Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

Bài toán ứng dụng PMNM tại địa phương, nhu cầu về chính sách và nguồn lực

HungNT
April 26, 2013

Bài toán ứng dụng PMNM tại địa phương, nhu cầu về chính sách và nguồn lực

Bài trình bày của Ô. Nguyễn Quang Thanh, PGĐ Sở Thông tin và Truyền thông, Thành phố Đà Nẵng trong khuôn khổ chương trình HỘI THẢO ỨNG DỤNG VÀ PHÁT TRIỂN PHẦN MỀM NGUỒN MỞ 2013 (Tại điểm cầu Đà Nẵng).

Nguồn: http://vfossa.vn

HungNT

April 26, 2013
Tweet

More Decks by HungNT

Other Decks in Technology

Transcript

 1. 1 ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG SỞ

  THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG Đà Nẵng, ngày 26 tháng 4 năm 2013 BÀI TOÁN ỨNG DỤNG PHẦN MỀM NGUỒN MỞ TẠI THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
 2. 2 NỘI DUNG 1. Hạ tầng & Ứng dụng CNTT

  tại Đà Nẵng 2. Nhận diện các thách thức 3. Giải pháp 4. Kiến nghị
 3. 3 1. Hạ tầng và Ứng dụng CNTT của TP

  ĐN XÂY DỰNG MẠNG ĐÔ THỊ (MAN)
 4. 4 Hạ tầng và Ứng dụng CNTT của TP ĐN

  Xây dựng TT Dữ liệu (DC)
 5. 5 Hạ tầng và Ứng dụng CNTT của TP ĐN

  Xây dựng TT giao dịch CNTT (Call Center)
 6. 7 2. Nhận diện các thách thức - Chi phí

  - An toàn an ninh thông tin - Nhân lực
 7. 8 2. Nhận diện các thách thức CHI PHÍ ?

   Chi phí đầu tư ban đầu  Chi phí bảo trì, vận hành thường xuyên  Chi phí bản quyền, nâng cấp
 8. 9 2. Nhận diện các thách thức  Chi phí:

  - 3.470 Máy tính của các cơ quan nhà nước - 360 Máy chủ PM cơ sở + PM máy chủ + Phần mềm ứng dụng 2.186.000 + 432.000 + 618.000 = 3.236.100 USD Tương đương: 65 tỷ đồng Chi phí đầu tư cho CNTT giảm > < Tỷ lệ vi phạm bản quyền
 9. 10 2. Nhận diện các thách thức  An toàn,

  an ninh thông tin - Làm chủ ở mức ứng dụng - Không chủ động - Hạn chế khả năng tích hợp
 10. 11 2. Nhận diện các thách thức  Nhân lực

  - Tập trung tại các cơ quan chuyên trách CNTT (Sở TT&TT; TT Tin học Văn phòng UBND Thành phố ) - Biên chế cán bộ chuyên trách CNTT chỉ dừng lại ở sở ngành quận huyện; xã phường kiêm nhiệm - Hạn chế khả năng tích hợp - Đãi ngộ chưa tương xứng - Nhân lực của các doanh nghiệp dịch vụ chưa có hoặc chưa quan tâm
 11. 13 3. Giải pháp ứng dụng mã nguồn mở -

  Các máy trạm của các cơ quan chuyển sang dùng mã nguồn mở; - Các máy chủ phục vụ hạ tầng chuyển sang dùng mã nguồn mở; - Các CSDL chuyên ngành như: Hộ tịch, CBCCVC; GTVT; Xây dựng mã nguồn mở; - Các giải pháp lõi sử dụng nền tảng EgovFrame
 12. 14 3. Giải pháp ứng dụng mã nguồn mở -

  Mô hình ứng dụng tập trung dựa trên các công nghệ xu hướng như: Ảo hóa, điện toán đám mây, webbase; - Phát huy nhân lực Trung tâm Ứng cứu sự cố; Trung tâm Phát triển Hạ tầng CNTT; - Sử dụng các dịch vụ thuê ngoài
 13. 15 4. Kiến nghị  Bộ Thông tin và Truyền

  thông tăng cường chính sách bắt buộc các cơ quan, đơn vị ứng dụng PMNM.  Tăng cường việc thực thi Luật sở hữu trí tuệ  Duy trì công tác đào tạo kỹ năng sử dụng PMNM trong các cơ quan nhà nước.  Thành lập trung tâm nghiên cứu, phát triển phần mềm nguồn mở cấp vùng
 14. 16 4. Kiến nghị - Xây dựng các chuẩn mở,

  kiến trúc mở ; các khung chung cho Chính quyền điện tử dựa trên các nền tảng mở - Phối hợp với các Bộ ngành có liên quan thống nhất các quy trình tin học hóa của công tác quản lý hành chính dựa trên quy trình nghiệp vụ ; các dịch vụ công trực tuyến
 15. 17 Trân trọng cám ơn! Tài liệu của bản báo

  cáo có thể tải về tại địa chỉ www.tttt.danang.gov.vn