Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

独身男性のためのデータドリブン講座

 独身男性のためのデータドリブン講座

2015/05/15
ユーザーファーストをどう実現してる?データドリブンで急成長中のスタートアップ3社が語る開発手法でのプレゼン資料です。

60a5ffda68d780b7e393d851bc2cec8e?s=128

tatsushim

May 15, 2015
Tweet

Transcript

 1. ಠ਎உੑͷͨΊͷ σʔλυϦϒϯߨ࠲ Tatsuro Shimada <shimada@connehito.com> tatsushim @ Connehito, Inc

 2. ಠ਎உੑ(͕͍ΔνʔϜ) ͷͨΊͷσʔλυϦϒϯߨ࠲ Tatsuro Shimada <shimada@connehito.com> tatsushim @ Connehito, Inc

 3. Connehito Inc. ౡాୡ࿕ʢ͠·ͩͨͭΖ͏ʣ • Connehito, Inc CTO • Πϯϑϥ͔Βϑϩϯτ·Ͱ •

  ͋ͱ͓՛ࢠͷങ͍ग़͠ PROFILE @tatsushim
 4. None
 5. ϚϚϦͱ͸ʁ Connehito Inc. 5

 6. Connehito Inc. ϚϚϦjp (❨web)❩ ϚϚϦ2 (❨ΞϓϦ)❩ ϚϚϦKQ / ϚϚϦ2 ϝσΟΞ

  ίϛϡχςΟ 6
 7. Connehito Inc. ࣭໰΁ͷճ౴ ˋ௒ ճ౴͕ͭ͘·Ͱ ෼ҎԼ ΞϓϦͷ଺ࡏ࣌ؒ ෼Ҏ্ ѹ౗తͳαʔϏεͷ੒௕ 

    +VO +VM "VH 4FQ 0DU /PW %FD +BO 'FC લ݄ൺˋ੒௕ ྦྷܭ౤ߘ਺ ೛৷ɾग़࢈Ͱ೰Ήਓͷ ਓʹਓ͕݄̍ΞΫηε 7
 8. Connehito Inc. ϚϚϦKQ / ϚϚϦ2 8 λʔήοτ ࢲ

 9. Connehito Inc. ϚϚϦKQ / ϚϚϦ2 9 ঁੑ λʔήοτ ࢲ

 10. Connehito Inc. ϚϚϦKQ / ϚϚϦ2 10 ঁੑ ϚϚ λʔήοτ ࢲ

 11. Connehito Inc. ϚϚϦKQ / ϚϚϦ2 11 ঁੑ ϚϚ λʔήοτ ࢲ

  ೛৷ ग़࢈
 12. Connehito Inc. ϚϚϦKQ / ϚϚϦ2 12 ঁੑ ϚϚ λʔήοτ ࢲ

  உੑ ೛৷ ग़࢈
 13. Connehito Inc. ϚϚϦKQ / ϚϚϦ2 13 ঁੑ ϚϚ λʔήοτ ࢲ

  உੑ ೛৷ ग़࢈ ಠΓ਎
 14. Connehito Inc. ϚϚϦKQ / ϚϚϦ2 14 ঁੑ ϚϚ λʔήοτ ࢲ

  உੑ ಠΓ਎ ೛৷ ग़࢈ Ͱ͖ͳ͍
 15. ʘ(^o^)ʗ Connehito Inc. 15

 16. ʘ(^o^)ʗ Connehito Inc. 16 Ͱ΋ྑ͍ϓϩμΫτΛ૑Γ͍ͨʂ

 17. 17

 18. 18 σʔλΛݩʹ൑அ͠Α͏

 19. 19

 20. 20 σʔλΛࠜڌʹPDCAΛճ͢

 21. ಥવͰ͕͢ɾɾɾ Connehito Inc. 21

 22. σϓϩΠ޷͖ͳਓʢڍखʣ Connehito Inc. 22

 23. 23

 24. Connehito Inc. • ŜŦŜŦ… deploy!! (ŕŦŖƃ) ͕޷͖ • botͷใࠂʹϫΫϫΫ(ࣗಈԽͯ͠Δ৔߹) •

  ؤுͬͯ࡞ͬͨ৽ػೳ͕ϢʔβʔʹͲΜͳ ӨڹΛٴ΅͢ͷָ͔͠Έ σϓϩΠ͸ָ͍͠ʂ
 25. σϓϩΠޙ Connehito Inc. 25

 26. 26

 27. 27 σϓϩΠͬ͠ͺͳ͠

 28. Connehito Inc. • σϓϩΠ͕ΰʔϧʹͳͬͯΔ • ৼΓฦΓΑΓ΋࣍ͷ৽ن։ൃ༏ઌ • ։ൃεέδϡʔϧʹؒʹ߹ΘͤΔͷ͕໨త σϓϩΠͬ͠ͺͳ͠

 29. 29 σϓϩΠͬ͠ͺͳ͠ Connehito Inc. /P

 30. 30 σϓϩΠͷৼΓฦΓΛ͢Δ Connehito Inc. :FT σϓϩΠͬ͠ͺͳ͠ /P

 31. Ͱ΋ɺৼΓฦΓͬͯ೉͘͠ͳ͍ʁ Connehito Inc. 31

 32. 32

 33. 33 ͋ΕͬͯɺͲ͏ͳͬͨΜ͚ͩͬʁ

 34. 34

 35. 35 ݁ہϢʔβʔʹͱͬͯྑ͔ͬͨͷʁ

 36. ৼΓฦΓΛ๨Εͳ͍ͨΊͷ޻෉ Connehito Inc. 36

 37. Connehito Inc. 37

 38. Connehito Inc. 38 depoy

 39. Connehito Inc. 39 depoy

 40. Connehito Inc. 40 depoy notification

 41. Connehito Inc. 41 depoy notification

 42. Connehito Inc. 42 depoy publish issue notification

 43. Connehito Inc. 43 depoy publish issue notification

 44. Connehito Inc. 44 depoy publish issue notification ReviewϦϙδτϦ΁deploy͝ͱʹissueΛ࡞੒

 45. Connehito Inc. 45

 46. Connehito Inc. 46

 47. Connehito Inc. 47 issueʹ͢Δ͜ͱͰɺ
 ৼΓฦΓͷϩάΛ࢒͢

 48. νʔϜͰඞͣৼΓฦΓΛߦ͏ Connehito Inc. 48

 49. ۩ମతͳࣄྫΛͪΐͬͱ͚ͩνϥݟͤ Connehito Inc. 49

 50. Connehito Inc. 50 ΠϯλʔεςΟγϟϧ

 51. Connehito Inc. 51 ΠϯλʔεςΟγϟϧ

 52. Connehito Inc. 52 ͲͪΒͷํ͕ྑ͍ͱࢥ͍·͔͢ʁ

 53. 53

 54. Connehito Inc. 54 ΠϯλʔεςΟγϟϧ

 55. Connehito Inc. 55 ΠϯλʔεςΟγϟϧ

 56. Connehito Inc. 56 ΠϯλʔεςΟγϟϧ

 57. Connehito Inc. 57 ΠϯλʔεςΟγϟϧ Πϯετʔϧ཰ʹ10%Ҏ্ͷࠩ

 58. 58

 59. Connehito Inc. 59 ΠϯλʔεςΟγϟϧ

 60. Connehito Inc. 60 ΠϯλʔεςΟγϟϧ

 61. Connehito Inc. 61 ΠϯλʔεςΟγϟϧ

 62. Connehito Inc. 62 ΠϯλʔεςΟγϟϧ ͜ͷ৔߹Πϯετʔϧ཰10%μ΢ϯ

 63. ΋͠਺஋͕ѱ͘ͳͬͯ͠·ͬͨΒɾɾ Connehito Inc. 63

 64. (ƅшƅ)Űŕ! Connehito Inc. 64

 65. Connehito Inc. 65

 66. Connehito Inc. 66

 67. Connehito Inc. 67 ਺஋͕ѱ͚Ε͹ଈRevert!

 68. Connehito Inc. 68 ѱ͘ͳͬͨͱ͖΋ɺݕূͯ͠Δ͔Β ͪΌΜͱ໭ͤΔʂଛ֐Λ࠷খݶʹʂ

 69. Connehito Inc. 69 ݕূ͠ͳ͍ͱ࣍ͷνϟϨϯδ͕Ͱ͖ͳ͍

 70. Connehito Inc. 70

 71. Connehito Inc. 71 σʔλΛݩʹ൑அ͠Α͏

 72. νϥݟͤͦͷ2 Connehito Inc. 72

 73. Connehito Inc. 73 ಉΧςΰϦͷهࣄViewվળ

 74. Connehito Inc. 74 ಉΧςΰϦͷهࣄViewվળ

 75. Connehito Inc. 75 ಉΧςΰϦͷهࣄViewվળ

 76. Connehito Inc. 76 ಉΧςΰϦͷهࣄViewվળ ϖʔδ/ηογϣϯ໿6ˋͷվળ

 77. Connehito Inc. w σϓϩΠͰʮऴΘΓʯʹ͠ͳ͍ w ਺஋͕ѱ͚Ε͹ଈ3FWFSUͯ࣍͠ͷݕূ Λ͠Α͏ w ৼΓฦΓΛߦ͏࢓૊ΈΛ࣋ͱ͏ ·ͱΊ

 78. ৄ͍͓͠࿩͸ύωϧσΟεΧογϣϯ ͔࠙਌ձͰɺ͓ؾܰʹ࣭໰͍ͩ͘͞ʂ Connehito Inc. 78

 79. 79