Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

SNSでもWebサイトでも、 目を惹くイラストのつくり方

spicagrapha
July 09, 2018

SNSでもWebサイトでも、 目を惹くイラストのつくり方

2018/7/7 contents.nagoya(コンテンツドットナゴヤ)でお話ししたスライドです。
http://contents.nagoya/

spicagrapha

July 09, 2018
Tweet

More Decks by spicagrapha

Other Decks in Design

Transcript

 1. 4/4Ͱ΋8FCαΠτͰ΋ɺ
  ໨Λऒ͘Πϥετͷͭ͘Γํ

  View full-size slide

 2. ֯ాҁՂ ͢Έͩ͋΍͔
  8FCσβΠφʔ ΠϥετϨʔλʔ
  ೥ɹϑϦʔϥϯε TQJDBHSBQI

  ೥ɹגࣜձࣾΩςϨπϝϯόʔ
  ϋογϡλά͸
  DPOUFOUT

  View full-size slide

 3. 5XJUUFSͰެ։த
  σβΠφʔͷ
  ൿີಓ۩
  4
  #
  ?
  ϓϥΠϕʔτͰ΋ɺֆΛඳ͔ͳ͍೔͸ͳ͍

  View full-size slide

 4. ΠλϦΞਓΛറΔͱ
  ʁ

  View full-size slide

 5. ΠλϦΞਓΛറΔͱ
  ʁ

  View full-size slide

 6. Θͨ͠ʹͱͬͯΠϥετ͸
  ʮݴޠʯ
  ͷͻͱͭ
  ఻͑ΔσβΠϯͷ
  ʮಓ۩ʯ
  ͷͻͱͭ
  ͑ʔͱ
  ͦͷʔʜ
  ε
  ϥ
  ε
  ϥ
  ε
  ϥ

  View full-size slide

 7. ͖

  ͏
  ͷ
  ͓
  ͸
  ͳ
  ͠
  Θͨ͠ͷΠϥετͷ࡞Γํ
  ΠϥετԽͷϙΠϯτ
  Πϥετͷʮৄࡉ౓ʯ
  4/4ͱΠϥετ
  01
  02
  03
  04

  View full-size slide

 8. Θͨ͠ͷΠϥετͷ࡞Γํ
  01

  View full-size slide

 9. ΠϥετΛґཔ͞ΕͨΒɺ
  ·ͣ͢Δ͜ͱ
  ͓Ֆݟͷ
  Πϥε
  τ
  ྫ͑͹

  View full-size slide

 10. ը૾ݕࡧ
  ύΫϦ͡Όͳ͍Α
  ʁ
  ʂ

  View full-size slide

 11. Πϥετ͸Πϝʔδͷ࠷খެ໿਺
  ʮϙϐϡϥʔͳϞνʔϑʯΛ஌Δ
  ࡩͷ໦
  Ո଒ͮΕ
  ࡩ໫

  View full-size slide

 12. Πϥετ͸Πϝʔδͷ࠷খެ໿਺
  ʮ஍Ҭੑʯ͕͋Δ͔ௐ΂Δ

  View full-size slide

 13. ΠϥετԽͷϙΠϯτ
  02

  View full-size slide

 14. ͏͢໨ ͬ͘͡
  Γ
  ର৅ΛΑ͘؍࡯͠Α͏

  View full-size slide

 15. ͏͢໨
  ໨ΛࡉΊͯݟͯ΋ܗ͕Θ͔Δಛ௃తͳܗʹ؆ུԽ͢Δ

  View full-size slide

 16. ͬ͘͡
  Γ
  ʮͦΕΒ͠͞ʯΛͭ͘
  Δಛ௃తͳཁૉΛݟ͚ͭΔ

  View full-size slide

 17. ྫ͑͹
  ΤοϑΣϧౝ

  View full-size slide
 18. ͏͢໨ ͬ͘͡
  Γ

  View full-size slide

 19. ৘ใΛ͏·ؒ͘Ҿ͘
  ਺ΛݮΒͤΔ΋ͷ ਺ΛݮΒͤͳ͍΋ͷ ·ͱΊΔ͜ͱ͸Ͱ͖Δ

  View full-size slide

 20. Πϥετͷදݱͷछྨ

  View full-size slide

 21. ઢʴృΓͷΠϥετྫ
  ˇ  View full-size slide

 22. Πϥετͷ
  ʮৄࡉ౓ʯ
  03

  View full-size slide

 23. Πϥετͷৄࡉ౓

  View full-size slide

 24. ୅͘
  Β͍
  ΞδΞܥ
  ελΠϧ͕͍͍
  ਗ਼ુͳײ͡
  0-΍ͬͯͦ͏
  ͍͍͓Շ͞ΜʹͳΓͦ͏
  সإ͕͔Θ͍͍
  ͓Μͳʜͷ͜
  ʁ

  View full-size slide

 25. ʮݏΘΕͳ͍ʯʹ
  ಛԽͨ͠ܗ
  ʮ͔Θ͍͍ʯͷ
  ϋʔυϧ͕ߴ͍
  ৄࡉ౓͕ߴ͍ ৄࡉ౓͕௿͍

  View full-size slide

 26. Ͱ΋ϤΨͰ͖ͳ͍

  View full-size slide

 27. ࠷ۙͷΘͨ͠
  ༨ஊͰ͕͢

  View full-size slide

 28. ʮαΠϯʯ
  ͱ
  ʮΠϝʔδʯͷΠϥετ

  View full-size slide

 29. 4/4ͱΠϥετ
  04

  View full-size slide

 30. ͔Θ͍͍͔Β

  View full-size slide

 31. πΠʔ
  τ
  ڵຯ
  ͋Γ
  ڵຯ
  ͋Γ

  ͋Γ
  ڵຯ
  ͋Γ
  ڵຯ
  ͋Γ
  ڵຯ
  ͋Γ
  ڵຯ
  ͋Γ
  ڵຯ
  ͋Γ
  ڵຯ͕

  Ε
  ͯ
  ͍
  ͘
  ʮγΣΞʯͷΠϝʔδ
  ڵຯ
  ͋Γ
  ڵຯ
  ͋Γ
  ڵຯ
  ͋Γ

  View full-size slide

 32. πΠʔ
  τ
  Θͨ͠ͷʮγΣΞʯͷΠϝʔδ
  ͓΋͠Ζ͍
  ͓΋͠Ζ͍
  ͓΋͠Ζ͍
  ͓΋͠Ζ͍
  ֆ͕
  ޷͖
  ֆ͕
  ޷͖
  ֆ͕
  ޷͖
  ֆ͕
  ޷͖
  ֆ͕
  ޷͖
  ڵຯ
  ͋Γ
  ڵຯ
  ͋Γ
  ڵຯ
  ͋Γ
  ڵຯ
  ͋Γ
  ڵຯ
  ͋Γ
  ڵຯ
  ͋Γ
  ڵຯ
  ͋Γ
  ڵຯ
  ͋Γ
  ڵຯ
  ͋Γ

  View full-size slide

 33. ʮ޷͖ʯΛੜΉɺ
  ʮγΣΞ͢ΔʯಈػʹͳΔ͔΋
  ͜Ε͸
  ͍͍৘ใ
  ʂ
  ͔Θ͍͍Ͷ ͸
  ͍

  View full-size slide

 34. γϛϡϥΫϥݱ৅
  ͭͷ఺Λʮਓͷإʯͱ
  ͯ͠ೝࣝ͢Δ೴ͷݱ৅
  ਓ͸ʮ໨ʯΛݟͯײ৘Λ൑அ͢Δ

  View full-size slide

 35. DPOUFOUTOBHPZB͸
  ָ͍͠Πϕϯ
  τͰ͢
  DPOUFOUTOBHPZB͸
  ָ͍͠Πϕϯ
  τͰ͢

  View full-size slide

 36. ਧ͖ग़͠ޮՌ
  ਧ͖ग़͠ͰғΉ͚ͩͰςΩε
  τʹײ৘͕৐Δ
  উखʹ໋໊

  View full-size slide

 37. ςΩε
  τͱؙ͚ͩͰ
  ອըදݱ͸Ͱ͖Δ
  ςΩε
  τͱʜ
  ؙ͚ͩͰʜ
  ອըදݱ͸
  Ͱ͖Δ

  View full-size slide

 38. ະདྷ աڈ ະདྷ
  աڈ
  ॎॻ͖ͱ
  ૬ੑѱ͍ʜ

  View full-size slide

 39. ͬͪ͜༏ઌ͕
  ͓͢͢Ί
  ॎߏਤ
  จࣈେ͖Ί
  αΠζΛଗ͑Δ

  View full-size slide

 40. ͳͥσβΠφʔ͕ʮίϯςϯπʯΛൃ৴͢Δͷ͔
  ඒຯͦ͠͏
  ͡Όͳ͍ʁ
  ೶Ոͷਓ͕
  ৯΂ͯΔ໺ࡊ

  View full-size slide

 41. Ͳ͔͜Β͕ʮίϯςϯπʯͳͷ͔

  View full-size slide

 42. !TQJDBHSBQI
  ͋Γ͕ͱ͏͍͟͝·ͨ͠

  View full-size slide