Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

コマンドラインツールについて語るときに僕の語ること #yapcasia

コマンドラインツールについて語るときに僕の語ること #yapcasia

taichi nakashima

August 29, 2014
Tweet

More Decks by taichi nakashima

Other Decks in Technology

Transcript

 1. What I Talk about
  When I Talk about CLI Tool
  ίϚϯυϥΠϯπʔϧʹ͍ͭͯޠΔͱ͖ʹ๻ͷޠΔ͜ͱ
  https://www.flickr.com/photos/36247316@N00/3108399560

  View full-size slide

 2. I’m Taichi Nakashima
  @deeeet tcnksm
  https://www.flickr.com/photos/flcherb/7781533580

  View full-size slide

 3. https://www.flickr.com/photos/flcherb/7781533580

  View full-size slide

 4. https://www.flickr.com/photos/flcherb/7781533580

  View full-size slide

 5. https://www.flickr.com/photos/flcherb/7781533580

  View full-size slide

 6. What I Talk about
  When I Talk about CLI Tool
  ίϚϯυϥΠϯπʔϧʹ͍ͭͯޠΔͱ͖ʹ๻ͷޠΔ͜ͱ
  https://www.flickr.com/photos/36247316@N00/3108399560

  View full-size slide

 7. ຊൃදʹ͸ݸਓతͳࢥ૝ؚ͕·Ε͍ͯ·͢
  Warning
  https://www.flickr.com/photos/flcherb/7781533580

  View full-size slide

 8. ຊൃදʹ͸Perlͷ࿩ؚ͕·Ε͍ͯ·ͤΜ
  Warning
  ͨͩɼ͋ΒΏΔݴޠͰ࣮ݱՄೳͳ࿩Λ͠·͢
  https://www.flickr.com/photos/flcherb/7781533580

  View full-size slide

 9. Background
  https://www.flickr.com/photos/flcherb/7781533580

  View full-size slide

 10. https://www.flickr.com/photos/flcherb/7781533580
  ੈͷதʹ͸
  ྑ͍$-*πʔϧͱ
  ͦ͏Ͱͳ͍πʔϧ͕͋Δ

  View full-size slide

 11. https://www.flickr.com/photos/flcherb/7781533580
  ͦͷࠩ͸୯७ͳ͜ͱΛ
  ࣮ફ͢Δ͜ͱͰॖΊΔ
  ͜ͱ͕Ͱ͖Δ
  ౰ͨΓલա͗ͯ͋·ΓޠΒΕͳ͍

  View full-size slide

 12. https://www.flickr.com/photos/flcherb/7781533580
  ࣗ෼͸ԿΛ࣮ફ͍ͯ͠Δ͔ʁ

  View full-size slide

 13. طʹ࡞͍ͬͯΔͻͱ
  https://www.flickr.com/photos/flcherb/7781533580
  ࡞ͬͨ͜ͱͳ͍ͻͱ
  → ݟ௚͠ͷػձʹ
  → ͙͢ʹΤσΟλΛ։͚ΔΑ͏ʹ

  View full-size slide

 14. lྑ͍z$-*πʔϧͱ͸ʁ
  ͍͔ʹlྑ͍z$-*πʔϧΛ࡞Γ࢝ΊΔ͔ʁ
  What is “Good” CLI tool ?
  How to start to create “Good” CLI tool ?
  https://www.flickr.com/photos/36247316@N00/3108399560

  View full-size slide

 15. lྑ͍z$-*πʔϧͱ͸ʁ
  ͍͔ʹlྑ͍z$-*
  What is “Good” CLI tool ?
  How to start to create “Good” CLI tool ?
  https://www.flickr.com/photos/36247316@N00/3108399560

  View full-size slide

 16. #1 ͭͷ͜ͱʹूத͍ͯ͠Δ
  ௚ײతʹ࢖͑Δ
  ଞͷπʔϧͱ࿈ܞͰ͖Δ
  ར༻Λॿ͚ͯ͘ΕΔ
  ద੾ͳσϑΥϧτ஋Λ࣋ͪઃఆ΋Ͱ͖Δ
  ۤ௧ͳ͘ΠϯετʔϧͰ͖Δ
  ͙͢ʹվमͰ͖Δ
  #2
  #3
  #4
  #5
  #6
  #7
  https://www.flickr.com/photos/36247316@N00/3108399560

  View full-size slide

 17. Good CLI Tool #1
  Keep It Simple, Stupid !
  ͭͷ͜ͱʹूத͍ͯ͠Δ
  https://www.flickr.com/photos/110382334@N05/11302995614

  View full-size slide

 18. https://www.flickr.com/photos/110382334@N05/11302995614

  View full-size slide

 19. খ͍͞΋ͷ͸ඒ͍͠
  4NBMMJTCFBVUJGVM
  ͭͷϓϩάϥϜʹ͸
  ͭͷ͜ͱΛ͏·͘΍ΒͤΔ
  .BLFFBDIQSPHSBNEPPOFUIJOHXFMM
  https://www.flickr.com/photos/110382334@N05/11302995614

  View full-size slide

 20. https://www.flickr.com/photos/110382334@N05/11302995614
  ̎ͭҎ্ͷ͜ͱΛ΍Ζ͏ͱ
  ͢Δ͚ͩͰෳࡶ౓͸૿͢
  ཧղͰ͖ͳ͍ɾशಘͰ͖ͳ͍
  ϝϯςφϯεͰ͖ͳ͍

  View full-size slide

 21. Good CLI Tool #2
  Intuitive UI/UX
  ௚ײతʹ࢖͑Δ
  https://www.flickr.com/photos/hindrik/5568789280

  View full-size slide

 22. $-*πʔϧʹ΋6*69
  $-*πʔϧͷྺ࢙͸௕͍
  ׳श͕ଘࡏ͢Δ
  https://www.flickr.com/photos/hindrik/5568789280

  View full-size slide

 23. Command Pattern
  https://www.flickr.com/photos/hindrik/5568789280

  View full-size slide

 24. > grep —i -C 4 "some string" /tmp
  https://www.flickr.com/photos/hindrik/5568789280

  View full-size slide

 25. > grep —i -C 4 "some string" /tmp
  &YFDVUBCMF
  https://www.flickr.com/photos/hindrik/5568789280

  View full-size slide

 26. > grep —i -C 4 "some string" /tmp
  &YFDVUBCMF
  0QUJPOT
  https://www.flickr.com/photos/hindrik/5568789280

  View full-size slide

 27. > grep —i -C 4 "some string" /tmp
  &YFDVUBCMF
  0QUJPOT "SHVNFOUT
  https://www.flickr.com/photos/hindrik/5568789280

  View full-size slide

 28. > git --no-pager push -v origin master
  https://www.flickr.com/photos/hindrik/5568789280

  View full-size slide

 29. > git --no-pager push -v origin master
  &YFDVUBCMF
  https://www.flickr.com/photos/hindrik/5568789280

  View full-size slide

 30. > git --no-pager push -v origin master
  &YFDVUBCMF
  $PNNBOE
  https://www.flickr.com/photos/hindrik/5568789280

  View full-size slide

 31. > git --no-pager push -v origin master
  &YFDVUBCMF
  (MPCBM
  0QUJPOT
  $PNNBOE
  https://www.flickr.com/photos/hindrik/5568789280

  View full-size slide

 32. > git --no-pager push -v origin master
  &YFDVUBCMF
  (MPCBM
  0QUJPOT
  $PNNBOE
  $PNNBOE
  0QUJPOT
  https://www.flickr.com/photos/hindrik/5568789280

  View full-size slide

 33. > git --no-pager push -v origin master
  &YFDVUBCMF
  (MPCBM
  0QUJPOT
  $PNNBOE
  $PNNBOE
  0QUJPOT
  "SHVNFOUT
  https://www.flickr.com/photos/hindrik/5568789280

  View full-size slide

 34. Option Pattern
  https://www.flickr.com/photos/hindrik/5568789280

  View full-size slide

 35. > grep —i -C 4 "some string" /tmp
  https://www.flickr.com/photos/hindrik/5568789280

  View full-size slide

 36. > grep —i -C 4 "some string" /tmp
  4XJUDI
  Ҿ਺Λ൐Θͳ͍
  https://www.flickr.com/photos/hindrik/5568789280

  View full-size slide

 37. > grep —i -C 4 "some string" /tmp
  4XJUDI
  Ҿ਺Λ൐Θͳ͍
  'MBH
  Ҿ਺Λ൐͏
  https://www.flickr.com/photos/hindrik/5568789280

  View full-size slide

 38. > grep —i
  > grep --ignore-case
  https://www.flickr.com/photos/hindrik/5568789280

  View full-size slide

 39. > grep —i
  > grep --ignore-case
  4IPSU
  ߴ଎ʹ࢖͏ͨΊʹ
  https://www.flickr.com/photos/hindrik/5568789280

  View full-size slide

 40. > grep —i
  > grep --ignore-case
  4IPSU
  -POH
  ߴ଎ʹ࢖͏ͨΊʹ
  ՄಡੑΛߴΊΔ
  https://www.flickr.com/photos/hindrik/5568789280

  View full-size slide

 41. (/6ඪ४ΠϯλʔϑΣʔε
  cf. https://www.gnu.org/prep/standards/html_node/
  Command_002dLine-Interfaces.html
  https://www.flickr.com/photos/hindrik/5568789280

  View full-size slide

 42. https://www.flickr.com/photos/hindrik/5568789280
  My Interface design

  View full-size slide

 43. https://www.flickr.com/photos/hindrik/5568789280
  ࠷΋΍Γ͍ͨ͜ͱΛ࠷΋؆୯ʹ
  Φϓγϣϯ͕ඞཁͳΒShortΦϓγϣϯΛ४උ͢Δ
  σϑΥϧτͰഁյతૢ࡞Λ͠ͳ͍
  ର࿩ΠϯλʔϑΣʔεΛආ͚Δ
  LongΦϓγϣϯΛ४උ͢Δ e.g., —force
  ࣗಈԽͷ๦͛ʹͳΔ

  View full-size slide

 44. Good CLI Tool #3
  Play well with others
  ଞͷπʔϧͱ࿈ܞͰ͖Δ
  https://www.flickr.com/photos/alexsk/3251194325

  View full-size slide

 45. $-*πʔϧ͸ଞͷεΫϦϓτ
  ͔Βݺͼग़͞ΕΔ
  4IFMMTDSJQU΍$SPO $IFG %PDLFSpMF
  https://www.flickr.com/photos/alexsk/3251194325

  View full-size slide

 46. Exit Code
  https://www.flickr.com/photos/alexsk/3251194325

  View full-size slide

 47. exit 0 exit 1
  nonzero
  ੒ޭ ࣦഊ
  https://www.flickr.com/photos/alexsk/3251194325

  View full-size slide

 48. Output Stream
  https://www.flickr.com/photos/alexsk/3251194325

  View full-size slide

 49. stdout stderr
  Τϥʔϝοηʔδ
  ϑΝΠϧʹॻ͖ग़͍ͨ͠
  ύΠϓͰ౉͍ͨ͠
  https://www.flickr.com/photos/alexsk/3251194325
  ඪ४Τϥʔ
  ඪ४

  View full-size slide

 50. Good CLI Tool #4
  Documentation
  ར༻Λॿ͚ͯ͘ΕΔ
  https://www.flickr.com/photos/jjpacres/3293117576

  View full-size slide

 51. υΩϡϝϯτ΍6TBHF͕
  ଘࡏ͠ͳ͍πʔϧͳͲ
  ୭΋࢖͍ͨ͘ͳ͍
  ར༻౓ʹ߹ΘͤͨυΩϡϝϯτΛ४උ͢Δ
  https://www.flickr.com/photos/jjpacres/3293117576

  View full-size slide

 52. Document Pattern
  https://www.flickr.com/photos/jjpacres/3293117576

  View full-size slide

 53. ར༻ස౓
  https://www.flickr.com/photos/jjpacres/3293117576

  View full-size slide

 54. ར༻ස౓
  3&"%.&NE
  ࢖͏͔൱͔Λ൑அ͢Δ
  https://www.flickr.com/photos/jjpacres/3293117576

  View full-size slide

 55. ར༻ස౓
  3&"%.&NE
  6TBHF
  ࢖͏͔൱͔Λ൑அ͢Δ
  πʔϧΛಈ͔ͨ͢Ίʹ
  ࠷௿ݶ஌Δ΂͖
  ࢖͍ํΛཧղ͢Δ
  IFMQI
  https://www.flickr.com/photos/jjpacres/3293117576

  View full-size slide

 56. ར༻ස౓
  3&"%.&NE
  6TBHF
  .BO
  ࢖͏͔൱͔Λ൑அ͢Δ
  πʔϧΛಈ͔ͨ͢Ίʹ
  ࠷௿ݶ஌Δ΂͖
  ࢖͍ํΛཧղ͢Δ
  ෳࡶͳྫ΍
  ΑΓॊೈʹ࢖͏ͨΊ
  ͷΦϓγϣϯΛൃݟ͢Δ
  IFMQI
  https://www.flickr.com/photos/jjpacres/3293117576

  View full-size slide

 57. Good CLI Tool #5
  Configurable
  ద੾ͳσϑΥϧτ஋Λ࣋ͪ
  ઃఆ΋Ͱ͖Δ
  https://www.flickr.com/photos/dwilkin/12153072866

  View full-size slide

 58. ϢʔβʹແବͳೖྗΛ
  ͤ͞ͳ͍
  https://www.flickr.com/photos/dwilkin/12153072866

  View full-size slide

 59. ϢʔβʹແବͳೖྗΛ
  ͤ͞ͳ͍
  ͕ ޷͖ʹઃఆ΋Ͱ͖Δ
  https://www.flickr.com/photos/dwilkin/12153072866
  શһΛຬ଍ͤ͞Δ͜ͱ͸Ͱ͖ͳ͍

  View full-size slide

 60. Configuration Pattern
  https://www.flickr.com/photos/dwilkin/12153072866

  View full-size slide

 61. ༏ઌ౓
  https://www.flickr.com/photos/dwilkin/12153072866

  View full-size slide

 62. ༏ઌ౓
  σϑΥϧτ஋
  https://www.flickr.com/photos/dwilkin/12153072866

  View full-size slide

 63. ༏ઌ౓
  σϑΥϧτ஋
  ઃఆϑΝΠϧ
  ਓ͕ؒಡΊΔ΋ͷ(json/YAML/DSL/HCL)
  https://www.flickr.com/photos/dwilkin/12153072866

  View full-size slide

 64. ༏ઌ౓
  σϑΥϧτ஋
  ઃఆϑΝΠϧ
  ؀ڥม਺
  ਓ͕ؒಡΊΔ΋ͷ(json/YAML/DSL/HCL)
  https://www.flickr.com/photos/dwilkin/12153072866

  View full-size slide

 65. ༏ઌ౓
  σϑΥϧτ஋
  ઃఆϑΝΠϧ
  ؀ڥม਺
  ΦϓγϣϯҾ਺
  ਓ͕ؒಡΊΔ΋ͷ(json/YAML/DSL/HCL)
  https://www.flickr.com/photos/dwilkin/12153072866

  View full-size slide

 66. Good CLI Tool #6
  Painless Installation
  ۤ௧ͳ͘ΠϯετʔϧͰ͖Δ
  https://www.flickr.com/photos/midorisyu/752223850

  View full-size slide

 67. ର৅Ϣʔβʹ߹ͬͨ
  Πϯετʔϧํ๏
  .BDϢʔβʹ͸ʁ1FSMϢʔβʹ͸ʁ
  https://www.flickr.com/photos/midorisyu/752223850

  View full-size slide

 68. 1 Command Install
  https://www.flickr.com/photos/midorisyu/752223850

  View full-size slide

 69. > brew install
  > apt-get install
  > yum install
  > cpan
  > gem install
  > pip install
  https://www.flickr.com/photos/midorisyu/752223850

  View full-size slide

 70. Good CLI Tool #7
  maintainable
  ͙͢ʹվमͰ͖Δ
  https://www.flickr.com/photos/damski/7045068945

  View full-size slide

 71. Τϥʔ͸ඞͣىΔ
  ى͖ͨͱ͖ʹԿ͕ىͬͯΔ͔
  ৄࡉ͕֬ೝͰ͖Δ
  ιʔεΛݟͣʹԿ͕ىͬͯΔ͔Θ͔Δ
  ιʔεͷͲ͜Λ௚ͤ͹Α͍͔Θ͔Δ
  https://www.flickr.com/photos/damski/7045068945

  View full-size slide

 72. DEBUG Option
  https://www.flickr.com/photos/damski/7045068945

  View full-size slide

 73. > tool --debug
  Φϓγϣϯ
  https://www.flickr.com/photos/damski/7045068945

  View full-size slide

 74. > tool --debug
  > export DEBUG=1
  > tool
  Φϓγϣϯ
  ؀ڥม਺
  ։ൃऀ޲͚
  https://www.flickr.com/photos/damski/7045068945

  View full-size slide

 75. #1 ͭͷ͜ͱʹूத͍ͯ͠Δ
  ௚ײతʹ࢖͑Δ
  ଞͷπʔϧͱ࿈ܞͰ͖Δ
  ར༻Λॿ͚ͯ͘ΕΔ
  ద੾ͳσϑΥϧτ஋Λ࣋ͪઃఆ΋Ͱ͖Δ
  ۤ௧ͳ͘ΠϯετʔϧͰ͖Δ
  ͙͢ʹվमͰ͖Δ
  #2
  #3
  #4
  #5
  #6
  #7
  https://www.flickr.com/photos/36247316@N00/3108399560

  View full-size slide

 76. lྑ͍z$-*
  ͍͔ʹlྑ͍z$-*πʔϧΛ࡞Γ࢝ΊΔ͔ʁ
  What
  How to start to create “Good” CLI tool ?
  https://www.flickr.com/photos/36247316@N00/3108399560

  View full-size slide

 77. #1 ͲΜͳπʔϧΛ࡞Δ͔ߟ͑Δ
  ݴޠΛબͿ
  3&"%.&NEΛॻ͘
  #2
  #3
  https://www.flickr.com/photos/36247316@N00/3108399560
  ߴ଎ʹϓϩτλΠϓΛͭ͘Δ %&.0

  #4

  View full-size slide

 78. How to start #1
  Chance
  ͲΜͳπʔϧΛ࡞Δ͔ߟ͑Δ
  https://www.flickr.com/photos/cleopold73/3677296594

  View full-size slide

 79. $-*πʔϧͷ
  ॳظিಈ
  ෳࡶͳ࡞ۀΛࣗಈԽ͍ͨ͠
  ͋ΔλεΫͷੜ࢈ੑΛߴΊ͍ͨ
  "1*ͷ$-*ΫϥΠΞϯτཉ͍͠
  ʜ https://www.flickr.com/photos/cleopold73/3677296594

  View full-size slide

 80. ͍͖ͳΓෳࡶͳ͜ͱΛ͠ͳ͍
  !
  ͭͷ͜ͱʹूத͢Δ
  Good CLI Tool #1
  https://www.flickr.com/photos/cleopold73/3677296594

  View full-size slide

 81. ໰୊ͷҰ෦Λղܾ͢Δ͚ͩͰΑ͍
  !
  ଞͷπʔϧͱ࿈ܞͰ͖Δ
  Α͏ʹ͢Δ
  Good CLI Tool #3
  https://www.flickr.com/photos/cleopold73/3677296594

  View full-size slide

 82. How to start #2
  Programming language
  ݴޠΛબͿ
  https://www.flickr.com/photos/8153468@N04/2668229310

  View full-size slide

 83. ݴޠબ୒͸
  πʔϧͷ഑෍ํ๏ʹ௚݁͢Δ
  !
  ۤ௧ͳ͘Πϯετʔϧ
  ͯ͠΋Β͏͜ͱΛߟ͑Δ
  Good CLI Tool #6
  https://www.flickr.com/photos/8153468@N04/2668229310

  View full-size slide

 84. (P
  ͋ΒΏΔϓϥοτϑΥʔϜ
  ͷϢʔβΛର৅ʹ
  1FSM
  Perl mongerΛର৅ʹ
  SVCZ
  rubyistΛର৅ʹ
  https://www.flickr.com/photos/8153468@N04/2668229310
  ˠόΠφϦμ΢ϯϩʔυͰ
  ˠHFNͰ
  ˠDQBOͰ

  View full-size slide

 85. How to start #3
  README Driven Development
  3&"%.&NEΛॻ͘
  https://www.flickr.com/photos/alessiorr/14144160337

  View full-size slide

 86. README Driven Development
  https://www.flickr.com/photos/alessiorr/14144160337

  View full-size slide

 87. ίʔυΛॻ͘લʹ
  3&"%.&NEΛॻ͘
  ໊લΛߟ͑Δɼ
  $-*πʔϧ͕ԿΛ͢Δ΋ͷͳͷ͔Λߟ͑Δɼ
  $-*πʔϧͷΠϯλʔϑΣʔε ࢖͍ํ
  Λߟ͑Δ
  https://www.flickr.com/photos/alessiorr/14144160337

  View full-size slide

 88. ࣗ෼͕ԿΛ࡞Γ͍ͨͷ͔
  ੔ཧ্ͨ͠Ͱ࡞Γ࢝ΊΒΕΔ
  https://www.flickr.com/photos/alessiorr/14144160337

  View full-size slide

 89. Ϣʔβࢹ఺ͰσβΠϯͰ͖Δ
  https://www.flickr.com/photos/alessiorr/14144160337

  View full-size slide

 90. ൪ςϯγϣϯ͕ߴ͍ͱ͖ʹ
  υΩϡϝϯτ͕ॻ͚Δ
  ࡞ΓऴΘͬͨޙʹυΩϡϝϯτΛ੔උ͢Δ
  ͷ͸͠ΜͲ͍ʜ
  https://www.flickr.com/photos/alessiorr/14144160337

  View full-size slide

 91. NAME
  ====
  !
  ## Description
  !
  ## Usage
  !
  ## VS.
  https://www.flickr.com/photos/alessiorr/14144160337

  View full-size slide

 92. ස౓͕ߴ͍ͳΒͰ͖Δ͚ͩ
  ୹໊͍લΛ෇͚Δ
  ස౓͕௿͍ͳΒ
  આ໌తͳ໊લΛ෇͚Δ
  = ίϚϯυ໊
  NAME
  ====
  !
  ## Description
  !
  ## Usage
  !
  ## VS.
  ໊લ
  https://www.flickr.com/photos/alessiorr/14144160337

  View full-size slide

 93. ͜Ε͸ͲΜͳπʔϧͳͷ͔ʁ
  ͭͷ͜ͱʹूத͍ͯ͠Δ
  Good CLI Tool #1
  = ୹͘؆ܿͳઆ໌͕ॻ͚Δ
  NAME
  ====
  !
  ## Description
  !
  ## Usage
  !
  ## VS.
  આ໌
  https://www.flickr.com/photos/alessiorr/14144160337

  View full-size slide

 94. ΠϯλʔϑΣʔεͷఆٛ
  ௚ײతʹ࢖͑Δ
  Good CLI Tool #2
  Ϣʔβͷࢹ఺Ͱ
  ࠷΋΍Β͍ͤͨ͜ͱΛ
  ࠷΋؆୯ʹͰ͖ΔΑ͏ʹ
  NAME
  ====
  !
  ## Description
  !
  ## Usage
  !
  ## VS.
  ࢖͍ํ
  https://www.flickr.com/photos/alessiorr/14144160337

  View full-size slide

 95. ൺֱ
  ଞͷπʔϧͱͷൺֱ
  NAME
  ====
  !
  ## Description
  !
  ## Usage
  !
  ## VS.
  ࣅͨΑ͏ͳπʔϧ͸ଘࡏ͢Δ
  શ͘ಉ͡΋ͷΛ࡞ͬͯ΋
  ҙຯͳ͍
  ࣅͨπʔϧͱൺ΂ͯ!
  Կ͕༏Ε͍ͯΔͷ͔Λߟ͑Δ!
  → πʔϧͷಛ௃ʹͳΔ
  https://www.flickr.com/photos/alessiorr/14144160337

  View full-size slide

 96. όοδ
  όοδͷ४උ
  = CI as a Service ͷઃఆ
  = ͸͡Ί͔Βςετ؀ڥΛ!
  ४උ͢Δ
  ςετ݁ՌΛϢʔβʹ
  ݟͤଓ͚Δ͜ͱͰ
  ςετΛॻ͘Ϟνϕʔγϣϯ
  Λอͪଓ͚Δ
  NAME
  ====
  !
  ## Description
  !
  ## Usage
  !
  ## VS.
  https://www.flickr.com/photos/alessiorr/14144160337

  View full-size slide

 97. https://www.flickr.com/photos/sergiu_bacioiu/4664215911
  How to start #4
  ߴ଎ʹϓϩτλΠϓΛ࡞Δ
  Build a prototype as soon as possible

  View full-size slide

 98. https://www.flickr.com/photos/sergiu_bacioiu/4664215911

  View full-size slide

 99. https://www.flickr.com/photos/sergiu_bacioiu/4664215911

  View full-size slide

 100. LIVE
  https://www.flickr.com/photos/sergiu_bacioiu/4664215911

  View full-size slide

 101. (PݴޠΛ࢖ͬͯ
  $-*πʔϧΛ࡞੒ɼ
  ΫϩείϯύΠϧͯ͠
  (JUIVCʹϦϦʔεʂ
  https://www.flickr.com/photos/sergiu_bacioiu/4664215911

  View full-size slide

 102. (PݴޠΛ࢖ͬͯ
  $-*πʔϧΛ࡞੒ɼ
  ΫϩείϯύΠϧͯ͠
  (JUIVCʹϦϦʔεʂ
  https://www.flickr.com/photos/sergiu_bacioiu/4664215911
  tcnksm/cli-init
  mitchellh/gox
  tcnksm/ghr
  codegansta/cli

  View full-size slide

 103. #1 ͭͷ͜ͱʹूத͍ͯ͠Δ
  ௚ײతʹ࢖͑Δ
  ଞͷπʔϧͱ࿈ܞͰ͖Δ
  ར༻Λॿ͚ͯ͘ΕΔ
  ద੾ͳσϑΥϧτ஋Λ࣋ͪઃఆ΋Ͱ͖Δ
  ۤ௧ͳ͘ΠϯετʔϧͰ͖Δ
  ͙͢ʹվमͰ͖Δ
  #2
  #3
  #4
  #5
  #6
  #7
  https://www.flickr.com/photos/36247316@N00/3108399560

  View full-size slide

 104. #1 ͲΜͳπʔϧΛ࡞Δ͔ߟ͑Δ
  ݴޠΛબͿ
  3&"%.&NEΛॻ͘
  #2
  #3
  https://www.flickr.com/photos/36247316@N00/3108399560
  ߴ଎ʹϓϩτλΠϓΛͭ͘Δ %&.0

  #4

  View full-size slide