Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

PMNM trong các cơ quan nhà nước: Hiện trạng ứng dụng và định hướng phát triển

HungNT
April 26, 2013

PMNM trong các cơ quan nhà nước: Hiện trạng ứng dụng và định hướng phát triển

Bài trình bày của Ô. Nguyễn Thanh Tuyên, Phó Vụ trưởng Vụ CNTT - Bộ Thông tin và Truyền thông trong khuôn khổ chương trình HỘI THẢO ỨNG DỤNG VÀ PHÁT TRIỂN PHẦN MỀM NGUỒN MỞ 2013 (Tại điểm cầu Hà Nội).

Nguồn: http://vfossa.vn

HungNT

April 26, 2013
Tweet

More Decks by HungNT

Other Decks in Technology

Transcript

 1. 1
  HỘI THẢO
  ỨNG DỤNG VÀ PHÁT TRIỂN
  PHẦN MỀM NGUỒN MỞ 2013
  PHẦN MỀM NGUỒN MỞ TRONG CÁC CƠ QUAN
  NHÀ NƯỚC: HIỆN TRẠNG ỨNG DỤNG VÀ
  ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN
  Hà Nội - Đà Nẵng, ngày 26 tháng 4 năm 2013
  Nguyễn Thanh Tuyên, Phó Vụ trưởng
  Vụ Công nghệ thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông

  View Slide

 2. 2
  NỘI DUNG CHÍNH
  1. Chính sách về PMNM
  2. Tình hình ứng dụng PMNM trong cơ
  quan nhà nước
  3. Định hướng phát triển và ứng dụng
  PMNM trong thời gian tới

  View Slide

 3. 3

  Quyết định số 235/QĐ-TTg ngày 02/3/2004 về phê
  duyệt Dự án tổng thể “Ứng dụng và phát triển PMNM
  ở Việt Nam giai đoạn 2004-2008”.

  Quyết định 169/2006/QĐ-TTg và 223/2006/QĐ-TTg
  về việc đầu tư, mua sắm các sản phẩm công nghệ
  thông tin của các cơ quan, tổ chức sử dụng nguồn
  vốn ngân sách nhà nước.
  CHÍNH SÁCH PMNM ĐÃ BAN HÀNH

  View Slide

 4. 4

  Các quyết định số 51/2007/QĐ-TTg và 50/2009/QĐ-
  TTg về Chương trình phát triển công nghiệp phần
  mềm và Chương trình phát triển công nghiệp nội
  dung số Việt Nam.

  Quyết định số 112/QĐ-TTg ngày 20/01/2012 về việc
  hỗ trợ kinh phí cho một số địa phương xây dựng các
  giải pháp phần mềm nguồn mở
  CHÍNH SÁCH PMNM ĐÃ BAN HÀNH

  View Slide

 5. 5
  CHÍNH SÁCH PMNM ĐÃ BAN HÀNH
  • Thông tư
  41/2009/TT-BTTTT
  ban hành danh
  mục PMNM đáp
  ứng yêu cầu sử
  dụng trong CQNN.
  • Thông tư
  19/2011/TT-BTTTT
  quy định sử dụng
  định dạng tài liệu
  mở ODF trong cơ
  quan nhà nước
  TT Loại Sản phẩm
  1. Phần mềm văn phòng – OpenOffice phiên bản 2.4 trở về sau
  2. Phần mềm thư điện tử máy
  trạm
  – Mozilla Thunderbird
  3. Phần mềm trình duyệt Web – Mozilla Firefox
  4. Phần mềm bộ gõ tiếng Việt – Unikey
  5. Phần mềm Hệ điều hành – Hệ điều hành máy trạm Ubuntu phiên bản 8.10 trở
  về sau
  6. Hệ quản trị cơ sở dữ liệu a) Hệ quản trị cơ sở dữ liệu PostgreSQL phiên bản
  8.3 trở về sau
  b) Hệ quản trị cơ sở dữ liệu MySQL phiên bản 5.1 trở
  về sau
  7. Phần mềm thư điện tử máy
  chủ (Messaging Server)
  a) Phần mềm thư điện tử máy chủ SendMail phiên
  bản 8.13 trở về sau
  b) Phần mềm thư điện tử máy chủ Postfix phiên bản
  2.5 trở về sau
  8. Hệ quản trị nội dung
  (Content Management
  System)
  a) Hệ thống quản trị nội dung Alfresco phiên bản 3.0
  trở về sau
  b) Hệ thống quản trị nội dung Drupal phiên bản 6.10
  trở về sau
  c) Hệ thống quản trị nội dung Joomla phiên bản 1.5.9
  trở về sau
  9. Hệ thống cổng thông tin điện
  tử (ePortal)
  – Liferay phiên bản 4.0 trở về sau

  View Slide

 6. 6
  TÌNH HÌNH ỨNG DỤNG PHẦN MỀM
  NGUỒN MỞ TRONG CÁC CQNN

  View Slide

 7. 7
  PHẦN MỀM NGUỒN MỞ ĐÃ ĐƯỢC QUAN
  TÂM VÀ ỨNG DỤNG NHIỀU HƠN

  Quyết định 50/2009/QĐ-TTg ngày 3/4/2009 của Thủ
  tướng Chính phủ ban hành Quy chế quản lý Chương trình
  CNPM&NDS cùng với Chỉ thị 07/2008/CT-BTTTT của Bộ
  TTTT đã tạo ra sự thay đổi lớn cho PMNM: Với sự hỗ trợ
  kinh phí từ TW, cùng với nỗ lực của địa phương, kết quả
  ứng dụng PMNM đã có chuyển biến rõ rệt:

  Nâng cao nhận thức

  Tạo nguồn nhân lực

  Ứng dụng thông dụng trên máy trạm

  Ứng dụng các giải pháp PMNM trên máy chủ

  View Slide

 8. 8
  MỘT SỐ KẾT QUẢ ỨNG DỤNG PMNM TẠI
  ĐỊA PHƯƠNG

  Hầu hết các địa phương đều Sử dụng nguồn kinh phí hỗ trợ từ
  Ngân sách TW để tổ chức đào tạo sử dụng PMNM: Tổng số:
  7.356 lượt người. Điển hình: Ninh Thuận - 1200 lượt người, Lai
  Châu - 1180, Bắc Giang - 698, Cần Thơ - 400, Trà Vinh - 375;
  Long An – 360

  Cài đặt PMNM, tính đến 2011:

  21/46 địa phương đã OpenOffice và Ubuntu tại ít nhất 1 đơn vị.

  Điển hình: Bắc Giang - 16 đơn vị, 50% máy tính tại UBND tỉnh.
  Đồng Nai - 48 đơn vị, 51/240 máy chủ đã cài PMNM,
  2917/5120 máy trạm đã cài PMNM...

  Một số điển hình về ứng dụng PMNM như: Bắc Giang, Quảng
  Nam, TP.HCM, Đà Nẵng, Bình Định, Vĩnh Long, Yên Bái, ...

  View Slide

 9. 9
  PHẦN MỀM NGUỒN MỞ NGÀY CÀNG
  HOÀN THIỆN HƠN ĐỂ ĐÁP ỨNG SỬ DỤNG

  Trước sự quan tâm của thị trường CQNN, PMNM và
  các dịch vụ đi kèm cũng được phát triển mạnh hơn:

  Sản phẩm tốt hơn, dễ sử dụng hơn

  Doanh nghiệp cung cấp dịch vụ PMNM ngày càng
  nhiều hơn, mạnh hơn

  Cộng đồng hỗ trợ PMNM lớn mạnh hơn, đặc biệt
  với sự thành lập và phát triển ngày càng mở
  rộng của Câu lạc bộ phần mềm tự do nguồn mở
  VFOSSA

  View Slide

 10. 10
  BƯỚC ĐẦU ỨNG DỤNG PMNM TRONG
  XÂY DỰNG CHÍNH QUYỀN ĐIỆN TỬ

  Năm 2012 đánh dấu một mốc mới đối với PMNM:
  Thực hiện Quyết định 112/QĐ-TTg ngày
  20/01/2012 của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Thông tin
  và Truyền thông đã phối hợp với một số địa phương
  đặt hàng xây dựng 07 sản phẩm phần mềm nguồn
  mở là các ứng dụng cơ bản để xây dựng chính
  quyền điện tử tại địa phương.

  07 sản phẩm phần mềm nguồn mở được xây dựng

  07 địa phương đã triển khai thử nghiệm thành công

  View Slide

 11. 11
  BƯỚC ĐẦU ỨNG DỤNG PMNM TRONG
  XÂY DỰNG CHÍNH QUYỀN ĐIỆN TỬ

  Mỗi sản phẩm PMNM được hoàn thành gồm những
  thành phần sau:
  – Phần mềm (bản cài đặt), Cơ sở dữ liệu, Tài liệu
  hướng dẫn cài đặt và Tài liệu hướng dẫn sử
  dụng.
  – Mã nguồn và Tài liệu thiết kế.

  Tất cả các sản phẩm này đã được các Sở TTTT của
  địa phương thụ hưởng chạy thử, đánh giá và
  nghiệm thu đạt yêu cầu theo quy định tại các văn
  bản của Bộ ban hành và yêu cầu của địa phương
  thụ hưởng.

  View Slide

 12. 12
  BƯỚC ĐẦU ỨNG DỤNG PMNM TRONG
  XÂY DỰNG CHÍNH QUYỀN ĐIỆN TỬ

  Nhằm hoàn thiện, chuyển giao sản phẩm cho các
  địa phương khác sử dụng, Bộ Thông tin và Truyền
  thông đang lấy ý kiến góp ý trên cổng thông tin
  điện tử của Bộ TTTT: mic.gov.vn

  Các tổ chức, cá nhân tải về, cài đặt, thử nghiệm,
  xem xét đánh giá và góp ý, đề xuất hoàn thiện sản
  phẩm, thời hạn đến hết tháng 5/2013.

  View Slide

 13. 13
  PHẦN MỀM MỘT CỬA ĐIỆN TỬ NGUỒN
  MỞ CHO CÁC QUẬN, HUYỆN
  Địa phương đã triển khai
  thử nghiệm: tỉnh Yên Bái.
  Đơn vị phát triển sản
  phẩm: Liên danh Công ty
  Cổ phần Đầu tư và Phát
  triển Công nghệ Tâm Việt
  và Công ty Cổ phần phát
  triển Công nghệ và Ứng
  dụng ITS.
  Địa chỉ phần mềm chạy
  thử:
  http://demo.e-par.vn (tài
  khoản: tp, mật khẩu:
  123456)

  View Slide

 14. 14
  PHẦN MỀM MỘT CỬA ĐIỆN TỬ NGUỒN
  MỞ CHO CÁC SỞ, NGÀNH
  Địa phương đã triển
  khai thử nghiệm: tỉnh
  Nghệ An.
  Đơn vị phát triển sản
  phẩm: Liên danh Công
  ty Cổ phần Công nghệ
  Tâm Hợp Nhất và
  Trung tâm Công nghệ
  TTTT Nghệ An.
  Địa chỉ phần mềm chạy
  thử:
  http://motcua.unispace
  .vn/
  (Tài khoản: haopn,
  mật khẩu: 123456)

  View Slide

 15. 15
  PHẦN MỀM QUẢN LÝ VĂN BẢN VÀ ĐIỀU
  HÀNH NGUỒN MỞ CHO CÁC SỞ, NGÀNH
  Địa phương đã triển
  khai thử nghiệm: tỉnh
  Bắc Giang.
  Đơn vị phát triển sản
  phẩm: Trung tâm
  CNTT và TT Bắc Giang.
  Địa chỉ phần mềm chạy
  thử:
  http://demo.qlvb.bgo.v
  n/ (Tài khoản: quantri,
  mật khẩu: 1)

  View Slide

 16. 16
  Địa phương đã triển
  khai thử nghiệm:
  tỉnh Phú Thọ.
  Đơn vị phát triển sản
  phẩm: Trung tâm
  CNTT-TT Tây Bắc-
  Phú Thọ.
  Địa chỉ phần mềm
  chạy thử:
  http://qlvb.phutho.g
  ov.vn/QLVB/login/in
  dex/ (tài khoản:
  vanthu mật
  khẩu:123456)
  PHẦN MỀM QUẢN LÝ VĂN BẢN VÀ ĐIỀU
  HÀNH NGUỒN MỞ CHO CÁC QUẬN, HUYỆN

  View Slide

 17. 17
  Địa phương đã triển
  khai thử nghiệm: tỉnh
  Phú Yên.
  Đơn vị phát triển sản
  phẩm: Công ty cổ
  phần giải pháp tích hợp
  mở (inetSolution).
  Địa chỉ phần mềm chạy
  thử:
  http://mail.phuyen.gov
  .vn/
  PHẦN MỀM THƯ ĐIỆN TỬ ĐA CẤP NGUỒN MỞ

  View Slide

 18. 18
  Địa phương đã triển
  khai thử nghiệm: tỉnh
  Hải Dương.
  Đơn vị phát triển sản
  phẩm: Nhà thầu Liên
  danh Trung tâm Công
  nghệ TTTT-Công ty
  TNHH Giải pháp phần
  mềm trí Tuệ Việt.
  Địa chỉ phần mềm
  chạy thử:
  http://mail.haiduong.g
  ov.vn/
  PHẦN MỀM THƯ ĐIỆN TỬ CẤP TỈNH NGUỒN MỞ

  View Slide

 19. 19
  Địa phương đã triển khai
  thử nghiệm: tỉnh Quảng
  Nam.
  Đơn vị phát triển sản
  phẩm: Công ty cổ phần
  phần mềm Việt
  (Vietsoftware).
  Địa chỉ phần mềm chạy
  thử:
  http://118.70.182.169:8
  088/
  PHẦN MỀM CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
  NGUỒN MỞ

  View Slide

 20. 20
  ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN VÀ ỨNG
  DỤNG PMNM TRONG THỜI GIAN TỚI

  View Slide

 21. 21
  CHÍNH PHỦ KHẲNG ĐỊNH QUYẾT TÂM
  ỨNG DỤNG VÀ PHÁT TRIỂN PMNM

  Ngày 08/11/2012, Văn phòng Chính phủ có công văn số
  371/TB-VPCP thông báo kết luận của Phó Thủ tướng
  Chính phủ Nguyễn Thiện Nhân - Trưởng Ban Chỉ đạo
  quốc gia về công nghệ thông tin tại phiên họp Quý III
  năm 2012 của Ban Chỉ đạo quốc gia về CNTT, theo đó
  giao Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với
  Bộ Khoa học và Công nghệ và các cơ quan liên quan
  tham mưu, kiến nghị Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ
  thị đẩy mạnh ứng dụng và phát triển phần mềm nguồn
  mở trong cơ quan, doanh nghiệp nhà nước từ Trung
  ương tới địa phương giai đoạn 2013-2015.

  View Slide

 22. 22
  ỨNG DỤNG VÀ PHÁT TRIỂN PMNM CẦN LÀM GÌ?

  Hoàn thiện môi trường chính sách

  Ưu tiên bố trí kinh phí cho PMNM

  Nâng cao nhận thức về PMNM

  Hỗ trợ thúc đẩy phát triển, hoàn thiện sản phẩm PMNM

  Thúc đẩy ứng dụng PMNM trong cơ quan nhà nước, trong
  các cơ sở giáo dục, các trung tâm nghiên cứu

  Hình thành và duy trì đội ngũ nhân lực ứng dụng và phát
  triển PMNM

  Hình thành và phát triển cộng đồng PMNM lớn mạnh

  Hình thành và phát triển các doanh nghiệp mạnh về
  PMNM

  View Slide

 23. 23
  XÂY DỰNG DỰ THẢO CHỈ THỊ CỦA THỦ TƯỚNG
  CHÍNH PHỦ VỀ ĐẨY MẠNH ỨNG DỤNG
  VÀ PHÁT TRIỂN PMNM

  Để từng bước thực hiện mục tiêu đẩy mạnh ứng dụng và
  phát triển PMNM, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính
  phủ, Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với Bộ,
  ngành liên quan đang xây dựng và đã gửi lấy ý kiến các
  bộ, ngành, địa phương về:
  “ Dự thảo Chỉ thị của Thủ tướng CP về đẩy mạnh
  ứng dụng và phát triển phần mềm nguồn mở trong
  các cơ quan, doanh nghiệp nhà nước ”

  View Slide

 24. 24
  NỘI DUNG CHÍNH CỦA DỰ THẢO CHỈ THỊ

  Chỉ thị gồm 4 phần chính:

  Phần 1: Mục tiêu
  Tăng cường sử dụng PMNM trong hoạt động của các cơ
  quan nhà nước như là một trong những giải pháp hiệu
  quả để tiếp cận và làm chủ những công nghệ mới trong
  lĩnh vực công nghệ thông tin, an toàn thông tin, cho
  phép vừa thực thi quyền sở hữu trí tuệ về phần mềm mà
  vẫn giảm được chi phí mua sắm phần mềm, tránh phụ
  thuộc vào các tập đoàn độc quyền, đồng thời thúc đẩy
  sự phát triển của ngành công nghiệp phần mềm trong
  nước

  View Slide

 25. 25
  NỘI DUNG CHÍNH CỦA DỰ THẢO CHỈ THỊ

  Phần 2: Trách nhiệm các Bộ, ngành, địa phương
  trong việc thúc đẩy ứng dụng và phát triển PMNM:

  Chỉ đạo các cơ quan chức năng trực thuộc nghiêm túc thực hiện một số
  quy định nhằm tăng cường ứng dụng PMNM và phần mềm có bản
  quyền:

  Đẩy mạnh việc tổ chức triển khai sử dụng PMNM và phần mềm nguồn
  đóng có bản quyền.

  Chú trọng việc đào tạo và hình thành nguồn nhân lực cho ứng dụng và
  phát triển PMNM.

  Bảo đảm kinh phí cho ứng dụng, phát triển và đào tạo nhân lực PMNM
  tại địa phương.

  Bảo đảm kinh phí cho ứng dụng, phát triển và đào tạo nhân lực PMNM
  tại các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ.

  Tăng cường thanh tra, kiểm tra, xây dựng và ban hành các quy định
  chế tài để đẩy mạnh ứng dụng PMNM và phần mềm có bản quyền.

  Quy định trách nhiệm của Thủ trưởng cơ quan nhà nước các cấp.

  View Slide

 26. 26
  NỘI DUNG CHÍNH CỦA DỰ THẢO CHỈ THỊ

  Phần 3: Trách nhiệm của các Tập đoàn kinh tế Nhà
  nước, các Tổng công ty Nhà nước
  Đặc biệt, đối với các Tập đoàn thuộc lĩnh vực CNTT-TT
  như: Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT), Viễn thông
  quân đội (VIETTEL) phải có trách nhiệm gương mẫu
  trong công tác nghiên cứu phát triển các ứng dụng phần
  mềm sử dụng PMNM trong hoạt động của cơ quan, đơn
  vị để trở thành mô hình điểm cho các Tập đoàn kinh tế
  Nhà nước, Tổng công ty Nhà nước khác.

  View Slide

 27. 27
  NỘI DUNG CHÍNH CỦA DỰ THẢO CHỈ THỊ

  Phần 4: Trách nhiệm của một số Bộ, cơ quan có
  chức năng đặc thù trong việc thực hiện Chỉ thị
  gồm:

  Bộ Thông tin và Truyền thông

  Bộ Giáo dục và Đạo tạo

  Bộ Khoa học và Công nghệ

  Bộ Nội vụ

  Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

  Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

  Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư

  Các hiệp hội, doanh nghiệp CNTT-TT

  View Slide

 28. 28
  DỰ ÁN HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN VÀ
  TRIỂN KHAI ỨNG DỤNG PMNM

  Bộ TTTT đang xây dựng dự án hỗ trợ phát triển và triển
  khai ứng dụng PMNM đến 2015 nhằm tạo cú hích cho
  ứng dụng và phát triển PMNM. Dự kiến nội dung chính
  gồm:

  Xây dựng, đóng gói phần mềm máy chủ nguồn mở trong cơ quan
  nhà nước

  Xây dựng, hoàn thiện hệ điều hành Linux cho máy trạm

  Đào tạo sử dụng người dùng cuối về sử dụng các sản phẩm trên

  Đào tạo nâng cao năng lực cộng đồng và doanh nghiệp về PMNM

  Xây dựng và thử nghiệm nền tảng chính phủ điện tử nguồn mở
  (OpenEgov)

  Thành lập và vận hành Trung tâm PMNM, cổng thông tin điện tử
  PMNM.

  Các hoạt động tuyên truyền quảng bá, hội thảo, hội nghị

  View Slide

 29. 29
  Kết luận

  Tình hình ƯD&PT PMNM năm 2012 đã có những
  chuyển biến lớn:

  Số địa phương triển khai sử dụng PMNM tăng

  Một số thành phố lớn đã triển khai ƯD&PT PMNM trong việc
  xây dựng chính quyền điện tử: Đà Nẵng triển khai nền tảng
  CPĐT, Hà Nội mở rộng cổng giao tiếp điện tử sử dụng nền
  tảng nguồn mở,...

  Với sự hỗ trợ của Chính phủ, 07 sản phẩm PMNM là những
  ứng dụng cơ bản trong chính quyền điện tử đã được xây
  dựng và triển khai thử nghiệm tại 07 địa phương khác nhau
  và có thể được nhân rộng sử dụng trong thời gian tới

  View Slide

 30. 30
  Kết luận

  Chính sách PMNM đã có tác động tích cực đến công
  tác ứng dụng và phát triển PMNM và tiếp tục được
  hoàn thiện:

  Danh mục PMNM đáp ứng yêu cầu sử dụng trong cơ quan
  nhà nước đã được ban hành năm 2009 với 13 sản phẩm, dự
  kiến sẽ được cập nhật trong năm 2013 để bổ sung những
  sản phẩm tốt đáp ứng yêu cầu sử dụng của CQNN.

  Dự thảo Chỉ thị của Thủ tướng CP về việc đẩy mạnh ứng
  dụng và phát triển PMNM trong CQNN, DNNN đang được
  xây dựng và lấy ý kiến góp ý của bộ, ngành, địa phương.
  Dự kiến sẽ trình Thủ tướng CP vào tháng 6/2013.

  View Slide

 31. 31
  Xin trân trọng cảm ơn!
  TS. Nguyễn Thanh Tuyên
  Phó Vụ trưởng Vụ CNTT- Bộ Thông tin và Truyền thông
  Email: [email protected]

  View Slide