Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

Tương lai của PMNM – Kết quả khảo sát 2013

HungNT
April 26, 2013

Tương lai của PMNM – Kết quả khảo sát 2013

Bài trình bày của Ô. Nguyễn Thế Trung (Phó Chủ tịch DSA) trong khuôn khổ chương trình HỘI THẢO ỨNG DỤNG VÀ PHÁT TRIỂN PHẦN MỀM NGUỒN MỞ 2013 (Tại điểm cầu Đà Nẵng).

Nguồn: http://vfossa.vn

HungNT

April 26, 2013
Tweet

More Decks by HungNT

Other Decks in Technology

Transcript