Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

しくじり先生〜とうようがLeaders7期生からL4S7期講師になるまでのプログラミング半生を振り返る

touyou
October 03, 2021

 しくじり先生〜とうようがLeaders7期生からL4S7期講師になるまでのプログラミング半生を振り返る

Life is Tech !内部研修の講師LT 2020年3月

touyou

October 03, 2021
Tweet

More Decks by touyou

Other Decks in Programming

Transcript

 1. !"#"$


  &'()'*+,-.$&/0,-12345678


  9:;<=>;[email protected]

  View Slide

 2. 中⼀     

  View Slide

 3. 20代半 始
  第⼀位(⾃社調 )

  View Slide

 4. BLOODY MONDAY

  View Slide

 5. 最初
  ಌΕ 始 。

  View Slide

 6. 「 」
  「 ⽂字
  活躍 」

  View Slide

 7. 「 」
  「 ⽂字
  活躍 」

  View Slide

 8. ͖͔͚ͬ͸ͳΜͰ΋͍͍ʂ

  View Slide

 9. 中⼆

  View Slide

 10. View Slide


 11. ಌΕ 近 !

  View Slide

 12. 遊んでる感覚

  View Slide

 13. ύιίϯͰ༡΂

  View Slide

 14. Python ⼀年

  View Slide

 15. 理解!

  View Slide

 16. ཧղʹ͸టष͍ํ๏΋େࣄ
  ʢ͍͍ͨͩ͠؀ڥ͕͋Ε͹ͦΕ͸ผʣ

  View Slide

 17. 中三

  View Slide

 18. 中三 終

  View Slide


 19. View Slide

 20. 🎉My PC GET!🎉

  View Slide

 21. 部 決意

  View Slide

 22. ౦೔ຊେ਒ࡂ

  View Slide

 23. 時間 Android 競

  View Slide

 24. Android闇 時代

  View Slide

 25. 頃 個⼈

  View Slide

 26. Android闇 時代

  View Slide


 27. View Slide

 28. ڧ͍ҙࢤ΋ඞཁ

  View Slide

 29. ⾼⼀

  View Slide

 30. 競技 全盛期

  View Slide

 31. 問題 解

  View Slide

 32. C# Unity ⽂化祭⽤

  View Slide

 33. ⽂化祭⽤ 映像編集

  View Slide

 34. Twitter ⼈ 部活 先輩
  競争 解

  View Slide

 35. 結果:情報 本選出場

  View Slide

 36. ྔ΍෯΋େࣄ
  ੾᛭ୖຏͰ͖Δ஥ؒͱ͔
  ؀ڥ΋େࣄ

  View Slide

 37. ⾼⼆⾼三

  View Slide

 38. 低迷期

  View Slide

 39. View Slide

 40. DTP Adobe

  View Slide

 41. ৽͍͜͠ͱ͸
  ·ͣʮਅࣅʯ͔Βɻ
  कഁ཭͸΍͸Γେࣄ

  View Slide

 42. ⼤学受験期・浪⼈時代

  View Slide

 43. 英語 苦⼿科⽬

  View Slide

 44. View Slide

 45. 読解 得意 !

  View Slide

 46. 競技 英⽂問題⽂

  「 推測 読 ⼒」

  View Slide

 47. ༧૝֎ͷ΋ͷ͕
  ༧૝֎ͷͱ͜ΖͰ
  ໾ཱͭ

  View Slide

 48. ⼤⼆

  View Slide

 49. 先輩 雰囲気

  View Slide

 50. Swimee
  謎解

  View Slide

 51. ςοΫ͸͢͹Β͍͠

  View Slide

 52. ⼤三

  View Slide

 53. 参加

  View Slide

 54. 紹介 受託 ⼿伝

  View Slide

 55. ⼤量

  View Slide

 56. 最速(同率⼀位) ⿊

  View Slide

 57. ͢΂ͯΛνϟϯεʹ͢Δͷ͕
  ೝΊΒΕΔۙಓ

  View Slide

 58. ⼤四

  View Slide

 59. 通称・
  (※個⼈ ⾒解 。)

  View Slide

 60. 同期 ⼀年間 ⾛ 抜

  View Slide

 61. Swimee 仲間 化
  → 設定
  運営陣 同期

  View Slide

 62. ಉظͬͯૉ੖Β͍͠

  View Slide

 63. 、今

  View Slide

 64. L4S講師
  Leaders講師

  View Slide

 65. 突然 DTM
  Life is Rock

  View Slide

 66. 審査員特別賞

  View Slide

 67. 培 、 挑戦

  View Slide

 68. ࣗ෼ͳΓͷ੒௕Ͱ
  ௕͍͘Δ͔Βͦ͜ͷܠ৭Λ
  ݟʹߦ͘

  View Slide

 69. 最後

  View Slide

 70. 技術 遊

  View Slide

 71. ⽬覚 、卒業 2個

  View Slide

 72. View Slide

 73. ܾͯࣗ͠෼ͷͰ͖ͳ͍͜ͱΛఘΊͣɺ
  ࣗ෼ͷͰ͖Δ͜ͱ͸࠷େʹ͍͔͠ɺ
  ςοΫΛָ͠ΜͰࢧ͍͖͑ͯ·͠ΐ͏

  View Slide

 74. !"#"$


  &'()'*+,-.$&/0,-12345678


  9:;<=>;[email protected]

  View Slide