Save 37% off PRO during our Black Friday Sale! »

Что такое DevOps

Что такое DevOps

Денис Яковлев (2ГИС) рассказывает про DevOps

Слово DevOps сейчас можно встретить в самых разных (и зачастую неожиданных) местах: и в описаниях вакансий, и в резюме соискателей, и в докладах на различных конференциях.

В этом докладе мы разберем, что же такое DevOps – название профессии, модный buzzword или нечто более сложное и действительно полезное. Кроме того, мы обсудим, из чего и из кого складываются эти самые 'development operations'.

Подробности на http://techtalks.nsu.ru

E51d363aa46f4d059d54a15e0bcd8e6f?s=128

Tech Talks @NSU

March 09, 2016
Tweet

Transcript

 1. ɑɬɨɬɚɤɨɟ'HY2SV"

 2. ɇɟɦɧɨɝɨɨɫɟɛɟ Ɣ ɄɨɦɩɚɧɢɹȽɂɋ Ɣ ,QIUDVWUXFWXUH 2SHUDWLRQV7HDP Ɣ ȼɟɞɭɳɢɣɪɚɡɪɚɛɨɬɱɢɤ

 3. ɐɢɤɥɪɚɡɪɚɛɨɬɤɢ

 4. ȼɨɩɪɨɫɵɤɩɪɨɞɭɤɬɭ Ɣ ɋɤɨɥɶɤɨɪɟɫɭɪɫɨɜ Ɣ ɄɚɤɢɟEDFNLQJVHUYLFHɢɤɬɨɢɯɛɭɞɟɬɧɚɫɬɪɚɢɜɚɬɶ Ɣ Ʉɬɨɢɤɚɤɛɭɞɟɬɪɚɡɜɨɪɚɱɢɜɚɬɶɩɪɨɞɭɤɬ Ɣ Ʉɚɤɨɛɟɫɩɟɱɟɧɚɨɬɤɚɡɨɭɫɬɨɣɱɢɜɨɫɬɶ Ɣ

  ɢɬɞ
 5. ɉɨɫɥɟɞɟɩɥɨɹ

 6. ɉɪɢɱɢɧɵ

 7. ɉɪɨɬɢɜɨɪɟɱɢɟ

 8. 'HY2SV 'HYHORSPHQW2SHUDWLRQV

 9. Ɍɟɡɢɫɵ Ɣ Ɉɰɟɧɤɚɫɢɫɬɟɦɵɜɰɟɥɨɦ Ɣ ɇɟɩɪɟɪɵɜɧɚɹɨɛɪɚɬɧɚɹɫɜɹɡɶ Ɣ ɗɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɵ

 10. Ɇɟɬɪɢɤɢ Ɣ 'HSOR\PHQWIUHTXHQF\ Ɣ 'HSOR\PHQWOHDGWLPH Ɣ 0HDQWLPHWRUHFRYHU 0775 )URP³6WDWHRI'HY2SV5HSRUW´3XSSHW/DEV

 11. ɂɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚɪɢɣ

 12. None
 13. &RQWLQXRXV,QWHJUDWLRQ

 14. ɑɬɨɷɬɨ" Ɣ ɑɚɫɬɵɟɫɛɨɪɤɢɩɪɨɟɤɬɚ Ɣ ɉɨɫɬɨɹɧɧɚɹɩɪɨɜɟɪɤɚɬɪɭɞɚɪɚɡɪɚɛɨɬɱɢɤɨɜ Ɣ Ʉɨɦɦɢɬ!ɋɛɨɪɤɚ!Ⱦɟɩɥɨɣ!Ɍɟɫɬɵ!Ɋɟɩɨɪɬ

 15. Ɂɚɱɟɦɷɬɨ" Ɣ ɍɜɟɥɢɱɟɧɢɟɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢɬɪɭɞɚ Ɣ ɍɜɟɥɢɱɟɧɢɟɩɪɟɞɫɤɚɡɭɟɦɨɫɬɢ Ɣ Ɋɚɧɧɟɟɨɛɧɚɪɭɠɟɧɢɟɨɲɢɛɨɤ

 16. -HQNLQV Ɣ Ȼɟɫɩɥɚɬɧɵɣ Ɣ Ʉɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪ Ɣ ɇɟɨɱɟɧɶɫɬɚɛɢɥɶɧɵɣ Ɣ ɍɦɟɟɬɩɨɱɬɢɜɫɟɱɬɨɧɭɠɧɨ Ɣ

  Ɍɪɟɛɭɟɬɜɪɟɦɟɧɢ Ɣ ɂɧɨɝɞɚɜɵɞɟɥɟɧɧɵɯɢɧɠɟɧɟɪɨɜ Ɣ Ɇɧɨɝɨɩɥɚɝɢɧɨɜ
 17. 7HDP&LW\ Ɣ -HW%UDLQV Ɣ ɇɟɬɪɟɛɭɟɬɛɨɥɶɲɢɯɜɥɨɠɟɧɢɣɜɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɟ Ɣ ɉɨɞɯɨɞɢɬɞɥɹɫɥɨɠɧɵɯɩɪɨɞɭɤɬɨɜ

 18. 7UDYLV&, Ɣ 6$$6ɩɪɨɞɭɤɬ Ɣ ɑɚɫɬɨɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬɫɹɫɨɜɦɟɫɬɧɨɫ*LW+XE Ɣ ɉɪɨɫɬɨɣ Ɣ ɉɨɞɯɨɞɢɬɞɥɹɩɪɨɫɬɵɯɩɪɨɟɤɬɨɜɢ ɫɬɚɪɬɚɩɨɜ

 19. &RQILJXUDWLRQ0DQDJHPHQW

 20. ɑɬɨɷɬɨ" Ɣ ɂɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɚɤɚɤɤɨɞ Ɣ ɋɩɨɫɨɛɩɟɪɟɞɚɱɢɡɧɚɧɢɣɨɪɚɛɨɬɟɩɪɨɞɭɤɬɚ Ɣ ɉɨɜɬɨɪɹɟɦɨɫɬɶɫɪɟɞɵ

 21. Ɂɚɱɟɦɷɬɨ" Ɣ ɉɪɨɜɟɪɹɟɦɚɹɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢɹ Ɣ ɗɥɟɦɟɧɬɩɨɫɬɪɨɟɧɢɹɤɨɧɜɟɟɪɚɪɚɡɪɚɛɨɬɤɢ Ɣ Ʉɨɧɬɪɨɥɶɧɚɞɫɢɫɬɟɦɨɣɜɪɭɤɚɯɪɚɡɪɚɛɨɬɱɢɤɨɜ

 22. &KHI Ɣ Ɉɞɧɚɢɡɫɚɦɵɯɫɥɨɠɧɵɯɫɢɫɬɟɦ Ɣ ȼɵɫɨɤɢɣɩɨɪɨɝɜɯɨɠɞɟɧɢɹ Ɣ ³ɋɰɟɧɚɪɢɢ´ɩɢɲɭɬɫɹɧɚ5XE\

 23. $QVLEOH Ɣ ɋɢɫɬɟɦɚɫɮɨɤɭɫɨɦɧɚɩɪɨɫɬɨɬɟ Ɣ ɇɢɡɤɢɣɩɨɪɨɝɜɯɨɠɞɟɧɢɹ Ɣ ɋɰɟɧɚɪɢɢɩɢɲɭɬɫɹɧɚ<$0/ Ɣ Ɇɨɠɧɨɧɚɩɢɫɚɬɶɪɚɫɲɢɪɟɧɢɹɧɚ3\WKRQ

 24. &ORXGV

 25. ɑɬɨɷɬɨ" Ⱥɪɟɧɞɚ Ɣ Ɋɟɫɭɪɫɨɜ Ɣ ɂɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɵ Ɣ ɉɪɨɝɪɚɦɦɧɨɝɨɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ

 26. Ɂɚɱɟɦɷɬɨ" Ɣ Ʉɭɩɢɬɶɬɨɱɬɨɧɟɩɨɥɭɱɚɟɬɫɹɫɞɟɥɚɬɶɫɚɦɢɦ Ɣ Ȼɵɫɬɪɟɟɢɩɪɨɳɟɤɭɩɢɬɶɱɟɦɫɨɡɞɚɬɶ Ɣ ɂɧɨɝɞɚɞɟɲɟɜɥɟ

 27. Ɍɢɩɵɨɛɥɚɤɨɜ

 28. 6$$6 Ɣ Ƚɨɬɨɜɨɟɩɪɨɝɪɚɦɦɧɨɟɪɟɲɟɧɢɟɜɚɪɟɧɞɭ Ɣ ɑɚɫɬɨɩɨɤɭɩɚɸɬɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɵɞɥɹɪɚɡɪɚɛɨɬɤɢ Ɣ ɉɪɢɦɟɪɵ*PDLO*LWKXE'URSER[ɢɬɞ

 29. 3$$6 Ɣ ɍɦɟɟɬɡɚɩɭɫɤɚɬɶɜɚɲɢɩɪɢɥɨɠɟɧɢɹ Ɣ ɋɚɦɨɭɩɪɚɜɥɹɟɬɪɟɫɭɪɫɚɦɢ Ɣ ɑɚɫɬɨ³ɡɚɬɨɱɟɧɨ´ɩɨɞɹɡɵɤɢ

 30. ,$$6 Ɣ ɉɨɯɨɠɟɧɚɤɥɚɫɫɢɱɟɫɤɢɣɯɨɫɬɢɧɝ Ɣ ɉɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɟɬɫɹɜɢɪɬɭɚɥɶɧɚɹɥɢɛɨɮɢɡɢɱɟɫɤɚɹɦɚɲɢɧɚ Ɣ ɋɟɬɶɛɷɤɚɩɵɯɪɚɧɢɥɢɳɚ

 31. ɉɪɢɦɟɪɵ

 32. $:6 $PD]RQ:HE6HUYLFHV

 33. $:6 Ɣ Ɉɞɧɨɢɡɫɚɦɵɯɤɪɭɩɧɵɯɢɢɡɜɟɫɬɧɵɯɨɛɥɚɤɨɜ Ɣ ɍɦɟɟɬɩɨɱɬɢɜɫɟɱɬɨɦɨɠɧɨɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɶ Ɣ ³Ɂɧɚɧɢɟ$:6´ɱɚɫɬɨɜɫɬɪɟɱɚɟɬɫɹɜɜɚɤɚɧɫɢɹɯ

 34. +HURNX

 35. +HURNX Ɣ Ɉɞɢɧɢɡɩɟɪɜɵɯ3$$6 Ɣ ɑɚɫɬɨɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬɫɹɫɬɪɚɬɚɩɚɦɢ Ɣ ɉɪɨɫɬɨɣɡɚɩɭɫɤɩɪɢɥɨɠɟɧɢɣ

 36. 2SHQ6WDFN

 37. 2SHQ6WDFN Ɣ 2SHQ6RXUFH Ɣ Ɉɛɥɚɤɨɧɚɫɜɨɟɦɠɟɥɟɡɟ Ɣ ɋɥɨɠɟɧɜɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ

 38. Ʉɨɧɬɟɣɧɟɪɵ

 39. ɑɬɨɷɬɨ" Ɣ ɉɨɯɨɠɟɧɚɜɢɪɬɭɚɥɢɡɚɰɢɸ Ɣ Ɋɚɡɞɟɥɹɟɬɨɞɢɧɫɟɪɜɟɪɧɚɦɧɨɝɨ³ɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ´ Ɣ Ɉɱɟɧɶɛɨɥɶɲɚɹɩɥɨɬɧɨɫɬɶ Ɣ ȼɵɫɨɤɚɹɫɤɨɪɨɫɬɶɡɚɩɭɫɤɚ Ɣ

  Ɇɚɥɨɟɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɟɪɟɫɭɪɫɨɜ
 40. Ɂɚɱɟɦɷɬɨ" Ɣ ɂɡɨɥɹɰɢɹɱɚɫɬɟɣɩɪɢɥɨɠɟɧɢɹɞɪɭɝɨɬɞɪɭɝɚ Ɣ ɂɧɨɝɞɚɤɚɤɥɟɝɤɚɹɡɚɦɟɧɚɜɢɪɬɭɚɥɢɡɚɰɢɢ Ɣ Ⱦɥɹɡɚɩɭɫɤɚ³ɦɢɤɪɨɫɟɪɜɢɫɨɜ´

 41. ɋɩɟɰɢɚɥɢɫɬɵ E\#UDFNWHDU

 42. Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ³ɫɬɚɪɨɝɨɬɢɩɚ´

 43. ³ɉɪɨɫɥɨɣɤɚ´ɦɟɠɞɭ'HYɢ2SV

 44. Ɂɚɞɚɱɚ Ɣ ³Ɂɚɤɪɵɬɶ´ɬɨɱɬɨɧɟɦɨɠɟɬɫɞɟɥɚɬɶ ɜɦɟɫɬɟ'HY2SV Ɂɧɚɧɢɹ Ɣ &KHI3XSSHW$QVLEOH Ɣ /LQX[ Ɣ

  &RQWLQXRXV,QWHJUDWLRQ Ɣ 0RQLWRULQJ/RJJLQJ Ɣ ɉɨɧɢɦɚɧɢɟ6/'& Ɣ 'DWDEDVHV Ɣ 3HUIRUPDQFH Ɣ 3\WKRQ6KHOO
 45. Ʉɚɱɟɫɬɜɚ Ɣ ȼɵɫɨɤɢɣɭɪɨɜɟɧɶɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɯɡɧɚɧɢɣ Ɣ Ʉɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɢ Ɣ ɍɦɟɧɢɟɭɱɢɬɶɞɪɭɝɢɯ

 46. $XWRPDWLRQ(QJLQHHU

 47. Ɂɚɞɚɱɚ Ɣ Ⱦɨɪɚɛɨɬɚɬɶɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɵ ɪɚɡɪɚɛɨɬɱɢɤɨɜ Ɂɧɚɧɢɹ Ɣ 3\WKRQ*R-DYDVFULSW Ɣ -LUDɢɚɧɚɥɨɝɢ Ɣ

  9&6 JLWVYQHWF Ɣ 6/'& Ɣ ɂɧɫɬɪɭɦɟɧɬɵɫɛɨɪɤɢ Ɣ ɂɧɨɝɞɚ-DYD&
 48. Ʉɚɱɟɫɬɜɚ Ɣ Ɉɩɵɬɤɨɦɚɧɞɧɨɣɪɚɡɪɚɛɨɬɤɢ Ɣ ɍɦɟɧɢɟɚɞɚɩɬɢɪɨɜɚɬɶɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɵ Ɣ ɗɪɭɞɢɰɢɹɜɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɯɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚɯ Ɣ ȼɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɟɫ2SHQ6RXUFHɫɨɨɛɳɟɫɬɜɨɦ

 49. &,5HOHDVH(QJLQHHU

 50. Ɂɚɞɚɱɚ Ɣ Ɉɛɟɫɩɟɱɢɬɶɰɢɤɥɫɛɨɪɤɢɬɟɫɬɢɪɨɜɚɧɢɹ ɞɟɩɥɨɹɩɪɨɞɭɤɬɚ Ɂɧɚɧɢɹ Ɣ 9&6 JLWVYQHWF Ɣ &,VHUYHUV

  -HQNLQV7HDP&LW\HWF Ɣ ³Ɉɫɧɨɜɧɨɣ´ɹɡɵɤɩɪɨɟɤɬɚ Ɣ 6'/& Ɣ 3\WKRQ6KHOOHWF Ɣ 0DNHHWF
 51. Ʉɚɱɟɫɬɜɚ Ɣ ȼɧɢɦɚɬɟɥɶɧɨɫɬɶ Ɣ Ɍɨɥɟɪɚɧɬɧɨɫɬɶɤɪɭɬɢɧɟ Ɣ ɍɦɟɧɢɟɛɵɫɬɪɨ³ɫɥɟɩɢɬɶ´ɪɚɛɨɬɚɸɳɟɟɪɟɲɟɧɢɟ

 52. ɋɩɟɰɢɚɥɢɫɬɵɩɨ3$$6,$$6

 53. Ɂɚɞɚɱɚ Ɣ Ɋɚɡɜɨɪɚɱɢɜɚɬɶɢɷɤɫɩɥɭɚɬɢɪɨɜɚɬɶ ɩɪɨɞɭɤɬɜɨɜɧɟɲɧɢɯɨɛɥɚɤɚɯ Ɂɧɚɧɢɹ Ɣ $:6+HURNX Ɣ 'RFNHU Ɣ

  /LQX[ Ɣ &KHI3XSSHW$QVLEOH Ɣ 3\WKRQ6KHOO Ɣ /RDGEDODQFLQJ Ɣ 9DJUDQW&RQVXO
 54. Ʉɚɱɟɫɬɜɚ Ɣ Ⱥɪɯɢɬɟɤɬɭɪɧɨɟɦɵɲɥɟɧɢɟ Ɣ ɉɨɧɢɦɚɧɢɟɨɬɤɚɡɨɭɫɬɨɣɱɢɜɵɯɢɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɯɫɢɫɬɟɦ Ɣ ɉɨɧɢɦɚɧɢɟ6WDWHIXO6WDWHOHVVɫɟɪɜɢɫɨɜ Ɣ Ʉɚɤɨɛɧɨɜɥɹɬɶɩɪɢɥɨɠɟɧɢɹ³ɩɨɤɨɥɟɧɢɹɦɢ´

 55. ,QIUDVWUXFWXUH$XWRPDWLRQ

 56. Ɂɚɞɚɱɚ Ɣ ɋɥɭɠɢɬɶɷɤɫɩɟɪɬɧɵɦɰɟɧɬɪɨɦɜ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɣɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ Ɂɧɚɧɢɹ Ɣ &RQILJXUDWLRQ0DQDJHPHQW Ɣ 3\WKRQ6KHOO Ɣ

  /LQX[ Ɣ ,QIUDVWUXFWXUH7HVWLQJ Ɣ Ɋɚɡɪɚɛɨɬɤɚɫɰɟɧɚɪɢɟɜɪɚɡɜɨɪɚɱɢɜɚɧɢɹ
 57. Ʉɚɱɟɫɬɜɚ Ɣ Ɉɩɵɬɪɚɛɨɬɵɜ,7ɢɥɢɫɟɪɜɢɫɧɵɯɤɨɦɚɧɞɚɯ Ɣ ȼɵɫɨɤɢɣɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɨɧɧɵɣɧɚɜɵɤ Ɣ ɍɡɤɚɹɫɩɟɰɢɚɥɢɡɚɰɢɹɧɚ&RQILJXUDWLRQPDQDJHPHQW

 58. Ɋɚɡɪɚɛɨɬɱɢɤɢɜɧɭɬɪɟɧɧɟɝɨ3$$6,$$6

 59. Ɂɚɞɚɱɚ Ɣ ɉɪɟɞɨɫɬɚɜɢɬɶɪɚɡɪɚɛɨɬɱɢɤɚɦ 3$$6,$$6ɪɟɲɟɧɢɟ Ɂɧɚɧɢɹ Ɣ Ɍɪɚɞɢɰɢɨɧɧɵɟɞɥɹ,7 Ɣ 2SHQ6WDFN9PZDUH Ɣ

  3\WKRQ6KHOOHWF
 60. Ʉɚɱɟɫɬɜɚ Ɣ Ɉɩɵɬɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹɛɨɥɶɲɨɣɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɵ Ɣ Ɉɩɵɬɩɨɞɞɟɪɠɤɢ/HJDF\ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɣ Ɣ ɍɦɟɧɢɟɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɬɶɢɫɨɛɥɸɞɚɬɶ6/$

 61. ȼɦɟɫɬɨɡɚɤɥɸɱɟɧɢɹ

 62. Ʉɨɦɩɚɧɢɢ³ɂɤɨɧɵ´ Ɣ 1HWIOL[ Ɣ 6SRWLI\ Ɣ +DVKLFRUS Ɣ *,6 ɤɨɝɞɚɧɢɛɭɞɶ

 63. ɋɫɵɥɤɢ Ɣ KWWSGHYRSVGHIORSHUXɊɭɫɫɤɨɹɡɵɱɧɵɣɩɨɞɤɚɫɬɨ'HY2SV Ɣ KWWSKDQJRSVVODFNFRPɇɚɪɭɫɫɤɨɦɹɡɵɤɟɢɧɟɨɱɟɧɶ Ɣ KWWSWKHQHZVWDFNLRɆɧɨɝɨɢɧɬɟɪɟɫɧɨɝɨ Ɣ KWWSZZZGHYRSVGD\VRUJɄɨɧɮɟɪɟɧɰɢɢɨ'HY2SV