Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

技術で遊び,楽しむ / Learn by Doing

技術で遊び,楽しむ / Learn by Doing

早稲田大学情報理工学科のオリエンテーション (大学2年生対象) で発表したスライド資料です。

早稲田大学 基幹理工学部・情報理工学科
http://www.cs.waseda.ac.jp/

【関連リンク】

YassLab - Web: http://yasslab.jp/
YassLab - GitHub: http://github.com/yasslab
継続的翻訳システム: http://bit.ly/gitlate

未踏事業 https://www.ipa.go.jp/jinzai/mitou/portal_index.html
未踏ジュニア http://jr.mitou.org/
「未踏」とは http://bit.ly/whats-mitou

CoderDojo Japan http://coderdojo.jp/
CoderDojo Tokyo http://bit.ly/coderdojo-tokyo-pv
CoderDojo PV http://bit.ly/why-do-you-come-to-coderdojo

Fffb9af58e08cf384f2a8c1c40c3d38d?s=128

Yohei Yasukawa

May 20, 2017
Tweet

More Decks by Yohei Yasukawa

Other Decks in Education

Transcript

 1. Yohei Yasukawa @ Waseda Univ. ٕज़Ͱ༡ͼɼָ͠Ή

 2. ঺հ

 3. ૣҴాྐྵ: ߴߍʙେֶʙେֶӃ 2006ʙ2010ʙ2014

 4. ձࣾ (YassLab) ࣾஂ (CoderDojo) ະ౿ (Mitou/Mitoh)

 5. None
 6. ৽نࣄۀಛԽͷ Web։ൃձࣾ Agile Software Development with Ruby/Rails

 7. IPAະ౿ࣄۀͷ࠾୒ϝϯόʔͰڞಉ૑ۀ 2012೥౓ʹ Google PM (౰࣌) ʹΑͬͯ࠾୒ɻະ౿εʔύʔΫϦΤʔλʹ΋ೝఆ͞ΕΔ https://www.ipa.go.jp/jinzai/mitou/2012/2012_1/gaiyou/f-1.html

 8. όοΫΤϯυدΓͷٕज़͕ಘҙ https://yasslab.jp/ja/

 9. ಛʹ Ruby/Rails ͷ OSS ίϛϡχςΟʹߩݙ https://github.com/yasslab

 10. ࣗಈ຋༁ ࣗಈ૊൛ େܕॻ੶Λࣗಈੜ੒͢ΔγεςϜΛ։ൃ https://speakerdeck.com/yasulab/how-we-continuously-translate-tech-docs

 11. ༧ࢉΛ૿΍͢ ΨΠυ νϡʔτϦΞϧ 800P 1,600P

 12. ҹ࡮͢Δͱɼ͜ͷϘϦϡʔϜײ!

 13. Google Ͱ ’Rails’ ͱ ݕࡧ͢Δͱ1ϖʔδ໨

 14. ݄ؒͷಡऀ = 1.3 ສਓ

 15. ݄ؒͷಡऀ = 1.4 ສਓ

 16. SELLING @ COMIC MARKET YOUR_COUPON_CODE

 17. ଞࣾͷRuby/Rails৽نࣄۀͷ։ൃ΋ࢧԉ աڈʹࢧԉͨ͠ϓϩδΣΫτͷৄࡉ͸ɼԼهͷࣄۀ࣮੷ϖʔδʹهࡌ https://yasslab.jp/ja/works/

 18. CoderDojo Japan ࢠͲ΋ͷͨΊͷϓϩάϥϛϯάಓ৔

 19. CoderDojo Tokyo http://bit.ly/coderdojo-tokyo-pv

 20. ࢠͲ΋ × ٕज़ × ඇӦར

 21. ҰॹʹֶͿ, Ұॹʹߟ͑Δ

 22. ‘΍ͬͯΈͨ’ Λڞ༗͢Δ

 23. େਓ΋ָ͠Ή, ࢠͲ΋ͱڝ͏

 24. ٕज़Λָ͠ΉίϛϡχςΟ

 25. ͦΜͳʮ৔ʯ͕શࠃͰଓʑ։࠵

 26. શ ࠃ ʹ ϲ ॴ ͷ ಓ ৔ 

 27. શࠃʹ ϲॴͷ%PKP 

 28. ̔ EPKPT⤴ 

 29. Χࠃ ಓ৔

 30. Χࠃ ಓ৔

 31. 8݄: DojoCon Japan 2016

 32. ✨ http://bit.ly/why-do-you-come-to-coderdojo ͋ͳ͕ͨ Dojo ʹདྷΔཧ༝͸ԿͰ͔͢?

 33. ະ౿ITਓࡐҭ੒ɾൃ۷ࣄۀ

 34. ະ౿ࣄۀͱ͸ʁ • 200ສԁͰࣗ෼ͷϓϩδΣΫτΛاըʗ։ൃ. • ࠷ۙ͸ֹ͕ۚ૿͍͑ͯΔΈ͍ͨ • ੒Ռ෺ͷஶ࡞ݖ͸։ൃऀʹؼଐ͢Δ. • 25ࡀະຬͳΒ୭Ͱ΋ԠืՄೳ. ʮະ౿ʯͱ͸

  http://bit.ly/whats-mitou ৄࡉ͸ެࣜWebαΠτ΁ https://www.ipa.go.jp/jinzai/mitou/portal_index.html
 35. աڈͷ࠾୒ऀ

 36. ಉظͷ࠾୒ऀ

 37. http://www.ipa.go.jp/jinzai/mitou/kinkyou/creator.html IPAೝఆ ະ౿εʔύʔΫϦΤʔλ

 38. http://jr.mitou.org/ খதߴ޲͚ͷϛχະ౿ʮະ౿δϡχΞʯ

 39. ໨త

 40. ϓϩδΣΫτ ݚڀΛ΍Ζ͏!

 41. None
 42. ࠓͷϓϩδΣΫτ ੲͷϓϩδΣΫτ

 43. ϓϩδΣΫτ͸ ֶͼͷαΠΫϧ (·ͣ͸খ͘͞ɼͲΜͲΜେ͖͘)

 44. create share learn want

 45. want And what is your want?

 46. ΍Γ͍ͨ͜ͱΛ ݟ͚ͭʹ͍͜͏

 47. ࣗ෼ͷࣄྫ ະ౿ͷࣄྫ ֶੜͷࣄྫ ݟ͚ͭΔώϯτ

 48. None
 49. ࢁַαʔΫϧʹॴଐ (ଞʹ΋όεέ΍ཧ޻ӳޠαʔΫϧͳͲ)

 50. ͻΐΜͳΩοΧέͰΞδΞͷಉੈ୅ͱڝ૪ @ Asian Students Venture Forum

 51. ӳޠྗʹ ઈ๬

 52. ࣗ෼ʹ͸ ٕज़͕͋Δ?

 53. None
 54. None
 55. ٕज़ྗʹ ઈ๬

 56. ͕͍͋ͯΈΑ͏

 57. ࢀߟɿ౰࣌ͷ೔ه (2007೥)

 58. 19ࡀ: ϓϩδΣΫτݚڀ@᝛ݚ

 59. 19ࡀ: ࢁߦܭըͷCMS+DBԽ

 60. ૸ͬͯΈΕ͹෼͔Δ ظ଴ͱݱ࣮ͷ࣮ྗࠩ

 61. 20ࡀ: Web։ൃ@ࢁ໊ݚ

 62. ൃද࣌ؒͷ௒ա. ൃද࣌ؒकΖ͏ ⏳

 63. 21ࡀ: ࣗ࡞OSʹFS࣮૷@தౡݚ

 64. 21ࡀ: ࣗ࡞OSʹFS࣮૷@தౡݚ ͸͡ΊͯͷʮԌ্ʯ

 65. ࣮૷ྗͷແ͞Λ௧ײ ͻͨ͢Βॻ͍ͯॻ͘

 66. 22ࡀ: ԤभͰOSS্ཱͪ͛.

 67. 22ࡀ: ԤभͰOSS্ཱͪ͛.

 68. 22ࡀ: ߤۭ݊ݕࡧΤϯδϯ

 69. 22ࡀ: ߤۭ݊ Groupon

 70. ͳʹҰͭ ੒ޭͤͣ

 71. 23ࡀ: ΞϓϦ։ൃ@ถࠃཹֶத

 72. ਒ࡂରࡦΞϓϦ ϗΠοεϧPO"OESPJE dখ͞ͳίʔυɼେ͖ͳ੒Ռd !ZBTVMBC

 73. ͋ͳͨʹ୅Θͬͯ 404Λൃ͢ΔΞϓϦ

 74. D em o

 75. D em o

 76. D em o

 77. ίʔυ

 78. ߦ

 79. ੒Ռ

 80. ϲ݄Ͱສ%-

 81. None
 82. None
 83. 23ࡀ: ॳొஃ @ ABC2011

 84. 23ສμ΢ϯϩʔυ (2013)

 85. ਓੜͷࣃं͕ ಈ͖ग़ͨ͠ॠؒ

 86. ىۀɾཹֶɾະ౿ ϓϩδΣΫτݚڀ

 87. ͻͱٳܜ

 88. ͍ͭʹ੒ޭͨ͠ϓϩδΣΫτ͕! ✨ ɹˣɹ ΈΜͳ੒ޭͨ͠෦෼͔͠ݟͳ͍. ͔͠͠ɼ࣮ମ͸ࣦഊͷੵΈॏͶ. ɹˣɹ ΋ͬͱૣ͘ಈ͖ग़ͯ͠΋͍͍ͷͰ͸? Ͱ΋... ຊ౰ʹ̑೥΋͔͚Δඞཁ͕͋ͬͨͷ͔ʁ

 89. ि຤΋ͷͮ͘Γߨ࠲

 90. ΞΠσΞΛָ͘͠ܗʹ͢Δश׳ܗ੒ ि຤΋ͷͮ͘Γߨ࠲

 91. ָ͍͠ ɹ຅಄ ≒

 92. http://academy.lexues.co.jp/seminar/making.php ࡞ΔɾݟͤΔɾֶͿ

 93. ग़དྷͨϞϊ͸ͲΜͲΜެ։

 94. ͏·͍͔͘ͳ͍ࣄ΋,

 95. ͏·͍͘͘ࣄ΋͋Δ. 2ສDL Androiderܝࡌ

 96. ͏·͍͘͘ࣄ΋͋Δ. ࠃࡍΧϯϑΝϨϯεͰൃද

 97. ͏·͍͘͘ࣄ΋͋Δ. ࠃࡍΧϯϑΝϨϯεͰൃද

 98. None
 99. ࢠͲ΋ͩͬͯʮ৔ʯ͕͋Ε͹…? => CoderDojo

 100. ະ౿ʹߦͬͯ΋ ಉͩͬͨ͡

 101. None
 102. None
 103. None
 104. None
 105. ೥ྸʹؔ܎ͳ͘ ಉͩͬͨ͡

 106. 8FCαʔϏεΛ։ൃ͢Δ খֶੜ

 107. ৔ॴ͕ແ͚Ε͹ ৔ॴΛʮ૑Δʯ தֶੜ

 108. AR/VR/HW Λ੍࡞͢Δߴߍੜ

 109. ࠷ॳ͸ ͋ͳͨͷ Ұา͔Β

 110. ·ͱΊ

 111. ࢠͲ΋΋࢝ΊΔ࣌୅

 112. ֶੜ΋࢝ΊΔ࣌୅

 113. ୭΋͕࢝ΊΒΕΔ࣌୅

 114. create share learn want খ࢝͘͞Ίͯ, ͘Γ͔͑͢

 115. ࠓͷϓϩδΣΫτ ੲͷϓϩδΣΫτ

 116. ϓϩδΣΫτ͸ ֶͼͷαΠΫϧ (খ࢝͘͞ΊͯɼͲΜͲΜେ͖͘)

 117. None
 118. ࣗ෼ͷ ϓϩδΣΫτ Λ࢝ΊΑ͏!

 119. Yohei Yasukawa @ Waseda Univ. ٕज़Ͱ༡ͼɼָ͠Ή