Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

Một số ứng dụng cốt lõi trong CPĐT trên PMNM

HungNT
April 26, 2013

Một số ứng dụng cốt lõi trong CPĐT trên PMNM

Bài trình bày của Ô. Sử Huy, Công ty Unitech trong khuôn khổ chương trình HỘI THẢO ỨNG DỤNG VÀ PHÁT TRIỂN PHẦN MỀM NGUỒN MỞ 2013 (Tại điểm cầu Đà Nẵng).

Nguồn: http://vfossa.vn

HungNT

April 26, 2013
Tweet

More Decks by HungNT

Other Decks in Technology

Transcript

 1. MỘT SỐ ỨNG DỤNG CỐT LÕI MỘT SỐ ỨNG DỤNG

  CỐT LÕI TRONG CHÍNH PHỦ ĐIỆN TỬ TRÊN TRONG CHÍNH PHỦ ĐIỆN TỬ TRÊN PHẦN MỀM NGUỒN MỞ PHẦN MỀM NGUỒN MỞ PHẦN MỀM NGUỒN MỞ PHẦN MỀM NGUỒN MỞ Copyright © 2008 Unitech. All rights reserved 24/04/2013 1 Trình bày: Sử Huy – Phó tổng giám đốc [email protected] – 0914.044.922
 2. Nội Nội dung dung trình trình bày bày 1 •

  Sơ lược về Unitech 2 • Các phần mềm nền tảng nguồn mở 3 • Phần mềm Quản lý văn bản và điều hành • Phần mềm Một cửa điện tử 4 • Phần mềm Một cửa điện tử 5 • Phần mềm dịch vụ công 6 • Mô hình triển khai 7 • Đặc điểm nổi bật 2 4/24/2013 Copyright © 2008 Unitech. All rights reserved
 3. Sơ Sơ lược lược về về Unitech Unitech • Công

  ty cổ phần công nghệ Tâm Hợp Nhất • Thành lập: tháng 12/2007 • Trụ sở: Tầng 7, Công viên phần mềm Đà Nẵng • Lĩnh vực: Phát triển và gia công phần mềm phần mềm • Nhân sự: 160 người • Chứng chỉ chất lượng: • Website: www.unitech.vn 4/24/2013 Copyright © 2008 Unitech. All rights reserved 3
 4. Phần Phần mềm mềm nền nền tảng tảng nguồn nguồn

  mở mở 4/24/2013 Copyright © 2008 Unitech. All rights reserved 4
 5. Phần Phần mềm mềm Quản Quản lý lý văn văn

  bản bản và và điều điều hành hành 4/24/2013 Copyright © 2008 Unitech. All rights reserved 5
 6. Phần Phần mềm mềm Một Một cửa cửa điện điện

  tử tử 4/24/2013 Copyright © 2008 Unitech. All rights reserved 6
 7. Biểu Biểu mẫu mẫu điện điện tử tử (E (E-

  -Form) Form) 4/24/2013 Copyright © 2008 Unitech. All rights reserved 7 XForm Engine của Orbeon
 8. Phần Phần mềm mềm dịch dịch vụ vụ công công

  4/24/2013 Copyright © 2008 Unitech. All rights reserved 8
 9. Dịch Dịch vụ vụ công công cấp cấp phép phép

  xây xây dựng dựng 4/24/2013 Copyright © 2008 Unitech. All rights reserved 9
 10. Dịch Dịch vụ vụ công công cấp cấp phép phép

  xây xây dựng dựng ( (tt tt) ) 4/24/2013 Copyright © 2008 Unitech. All rights reserved 10
 11. Đặc Đặc điểm điểm nổi nổi bật bật • Nền

  tảng công nghệ mạnh mẽ, ổn định • Khả năng mở rộng và tùy biến cao • Triển khai được trên nền điện toán đám mây • Công cụ quản trị quy trình trực quan • Công cụ báo cáo linh hoạt • Công cụ báo cáo linh hoạt • Dữ liệu quản lý tập trung, kế thừa và trao đổi dữ liệu giữa các hệ thống dễ dàng • Thuận tiện cho việc quản trị, tiết kiệm nguồn lực vận hành hệ thống 4/24/2013 Copyright © 2008 Unitech. All rights reserved 12