΔσβΠϯʯͷϏδϡΞϧදݱ
  01
  02
  03
  ʮ఻͑ΔʯΛͭ͘Δ೔ৗͷΞ΢τϓο
  τ
  04
  ·ͱΊ
  05

  View full-size slide

 4. Θͨ͠ͷܦྺ
  2002 2006 2012
  2017
  ೿ݣࣾһ΍
  ࣾһͳͲ
  ϑϦʔϥϯε
  ϑϦʔϥϯε೥ੜ
  ฼೥ੜ
  ग़࢈

  View full-size slide

 5. Θͨ͠ͷ࢓ࣄͷׂ߹
  ੍࡞ձࣾ
  9
  1

  ΫϥΠΞϯ
  τ
  ίʔσΟ
  ϯά
  6
  3
  3.5
  0.5
  8FC
  σβΠ
  ϯ
  %51
  σβΠ
  ϯ
  Π
  ϥε
  τ

  View full-size slide

 6. Θͨ͠͸σβΠφʔͰ͢

  View full-size slide

 7. σβΠφʔ͸࣮͸
  ʮઃܭ࢜ʯ
  ग़లɿ8JLJQFEJB
  ࢹ֮ྖҬʹ͓͍ͯҙঊܭը΍ਤҊɺ
  ઃܭΛखֻ͚Δਓͷ͜ͱ
  ͳΜͩͦ͏Ͱ͢

  View full-size slide

 8. ؤுͬͯ
  ੍࡞
  ׬੒
  ͚ͩ͜͜͡Όͳ͍Α
  ݁Ռ
  खஈ
  ໨త
  ͳΔ΄Ͳ
  8FCαΠ
  τͱ
  νϥγΛ
  ࡞Γ·͠ΐ͏
  ͏ͪͷ঎඼Λ
  ΋ͬͱଟ͘ͷਓʹ
  ஌ͬͯ΄͍͠

  View full-size slide

 9. ʮ఻͑ΔσβΠϯʯ
  ͷ
  ϫΠϠʔϑϨʔϜͱͷ෇͖͍͋ํ
  01

  View full-size slide

 10. ΫϥΠΞϯτ σΟϨΫλʔ
  σβΠφʔ
  ϑϩϯτΤϯυ
  ΤϯδχΞ
  D
  F
  C

  View full-size slide

 11. D
  σΟ
  ϨΫλʔ͞Μͱͷ΍Γ
  ͱ
  Γ͕
  σβΠ
  ϯͷग़དྷΛେ͖
  ͘
  ࠨӈ͠·͢

  View full-size slide

 12. ͍ΖΜͳϫΠϠʔϑϨʔϜ

  View full-size slide

 13. ϫ
  Π
  Ϡ

  ϑ
  Ϩ

  Ϝ
  ʹ
  ΋

  ܠ
  ͕
  ͋
  Δ
  D
  γεςϜͷཁ݅Λ
  ઌʹܾΊͳ͍ͱ
  ͍͚ͳͯ͘
  ϓϨθϯʹ
  ඞཁͰ
  ೔͘Β͍
  ৸ͯͳ͍
  ΜͩΑͶ
  ύʔτφʔ͞Μʹ
  ൃ஫͢Δͷʹ
  ϓϩτ
  λΠϓʹ

  View full-size slide

 14. ϫ
  Π
  Ϡ

  ϑ
  Ϩ

  Ϝ
  ʹ
  ΋

  ܠ
  ͕
  ͋
  Δ
  D
  γεςϜͷཁ݅Λ
  ઌʹܾΊͳ͍ͱ
  ͍͚ͳͯ͘
  ϓϨθϯʹ
  ඞཁͰ
  ೔͘Β͍
  ৸ͯͳ͍
  ΜͩΑͶ
  ύʔτφʔ͞Μʹ
  ൃ஫͢Δͷʹ
  ϓϩτ
  λΠϓʹ
  ϫΠϠʔϑϨʔϜʺσβΠϯࢦࣔॻ

  View full-size slide

 15. ϫΠϠʔϑϨʔϜΛ΋ΒͬͨΒ

  View full-size slide 16. ʹ
  ֬

  ͢
  Δ
  ͜
  ͱ
  Ϩεϙϯγϒʁ
  ɹσόΠε͝ͱ
  ʁ
  ࢖༻༧ఆͷ$.4΍ϑϨʔϜϫʔΫ͸
  ʁ
  ࢖༻༧ఆͷϓϥάΠϯ΍ϥΠϒϥϦ͸
  ʁ
  ݻఆ͢Δ߲໨ɺڞ௨͢Δ߲໨͸
  ʁ
  ϨΠΞ΢τ΍ϏδϡΞϧͷఏҊ͕Մೳʁ
  ৘ใͷ༏ઌॱҐ͸
  ʁ
  ӡ༻͸ͩΕ͕͢Δ
  ʁ ҰྫͰ͢
  ม͑ͯ͸͍͚ͳ͍ͱ͜Ζ͋Γ·͔͢ʁ

  View full-size slide

 17. ެࣜαΠ
  τ΍ࢿྉΛಡΈ͜Ή
  ͦΕ͔Β΍Δ͜ͱɹͦͷ
  ڝ߹ଞࣾ
  ঎඼ͷ
  ಛ௃
  αΠ
  τͷ
  γεςϜ
  λʔήο
  τ

  View full-size slide

 18. ͦΕ͔Β΍Δ͜ͱɹͦͷ
  ϢʔβʔʹͳΓ
  ͖ͬͯΈΔ

  View full-size slide

 19. ʁ ʂ
  ߦͬͨΓདྷͨΓ
  ϫΠϠʔϑϨʔϜʹର͢Δ
  ʁͱʂ͕Θ͔Δ
  ͜ͷಛ௃
  ೖͬͯͳ͍ͳ
  ϖʔδͷ
  ಈઢ͸
  ʁ
  "ͱ#ͷ
  ༏ઌॱҐ͸
  ʁ
  ʮձһʯ
  ͬͯ
  ͳʹ
  ʁ
  ܾࡁͷ
  छྨ͸
  ʁ ظ͕ؒ
  Θ͔Γʹ͍͘
  Ͳ͜ʹ
  ͋Δͷ
  ʁ
  Ӧۀ
  ࣌ؒ͸
  ʁ

  View full-size slide

 20. ϫΠϠʔϑϨʔϜ͸͓ห౰ശʹݟ͑ͯ͠·
  ͏
  Ͳ͜ʹ౜༲͛
  ೖΕΑ͏

  View full-size slide

 21. ໨తΛཧղ͔ͯ͠Βରቂ͠Α
  ͏
  ͜ΕΛ৯΂ͯ
  ݩؾʹͳͬͯ
  ΄͍͠
  ͯ͞ɺ
  Ͳ͏ೖΕΑ͏

  View full-size slide

 22. ͦ΋ͦ΋
  Ωʔϫʔ
  υ͸

  View full-size slide

 23. ώΞϦϯάͰؾΛ͚͍ͭͯΔ
  3ͭͷ͜ͱ

  View full-size slide

 24. ਘ໰͠ͳ͍
  1

  View full-size slide

 25. ൱ఆ͠ͳ͍
  2

  View full-size slide

 26. ͲΜͳσβΠ
  ϯʹ͠·͔͢
  ʁ
  3

  View full-size slide

 27. ʮ఻͑ΔσβΠϯʯ
  ͷϏδϡΞϧදݱ
  02

  View full-size slide

 28. ͲΜͳσβΠ
  ϯͰ΋ɺ
  ཁૉΛஔ͍͍ͯ͘
  ͚ͩͰ͸͜
  ͏ͳΔ

  View full-size slide

 29. ໨ཱͨͤΔʹ͸
  ͜Ε͔͠ͳ͍
  ɾ
  ɾ
  ɾ
  ʂ
  ʂ


  View full-size slide

 30. ·ͣ͸ʮ৘ใ੔ཧʯ
  େ൒ͷ࣌ؒ
  ͜ΕͰ͢

  View full-size slide

 31. ϏδϡΞϧͷσβΠ
  ϯͰ
  େࣄʹ͍ͯ͠Δ͜ͱ

  View full-size slide

 32. Ոʹۙͮ͘
  ͨͼඬͬͯ
  ͘
  Δ͍͍߳Γ
  ͋ʔ͜ΕΧϨʔͩΘ

  View full-size slide

 33. ໺ࡊᖱΊʁ
  ʁ
  ʂ
  ʂ

  View full-size slide

 34. ΧϨʔͷޱ
  ͩͬͨͷʹ
  ʂ
  ʂ
  ͬͯ͜ͱ͋Γ·͢ΑͶ

  View full-size slide

 35. ఻͍͑ͨͷ͸ʮʹ͓͍ʯ
  ͪΌΜͱظ଴ͤͯͪ͞ΌΜͱԠ͑Δ

  View full-size slide

 36. ༮ஓԂͷαΠ
  τσβΠ
  ϯͬͯ
  ʮࢠͲ΋ͬΆ͍ʯඞཁ͋Δͷ
  ʁ
  IUUQNJEPSJGVLVTIJLBJPSKQ IUUQUBLBTBLJIJZPLPDPN
  IUUQPCBNBLPEPNPFOKQ

  View full-size slide

 37. ༮ஓԂ Α
  ͏ͪ͑Μ

  View full-size slide

 38. ʮͬΆ͍ʯ͸৴߸
  αΠ
  ϯ
  ্खʹ࢖ͬͯʹ͓͍Λ఻͑Δ

  View full-size slide

 39. ʮͬΆ͍ʯ͕͋Δ͔ΒʮͬΆ͘
  ͳ͍ʯ΋Ͱ͖Δ
  IUUQXXXCLNVGHKQ IUUQTDPOUFOUTOFUCLDPKQUI

  View full-size slide

 40. ʮͬΆ͍ʯʹ΋छྨ͕͋Δ
  ਓ͕ͦ΋ͦ΋
  ࣋ͭ΋ͷ
  ຽ଒͕ࠩ
  ͋Δ΋ͷ
  ࣌୅എܠ͕
  ͋Δ΋ͷ

  View full-size slide

 41. ΞΠσΞ͕ग़ͯ͜ͳ͍ͱ͖
  ࿈૝ήʔϜΛ͢ΔɺࢀߟσβΠϯΛ୳͢

  View full-size slide

 42. ࣽ٧·ͬͨͱ͖
  1$͔Β཭Εͯɺҧ͏͜ͱΛ͢Δ

  View full-size slide

 43. ͳʹ͔͕Πέͯͳ͍ͱ͖
  ΠέͯΔαΠ
  τͷύʔπͱ෦෼తʹऔΓସ͑ͯΈΔ
  Ͳ͜ʹ໰୊͕͋Δ͔͕Θ͔Δ

  View full-size slide

 44. ஬ͷ໨ͱௗͷ໨Λ࢖͍෼͚Δ
  ৭͸͖Ε͍͔
  ϊΠζ͕ͳ͍͔
  ϑΥϯτ͸߹͍ͬͯΔ͔
  λʔήο
  τʹ߹͍ͬͯΔ͔
  ͖ͪΜͱཧղͰ͖Δ͔
  ྲྀΕʹແཧ͕ͳ͍͔

  View full-size slide

 45. ·
  ͱ
  Ί
  ৘ใ੔ཧΛ͔ͬ͠Γ͢Δ
  ͲΜͳʮʹ͓͍ʯ͕ඞཁ͔ߟ͑Δ
  ʮͬΆ͍ʯΛ͏
  ·
  ͘
  ࢖͏

  View full-size slide

 46. ͨ·ʹ΍ͬͯ͠·
  ͏ࣦഊʜ

  View full-size slide

 47. मਖ਼ґཔΛड͚ͯ
  ϨΠΞ΢τ΍߲໨
  ݟ௚͠·ͨ͠
  ʂ
  ʂ
  σβΠφʔ͸جຊϙδςΟ
  ϒ
  ͍͍΋ͷʹ͍ͨ͠
  ʂͱఏҊ͢Δ
  ͍͍΋ͷ͕
  Ͱ͖ͨ
  ʂ
  ʂ

  View full-size slide

 48. ʮཔΜͰͨ΋ͷͱҧ͏ʯʹͳΔͷ͸
  ΋͍ͬͨͳ͍
  ࣾ಺߹ҙ
  ͱΕͯͨͷʹ
  มΘͬͯΔʜ
  ·ͨ֬ೝͩΑʜ

  View full-size slide

 49. σβΠϯΛ
  ʮ఻͑Δʯ
  03

  View full-size slide

 50. ΫϥΠΞϯτ σΟϨΫλʔ
  σβΠφʔ
  ϑϩϯτΤϯυ
  ΤϯδχΞ
  D
  F
  C

  View full-size slide

 51. 4/4 ʗ౤ߘαΠ
  τ
  &$ ʗϝσΟ
  ΞαΠ
  τ
  ίʔϙϨʔ
  τʗ -1
  ࣸਅڞ༗ΞϓϦ
  ه࿥ΞϓϦ
  ήʔϜΞϓϦ
  ԿΛݟͤΔ͔
  ੍࡞ଆ͕ίϯ
  τϩʔϧ
  ͋Δఔ౓ͷϑ
  ΥʔϚο
  τ
  ͸࡞ΕΔ
  Կ͕ೖΔ͔Θ͔Βͳ͍
  ਓʹΑͬͯݟ͑ํ͕ҧ͏
  ࠷ۙͷ੍࡞؀ڥ

  View full-size slide

 52. ੍࡞ͷॱ൪
  1
  2

  View full-size slide

 53. ύʔπͰߟ͑Δ

  View full-size slide

 54. ͦΕͰ΋΍ͬͺΓࣦഊ͸ଟ͍
  ৗʹϕε
  τͳڞ༗ํ๏͸ͳ͍
  ຖճ֬ೝ
  ʂ
  ίϛ
  ϡχέʔγϣ
  ϯ
  ʂ
  F

  View full-size slide

 55. ʮ఻͑Δʯ
  Λͭ͘
  Δ೔ৗͷΞ΢τϓο
  τ
  04

  View full-size slide

 56. ීஈ͍ͯ͠ΔΞ΢
  τϓο
  τ
  ͸
  ຕֆΛඳ͍ͨ
  ϒϩά͸
  ೥໨
  5XJUUFSͰ
  ·Μ͕ඳ͍ͨΓ

  View full-size slide

 57. ࣌ؒͷ೧ग़ํ๏
  ͠͝ͱ
  ͠͝ͱ ͠͝ͱ
  झຯ
  झຯ
  ৽͍͜͠ͱΛࢼ͢ɺֆΛඳ͘
  ɺະདྷͷࣗ෼΁ͷ౤ࢿͰ΋͋Δ
  ࢓ࣄͷؒʹͶ͡ࠐΜͰ࣌ؒΛ֬อ͢Δ

  View full-size slide

 58. 36
  ݄ʹ5XJUUFS Ͱඳ͍ͨϚϯΨɺΠϥετ

  View full-size slide

 59. 10,000RT
  ͦͷ͏ͪ ͕݅

  View full-size slide

 60. 17 47 152 259
  5XJUUFS Ͱͷϒϩάͷ
  એ఻Λগ͠ม͑ͯΈͨ

  View full-size slide

 61. σβΠφʔͷൃ৴͕ۤखͳཧ༝

  View full-size slide

 62. ·
  ͱ
  Ί
  Ξ΢
  τϓο
  τ͸࣭ΑΓྔ
  ະདྷͷ͡ͿΜ΁ͷ౤ࢿͩͱ৺ಘΔ
  ൃ৴͢Δଆɺࣗ෼ΛചΔଆʹͳΔ

  View full-size slide

 63. Ϣ

  β

  Θͨ͠

  View full-size slide

 64. Ϣ

  β

  Θͨ͠
  σΟ
  ϨΫλʔ
  ΫϥΠΞϯ
  τ
  ΤϯδχΞ

  View full-size slide

 65. ͍͍σβΠϯͬͯͳʹ
  ʁ
  σβΠϯ͸୭ͷͨΊʁ

  View full-size slide

 66. ϢʔβʔͷͨΊͰ͋Γ
  ͓٬͞ΜͷͨΊͰ͋Γ
  νʔϜͷΈΜͳͷͨΊͰ΋͋Δ

  View full-size slide

 67. ͍͍σβΠϯ͸
  ʮͦͷؾʯ
  ʹͳΔ

  View full-size slide