Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

Bài toán ứng dụng PMNM tại địa phương, nhu cầu về chính sách và nguồn lực

HungNT
April 26, 2013

Bài toán ứng dụng PMNM tại địa phương, nhu cầu về chính sách và nguồn lực

Bài trình bày của Ô. Nguyễn Quang Thanh, PGĐ Sở Thông tin và Truyền thông, Thành phố Đà Nẵng trong khuôn khổ chương trình HỘI THẢO ỨNG DỤNG VÀ PHÁT TRIỂN PHẦN MỀM NGUỒN MỞ 2013 (Tại điểm cầu Đà Nẵng).

Nguồn: http://vfossa.vn

HungNT

April 26, 2013
Tweet

More Decks by HungNT

Other Decks in Technology

Transcript

 1. 1
  ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
  SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
  Đà Nẵng, ngày 26 tháng 4 năm 2013
  BÀI TOÁN
  ỨNG DỤNG PHẦN MỀM NGUỒN MỞ
  TẠI THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

  View Slide

 2. 2
  NỘI DUNG
  1. Hạ tầng & Ứng dụng CNTT tại Đà Nẵng
  2. Nhận diện các thách thức
  3. Giải pháp
  4. Kiến nghị

  View Slide

 3. 3
  1. Hạ tầng và Ứng dụng CNTT của TP ĐN
  XÂY DỰNG MẠNG ĐÔ THỊ (MAN)

  View Slide

 4. 4
  Hạ tầng và Ứng dụng CNTT của TP ĐN
  Xây dựng TT Dữ liệu (DC)

  View Slide

 5. 5
  Hạ tầng và Ứng dụng CNTT của TP ĐN
  Xây dựng TT giao dịch CNTT (Call Center)

  View Slide

 6. 6
  Hạ tầng và Ứng dụng CNTT của TP ĐN

  View Slide

 7. 7
  2. Nhận diện các thách thức
  - Chi phí
  - An toàn an ninh thông tin
  - Nhân lực

  View Slide

 8. 8
  2. Nhận diện các thách thức
  CHI PHÍ ?
   Chi phí đầu tư ban đầu
   Chi phí bảo trì, vận hành thường xuyên
   Chi phí bản quyền, nâng cấp

  View Slide

 9. 9
  2. Nhận diện các thách thức
   Chi phí:
  - 3.470 Máy tính của các cơ quan nhà nước
  - 360 Máy chủ
  PM cơ sở + PM máy chủ + Phần mềm ứng dụng
  2.186.000 + 432.000 + 618.000 = 3.236.100 USD
  Tương đương: 65 tỷ đồng
  Chi phí đầu tư cho CNTT giảm > < Tỷ lệ vi phạm bản
  quyền

  View Slide

 10. 10
  2. Nhận diện các thách thức
   An toàn, an ninh thông tin
  - Làm chủ ở mức ứng dụng
  - Không chủ động
  - Hạn chế khả năng tích hợp

  View Slide

 11. 11
  2. Nhận diện các thách thức
   Nhân lực
  - Tập trung tại các cơ quan chuyên trách CNTT (Sở
  TT&TT; TT Tin học Văn phòng UBND Thành phố )
  - Biên chế cán bộ chuyên trách CNTT chỉ dừng lại ở
  sở ngành quận huyện; xã phường kiêm nhiệm
  - Hạn chế khả năng tích hợp
  - Đãi ngộ chưa tương xứng
  - Nhân lực của các doanh nghiệp dịch vụ chưa có
  hoặc chưa quan tâm

  View Slide

 12. 12
  3. Giải pháp ứng dụng mã nguồn mở
   Xây dựng lộ trình

  View Slide

 13. 13
  3. Giải pháp ứng dụng mã nguồn mở
  - Các máy trạm của các cơ quan chuyển sang dùng mã
  nguồn mở;
  - Các máy chủ phục vụ hạ tầng chuyển sang dùng mã
  nguồn mở;
  - Các CSDL chuyên ngành như: Hộ tịch, CBCCVC;
  GTVT; Xây dựng mã nguồn mở;
  - Các giải pháp lõi sử dụng nền tảng EgovFrame

  View Slide

 14. 14
  3. Giải pháp ứng dụng mã nguồn mở
  - Mô hình ứng dụng tập trung dựa trên các công nghệ xu
  hướng như: Ảo hóa, điện toán đám mây, webbase;
  - Phát huy nhân lực Trung tâm Ứng cứu sự cố; Trung tâm
  Phát triển Hạ tầng CNTT;
  - Sử dụng các dịch vụ thuê ngoài

  View Slide

 15. 15
  4. Kiến nghị
   Bộ Thông tin và Truyền thông tăng cường chính
  sách bắt buộc các cơ quan, đơn vị ứng dụng
  PMNM.
   Tăng cường việc thực thi Luật sở hữu trí tuệ
   Duy trì công tác đào tạo kỹ năng sử dụng PMNM
  trong các cơ quan nhà nước.
   Thành lập trung tâm nghiên cứu, phát triển phần
  mềm nguồn mở cấp vùng

  View Slide

 16. 16
  4. Kiến nghị
  - Xây dựng các chuẩn mở, kiến trúc mở ; các khung
  chung cho Chính quyền điện tử dựa trên các nền tảng
  mở
  - Phối hợp với các Bộ ngành có liên quan thống nhất các
  quy trình tin học hóa của công tác quản lý hành chính
  dựa trên quy trình nghiệp vụ ; các dịch vụ công trực
  tuyến

  View Slide

 17. 17
  Trân trọng cám ơn!
  Tài liệu của bản báo cáo có thể tải về tại địa chỉ
  www.tttt.danang.gov.vn

  View Slide