Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

少数組織で開発する大規模サービス

 少数組織で開発する大規模サービス

2022/07/21
Developers Summit 2022 Summer

イベントURL :
https://event.shoeisha.jp/devsumi/20220721

TVer Inc.
PRO

July 21, 2022
Tweet

More Decks by TVer Inc.

Other Decks in Technology

Transcript

 1. গ਺૊৫Ͱ։ൃ͢Δେن໛αʔϏε
  גࣜձࣾ TVer / Ճզ وࢤ (SRE)
  גࣜձࣾ TVer / ಺ւ ܙհ (Backend)

  2022/07/21

  Developers Summit 2022 Summer

  View Slide

 2. ͜ͷηογϣϯʹ͍ͭͯ
  ຊ೔͓࿩͢Δ͜ͱ
  ● TVerϦχϡʔΞϧʹ͓͚ΔϞχλϦϯάվળ
  ● গਓ਺Ͱ։ൃͱվળΛߦ͏ͨΊͷ

  New Relic׆༻ํ๏

  View Slide

 3. ࣗݾ঺հ
  ɾՃզ وࢤ (@TAKA_0411)
  ɾגࣜձࣾTVer

  ɹαʔϏεࣄۀຊ෦ SRE
  ɾझຯ͸α΢φͱήʔϜͱVTuber
  ɾϗʔϜα΢φ͸ߔޱԹઘ تָཬ

  View Slide

 4. ΞδΣϯμ
  ● TVerͷ঺հ
  ● αʔϏεϦχϡʔΞϧʹ͍ͭͯ
  ● ϦϦʔε४උฤ
  ● ϦϦʔεޙͷվળ
  ● ·ͱΊ

  View Slide

 5. ΞδΣϯμ
  ● TVerͷ঺հ
  ● αʔϏεϦχϡʔΞϧʹ͍ͭͯ
  ● ϦϦʔε४උฤ
  ● ϦϦʔεޙͷվળ
  ● ·ͱΊ

  View Slide

 6. TVerͷ঺հ

  View Slide

 7. TVerͷ঺հ
  [TVer] 2022 ೥ 3 ݄ͷಈը࠶ੜ਺͕ 2 ԯ 5 ઍສճ/݄Λಥഁ!

  https://tver.co.jp/news/20220426-1.html

  View Slide

 8. TVerͷ঺հ
  TVerͷ
  ٕज़ελοΫ

  View Slide

 9. TVerͷٕज़ελοΫ
  ※ϑϩϯτΤϯυɺTVΞϓϦɺϞόΠϧΞϓϦέʔγϣϯ͸

  ֎෦ͷڠྗձࣾͷ͓ੈ࿩ʹͳ͓ͬͯΓ·͢

  View Slide

 10. TVerͷ঺հ
  TVerͷ
  ΠϯϑϥετϥΫνϟ

  View Slide

 11. TVerͷΠϯϑϥετϥΫνϟ
  WebαʔϏεͱͯ͠ͷTVer΍


  ൪૊࿈ಈγεςϜ౳Ͱ

  Քಇ͍ͯ͠ΔϚΠΫϩαʔϏε

  View Slide

 12. TVer (WebαʔϏε) ͷΠϯϑϥετϥΫνϟ

  View Slide

 13. ΞδΣϯμ
  ● TVerͷ঺հ
  ● αʔϏεϦχϡʔΞϧʹ͍ͭͯ
  ● ϦϦʔε४උฤ
  ● ϦϦʔεޙͷվળ
  ● ·ͱΊ

  View Slide

 14. αʔϏεϦχϡʔΞϧʹ͍ͭͯ

  View Slide

 15. αʔϏεϦχϡʔΞϧʹ͍ͭͯ
  [TVer] ςϨϏίϯςϯπͷࢹௌମݧ΍޿ࠂମݧͷ޲্Λ໨ࢦ͢ ʮTVer IDʯͷఏڙΛ։࢝

  https://tver.co.jp/news/20220404-1.html

  View Slide

 16. αʔϏεϦχϡʔΞϧʹ͍ͭͯ
  γεςϜͷมߋ఺
  ● Πϯϑϥͷ಺੡Խ
  ● όοΫΤϯυͷ࡮৽
  ● ϞχλϦϯάͷ࡮৽

  View Slide

 17. αʔϏεϦχϡʔΞϧʹ͍ͭͯ
  γεςϜͷมߋ఺
  ● Πϯϑϥͷ಺੡Խ
  ● όοΫΤϯυͷ࡮৽
  ● ϞχλϦϯάͷ࡮৽ɹ←ࠓճ͸͜͜ͷ࿩
  ϦχϡʔΞϧΛػʹ
  New Relic OneΛϑϧ׆༻

  View Slide

 18. ϞχλϦϯάͷ࡮৽
  ϞχλϦϯάͷ࡮৽
  ● ੹຿ͷ੔ཧ
  ● ಋೖ͢Δػೳͷऔࣺબ୒
  ● μογϡϘʔυͱσʔλͷ׆༻

  View Slide

 19. ϞχλϦϯάͷ࡮৽
  ϞχλϦϯάͷ࡮৽
  ● ੹຿ͷ੔ཧ
  ● ಋೖ͢Δػೳͷऔࣺબ୒
  ● μογϡϘʔυͱσʔλͷ׆༻

  View Slide

 20. ϞχλϦϯάͷ࡮৽
  Before (ʙ2021೥12݄)
  ʮNew RelicΛ ยखؒ ͰݟΔͷ͕ͭΒ͍ʂʯ
  Backend ৘γε
  Πϯϑϥ
  New Relic


  पΓͷରԠ
  New Relic


  पΓͷରԠ
  New Relic


  पΓͷରԠ
  APIͷ։ൃ Fargateݕূ
  ෛՙςετ
  ΞΧ΢ϯτ
  ઃܭͱ੔උ


  ίετࢼࢉ
  ͓Αͼܖ໿
  ֤෦ॺ͔Β
  ͷ໰͍߹Θ
  ͤରԠ
  νϡʔχϯά
  CI/CD੔උ
  ཁ݅੔ཧ
  ΞϓϦ΍ϑϩ
  ϯτΤϯυͱ
  ͷௐ੔
  Πϯϑϥߏங
  ͱCDKपΓͷ
  ੔උ


  View Slide

 21. After (2022೥1݄ʙ)
  ϞχλϦϯάͷ࡮৽
  SRE (ࢲ)
  New RelicपΓͷλεΫ


  ·Δ͝ͱҾ͖ड͚·͢Ͷ
  ΈΜͳ
  ͡Ό͋ϦʔυΑΖ͘͠ʂ

  ଞͷλεΫਐΊΔͶ

  View Slide

 22. ࠷ۙ
  ϞχλϦϯάͷ࡮৽
  Backend SRE
  μογϡϘʔυͰ

  ͜ΜͳϝτϦΫε͕ݟ
  ͍ͨΜ͚ͩͲʙ
  ͜ͷ৔߹ʹ͸Ξϥʔτ


  ඈ͹ͯ͠ཉ͍͠ΑͶ
  ΍Γ͍ͨࣄΛԕྀͤͣʹ૬ஊɾ࣮ݱͰ͖Δମ੍΁
  ○○ͱ͍͏஋ΛΩʔʹ͠
  ͯΤϥʔΛௐ͍ࠪͨ͠


  ͱࢥͬͯΔΘ͚Α
  ΍Γ·͢

  View Slide

 23. ϞχλϦϯάͷ࡮৽
  ϞχλϦϯάͷ࡮৽
  ● ੹຿ͷ੔ཧ
  ● ಋೖ͢Δػೳͷऔࣺબ୒
  ● μογϡϘʔυͱσʔλͷ׆༻

  View Slide

 24. ϞχλϦϯάͷ࡮৽
  NRU101 New Relic One ೖ໳

  https://newrelic.com/jp/resources/presentations/nru101_20211027

  View Slide

 25. ϞχλϦϯάͷ࡮৽
  ࣗ෼ͷཧ૝
  ● MELTΛશͯຬ͍ͨͨ͠
  ○ Metrics, Events, Logs, Traces
  ● ΤϥʔௐࠪͷͨΊʹ
  Traces(APM)Λಋೖ͍ͨ͠

  View Slide

 26. ϞχλϦϯάͷ࡮৽
  ݱ࣮
  ● New RelicͷGo Agent(APM)ͷ
  ಋೖ͕एׯ໘౗
  ● APMͷΦʔόʔϔου͕ෆ҆
  ● pprofͰྑ͘ͳ͍ʁ
  ● ͍ͬͯ͏͔ࠓඞཁͳΜ͚ͩͬʁ
  ϦϦʔε·Ͱ͋ͱ2ϲ݄ɾɾɾ

  View Slide

 27. ϞχλϦϯάͷ࡮৽
  ͱΓ͋͑ͣ New Relic Go Agent Λ
  ඞཁ࠷খݶͷՕॴʹ͚ͩಋೖͨ͠

  View Slide

 28. ϞχλϦϯάͷ࡮৽

  View Slide

 29. ϞχλϦϯάͷ࡮৽
  Dev (Backend)ɹɹOps (SRE)
  ಋೖ݁Ռ
  ● EchoͷIntegrationΛઃఆ͢Δͩ
  ͚Ͱେ෯ʹՄࢹԽͰ͖ͨ
  ● Τϥʔൃੜ࣌ͷτϦΞʔδ͕

  Մೳʹͳͬͨ
  ● ࠷খݶͷ࿑ྗͰ࠷େͷޮՌΛಘ
  Δ͜ͱ͕Ͱ͖ͨ

  View Slide

 30. ϞχλϦϯάͷ࡮৽
  গ਺૊৫ × New Relic One
  ● ػೳ͕๛෋ͰΦʔϧΠϯϫϯ
  ● ಋೖͷϋʔυϧ͕௿͍
  ● υΩϡϝϯτɾαϙʔτɾίϛϡχςΟ͕ॆ࣮
  ● ͱΓ͋͑ͣಋೖ͢Δ͚ͩͰେ෯ʹՄࢹԽͰ͖Δ
  ಋೖɾӡ༻ͷίετ͕࠷খݶͰࡁΜͩ

  View Slide

 31. ϞχλϦϯάͷ࡮৽
  ϞχλϦϯάͷ࡮৽
  ● ੹຿ͷ෼ׂ
  ● ಋೖ͢Δػೳͷऔࣺબ୒
  ● μογϡϘʔυͱσʔλͷ׆༻

  View Slide

 32. ϞχλϦϯάͷ࡮৽
  ΫϥΠΞϯτͷಉ࣌઀ଓ਺΍Ϋϥογϡ཰ͷϝτϦΫε

  View Slide

 33. ϞχλϦϯάͷ࡮৽
  ि1ͰϞόΠϧΞϓϦͷΫϥογϡ΍ωοτϫʔΫΤϥʔΛௐࠪ͠ɺ޿ࣾ͘಺ʹڞ༗

  View Slide

 34. ϞχλϦϯάͷ࡮৽
  μογϡϘʔυͱσʔλͷ׆༻
  ● ඞཁͳϝτϦΫεͰμογϡϘʔυΛ੔උ
  ● ϑϩϯτΤϯυ͔ΒόοΫΤϯυ·ͰΧόʔ
  ● Τϥʔ܏޲Λௐࠪͯࣾ͠಺ʹڞ༗
  ● APIͷվળʹAPMΛ׆༻

  View Slide

 35. ࣗݾ঺հ
  ɾ಺ւ ܙհ (@voidofglans)
  ɾגࣜձࣾTVer αʔϏεࣄۀຊ෦ ɹϦʔυ
  ΤϯδχΞ
  ɾ޷͖ͳ΋ͷ:୸ՐͰম͍ͨϗϧϞϯ
  ɾಸྑࡏॅͷԕִۈ຿த
  ɾNFCຒΊࠐΜͩΓ͢Δͷ͕޷͖

  View Slide

 36. ΞδΣϯμ
  ● TVerͷ঺հ
  ● αʔϏεϦχϡʔΞϧʹ͍ͭͯ
  ● ϦϦʔε४උฤ
  ● ϦϦʔεޙͷվળ
  ● ·ͱΊ

  View Slide

 37. ϦϦʔε४උฤ
  ● ϑΣʔζʹΑͬͯNew Relicͷ࢖͍෼͚
  ● গਓ਺ͰεϐʔυײΛམͱ͞ͳ͍ͨΊʹ
  ● ύϑΥʔϚϯεɾνϡʔχϯά/ෛՙରࡦ

  View Slide

 38. ϦϦʔε४උฤ
  ● ϑΣʔζʹΑͬͯNew Relicͷ࢖͍෼͚
  ● গਓ਺ͰεϐʔυײΛམͱ͞ͳ͍ͨΊʹ
  ● ύϑΥʔϚϯεɾνϡʔχϯά/ෛՙରࡦ

  View Slide

 39. ϑΣʔζʹΑͬͯNew Relicͷ࢖͍෼͚
  APMಋೖޙͷϦϦʔε·ͰͷϑΣʔζ
  ● 2ϲ݄લ
  ● 1ϲ݄લ
  ● 2िؒલ

  View Slide

 40. ϑΣʔζʹΑͬͯNew Relicͷ࢖͍෼͚(2ϲ݄લ
  ● ΍Δ΂͖͜ͱ͸όά௵͠
  ● ओʹར༻ͨ͠ػೳ
  ○ Errors Inbox
  ○ Errors
  ○ NRQL
  ● 4xx/5xxܥΤϥʔͷ಺༰Λ෼ੳ
  ○ 4xx: ΫϥΠΞϯτ͕૝ఆ͍ͯ͠ͳ͍ύϥϝʔλ͕ͳ͍͔
  ○ 5xx: ૝ఆ͍ͯ͠ͳ͍ॲཧ΍λΠϜΞ΢τ͕ͳ͍͔

  View Slide

 41. ϑΣʔζʹΑͬͯNew Relicͷ࢖͍෼͚(1ϲ݄લ
  ● ΍Δ΂͖͜ͱ͸ෛՙࢼݧʹΑΔϘτϧωοΫௐࠪ
  ● ओʹར༻ͨ͠ػೳ
  ○ Transactions
  ○ Go Runtime
  ○ CloudWatch Metrics
  ● ߴෛՙ࣌ͷΞϓϦέʔγϣϯશମͷڍಈΛ෼ੳ
  ○ TransactionsͰͷSlowest΍95percentileͳͲΛࢦඪʹ
  ○ ϝϞϦϦʔΫ΍ɺ์ஔ͞Εͨgoroutineͷଘࡏ
  ○ GC AllocationʹΑΔஅଓతͳੑೳྼԽ

  View Slide

 42. ϑΣʔζʹΑͬͯNew Relicͷ࢖͍෼͚(2िؒલ
  ● ΍Δ΂͖͜ͱ͸ཁٻੑೳͷୡ੒
  ● ओʹར༻ͨ͠ػೳ
  ○ Transactions
  ○ CloudWatch Metrics
  ● શମΛ௨ͨ͠ෛՙࢼݧͰͷ҆ఆύϑΥʔϚϯε
  ○ 10msҎ্͔͔ΔAPI
  ○ ֤ϛυϧ΢ΣΞ΁ͷΫΤϦ΍઀ଓͷ਺
  ○ ॻ͖ࠐΈܥAPIͰͷLock,Waitͷ෼෍

  View Slide

 43. ϦϦʔε४උฤ
  ● ϑΣʔζʹΑͬͯNew Relicͷ࢖͍෼͚
  ● গਓ਺ͰεϐʔυײΛམͱ͞ͳ͍ͨΊʹ
  ● ύϑΥʔϚϯεɾνϡʔχϯά/ෛՙରࡦ

  View Slide

 44. গਓ਺ͰεϐʔυײΛམͱ͞ͳ͍ͨΊʹ
  ૣ͘ߦ͖͚ͨΕ͹ɺͻͱΓͰߦ͚ɻ
  ԕ͘·Ͱߦ͖͚ͨΕ͹ɺΈΜͳͰߦ͚ɻ
  If you want to go fast, go alone. If you want to go far, go together.

  View Slide

 45. গਓ਺ͰεϐʔυײΛམͱ͞ͳ͍ͨΊʹ
  ͓͚ͬʂ
  ͡Ό͋ͪΐͬͱ1ਓͰߦͬͯ͘Δʂ

  View Slide

 46. গਓ਺ͰεϐʔυײΛམͱ͞ͳ͍ͨΊʹ
  ϦϦʔε೔·Ͱʹ
  ΈΜͳݱ஍ू߹Ͱʂ

  View Slide

 47. ● ͦΕͧΕ͕ͦΕͧΕͷ࠷଎Ͱ໨త஍ʹ
  ● ੹຿ͷ໌֬ͳ෼ղ
  ● ໌֬ͳ໨తͷڞ༗
  গਓ਺ͰεϐʔυײΛམͱ͞ͳ͍ͨΊʹ

  View Slide

 48. ● ίέͳ͍͜ͱ͕ॏཁ
  ● Backend/Infra/SREͦΕͧΕ͕ઐ೚ੑΛ࣋ͬͯಠཱ͠
  ͨϝϯόʔ
  ● ίϛϡχέʔγϣϯίετ͕࠷௿ݶʹ཈͑ΒΕͨ
  গਓ਺ͰεϐʔυײΛམͱ͞ͳ͍ͨΊʹ

  View Slide

 49. গਓ਺ͰεϐʔυײΛམͱ͞ͳ͍ͨΊʹ
  ● ஍൫͸੔ͬͨ
  ● ࣍͸ΈΜͳͰԕ͘΁ߦ͜͏

  View Slide

 50. ϦϦʔε४උฤ
  ● ϑΣʔζʹΑͬͯNew Relicͷ࢖͍෼͚
  ● গਓ਺ͰεϐʔυײΛམͱ͞ͳ͍ͨΊʹ
  ● ύϑΥʔϚϯεɾνϡʔχϯά/ෛՙରࡦ

  View Slide

 51. ● Α͋͘ΔಥൃతͳεύΠΫ
  ○ ஍্೾࿈ಈ΍์ૹ࿮੾ΕʹΑΔྲྀೖ
  ■ 1minޙ͸͖ͬ͞·Ͱͷ10ഒҎ্ͷϦΫΤετ਺
  ■ ૿͑Δಉ࣌઀ଓ
  ○ ๭ΞΠυϧࣄ຿ॴλϨϯτ༷ग़ԋ൪૊
  ○ ϦΞϧλΠϜ഑৴൪૊ऴྃ࣌
  ■ Ϣʔβʔ͕Ұ੪ʹβοϐϯά
  ■ ಉظͷͱΕͨ਺ສʙ਺ेສͷϢʔβʔΞΫγϣϯ
  ύϑΥʔϚϯεɾνϡʔχϯά/ෛՙରࡦ

  View Slide

 52. ύϑΥʔϚϯεɾνϡʔχϯά/ෛՙରࡦ

  View Slide

 53. ● ϦϦʔεલʹSRE͕͔ͬ͠Γઐ೚ͯ͘͠Εͨ
  ○ New RelicΛݟ͓͚ͯ͹Ұൠతͳࢦඪ͸શ෦ݟΕΔ
  ○ ૝ఆ͞ΕΔΞΫηεύλʔϯʹ͓͚ΔMetricsͷมԽΛࣄ
  લʹೝࣝ͢Δ
  ○ ෛՙࢼݧ/ରࡦʹूத͢Δ͜ͱ͕Ͱ͖ͨ
  ύϑΥʔϚϯεɾνϡʔχϯά/ෛՙରࡦ

  View Slide

 54. ΞδΣϯμ
  ● TVerͷ঺հ
  ● αʔϏεϦχϡʔΞϧʹ͍ͭͯ
  ● ϦϦʔε४උฤ
  ● ϦϦʔεޙͷվળ
  ● ·ͱΊ

  View Slide

 55. ϦϦʔεޙͷվળ
  ● ԣஅతʹՄࢹԽ͞ΕͨMetricsͷԸܙ
  ● ఆظతʹ࣮ࢪ͢ΔμογϡϘʔυோΊΔձ
  ● ੹຿ͷ෼཭ʹΑΔରԠ଎౓ͷ୲อ

  View Slide

 56. ԣஅతʹՄࢹԽ͞ΕͨMetricsͷԸܙ
  ● ҆ఆՔಇ͍ͯ͠Δ͜ͱ͕ԕ໨ͰΘ͔Δ҆৺ײ

  View Slide

 57. ԣஅతʹՄࢹԽ͞ΕͨMetricsͷԸܙ
  ● σόΠε͝ͱͷ࣮૷ʹΑΔࠩҟͷݕ஌
  ○ σόΠεछผΛCustomAttributeʹ֨ೲ͢Δ
  ○ ϦΫΤετ܏޲΍Τϥʔ܏޲ͷ೺Ѳ
  ■ iOSΞϓϦ͚ͩಛఆͷϖʔδͰͷAPIϦΫΤετ͕ҟৗʹଟ͍
  ⿌ Ϧετදࣔ಺Ͱཁૉ͝ͱʹAPIΛݺͼग़͍ͯͨ͠
  ⿌ 30min଍ΒͣͰݪҼಛఆˠ։ൃϕϯμʔ΁ͷڞ༗
  ⿌ 3೔ޙͷϦϦʔεʹแؚ͠ɺແࣄղফ🎉

  View Slide

 58. ԣஅతʹՄࢹԽ͞ΕͨMetricsͷԸܙ
  ● ։ൃ౰ॳ૝ఆ͞Ε͍ͯͳ͍ϢʔβʔγφϦΦ
  ○ ࢥͬͨͷͷ3ഒ͘Β͍ݕࡧػೳ͕࢖ΘΕ͍ͯΔʂʂ
  ○ ࢥͬͨΑΓ΋xxͷػೳ͕࢖ΘΕͯͳ͍ʂʂ
  ૝ఆͱӡ༻͸ဃ཭͢Δ΋ͷ

  View Slide

 59. ● ա৒ͳϦιʔε͕͙͢Θ͔Δ
  ○ ϦϦʔεॳظ͸҆৺ΛۚͰങ͍ͬͯͨͷͰ५୔ͳϦιʔε
  Λ༻ҙ͍ͯͨ͠
  ○ ίετΠϯύΫτΛ࣠ʹॱ࣍Ϧιʔεͷ࠷దԽΛߦ͑ͨ
  ■ ΋ͪΖΜ͜Ε΋ՄࢹԽ͞Ε͍ͯΔͷͰμϝͳ৔߹ͷݕ஌΋ਝ଎
  ԣஅతʹՄࢹԽ͞ΕͨMetricsͷԸܙ

  View Slide

 60. ● ࡢ೔ࠓ೔ؾʹͳͬͨࢦඪΛμογϡϘʔυʹ௥Ճ
  ● Metricsͷҧ࿨ײʹؾͮ͘ᄿ֮ͷ܇࿅
  ● ো֐ޙ΍τϥϒϧൃੜ࣌ͷ஌ݟͷूੵ
  ఆظతʹ࣮ࢪ͢ΔμογϡϘʔυோΊΔձ

  View Slide

 61. ੹຿ͷ෼཭ʹΑΔରԠ଎౓ͷ୲อ
  ● ਖ਼͘͠ઐ೚ʹ೚ͤΔ
  ○ த్൒୺ʹ݉຿͍ͯ͠ΔͱɺԱଌ΍ओ؍͕ೖͬͯ͠·͍͕
  ͪ
  ○ ໌֬ͳ੹຿ͷ෼཭
  ■ SRE͸ࣄ࣮ͱϩάΛ౉͢ͱ͜Ζʹઐ೦

  View Slide

 62. ΞδΣϯμ
  ● TVerͷ঺հ
  ● αʔϏεϦχϡʔΞϧʹ͍ͭͯ
  ● ϦϦʔε४උฤ
  ● ϦϦʔεޙͷվળ
  ● ·ͱΊ

  View Slide

 63. ·ͱΊ
  ● 1ਓͰ๊͑ࠐΉͷ͸Α͘ͳ͍
  ● ૣ͘΍ΔͨΊʹ͸੹຿Λ໌֬ʹ෼ղ͢Δඞཁ͕͋Δ
  ● Ͱ΋΍ͬͺΓΈΜͳͰૣ͘ԕ͘΁ߦ͖͍ͨʂʂ

  View Slide

 64. ·ͱΊ
  ● ແࣄϦϦʔεˍ҆ఆӡ༻͕࢝·ͬͨ🎉
  ● NewRelicΛ։ൃ؀ڥͰ΋׆༻
  ○ ։ൃ࣌ͷόάτϥοΩϯά
  ○ ՝୊؅ཧͱͷ࿈ܞ
  ○ QAνʔϜʹΑΔNewRelicͰͷࣄ࣮ڞ༗
  ● ։ൃ૊৫ͷϦϑΝΫλϦϯάΛ࢝Ί͍͖ͯ·͢
  ○ ࠓ·Ͱͷ୲຿Λ਺ਓνʔϜͰ୲౰
  ○ ઐ೚νʔϜʹΑΔεϧʔϓοτΛ୲อͨ͠։ൃ૊৫

  View Slide

 65. View Slide

 66. View Slide