Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

ChatWorkとPHPと私

tan-yuki
October 08, 2017

 ChatWorkとPHPと私

PHPConference 2017
ChatWork株式会社 田中佑樹

tan-yuki

October 08, 2017
Tweet

More Decks by tan-yuki

Other Decks in Technology

Transcript

 1. ChatWorkͱPHPͱࢲ
  PHPConference 2017

  View Slide

 2. © ChatWork
  ✔ Java
  ✔ JavaScript
  ✔ PHP
  ɹScala
  ✔ Vim
  ాத༎थ
  ChatWorkגࣜձࣾ
  ɹɹtan-yuki
  ɹɹtan_yuki
  ɹ৽ׁग़਎
  ɹChatWork͔Ε͜Ε5೥໨
  ɹೣ͕1ඖ

  View Slide

 3. © ChatWork
  ▸ ೔ຊൃϏδωενϟοτ
  ▸ λεΫ؅ཧ΍ϏσΦ௨࿩͕Մೳ
  ▸ ಋೖاۀ150,000ࣾʢ※2017೥9݄຤೔࣌఺ʣ

  View Slide

 4. © ChatWork
  ChatWorkͷΠϝʔδ

  View Slide

 5. © ChatWork
  ▸ Scala͚ͩ͡Όͳ͍ΑʂPHP΋΍ͬͯΔΑʂ
  ࣮ࡍ

  View Slide

 6. © ChatWork
  ͜ͷεϥΠυͷ໨త
  ▸ ͜Μͳਓͨͪʹฉ͍ͯ΋Β͍͍ͨ
  ▸ ϨΨγʔ͔Β୤٫͍ͨ͠ͱࢥ͍ͬͯΔ
  ▸ ֦େͭͭ͋͠Δاۀɾ૊৫
  ▸ ͜Μͳ͜ͱ͕Θ͔Δ
  ▸ ϨΨγʔ୤٫ͷͨΊͷઓུͷҰྫ
  ▸ ϨΨγʔ୤٫Λ௅ઓͨ͠ਓͨͪͷྺ࢙

  View Slide

 7. © ChatWork
  ྺ࢙͸܁Γฦ͢
  ▸ ࣦഊͱ੒ޭͷ܁Γฦ͠
  ▸ ྺ࢙͔Βֶ΅͏

  View Slide

 8. © ChatWork
  ChatWorkͱPHPͷྺ࢙

  View Slide

 9. © ChatWork
  ChatWorkͷ஀ੜ
  1 2 3

  View Slide

 10. © ChatWork
  νϟοτϫʔΫ͕Ͱ͖Δ·Ͱ
  ▸ 2000೥
  ▸ EC studio૑ۀ

  ʢ΋ͱ΋ͱ͸ChatWorkͱ͍͏ձࣾͰ͸ͳ͔ͬͨʣ
  ▸ தখاۀ޲͚ͷιϦϡʔγϣϯΛఏڙ

  View Slide

 11. © ChatWork
  νϟοτϫʔΫ͕Ͱ͖Δ·Ͱ
  ▸ 2010೥
  ▸ ࣾ಺πʔϧͱͯ͠ͷνϟοτϫʔΫΛ։ൃ
  ▸ Skypeͷෆຬͩͬͨ෦෼Λվྑ
  ▸ ͨ·ͨ·UstreamͰެ։ͨ͠ͱ͜Ζɺେ൓ڹʂ
  ▸ 2011೥
  ▸ ਖ਼ࣜͳϓϩμΫτͱͯ͠ϩʔϯν͢Δ

  View Slide

 12. © ChatWork
  ࣾ಺πʔϧ࣌ͷόʔδϣϯ

  View Slide

 13. © ChatWork
  ॳظϦϦʔεόʔδϣϯ

  View Slide

 14. © ChatWork
  νϟοτϫʔΫϦϦʔε࣌ͷঢ়گ
  ▸ ͓͔͛͞·ͰαʔϏε͸ٸ੒௕
  ▸ νϟοτϒʔϜͷ೾΋͋ΓɺޱίϛͰେ͖͘޿͕͍ͬͯ͘
  ▸ େاۀ΁ͷಋೖ΋ਐΉ
  ▸ ໊ࣾΛChatWorkגࣜձࣾ΁มߋɺࣾӡΛṌ͚Δ֮ޛΛܾΊΔ

  View Slide

 15. © ChatWork
  ੵΈॏͳ͍ٕͬͯ͘ज़తෛ࠴
  ▸ ͱʹ͔͘εϐʔυॏࢹ
  ▸ ։ൃɺ։ൃɺ։ൃɾɾɾ
  ▸ ޙΖΛৼΓฦΒͳ͍
  ▸ ਓһ૿Ճ
  ▸ ૿͑ଓ͚Δ҉໧஌
  ▸ ࢲ͸͜͜Β΁ΜͰೖࣾʢ2013೥4݄ʣ
  ▸ Ҏલ͔Β࢖༻͍ͯͨ͠ಠࣗϑϨʔϜϫʔΫΛݩʹ։ൃΛ͢͢ΊΔ

  View Slide

 16. © ChatWork
  ಠࣗϑϨʔϜϫʔΫ
  ▸ ECFʢEC Frameworkʣ
  ▸ ࣾ಺ͷಠࣗϑϨʔϜϫʔΫʢPHP4ϕʔεʣ
  ▸ ಈతͳWebϖʔδΛαΫοͱ࡞Δ͜ͱΛ໨తͱ͍ͯ͠Δ
  ▸ શ෦ೖΓɺAll in OneͳϑϨʔϜϫʔΫ
  ▸ Smarty template, QueryBuilder, Validator, scaffolding, Form
  ▸ TestFramework, Mail, i18n, ….

  View Slide

 17. © ChatWork
  υΩϡϝϯτ͸ॆ࣮͍ͯ͠Δ

  View Slide

 18. © ChatWork
  ChatWork on ECF
  ▸ EC studioͷ੡඼͸͢΂ͯECFͰ࡞ΒΕ͍ͯͨ
  ▸ νϟοτϫʔΫ΋ྫ֎Ͱ͸ͳ͍
  ▸ ECF͸؆୯ͳಈతϖʔδΛ࡞ΔͨΊʹಛԽ͠
  ͨϑϨʔϜϫʔΫ
  ▸ Ajaxલఏͷνϟοτπʔϧͷ૝ఆͳΜͯͳ͍

  View Slide

 19. © ChatWork
  ςετ on ECF
  ▸ Ϣχοτςετ͕GUIͰ༻ҙ͞Ε͍ͯͨ
  ▸ νΣοΫϘοΫεʹνΣοΫɺϘλϯΫϦοΫͰ࣮ߦ
  ▸ શ෦νΣοΫ࣮ͯ͠ߦ͢ΔͱམͪΔʢҰͭҰͭͳΒಈ͘ʣ

  View Slide

 20. © ChatWork
  ECFҎલʹ
  ▸ νϟοτϫʔΫ͸΋ͱ΋ͱ͸ࣾ಺πʔϧͱͯ͠։ൃ͍ͯͨ͠
  ▸ େن໛ͳνʔϜ։ൃ΍ߴτϥϑΟοΫͳαʔϏεͷߟྀ͕͞Ε͍ͯͳ͍
  ▸ σʔλઃܭ͕େྔσʔλΛѻ͏࡞ΓͰ͸ͳ͍

  View Slide

 21. © ChatWork
  ͳΜͱ͔ͤͶ͹ɾɾɾ

  View Slide

 22. © ChatWork
  ͱΓ͋͑ͣϢχο
  τςετ
  ▸ ͱʹ͔͘ɺϢχοτςετΛॻ͖΍͍ͨ͘͢͠
  ▸ ແҋʹϦϑΝΫλͯ͠΋ɺςετ͕ਏ͍
  ▸ ࣾ಺ϝϯόʔ΋खಈςετͰͷݶքΛײ͓ͯ͡Γɺ
  ςετʹର͢ΔԹ౓ײ΋ߴ͔ͬͨ

  View Slide

 23. © ChatWork
  Ϣχο
  τςετͰಘΒΕΔ΋ͷ
  ▸ ؆୯ͳϛε͕ଈ࠲ʹΘ͔Δ
  ▸ ಛʹPHP͸࣮૷ऀ͕ҙࣝ͠ͳ͍ͱܕʹकΒΕͳ͍
  ▸ ॲཧΛ෼ׂ͠ͳͯ͘͸Ϣχοτςετ͸ॻ͖ͮΒ͍
  ͷͰɺ੹຿Λ෼ׂ͢Δ͔͠ͳ͍
  ▸ ڊେϝιο
  υ͕࡞ΒΕʹ͘͘ͳΔ
  ▸ ࣗ৴Λ࣋ͬͯϦϑΝΫλͰ͖Δ

  View Slide

 24. © ChatWork
  Ϣχο
  τςετͰಘΒΕͳ͍΋ͷ
  ▸ खಈςετΛ׬શʹͳ͘͢͜ͱ͸΄΅ແཧ
  ▸ Ϣχοτςετ͸खಈςετΛʮָʹ͢Δʯ͚ͩ
  ▸ खಈςετΛͮ͠Β͍෦෼ΛϢχοτςετͰ୲อ
  ͢ΔͱɺՁ஋͕ߴ͍

  View Slide

 25. © ChatWork
  ςετΛॻ͖΍͘͢͢ΔͨΊʹ
  ▸ ݱঢ়ͩͱΫϥεɾϝιουͷ੹຿͕େ͖͗ͯ͢Ϣχοτςετ͕ॻ͖ͮΒ͍
  ▸ 500ߦΛ௒͑ΔϩδοΫͷڽΓݻ·ͬͨϝιου
  ▸ 1ສߦΛ௒͑ΔਆΫϥεͷଘࡏ
  ▸ PSR४ڌͷύοέʔδΛ৽ͨʹ࡞ͬͨ
  ▸ ECFϕʔεͷΞϓϦέʔγϣϯ͔ΒPSR४ڌͷύοέʔδΛݺͼग़͢ܗ΁
  Ҡߦ͍ͯͬͨ͠

  View Slide

 26. © ChatWork
  PSRඪ४ύοέʔδʹ෼ׂ
  ৽ػೳ
  ECFͷίʔυ
  PSRඪ४ύοέʔδ΁ͷҠߦ
  ςετ
  ςετ

  View Slide

 27. © ChatWork
  ύοέʔδ෼ׂͷϝϦοτ
  ▸ શ෦࡞Γม͑Δඞཁ͸ͳ͘ɺہॴతʹมߋ͢Δ͜ͱ͕Ͱ͖Δ
  ▸ ςετͮ͠Β͍ߏ੒͔Βςετ͠΍͍͢ߏ੒΁ͷΠϯΫϦϝϯλϧͳϦϑΝ
  ΫλϦϯά͕Մೳ

  View Slide

 28. © ChatWork
  ύοέʔδ෼ׂͷσϝϦοτ
  ▸ Ͱ΋ɺ݁ہECFʹ໨ΛͭͿ͍ͬͯΔ͚ͩ
  ▸ ࠜຊղܾͰ͸ͳ͍
  ▸ ਏ͍ͱ͜Ζ͸࢒Γͦ͏

  View Slide

 29. © ChatWork
  ChatWork੒௕ظɾస׵ظ
  1 2 3

  View Slide

 30. ։ൃ؀ڥ MAMP Vagrant, Ansible
  ϦϦʔε खಈσϓϩΠ (SFTP) Jenkins
  όʔδϣϯ؅ཧ SVN Git, Github
  CI - TravisCI
  ϨϏϡʔख๏ ௚઀આ໌ PullRequestϕʔε
  © ChatWork
  ։ൃͷঢ়گʢ2014೥ࠒʣ

  View Slide

 31. © ChatWork
  ·͊·͊
  Ϟμϯʹͳ͖ͬͯͨ

  View Slide

 32. © ChatWork
  ͕ɺαʔόʔμ΢ϯ͕૬͙࣍
  ▸ ϦϑΝΫλΛਐΊ͍ͯΔͱ͸͍͑ɺࠜຊతͳ෦෼͸ͦͷ··
  ▸ Ϣʔβʔ૿Ճɺແཧͳҧ๏ݐங͕ੵΈॏͳΓαʔόʔμ΢ϯ͕૬͍࣍ͩ
  ▸ αʔϏεͷੑ্࣭ɺαʔϏεΛࢭΊΔͱϢʔβʔͷ࢓ࣄ͕ࢭ·ͬͯ͠·͏

  View Slide

 33. © ChatWork
  Internet
  GAE

  (Comet)
  ▸ εέʔϧ͠ʹ͍͘ઃܭ
  ▸ ݻఆ୆਺αʔόʔ
  ▸ ΄ͱΜͲશͯͷ͜ͱΛWebαʔόʔͰ
  ಉظతʹॲཧ͍ͯ͠Δ
  ▸ ϑΝΠϧΞ
  οϓϩʔυ͕WebαʔόʔΛ
  ܦ༝ͯ͠S3΁Ξοϓϩʔυ͍ͯ͠Δ
  ໰୊఺
  Tokyo
  S3
  RDS(MySQL)
  ELB
  EC2
  EC2 (groonga)
  1
  2
  3
  1
  2
  3

  View Slide

 34. © ChatWork
  ଧͪख
  ▸ AutoScalingಋೖʹΑΓμ΢ϯλΠϜ͕େ෯ʹݮগ
  ▸ NewRelicͷಋೖɺPHPͷॏ͍ͨॲཧ΍DB΁ͷΫΤϦΛݟ௚͢
  ▸ SQSΛ༻͍ͨඇಉظͳॲཧ
  ▸ WebαʔόʔͰ͸͋·Γ࢓ࣄΛͤ͞ͳ͍
  1
  2
  3

  View Slide

 35. © ChatWork
  Internet
  Tokyo
  ߏ੒ਤ
  ʢରࡦޙʣ
  GAE

  (Comet)
  BigQuery

  (API Logs)
  2
  Auto Scaling EC2

  (Web Server)
  ElastiCache (Session)

  DynamoDB (Flags)

  S3 (Logs)
  RDS(MySQL)
  S3
  Direct Upload / Download
  ELB
  CloudSearch
  Index
  EC2

  (Worker)
  Get
  SQS

  (Task Queue)
  Push
  Glacier
  2
  3
  1

  View Slide

 36. © ChatWork
  ͔͠͠ɺࠜຊղܾͰ͸ͳ͍
  ▸ ίʔυϕʔε͸ґવͱͯ͠ݹ͍··
  ▸ ͦ΋ͦ΋ͷઃܭతʹ໰୊͕͋Δ
  ▸ ٸ੒௕͢ΔαʔϏεɺ૿͑ΔϢʔβʔ਺
  ▸ ͜ͷ··ͩͱ؇΍͔ʹࢮΛ଴ͭͷΈɾɾɾ

  View Slide

 37. Α͠ɺγεςϜΛϦϓϨΠε͠Α͏

  View Slide

 38. © ChatWork
  ࠶࣮૷Λܾஅ
  ▸ ίʔυϕʔεΛഁغ͢Δ͜ͱΛܾஅ
  ▸ θϩϕʔεͰߟ͑ɺνϟοτϫʔΫΛߏங͢Δʹ͸
  Ͳ͏͍ͬͨݴޠɾઃܭɾFW͕ద੾͔Λߟ͑Δ
  ▸ ࠷దͳઃܭͰ࠶௅ઓͰ͖Δ

  View Slide

 39. © ChatWork
  ٕज़ͷબఆ
  ▸ ΞʔΩςΫνϟબఆ߹॓Λ։࠵
  ▸ ͍͔ͭ͘ͷνʔϜʹผΕɺͦΕͧΕͰ
  ৽͍͠ݴޠɾFWͰԾ࣮૷ͯ͠ΈΔ
  ▸ Python / Flask
  ▸ Scala / Play framework
  ▸ PHP / Laravel
  ▸ ͪͳΈʹࢲ͸PHPνʔϜ

  View Slide

 40. © ChatWork
  ߹॓ͷ෩ܠ
  ▸ ֤νʔϜ͝ͱʹ։ൃɾൃදΛߦ͍ɺͲͷݴޠ͕ྑͦ͞͏͔Λબఆ

  View Slide

 41. © ChatWork
  ScalaΛબఆ
  ▸ ڠٞͷ݁ՌɺScalaΛ࠾༻͢Δ͜ͱΛܾఆ
  ▸ େن໛PJ։ൃͰͷ੩తܕ෇͚ͷԸܙΛड͚͍ͨ
  ▸ ٕज़೉қ౓తʹ΋ͦ͜·Ͱϋʔυϧ͕ߴ͍΋ͷͰ͸ͳ͍
  ▸ ͸͡ΊͯScalaΛ৮ͬͨਓͰ΋ʮΘΓͱ͍͚Δʯͱ͍͏ධՁ
  ▸ ؔ਺ܕͬΆ͘։ൃ͢Δ͔ɺΦϒδΣΫτࢦ޲ͬΆ͘։ൃ͢Δ͔͸ࣗ༝

  View Slide

 42. © ChatWork
  ϦϓϨΠεͷൣғ
  ▸ ݱߦAPIΛScalaʹஔ͖׵͑Δ͜ͱΛ໨ඪͱ͢Δ
  ▸ νϟοτϫʔΫʹؔΘΔશػೳ͕ϦϓϨΠεର৅
  ▸ طଘͷAPIͱฒߦͯ͠ӡ༻͢Δ͜ͱΛ૝ఆ
  ▸ ֤ΫϥΠΞϯτ͸޷͖ͳλΠϛϯάͰ৽API΁Ҡߦ͢Δ
  ▸ APIͷIO΋େ͖͘มΘΔͷͰɺ͜ͷλΠϛϯάͰΫϥΠΞϯτଆ΋େ͖͘
  ࡮৽

  View Slide

 43. © ChatWork
  Scalaͷ࠾༻΋Ճ଎
  ▸ Ճ౻५Ұ͞Μʢ2014೥ೖࣾʣ
  ▸ ೔ຊScalaϢʔβʔζάϧʔϓൃىਓͷ
  ͻͱΓ
  ▸ DDD͓͡͞Μ͓ʹ͍͞Μ
  ▸ ΞʔΩςΫνϟઃܭɾScala/DDDͷࣾ
  ಺ܒ໤
  ࣸਅࠨͷਓ

  View Slide

 44. © ChatWork
  ϦϓϨΠεମ੍
  ▸ Scalaଆ
  ▸ ࠾༻2໊ɺۀ຿ҕୗ2໊ɺࣾһ߹Θͤͯܥ5໊ମ੍
  ▸ PHPଆʢ಺෦APIɺͦͷଞϦϓϨΠεͷͨΊͷվमʣ
  ▸ 5໊ମ੍ <- ࢲ͸͜͜ʹ഑ଐ
  ▸ طଘͷӡ༻΋ฒߦ

  View Slide

 45. © ChatWork
  ৽γεςϜҠߦΞʔΩςΫνϟ
  ▸ ϥΠϒϚΠάϨʔγϣϯͱ͍͏ํ๏Λબ୒ͨ͠
  ▸ ݱߦͷσʔλετΞͱ৽͍͠σʔλετΞʹಉ࣌ʹॻ͖ࠐΉ
  ▸ ݱߦσʔλ΋؇΍͔ʹҠߦ͍ͯ͘͠
  ▸ બఆཧ༝
  ▸ ϝϯςφϯεʹΑΔ௕࣌ؒͷγεςϜμ΢ϯ͕ڐ͞Εͳ͍
  ▸ طଘγεςϜ΁ͷӨڹΛ࠷খݶʹ͢ΔͨΊ

  View Slide

 46. © ChatWork
  ৽γεςϜҠߦΞʔΩςΫνϟ

  View Slide

 47. ४උ͸੔ͬͨ
  ͋ͱ͸લ΁ਐΉͷΈ

  View Slide

 48. © ChatWork
  ։࢝ͯ͠൒೥…

  View Slide

 49. © ChatWork
  ·ͩͰ͖ͳ͍
  ▸ ݟ͍͑ͯͳ͔ͬͨվमϙΠϯτ͕ͨ͘͞Μݟ͑ͯ͘Δ
  ▸ ऴΘΓ͕ݟ͑ͳ͍ঢ়گ͕ଓ͘
  ▸ ͜͜·Ͱ΍ͬͨͷ͔ͩΒɺ͜ͷ··Ҿ͖Լ͕ΔΘ͚ʹ͸͍͔ͳ͍ɾɾɾɻ

  View Slide

 50. © ChatWork
  ։࢝ͯ͠1೥…

  View Slide

 51. © ChatWork
  ·ͩͰ͖ͳ͍
  ▸ ͦ΋ͦ΋ͷΞʔΩςΫνϟతͳઃܭ্ͷ໰୊΋ݟ͑࢝ΊΔ
  ▸ KeyValueετΞͰͷσʔλઃܭ
  ▸ LiveϚΠάϨʔγϣϯʹΑΔଟྔͳΠϕϯτͷॲཧɺແཧͳΞʔΩςΫ
  νϟ
  ▸ ͕͔ͩ͠͠ɺΑ͏΍͘։ൃͷऴΘΓ΋ݟ͑ͯ͘Δ
  ▸ ͜ͷ··Ҿ͖Լ͕ΔΘ͚ʹ͸͍͔ͳ͍ɾɾɾɻ

  View Slide

 52. © ChatWork
  ։࢝ͯ͠1೥൒…

  View Slide

 53. © ChatWork
  ·ͩͰ͖ͳ͍
  ▸ ։ൃ͕΄΅ऴྃɺεςʔδϯά؀ڥ΁ࡌͤͯ୺຤Ͱ
  ಈ͔ͯ͠ΈΔ
  ▸ ύϑΥʔϚϯε্ͷେ͖ͳ໰୊͕ݟ͔ͭΔ
  ▸ DynamoDbͷ՝͕ۚଌఆෆೳ
  ▸ ͜ͷ··Ͱ͸AWSͷ՝͕ۚɾɾɾɻ

  View Slide

 54. © ChatWork
  ϦϓϨΠεΛҰ࣌அ೦
  ▸ ͜͜ʹདྷͯύϑΥʔϚϯε্ͷେ͖ͳ໰୊͕ൃ֮
  ▸ ࣾһؚΊͨνʔϜϝϯόʔͷർฐ͕͔ͳΓߴ·͍ͬͯͨ
  ▸ ϦϓϨΠεʹ޲͚ͯಥ͖ਐΜͰ͍͕ͨɺݶք͕དྷ͍ͯͨ
  ▸ ձࣾͱͯ͠ͷେ͖ͳܾஅΛͤ͟ΔΛಘͳ͔ͬͨ

  View Slide

 55. © ChatWork
  Կ͕໰୊͔ͩͬͨ
  ▸ େ͖͘͸ϓϩδΣΫτϚωδϝϯτମ੍ͷ໰୊ͱݴ͑Δ
  ▸ ʮશ෦ϦϓϨΠεͯ͠΍Δʂʯͱ͍͏ҙؾࠐΈͷ΋ͱ࢝·͕ͬͨɺείʔ
  ϓ͕͋·Γʹ΋޿͗ͨ͢ɻͦΕ͚ͩγεςϜ͕੒௕͍ͯͨ͠ͱ΋ݴ͑Δɻ
  ▸ είʔϓΛڱΊɺεέδϡʔϧ͕ݟ͑ΔൣғͰͷϦϓϨΠεʹཹΊΔ΂͖
  ͩͬͨ

  View Slide

 56. © ChatWork
  Կ͕໰୊͔ͩͬͨ
  ▸ ύϑΥʔϚϯε΍՝ۚͷ͜ͱΛޙճ͠Ͱߟ͑ͯ͠·ͬͨ
  ▸ ϦεΫ؅ཧ͕Ͱ͖͍ͯͳ͔ͬͨ
  ▸ ͜͜Β΁Μ΋ϓϩδΣΫτϚωδϝϯτମ੍ͷ໰୊

  View Slide

 57. © ChatWork
  Ҿ͖ฦͤͳ͍
  ▸ ్தͰҾ͖ฦ͢͜ͱ΋Մೳͩͬͨ
  ▸ ͔͠͠ɺҾ͖ฦ͢ͱ͍͏͜ͱ͸ࠓ·ͰੵΈ্͛ͯ
  ͖ͨ΋ͷΛશͯແʹ͢Δͱ͍͏ҙຯ
  ▸ ޙʹͳΕ͹ͳΔ΄ͲɺҾ͖ฦͤͳ͍ঢ়گʹ
  ▸ ͦͯ͠ɺޙʹͳΕ͹ͳΔ΄ͲɺҾ͖ฦͨ͠ͱ͖ͷ
  μϝʔδ͸େ͖͍

  View Slide

 58. © ChatWork
  ৼΓฦΓޙɺ࠶௅ઓ
  ▸ ΋͏͜ΕҎ্ϢʔβʔΛ଴ͨͤΔ͜ͱ͸Ͱ͖ͳ͍
  ▸ είʔϓΛݶఆ͠ɺνʔϜϝϯόʔΛ෼͚ͨ
  ▸ γεςϜҠߦ͢ΔνʔϜ
  ▸ ݱߦγεςϜͷػೳ։ൃΛ͢ΔνʔϜ
  ▸ Ͳ͜ΛγεςϜϦϓϨΠε͢Δ͔Λ࠶౓ఆٛ͢Δ

  View Slide

 59. © ChatWork
  ϝοηʔδϯάγεςϜΛ࠶ߏங
  ▸ ͜ͷ࣌ɺ٤ۓͷ՝୊ͱͳ͍ͬͯͨͷ͕ϝοηʔδͷ૿Ճ཰
  ▸ ͜ͷ··ͩͱintͷ࠷େ஋Λ௒͑Δʢ໿21ԯʣ
  ▸ ϝοηʔδσʔλ͸MySQLʢRDSʣ΁֨ೲ͍ͯͨ͠
  ▸ idܕ͸unsigned int
  ▸ ͋ͱ2ഒͰऴྃ
  ▸ ૿Ճ཰ͷ৳ͼ͔Βͯ͠ɺͦΜͳઌͷ࿩Ͱ΋ͳͦ͞͏

  View Slide

 60. © ChatWork
  ϝοηʔδϯάγεςϜΛ࠶ߏங
  ▸ νϟοτγεςϜͷࠜװΛͳ͢ػೳͳͷͰϏδωεతͳՁ஋΋͋Γͦ͏
  ▸ είʔϓ΋͍͍ײ͡ʹݶఆͰ͖͍ͯΔ

  View Slide

 61. ͍͟ɺ࠶ग़ൃ΁

  View Slide

 62. © ChatWork
  ࠶ग़ൃͷ࿩͸௕͘ͳΔͷͰলུ
  ▸ ৄ͘͠͸ԼهεϥΠυΛࢀߟʹ͍ͯͩ͘͠͞
  ▸ https://speakerdeck.com/j5ik2o/chatworkfalsexin-
  metusezingusisutemuwozhi-eruji-shu
  ▸ ʮChatWork ϝοηʔδϯάγεςϜʯͰݕࡧ

  View Slide

 63. © ChatWork
  ͬ͘͟Γ͍͏ͱ
  ▸ े෼ͳίϯηϓτݕূʢPoCʣͷظؒΛ͸͞Έɺٕज़બఆΛ͓͜ͳͬͨ
  ▸ Akka, HBase, KafkaΛϕʔεͱͨ͠ΞʔΩςΫνϟ
  ▸ 1೥Λ͔͚ͯϝοηʔδϯάγεςϜΛϦϓϨΠε
  ▸ 2016೥12݄຤ɺ໷ؒ࡞ۀʹͯϦϦʔε

  View Slide

 64. © ChatWork
  Ұ୴ɺϦϓϨΠε͸ऴྃ
  ▸ ͓ർΕ༷Ͱͨ͠
  ▸ ߹ܭͰ໿2೥൒͔͔ͬͨ

  View Slide

 65. © ChatWork
  ChatWorkͷݱࡏͱࠓޙ
  1 2 3

  View Slide

 66. © ChatWork
  Ұ෦͸ஔ͖׵͚͑ͨͲ
  ▸ ґવͱͯ͠େ͖ͳίʔυϕʔε͸ͦͷ··ͷঢ়ଶ
  ▸ શͯΛஔ͖׵͑Δ͜ͱ͸ࠔ೉
  ▸ ܦݧࡁΈ
  ▸ طଘͷϨΨγʔίʔυͱͲ͏෇͖߹͍͔ͬͯ͘

  View Slide

 67. © ChatWork
  ϦϓϨΠε vs ϦϑΝΫλϦϯά
  ▸ ଟ͘ͷ৔߹͸ϦϑΝΫλϦϯάΛଓ͚Δ΄͏͕ྑ͍
  ▸ ͦͷϨΨγʔίʔυʹ͸ɺ͍ͭ͘΋ͷվળͷ݁Ռ͕٧Ίࠐ·Ε͍ͯΔ
  ▸ ͦͷϨΨγʔίʔυʹ͸ɺ͋ͳͨͷ஌Βͳ͍Α͏ͳػೳ͕Ӆ͞Ε͍ͯΔ
  ▸ ϦϓϨΠε͢Δʹ͸ɺ͋·Γʹଟ͘ͷ͕͔͔࣌ؒΔ

  View Slide

 68. © ChatWork
  ϦϓϨΠε vs ϦϑΝΫλϦϯά
  ▸ ҎԼͷ৔߹͸ϦϓϨΠε͕͍͍͔΋͠Εͳ͍
  ▸ ϦϓϨΠεର৅͕খ͍͞ɺ͋Δ͍͸খ͘͞Ͱ͖Δ
  ▸ σʔλઃܭ౳ɺࠜຊతͳͱ͜Ζʹ໰୊͕͋Δ
  ▸ ϦϓϨΠε͢Δ৔߹΋ग़དྷΔݶΓہॴతʹ͢Δ΄͏͕Α͍

  View Slide

 69. © ChatWork
  ࠓޙͷChatWork͸Ͳ͏͍͔ͯ͘͠
  ▸ ෦෼తʹϦϓϨΠε͍ͯ͘͠
  ▸ ͨͱ͑͹ɺAPIͷΤϯυϙΠϯτ୯Ґ౳
  ▸ ϚΠΫϩαʔϏεԽ΋Ұͭͷखஈ
  ▸ σʔλઃܭతʹແཧͳՕॴɺେྔͷσʔλΛѻ͏ՕॴʢAkka/Actor͕ಘ
  ҙͳ෦෼ʣ
  ▸ ͨͩ͠ɺશͯΛϦϓϨΠε͠ͳ͍ɺPHPͱ΋௕͍͓෇͖߹͍Λ͍ͯ͘͠
  ▸ ݱࡏPHPόʔδϣϯΞοϓΛݕ౼தʢݱঢ়5.6ʣ

  View Slide

 70. © ChatWork
  PHP7 vs HHVM
  ▸ ඇৗʹ೰·͍͠બ୒

  View Slide

 71. © ChatWork
  εϧʔϓοτൺֱ
  ▸ abʹΑΔ؆୯ͳϕϯνϚʔΫ
  ▸ ҎԼ͸ϩάΠϯॲཧͷ଎౓ൺֱ
  runtime -c 10 -c 50 -c 100
  php 5.6 19.27 req / s 18.78 req / s 19.74 req / s
  php 7.1 151.44 req / s 161.81 req / s 161.20 req / s
  hhvm 3.15 143.16 req / s 161.31 req / s 162.61 req / s
  ▸ େ͖ͳҧ͍͸ͳͦ͞͏

  View Slide

 72. © ChatWork
  ϝϞϦ࢖༻ྔൺֱ
  ▸ Լهؔ਺Λ༻͍ͯ࢖༻ྔൺֱ
  ▸ memory_get_peak_usage — PHP ʹΑׂͬͯΓ౰ͯΒΕͨϝϞϦͷ࠷
  େ஋Λฦ͢
  ▸ ୈҰҾ਺ʹtrueΛࢦఆͯ͠ܭଌɻҧ͍͸ҎԼɻ
  ࢀߟʣhttp://php.net/manual/ja/function.memory-get-peak-usage.php
  ͜ΕΛ TRUE ʹઃఆ͢ΔͱɺγεςϜׂ͕Γ౰࣮ͯͨࡍͷϝϞϦͷେ͖͞Λऔಘ͠·͢ɻ
  লུͨ͠Γ FALSEΛઃఆͨ͠Γ͢Δͱɺ emalloc() ͕࢖༻͢ΔϝϞϦͷΈΛใࠂ͠·͢ɻ

  View Slide

 73. © ChatWork
  runtime API A API B API C
  php 5.6 9,961,472 12,582,912 17,039,360
  php 7.1 2,097,152 2,097,152 4,194,304
  hhvm 3.15 396,328 427,544 889,568
  ϝϞϦ࢖༻ྔൺֱ
  ▸ 3छྨͷAPIͰͦΕͧΕܭଌ
  ▸ HHVM͕ܶతʹΑ͘ݟ͑Δ͕ɺPHPͱHHVM͸ಈ࡞Ϟσϧ͕ҟͳΔͨΊɺ
  औಘͰ͖Δ஋͕ҟͳΔ
  ▸ Ϛϧνϓϩηεͱγϯάϧϓϩηε+ϚϧνεϨου
  ࢀߟʣhttps://github.com/facebook/hhvm/issues/2257

  View Slide

 74. © ChatWork
  ݴޠػೳൺֱ
  ▸ HHVM (Hack)
  ▸ Generics, Nullable, Collections, Lambda, Tuple, …
  ▸ ϚϧνεϨουʹΑΔඇಉظॲཧ
  ▸ PHP7
  ▸ TypeHinting͕௥Ճ
  ▸ Hackͷ΋ͷͱൺֱ͢Δͱऑ͍͔

  View Slide

 75. © ChatWork
  ίʔυվमྔ
  ▸ ͻͱͭͷAPIΛPHP7, HHVM্Ͱಈ͔͢·ͰͷมߋྔΛൺֱ
  ▸ ฐࣾͷ৔߹͸ɺґଘ͍ͯ͠ΔύοέʔδΛߋ৽͢Δඞཁ͕͋ͬͨͨΊ
  PHP7ͷํ͕มߋྔ͸ଟ͘ͳͬͨ
  ▸ ͨͩ͠ɺHHVMͷ΄͏͸ϥϯλΠϜ͕ҟͳΔͨΊɺϋϚϦϙΠϯτ͕

  େ͖ͦ͏
  ▸ ϢχοτςετΛ௨ͨ͠ͱ͖ʹɺ໧ͬͯࢮΜͰ͍ͨ

  View Slide

 76. © ChatWork
  ͦͷଞࢀߟ৘ใ
  ▸ Symfony
  ▸ ࣍ͷόʔδϣϯͰ͋ΔSymfony4͸HackΛαϙʔτ͠ͳ͍͜ͱΛൃද
  ▸ https://symfony.com/blog/symfony-4-end-of-hhvm-support
  ▸ HHVM͕PHP7ͷαϙʔτΛ͓͜ͳΘͳ͍͜ͱΛൃද
  ▸ http://hhvm.com/blog/2017/09/18/the-future-of-hhvm.html

  View Slide

 77. © ChatWork
  ChatWork with PHP7
  ▸ ChatWork͸PHP7Λબ୒
  ▸ ੑೳࠩʹ͍ͭͯ͸େ͖ͳҧ͍͸ͳͦ͞͏
  ▸ PHPίϛϡχςΟͷେ͖͞΍ɺࠓޙͷ֤ϥΠϒϥϦͷαϙʔτঢ়گΛצ
  Ҋ͠PHP7ΛબΜͩ
  ▸ HHVM͸৽͍͠ϥϯλΠϜͷͨΊɺֶशίετ΍Πϯϑϥͷ੔උ౳ɺଟগ
  ͷίετ͸͔͔Δ
  ▸ PHP7ͷTypeHintingͰ΋ɺݱঢ়ͱൺ΂Ε͹े෼ڧྗ

  View Slide

 78. © ChatWork
  PHP7΁ͷҠߦઓུ
  ▸ ग़དྷΔݶΓϏοΫόϯϦϦʔε͸ආ͚͍ͨ
  ▸ ػೳ͝ͱʹมߋ͍ͨ͠

  View Slide

 79. © ChatWork
  PHP7΁ͷҠߦઓུ
  ▸ ΤϯυϙΠϯτ͝ͱʹPHP7ͱPHP5.6ʹ෼ذͤ͞Δ
  ▸ ಉҰαʔόʔʹͯPHP7ɺPHP5.6Λڞଘͤ͞Δ
  ▸ ຊདྷͰ͋Ε͹PHP7ͱPHP5.6༻ͷαʔόʔΛ༻ҙͯ͠ALB౳Ͱ෼ذ

  ͤ͞Δͷ͕ྑ͍
  ▸ ͔͠͠ɺ͍·ͷCDͷ࢓૊Έʹ৐͔ͬΔΑ͏ͳߏ੒ʹ͢ΔͨΊɺ͋͑ͯ

  ͜ͷΑ͏ͳߏ੒ʹ͍ͯ͠Δ

  View Slide

 80. © ChatWork
  ߏ੒ਤ

  View Slide

 81. © ChatWork
  · ͱ Ί

  View Slide

 82. © ChatWork
  ▸ ϨΨγʔίʔυͷվम͸ඇৗʹɺඇৗʹɺඇৗʹେม
  ▸ ٕज़తෛ࠴͸ܭըతͳฦࡁΛ
  ▸ ҰؾʹϦϓϨΠε͢Δͷ͸ɺख़ߟ্ͨ͠Ͱ
  ▸ ϦϓϨΠεʹ͓͍ͯ͸PoCΛߦ͍৻ॏͳݕূΛ͢΂͖
  ▸ ػೳ୯ҐͳͲɺͰ͖Δ͚ͩখ͘͞ϦϓϨΠε͍ͯ͘͠ͱΑ͍
  ·ͱΊ

  View Slide

 83. © ChatWork
  ΤϯδχΞืूத
  http://corp.chatwork.com/ja/recruit/
  ▸ ओମੑΛ࣋ͪɺࣗΒߦಈͰ͖Δ
  ▸ ଞऀΛೝΊɺଚॏͰ͖Δ
  ▸ ৘ใΛूΊɺڞ༗Ͱ͖Δ
  ͱ͍͏ํΛ׻ܴ͠·͢ʂ

  View Slide