Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

Web系のクラウドインフラに転職したとき最初にやっていったこと / web-infra-jobchange-start-study

VTRyo
October 06, 2018

Web系のクラウドインフラに転職したとき最初にやっていったこと / web-infra-jobchange-start-study

2018/10/6 インフラ勉強会資料

VTRyo

October 06, 2018
Tweet

More Decks by VTRyo

Other Decks in Technology

Transcript

 1. WebܥͷΫϥ΢υΠϯϑϥʹ
  స৬ͨ͠ͱ͖࠷ॳʹ΍͍ͬͯͬͨ͜ͱ
  VTRyo

  View Slide

 2. ͓͠ͳ͕͖
  • ॳ৺ऀͷਓͰ΋ֶͼ΍͍͢΋ͷ
  • WebΠϯϑϥΛେࡶ೺ʹͰ΋ֶ΂Δ΋ͷ
  • WebΠϯϑϥͰΑ͘ग़ͯ͘Δ΋ͷ

  View Slide

 3. ࠓ೔ͷ
  ొஃཧ༝

  View Slide

 4. View Slide

 5. ͦͷຊਓ͕͍Δͷ͔͸
  Θ͔Βͳ͍…͆

  View Slide

 6. Bio
  • https://vtryo.me/

  View Slide

 7. Bio
  • https://vtryo.me/
  ͨ͘͞Μॻ͍ͯΔ͚Ͳ
  2017೥·Ͱ΄΅εΫγϣ৬ਓ

  View Slide

 8. Bio
  • https://vtryo.me/
  స৬ͯ͠ͲΜͳ͜ͱ͔Β
  ࢝Ί͍͔ͯͬͨͷ࿩

  View Slide

 9. Bio(ਤ)

  View Slide

 10. ࠷ॳ͸Կ΋஌Βͳ͍
  ঢ়ଶͰͷస৬ͩͬͨ

  View Slide

 11. స৬࣌ͷεςʔλε
  • ஌ࣝɿLPIC1, CCNA
  • WebαʔόʁDBαʔόʁAPαʔόʁ

  ໊લ͸஌ͬͯΔɻͲ͏ͳ͍ͬͯΔ͔͸஌Βͳ͍
  • ͕ͩAWSΛ࢖͍ͬͯΔWebاۀʹస৬ͨ͠

  ʢύογϣϯͱߦಈྗͰ࠾༻ͯ͘͠Εͨ໛༷ʣ

  View Slide

 12. ΍΂͑…

  View Slide

 13. WebΫϥ΢υΠϯϑϥͷൣғ͸޿͍
  • WebاۀʹWebαʔόʢ౰ͨΓલ͕ͩʣ
  • ౰࣌LAMPߏ੒ʢˡҙຯ౴͑ΒΕ·͔͢ʁʣ
  • ࣗಈԽ
  • ϞχλϦϯά
  • ো֐ରԠ
  • etc…

  View Slide

 14. Ͳ͔͜Β΍Ε͹…

  View Slide

 15. ࣗ෼Ͱษڧ͢Δʹ΋୭͔ʹฉ͔ͳ͍ͱ
  ͲΜͳπʔϧ͕͋Δͷ͔΋Θ͔Βͳ͍

  View Slide

 16. ࠓ೔͸ͦΕΛ
  ղফ͍ͯ͜͠͏ͧ

  View Slide

 17. ମݧஊʹͳͬͯ͠·ͬͯ
  ਃ͠༁ͳ͍Ͱ͕͢
  Կ͔ͷࢀߟʹͳΕ͹…

  View Slide

 18. ΠϯϑϥΛେࡶ೺ʹ
  Θ͔Γͭͭ
  ॳ৺ऀ΋ͱ͖ͬͭ΍͍͢΋ͷ…

  View Slide

 19. View Slide

 20. WordpressͰϒϩάΛߏங͢Δ
  • LinuxͳͲͷجຊૢ࡞
  • Webαʔό
  • MySQL
  • PHP
  • υϝΠϯʹؔ͢Δ͜ͱ

  View Slide

 21. ͓͢͢Ίͷཧ༝
  • Ұ൪ϊ΢ϋ΢͕ཷ·͍ͬͯΔWordpress
  • WebϖʔδΛߏ੒͢Δͷʹඞཁ࠷௿ݶͷ͜ͱ͕Θ͔Δ
  • Linuxʹ͍ͭͯ΋ৄ͘͠ͳΔ
  • AWS΍VPSͳͲαʔό΋͙͢आΓΒΕΔ
  • ׬੒͢Δͱࣗ෼ͷϒϩάͱͯ͠࢖͑Δ

  View Slide

 22. ԾʹWordpressͰͷ

  ্ཱ͕ͪ͛ऴΘͬͨΒʁ

  View Slide

 23. ࣗಈԽͯ͠ΈΑ͏ͥ

  View Slide

 24. VagrantͱAnsible͸͍͍ษڧ
  • Vagrant্ͰԾ૝LinuxΛ্ཱͪ͛ɺͦ͜ʹ
  AnsibleͰWordpressΛࣗಈߏங͢Δ
  • ໌ࣔతʹύοέʔδΠϯετʔϧͨ͠Γɺϛυ
  ϧ΢ΣΞͷؔ܎ੑΛֶ΂Δ
  • ͩ͜ΘΕ͹ϫϯϥΠφʔͰWordpressΛཱͯΔ
  ͱ͜·ͰͰ͖Δ
  ࢀߟʢʁʣɿhttps://github.com/VTRyo/ansible_for_wordpressɹ

  View Slide

 25. Ansible͕

  ૬౰ษڧʹͳͬͨ

  View Slide

 26. AnsibleΛ਌Έ͍ͨʹ
  ࢥ͍ͬͯΔ

  View Slide

 27. Vagrant͔Β΍ͬͨ΄͏͕͍͍ཧ༝

  Dockerͷ͋Γ͕ͨΈΛײ͡ΒΕΔ
  ʢDockerfileΛࣗ෼Ͱॻ͘ͳΒผʣ

  View Slide

 28. खಈͰۤ࿑ͯ͠ߏஙͨ͠΋
  ͷΛࣗಈԽ͢Δͷ͸ָ͍͠

  View Slide

 29. ͞ΒʹԠ༻

  View Slide

 30. DockerͰߏங͢Δ
  • DockerͰWordpressͷಠࣗΠϝʔδΛॻ͍ͯΈ
  Δ
  • docker-composeͰཱͯΒΕΔΑ͏ʹͯ͠ΈΔ

  View Slide

 31. ͜ΕͰେࡶ೺ʹWebΠϯϑϥͷ
  ߏ੒Έ͍ͨͳͷ͕෼͔͔ͬͨ΋

  View Slide

 32. ϓϩάϥϛϯά͕Ͱ͖ͳ͔ͬͨࣗ෼ʹͱͬͯ
  AnsibleͷYamlهड़͸ॿ͔ͬͨ

  View Slide

 33. ಉ༷ʹYamlͰॻ͚Δٕज़͸
  ͱ͖ͬͭ΍͔ͬͨ͢

  View Slide

 34. ࣮ࡍɺYamlʹ͢Δ͜ͱͰ
  ͱ͖ͬͭ΍͔ͨͬͨ͘͢͠ͱ
  Ansibleͷਓ͕ݴ͍ͬͯΔ

  View Slide

 35. YamlͰॻ͚ΔΠϯϑϥ
  • Ansibleʢϛυϧ΢ΣΞߏ੒ʣ
  • PackerʢΠϝʔδߏ੒ʣ
  • Dockerʢίϯςφʣ
  • DatadogʢϞχλϦϯάʣ
  • CircleCIʢCIπʔϧʣ
  • ΄͔ͨ͘͞Μ

  View Slide

 36. ͭ·Γ
  Yaml͕ॻ͚Δͱ
  WebΠϯϑϥ͸͔ͳΓ෯͕޿͕Δ

  View Slide

 37. ͳͷʹ
  Yaml͸ͱ͖ͬͭ΍͍͢ʂ

  View Slide

 38. Α໊͘લ͕ͰΔ
  ٕज़

  View Slide

 39. View Slide

 40. WebܥτϨϯυʢʁʣ
  • TerraformʢΠϯϑϥͦͷ΋ͷΛίʔυԽ͢Δʣ
  • CircleCIʢ͍ΘΏΔCIπʔϧʣ
  • VulsʢLinux੬ऑੑ਍அʣ
  • RedashʢBIπʔϧʣ

  View Slide

 41. • TerraformʢΠϯϑϥͦͷ΋ͷΛίʔυԽ͢Δʣ
  • CircleCIʢ͍ΘΏΔCIπʔϧʣ
  • VulsʢLinux੬ऑੑ਍அʣ
  • RedashʢBIπʔϧʣ
  WebܥτϨϯυʢʁʣ

  View Slide

 42. TerraformͬͯԿʁ
  "84Ҏ֎ͷϦιʔε΋Ұॹʹ؅ཧͰ͖Δ

  View Slide

 43. ࣅͨΑ͏ͳࣗಈԽπʔϧͱͷҧ͍͸ʁ
  5FSSBGPSN͸ϨΠϠʔ͕ҧ͏ʂ

  View Slide

 44. CircleCIͱ͸ʁ
  • CircleCIͱ͸ɺܧଓతΠϯςάϨʔγϣϯ(σϦ
  όϦʔ)αʔϏεͰ͢ɻίϛοτ͔ΒσϓϩΠ·
  ͰͷύΠϓϥΠϯΛ࡞੒͠ɺܧଓతͳ౷߹/഑৴
  Λ࢖༻ͯ͠ιϑτ΢ΣΞ։ൃϓϩηεΛࣗಈԽ
  Ͱ͖·͢ɻ

  View Slide

 45. CircleCIͱ͸ʁ
  ࣗಈςετΛ࣮ߦͨ͠Γ͢Δ
  Jenkins΍WerckerͳͲ΋ಉ͡

  View Slide

 46. Vulsͱ͸ʁ
  • ੬ऑੑΛ਍அͯ͘͠ΕΔOSS
  • ͜͜࠷ۙऔΓೖΕΔձࣾଟ͠

  View Slide

 47. Vulsͱ͸ʁ
  • Go੡ͳͷͰඇৗʹ؆୯ʹಋೖͰ͖Δ
  • ηΩϡϦςΟҙࣝ޲্

  View Slide

 48. Redashͱ͸ʁ
  • BIπʔϧ
  • Python੡
  • ϏδωεαΠυͷਓ΋SQLॻ͍ͯ࢖ͬͯͨΓ͢Δ
  • Hotͳπʔϧ
  • AWSͳΒAMI͕ఏڙ͞Ε͍ͯΔ

  View Slide

 49. ٻਓ͔ΒݟΔ
  Hotϫʔυ

  View Slide

 50. View Slide

 51. View Slide

 52. View Slide

 53. 1,2೥Ґલ·Ͱͱ͸
  શવҧ͏ؾ͕͢Δ

  View Slide

 54. Πϯϑϥ΋ྲྀΕ͕ૣ͍

  View Slide

 55. جૅΛ཈͑ͭͭ
  ৽͍͜͠ͱ΋΍Βͳ͍ͱ

  View Slide

 56. Ҏ্

  View Slide

 57. Ҏ߱
  ࠂ஌Ͱ͢

  View Slide

 58. ηΠνϣ΢ɾδϟʔχʔ
  ΧΠθϯɾδϟʔχʔ
  ஶऀ͔ΒڐՄ΋Βͬͯ·͢ʈʈ
  ݱνΣοΫ਺ɿ
  Boothʹͯ
  ແྉαϯϓϧ൛ެ։தʂ

  View Slide

 59. ηΠνϣ΢ɾδϟʔχʔ
  ΧΠθϯɾδϟʔχʔ
  ஶऀ͔ΒڐՄ΋Βͬͯ·͢ʈʈ
  ݱνΣοΫ਺ɿ
  ෺ཧຊɿ200෦
  DLΧʔυɿ600෦
  രࢮ֮ޛʂʂ
  Boothʹͯ
  ແྉαϯϓϧ൛ެ։தʂ

  View Slide

 60. WebܥͷΫϥ΢υΠϯϑϥʹ
  స৬ͨ͠ͱ͖࠷ॳʹ΍͍ͬͯͬͨ͜ͱ
  VTRyo
  ׬

  View Slide