Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

Giải pháp PMNM cho Chính phủ điện tử (và nhiều lĩnh vực khác)

HungNT
April 26, 2013

Giải pháp PMNM cho Chính phủ điện tử (và nhiều lĩnh vực khác)

Bài trình bày của Ô. Trần Kiêm Dũng – Phó Giám đốc giải pháp, công ty DTT trong khuôn khổ chương trình HỘI THẢO ỨNG DỤNG VÀ PHÁT TRIỂN PHẦN MỀM NGUỒN MỞ 2013 (Tại điểm cầu Đà Nẵng).

Nguồn: http://vfossa.vn

HungNT

April 26, 2013
Tweet

More Decks by HungNT

Other Decks in Technology

Transcript

 1. Phần mềm nguồn mở - giải pháp cho
  chính phủ điện tử
  (và rất nhiều thứ khác)
  Người trình bày: Trần Kiêm Dũng,
  phó giám đốc Giải Pháp, công ty DTT

  View Slide

 2. DTT Copyright 2012 - Confidential 2
  Giới thiệu DTT Group
  www.dtt.vn
  • DTT là một trong những công ty
  đầu tiên tại Việt Nam hoạt động
  về gia công phần mềm từ năm
  2000
  • Thị trường toàn cầu,
  • Đội ngũ kỹ sư phần mềm được
  chứng nhận bởi Carnegie Mellon
  • Với thị trường Việt Nam, hiện nay
  DTT cung cấp các giải pháp cho
  chính phủ điện tử (e-Government)
  và giải pháp kiến trúc tổng thể
  (EA) cho doanh nghiệp, tổ chức
  • Nhiều bộ, ngành chủ chốt cũng
  như các công ty và tổ chức tài
  chính lớn tại Việt Nam và Quốc tế
  đã và đang là khách hàng của
  DTT

  View Slide

 3. DTT Copyright 2012 - Confidential
  DTT và phần mềm nguồn mở
  2004:Cộng đồng phần mềm nguồn mở - Cỗ
  pháo đa nòng
  2005: Cổng Thánh Gióng xây dựng
  hoàn toàn trên mã nguồn mở
  2013: Hội thảo
  quốc gia
  PMNM, Đà
  Nẵng
  2009: Bắt đầu Xây dựng
  DTT Egov Open Platform
  2012: Hội thảo PMNM và
  hội thảo quốc gia, DNG67,
  Vfossa, Viet OpenStack
  Xây dựng và phát triển cộng
  đồng PMNM là bước tiến chúng ta
  cần đạt được cho một mục đích xa
  hơn: trở thành một quốc gia hùng
  mạnh về CNTT.
  Coi định hướng phát triển và làm chủ Nền tảng chính phủ đám
  mây nguồn mở là một đột phá chiến lược với ưu tiên hàng đầu trong
  ứng dụng Chính phủ điện. Đồng thời hoàn thiện môi trường pháp lý
  kích hoạt sự bùng nổ của mô hình này thông qua việc cho phép mua
  sắm dịch vụ CPĐT trên đám mây.
  Phát huy Sáng tạo nguồn mở để phát huy hệ sinh thái Công nghiệp
  CNTT mới mang lại không chỉ giá trị kinh tế mà còn là năng lực làm
  chủ và năng lực làm ra các sản phẩm mới – thông qua các chương
  trình hỗ trợ hợp tác cụ thể 4 bên Chính phủ – Cộng đồng – Doanh
  nghiệp – Trường đại học.
  Làm
  thôi!

  View Slide

 4. Đề án 1755
  NQ TW 13
  và NQ CP 16
  Chiến lược-KTXH
  2011-2020
  Nền tảng chính phủ điện tử là một
  sản phẩm và công nghệ chiến
  lược trong hạ tầng CNTT-TT và
  là một cơ hội để phát triển hệ sinh
  thái CNTT Việt Nam sáng tạo
  Vai trò chiến lược của Nền tảng chính phủ điện tử

  View Slide

 5. PEOPLE SHARE TECHNOLOGY
  Đi tắt đón đầu – đột phá chiến lược với
  Nền tảng Chính phủ Điện tử Đám mây
  DTT eGov Platform

  View Slide

 6. DTT Copyright 2012 - Confidential
  DTT Copyright 2012 6
  Xác định kiến trúc tổng thể
  Kiến trúc CPĐT tổng thể
  (e-government EA) là cơ
  sở để xây dựng gỉải pháp
  CPĐT

  View Slide

 7. DTT Copyright 2012 - Confidential
  DTT Copyright 2012 7
  Định hướng mô hình MHD

  View Slide

 8. DTT Copyright 2012 - Confidential 8
  Xác định tầm nhìn

  View Slide

 9. Cơ sở dữ liệu
  Ứng dụng
  Middleware
  Hệ điều hành
  Ảo hoá
  Máy chủ
  Lưu trữ dữ
  liệu
  Mạng
  Runtime
  Ứng dụng Ứng dụng Ứng dụng
  Cơ sở dữ liệu Cơ sở dữ liệu Cơ sở dữ liệu
  Middleware
  Hệ điều hành
  Ảo hoá
  Máy chủ
  Lưu trữ dữ
  liệu
  Mạng
  Runtime
  Middleware
  Hệ điều hành
  Ảo hoá
  Máy chủ
  Lưu trữ dữ
  liệu
  Mạng
  Runtime
  Middleware
  Hệ điều hành
  Ảo hoá
  Máy chủ
  Lưu trữ dữ
  liệu
  Mạng
  Runtime
  Chủ đầu tư tự quản lý
  Đối tác quản lý
  Các mô hình đám mây
  Chủ đầu tư tự quản lý
  Đám mây riêng
  (Private cloud)
  Cơ sở hạ tầng
  (IaaS)
  Nền tảng
  (PaaS)
  Phần mềm
  (SaaS)

  View Slide

 10. Trung tâm Dữ liệu Miền của Chính phủ
  Nền Tảng CPĐT Đám Mây eGov Platform
  Đám mây Miền của Chính phủ
  TT Dữ liệu Đối tác
  P
  P
  P
  Dịch vụ công và ứng dụng dùng chung
  Tầm nhìn: Chính phủ điện tử đám mây

  View Slide

 11. Mô hình đám mây cho chính phủ điện tử

  View Slide

 12. Mô hình triển khai nền tảng eGov Platform Cloud eGov Platform

  View Slide

 13. DTT Copyright 2012 - Confidential 13
  Giới thiệu nền tảng ứng dụng CPĐT
  DTT eGov Platform

  View Slide

 14. DTT Copyright 2012 - Confidential 14
  T
  29%
  Tổng quan về eGov Platform

  View Slide

 15. DTT Copyright 2012 - Confidential 15
  T
  Phần mềm nguồn mở
  Nền tảng ứng dụng CPĐT eGov Platform do DTT xây dựng, là một
  tập hợp các quy trình chuẩn và công nghệ phần mềm nguồn mở
  chuẩn, đã được tích hợp để hỗ trợ công việc xây dựng, triển khải,
  kích hoạt và vận hành các ứng dụng dich vụ công trực tuyến
  Nền tảng ứng dụng eGov Platform tích hợp và bổ sung chức năng của khung
  chuẩn eGovFrame với một số công nghệ nguồn mở hàng đầu và thông dụng nhất
  trong các tổ chức, doanh nghiệp quốc tế hiện nay, như:
  1. Liferay: Quản lý cổng thông tin điện tử (Portal)
  2. Alfresco: Quản lý bản ghi và văn bản
  3. Pentaho: Phân tích, khai phá dữ liệu, và thông minh nghiệp vụ (Business
  Intelligence)
  4. Apache ServiceMix: Quản lý các dịch vụ (Enterprise service bus - ESB)
  5. Jboss: Máy chủ ứng dụng
  6. uEngine: Quản lý việc xử lý các tiến trình công việc
  7. PostGIS: Cơ sở dữ liệu không gian
  8. GeoServer: Máy chủ cung cấp các dịch vụ dữ liệu không gian

  View Slide

 16. DTT Copyright 2012 - Confidential 16
  Mô hình tham khảo

  View Slide

 17. DTT Copyright 2012 - Confidential 17
  eGov Platform: Các chức năng
  1. Cung cấp một điểm truy nhập duy nhất cho tất cả các dịch vụ công trực
  tuyến
  2. Phục vụ việc chia sẻ dữ liệu đã được chuẩn hoá giữa các đơn vị chính
  phủ (sở ngành, phường quận, cục, bộ, …)
  3. Liên kết các quy trình hành chính liên đơn vị, và hỗ trợ xử lý theo dõi
  hồ sơ liên thông giữa nhiều đơn vị
  4. Cung cấp một số dịch vụ tiện ích hạ tầng (shared services) giúp việc
  xây dựng ứng dụng mau chóng hơn. Ví dụ: Xác nhận người dùng và
  phân quyền, Kiểm soát và truy vết thay đổi, ...
  5. Cung cấp một số ứng dụng lõi (core applications). Ví dụ: Phân tích dữ
  liệu, Quản lý văn bản, …
  6. Hỗ trợ việc cung cấp dich vụ công đa kênh một cách đồng bộ qua cổng
  dịch vụ trực tuyến một cửa, trung tâm dịch vụ một cửa, tin nhắn SMS,
  điện thoại thông minh, …
  Các chức năng tiêu biểu:

  View Slide

 18. DTT Copyright 2012 - Confidential
  Các ứng dụng lõi / Các dich
  vụ dùng chung
   Các ứng dụng lõi (Main core applications)
  – Quản lý trường hợp và giao dịch (Transaction and case management)
  – Quản lý tiến trình công việc (Business process management)
  – Quản lý tài liệu (Document management)
  – Quản lý bản ghi (Record management)
  – Phân tích dữ liệu và hệ thông tin quản lý (MIS and Data analysis)
   Các dịch vụ dùng chung (Main shared services)
  – Định danh người dùng (User identity management services: Single sign-
  on & Authentication)
  – An ninh bảo mật (Security services: E.g., Audit and Logging)
  – Biểu mẫu trực tuyến (e-Forms services)
  – Dữ liệu địa lý/không gian (Geographical/Spatial data services)
  – Chuyển đổi dữ liệu (Data transformation services)
  – Cổng thông tin điện tử (Portal services)
  – Thanh toán điện tử (e-Payment services)
  – Trao đổi thông điệp (Inter-Agency messaging)
  – Khung tích hợp (Integration framework)
  18

  View Slide

 19. DTT Copyright 2012 - Confidential
  19
  Quản lý dữ liệu địa lý/không gian
  là một dịch vụ nền tảng quan
  trọng được yêu cầu bởi nhiều
  ứng dụng:
  – Quản lý quyền sử dụng đất
  – Quản lý cấp phép xây dựng
  – Quản lý chính phủ điện tử cấp
  phường/quận
  – Quản lý dự án đầu tư
  – Quản lý cấp phép đăng ký kinh doanh
  GIS là một dich vụ nền
  tảng

  View Slide

 20. DTT Copyright 2012 - Confidential 20
  GIS là một dich vụ nền tảng
  20
  Dịch vụ “một cửa” trực
  tuyến
  Cơ sở dữ liệu
  về quyền sử dụng đất
  Cơ sở dữ liệu
  về đăng ký kinh
  doanh
  Cơ sở dữ liệu
  về chính phủ điện tử
  cấp phường/quận
  ...
  Cơ sở dữ liệu
  GIS
  Các bản đồ theo chủ đề
  Tìm kiếm
  Các báo cáo
   GIS như là một dịch vụ nền tảng, chứ không phải chỉ là các
  chức năng phục vụ cho các ứng dụng cụ thể như Quản lý đất đai,
  Quản lý chiếu sáng đô thị, Quản lý cấp thoát nước, …
  Hệ thống GIS sẽ được cập nhật thường xuyên thông qua các
  ứng dụng dịch vụ công trực tuyến khai thác bản đồ nền thống
  nhất của thành phố. Mô hình triển khai sẽ là CityGIS với tất cả
  các chức năng cần thiết cho việc quản lý thành phố

  View Slide

 21. eGov Platform đảm bảo khả năng tương tác giữa các ứng dụng dịch vụ công, hỗ trợ
  việc chia sẻ thông tin, tăng cường sự hợp tác liên thông giữa các sở ngành và phường
  quận và giúp tiết kiệm chi phí xây dựng và bảo trì ứng dụng
  G2G (Government-to-Government)
  Với eGov Platform, các ứng dụng dịch vụ công đều theo một giao diện chuẩn giúp
  cho người dùng dễ chấp nhận và sử dụng. Với eGov Platform, các ứng dụng có thể
  liên thông nhiều đơn vị để cung cấp dịch vụ một cửa ở các cấp độ 3 và 4 cho người
  dân và doanh nghiệp, nâng cao chất lượng và mức độ hài lòng của người dùng
  G2C (Government-to-Customer)
  Sử dụng eGov Platform sẽ giúp phát triển ngành dịch vụ CNTT địa phương. Các nhà
  thầu vừa và nhỏ cung cấp dịch vụ và giải pháp trong lĩnh vực Chính phủ điện tử, nhờ
  sử dụng eGov Platform, sẽ có cơ hội cải thiện năng lực cốt lõi của họ, khả năng công
  nghệ, và năng suất cạnh tranh trên thị trường quốc tế
  G2B (Government-to-Business)
  Lợi ích của eGov Platform
  DTT Copyright 2012 - Confidential
  21

  View Slide

 22. eGov
  Platform
  22 DTT Copyright 2012 - Confidential
  Khả năng tích hợp
  Tích hợp với dữ
  liệu và dịch vụ GIS

  View Slide

 23. DTT Copyright 2012 - Confidential
  eGov Platform: Các lợi ích
   Các lợi ích đem lại bởi mô hình kiến trúc của eGov Platform
  – Cung cấp các dịch vụ khách hàng tốt hơn thông qua nhiều kênh
  – Tính hiệu quả và tính kinh tế của việc triển khai và vận hành
  – Đẩy nhanh tốc độ của quá trình triển khai
  – Cực đại hóa các khả năng tích hợp với các tiến trình công việc và
  các dịch vụ được phát triển trong tương lai
  – Duy trì sự ổn định về mặt kiến trúc trong một khoảng thời gian dài
  (> 20 năm)
  – Cực tiểu hóa thời gian không hoạt động của hệ thống
  23

  View Slide

 24. DTT Copyright 2012 - Confidential
  Lộ trình tương lai
  24
  2012: Phiên bản DTT
  Egov Platform 1.0
  2013: Phiên bản DTT
  Egov Platform 2.0
  2014: Phiên bản DTT
  Egov Platform 3.0
  Tích hợp một cửa, mô
  hình PaaS và SaaS
  Đáp ứng đầy đủ nhu
  cầu dịch vụ công
  Tích hợp đám mây
  riêng ( private cloud),
  tích hợp sâu với
  OpenStack
  Cung cấp đầy đủ các
  ứng dụng dịch vụ công
  cơ bản, tích hợp một
  cửa
  Cung cấp đầy đủ dữ liệu
  tích hợp trong đám mây
  riêng, tạo các báo cáo,
  thông tin tích hợp dành
  cho lãnh đạo
  Tích hợp liên thông
  các đám mây riêng.
  Tích hợp dữ liệu lớn .
  Tích hợp các kênh
  thiết bị
  Triển khai đầy đủ các
  dịch vụ, tích hợp dữ liệu
  trên các kênh khác nhau
  và tích hợp dữ liệu lớn
  giúp hoạch định ra
  quyết định cấp Chính
  phủ

  View Slide

 25. Lộ trình triển khai giải pháp

  View Slide

 26. DTT Copyright 2012 - Confidential
  Phương pháp khảo sát
  26
  Bước 1
  •Khảo sát tổng thể
  •Khảo sát chi tiết
  Bước 2
  •Đề xuất mô hình/yêu cầu
  chức năng, phi chức
  năng/ mô hình triển khai
  •Lấy xác nhận đồng ý của
  đơn vị sử dụng
  Bước 3
  •Đề xuất mẫu ứng dụng
  (Prototype) và mô hình
  triển khai
  •Lấy xác nhận đồng ý của
  đơn vị sử dụng
  Nhân rộng
  •Tích hợp hệ thống.
  •Chuyển đổi dữ liệu
  •Làm mới các dịch vụ
  •Thay thế chuyển đổi các
  dịch vụ
  •Chọn lựa một số ứng dụng
  để triển khai thử nghiệm
  •Nhận phản hồi của các đối
  tượng sử dụng, hoàn thiện
  hồ sơ yêu cầu và thiết kế.
  Thử nghiệm
  1 tháng 3 tháng 12+ tháng
  Nhân rộng
  Giai đoạn thử nghiệm Giai đoạn nhân rộng

  View Slide

 27. DTT Copyright 2012 - Confidential
  27
  Khuyến nghị
  các bước tiếp theo
  1. Khảo sát nhu cầu của đơn vị thông qua các trao đổi với các cấp có thẩm quyền về
  CNTT của đơn vị
  2. Khảo sát hiện trạng hệ thống CNTT CPĐT của đơn vị thông qua báo cáo và một số
  khảo sát thực địa
  3. Trên cơ sở kết quả thu được, DTT sẽ gửi bản báo cáo bao gồm những điểm sau:
  a. Một số nhận xét về khoảng trống giữa nhu cầu và hiện trạng Chính phủ điện tử
  tại đơn vị
  b. Một số khuyến nghị chiến lược và giải pháp trung, ngắn hạn
  c. Ánh xạ khuyến nghị giải pháp để giải quyết các khoảng trống, các khuyến nghị
  nêu trên
  d. Đề xuất hợp tác, thông qua các dự án cụ thể với lộ trình thử nghiệm rồi nhân
  rộng
  4. Lãnh đạo đơn vị duyệt và thông qua đề xuất hợp tác, phân bổ nguồn lực thực hiện
  5. Hai bên xúc tiến thực hiện các dự án cụ thể

  View Slide

 28. Trân trọng cảm ơn
  [email protected]

  View Slide