Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

Một số ứng dụng cốt lõi trong CPĐT trên PMNM

HungNT
April 26, 2013

Một số ứng dụng cốt lõi trong CPĐT trên PMNM

Bài trình bày của Ô. Sử Huy, Công ty Unitech trong khuôn khổ chương trình HỘI THẢO ỨNG DỤNG VÀ PHÁT TRIỂN PHẦN MỀM NGUỒN MỞ 2013 (Tại điểm cầu Đà Nẵng).

Nguồn: http://vfossa.vn

HungNT

April 26, 2013
Tweet

More Decks by HungNT

Other Decks in Technology

Transcript

 1. MỘT SỐ ỨNG DỤNG CỐT LÕI
  MỘT SỐ ỨNG DỤNG CỐT LÕI
  TRONG CHÍNH PHỦ ĐIỆN TỬ TRÊN
  TRONG CHÍNH PHỦ ĐIỆN TỬ TRÊN
  PHẦN MỀM NGUỒN MỞ
  PHẦN MỀM NGUỒN MỞ
  PHẦN MỀM NGUỒN MỞ
  PHẦN MỀM NGUỒN MỞ
  Copyright © 2008 Unitech. All rights reserved 24/04/2013 1
  Trình bày: Sử Huy – Phó tổng giám đốc
  [email protected] – 0914.044.922

  View Slide

 2. Nội
  Nội dung
  dung trình
  trình bày
  bày
  1
  • Sơ lược về Unitech
  2
  • Các phần mềm nền tảng nguồn mở
  3
  • Phần mềm Quản lý văn bản và điều hành
  • Phần mềm Một cửa điện tử
  4
  • Phần mềm Một cửa điện tử
  5
  • Phần mềm dịch vụ công
  6
  • Mô hình triển khai
  7
  • Đặc điểm nổi bật
  2
  4/24/2013
  Copyright © 2008 Unitech. All rights reserved

  View Slide


 3. Sơ lược
  lược về
  về Unitech
  Unitech
  • Công ty cổ phần công nghệ Tâm Hợp Nhất
  • Thành lập: tháng 12/2007
  • Trụ sở: Tầng 7, Công viên phần mềm Đà Nẵng
  • Lĩnh vực: Phát triển và gia công
  phần mềm
  phần mềm
  • Nhân sự: 160 người
  • Chứng chỉ chất lượng:
  • Website: www.unitech.vn
  4/24/2013
  Copyright © 2008 Unitech. All rights reserved 3

  View Slide

 4. Phần
  Phần mềm
  mềm nền
  nền tảng
  tảng nguồn
  nguồn mở
  mở
  4/24/2013
  Copyright © 2008 Unitech. All rights reserved 4

  View Slide

 5. Phần
  Phần mềm
  mềm Quản
  Quản lý
  lý văn
  văn bản
  bản và
  và điều
  điều hành
  hành
  4/24/2013
  Copyright © 2008 Unitech. All rights reserved 5

  View Slide

 6. Phần
  Phần mềm
  mềm Một
  Một cửa
  cửa điện
  điện tử
  tử
  4/24/2013
  Copyright © 2008 Unitech. All rights reserved 6

  View Slide

 7. Biểu
  Biểu mẫu
  mẫu điện
  điện tử
  tử (E
  (E-
  -Form)
  Form)
  4/24/2013
  Copyright © 2008 Unitech. All rights reserved 7
  XForm Engine của Orbeon

  View Slide

 8. Phần
  Phần mềm
  mềm dịch
  dịch vụ
  vụ công
  công
  4/24/2013
  Copyright © 2008 Unitech. All rights reserved 8

  View Slide

 9. Dịch
  Dịch vụ
  vụ công
  công cấp
  cấp phép
  phép xây
  xây dựng
  dựng
  4/24/2013
  Copyright © 2008 Unitech. All rights reserved 9

  View Slide

 10. Dịch
  Dịch vụ
  vụ công
  công cấp
  cấp phép
  phép xây
  xây dựng
  dựng (
  (tt
  tt)
  )
  4/24/2013
  Copyright © 2008 Unitech. All rights reserved 10

  View Slide


 11. Mô hình
  hình triển
  triển khai
  khai
  4/24/2013
  Copyright © 2008 Unitech. All rights reserved 11

  View Slide

 12. Đặc
  Đặc điểm
  điểm nổi
  nổi bật
  bật
  • Nền tảng công nghệ mạnh mẽ, ổn định
  • Khả năng mở rộng và tùy biến cao
  • Triển khai được trên nền điện toán đám mây
  • Công cụ quản trị quy trình trực quan
  • Công cụ báo cáo linh hoạt
  • Công cụ báo cáo linh hoạt
  • Dữ liệu quản lý tập trung, kế thừa và trao đổi dữ
  liệu giữa các hệ thống dễ dàng
  • Thuận tiện cho việc quản trị, tiết kiệm nguồn lực
  vận hành hệ thống
  4/24/2013
  Copyright © 2008 Unitech. All rights reserved 12

  View Slide

 13. TRÂN TRỌNG CẢM ƠN
  24/04/2013
  Copyright © 2008 Unitech. All rights reserved 13

  View Slide